Goudsche Courant, zondag 24 maart 1867

il 520 ZoMfeig 24 Maart 1§67 KOETE TIENDEWEG W jk D NO S KORTE TIENDEV EG Wijk D N 3 btiertentien GOUDSCHECOUEAlilT ill Getrouwd H W OTTO J A GEKRIÏSEN Uitgave van A BRINKMAN Zanpe Tiendeiceg D a 60 IP Voorschoten 17 Maart 18G7 Scliouwbiirft te Gouda anstaaiidtn Woensdag den 27 Maart zal Joor de Rotterdamsche Tooneellisieu onder directie van den Heer DE VBIES eene Voorstelling gegeven worden van De Lotg evallen van KlAx sje Zevenster De lotius voor de plaatsen zal zijn op Maandag 25 dezer des morgens ten 10 ure alleen voor hen die op de lijst reeds geteekend hebben of nog zullen teekenen welke lijst bij den Kastelein der Sociëteit op de H iven voorhan den is Openbare Verkoopiog VAN H OUT V AREN bestaande in eene groote partij nieUW EIKENHOUT bijzonder geschikt voor Timmer Scheepmakers en Kuipershout benevens in eene partij BRANDHOUT op MAANDAG 25 MAART IS67 des morgens ten tien ure aan het Veerstal te Guuda Informatien bij Notaris M KIST fTI alre burg te sGravenhage heeft verkrijgbaar gesteld COCOSZEEP die door hare uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsuorten onderscheidt Zij houdt de huid lenig eu geeft haar eene frissohe en gp oude tint Ligte huidaandoenin gen doet deze zeep in den kortst mogelijken tijd verd ijnen Bij de zoogenaamde fijne wasch nordt deze zeepsoort met schier ongeloofehjk goed gevolg aangewend Vrijs per stuk ƒ 0 15 GÜTTA PERCHA SCHOEN SMEEB wetenschappelijk onderzocht en door de ervaring aanbevolen Het glanst zwart houdt het leder zacht en voor water ondoordringbaar Prijs per doos O Oö per 25 doozen ƒ 1 LA BSILLANTINE een poetspoeder dat voor alle metalen kan gebruikt worden De metaalglans wordt er volkomen door bewaard Bi de zamenstelling heeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakje 0 10 per 25 pakjes Z NAPHTA dat niet alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt en de kleuren in stand houdt siaar dat ook bijna geen reuk van zich geeft Glacé handschoenen worden er met de schiti rendste uitkomst mede gewasschen De flacon met gebruiksaanwijzing 0 35 DÉpÖt te Gouda bij den beer ZELDENSIJK Droogist T Door deze neemt de ondergeteekeiide de vrijheid UEd te berigten dat hij weder op nieuw in zijn MAGAZIJN heeft ontvangen een ruim assortiment Engelsche Lakensche en Damasten Tafelkleeden Wasdoeken Zeildoeken Chassinetten IJzergaas Beddenkwasten Gang en Deurmatten enz Engelsche Schotsche en ordinaire Tapijten alle soorten van BehangselPapieren Behangsellinnens Matten Karpetten ordinaire en linnen Loopers Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen hetwelk hemreeds ten deele viel zich voortdurend waardig te maken en met Uw geacht bezoeksteeds vereerd te worden heeft hij de eer te zijn UEd Dw Dienaar W STIKKER Gouda 20 Maart 1866 National e VEE VERZEKERUfG lIAATSGBAPPIJ goedgekeurd door Z M den Koning den 22 September 1866 Waarborg Kapitaal 200 000 Gulden In de Maatschappij is tot op den 1 Maart 1867 deelgenomen vooreen bedrag vaa 1 046 804 Gulden De Maatschappij verzekert tijdelijk en doorloopend PAARDEN EZELS MUILEZELS RUNDEREN SCHAPEN GEITEN en VARKENS met dadelijke aanspraak op vergoeding van schade welke vergoeding dadelijk bij de regeling wordt uitbetaald Inlichtingen zijn te bekomen bij de Direklie te Oosterkout aan het Hulp Kantoor te Sotterdam en bij onderstaande vertegenwoordigers Nieumland bij Schiedam A Rodenburg Pz Oostcooriie M van der Poel Pz Puttersioek A Kraiis Vrijenban D Kodenbarg Pz Werkendam A Pols P A de Lijster in ZUID HOLLAND Charloia Jan Panwe DordrecM G de Waard Az Lekkerkerk As den Oudsten Moordrecht P Kapteijn Nieuicenhoom Jan Veerman Noorden C Bom Haastrecht W Verboom Mzn Veehouders in veerijke streken wonende voor wien eene jaarlijksche verdienste van 3 a 4 honderd guldj n niet onverschillig is kannen als Agent geplaatst worden Brieven fraiico TAN Dr J B ROLL te Amsteedau alle Bheumatische rilBilifMIMIMM Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen Ziekten Jicht en Poringra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan Iedere flacon is aiet etiquette eu gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Ouda bij den Apotheker STEENMEIJES Prijs van het gedestilleerd bij G P per kan 66 cta Jenever 2 soort Mout wijn a 46 per kan 62 cents inL BRANDEWIJN a 46Vj o o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte uaai evenredigheid Boêkdrakkerij vin A BRINKMAN van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io o o per kan 64 cents idem a 47Vio o Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 fraBeop post 2 25 Advertentien van i 6 regsls tot des middags ten 12 ure f ootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn De BURGE MEESTER van Gouda vestigt de aandacht derbelanghebbenden op de circulaire van den Heer Minister vanbinnenlandsche zaken van den 22 dezer opgenomen in deStaalsCourant van beden volgens welke vervoer van verschvleesch en vet in eene hoeveelheid van niet meer dan éénnederlandsch pond ook aan anderen dan aan slagters of hnnueknechts geoorloofd is Gouda dea 23 Maart 1867 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN Ovcrzigt GOUDA 23 Maart Onder grooten toeloop is eiudelgk jongstl maandag de reformbill ingediend bij hei parlement waarvan de bepalingen reeds bekend waren die eene aanzienlijke uitbreiding van het stemregt toestaande vasthouden aan het reeds algemeen afgekeurde beginsel om aan sommige personen eene dubbele stem te verzekeren Op dit puut is het voorstel terstond bestreden door ds oppositie en bij de vermoedelijke verwerping zal slechts de keuze zijn tusscheu ontbinding of aftreding In Frankrijk worden veel schooiie woorden zonder eenige uitkomst verspild Thiers Jules Favre en meer anderen hebben voortreffelijk gesproken maar eene verpletterende meerderheid gaat over tot de orde van den dag Toch wordt daardoor het volk langraanr TnSöAêreid e Napoleon zal zijn prestige verliezen als hij die woelige Franschen niet op andere wijze weet bezig te houden Nu eerst vernam men uit den mond van von jmarck dat Pruisen geene zorg behoefde te koesteren ov iuidDuitsch land en onmiddellijk daarna kwamen tractaten aan het licht reeds in augustus 1866 gesloten waarbij Beijeren en Baden zich als t ware onder voogdij stelden van Pruisen Met dezelfde organisatie zullen die legers staan ouder het opperbevel van den overmagtigen bondgenoot Men moet nu wel vermoeden dat Wurtemberg en Hessen niet buiten de zaak zijn Hier is dan de oorzaak waarom Pruisen heeft afgezien van zijne eerste barre eischen Dit vereenigde en sterke Duit chland zal den Franschen zeker weinig bevallen doch anderea gerustheid inboezemen Jat de overmoedige keizer een gematigder toon zal moeten aanslaan De oostersche kwestie rijpt langzamerhand en het toegeven der porte zal slechts nieuwe eischen doen ontstaan Griekenland woelt om vergrooting Oostenrijk is magteloos om den zieken vriend te beschermen Rusland ziet de vervulling zijner wenschen naderen en is rustig en onbaatzuchtig in het vertrouwen dat de buit hem niet ontgaan kan want Engeland is wars geworden van die buitenlandsche bemoeijingen en Frankrijk zal toch al ware het met Italië den onvermijdelijken afloop niet kunnen stremmen Uit Berlijn en Parijs zijn ons de geruststellende verzekeringen toegekomen die onze ministers ook op den sterksten aandrang riet wilden geven Wij hebben wel een prikkel noodig om de bittere pillen marine en oorlog te slikken maar de angst leert wijsheid Wij weten het reeds volkomen onze gulden dagen zijn voorbij de ijzeren eeuw genaakt wij worden weder eene zeemogendheid wij zullen een sterk leger hebbeu en wat het voornaamste is wij zullen een krijgshaftig volk worden Het is geene gemakkelijke taak een welvarend weelderig zachtmoedig en vreedzaam volk te herscheppen in barre ruwe eu wreede oorlogshelden maar de zaak wordt bij het regte eind aangevat eerst moet die rijkdom gedund die weelde ingekrompen worden als wij maar eerst zoo arm zijn als onze heerlijke voorvaders dan zullen wij vechten als de Batavie en dan zullen wij heersohen op de zee als vroeger dan krimpt tet trotsohe Albior van schrik ineen en onze legerscharen oeden in het vette land van Pruisen Onze moedige de Eoo De prijs der Advertentiei van een tot ze regels met inbegrip van tet zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengeirone letters orden berekend naar plaatsruimte mag dan teregt met versmading nederzien op de onmannelijke et on vaderlandslievende lafaards die een hooger adel kennen dan den barbaarscheu krijgsroem die den oorlog onder elke gedaante verafschuwen en geen vaderland begeeren welks grondzuilen rusten op het geweld Geheel Europa wapent zich zouden wij alleen wijzer willen zijn dan de overige volken tn zauden wij alleen verstoken blijven van de pret der legerorganitatien der ramschepen der monitors en der luisterrijke weerbsarheids grappen öuttenlanïr Londen 21 Maart In eene meeting van liberale leden uit het lagerhuis is besloten de tueede lezing der reformbill aan te nemen wanneer daaruit worden weggelaten de bepalingen tot toekenning van meer dan ée ne stem aan een kic er en daarentegen aan meer inwonenden geene hoofden van huisgezinnen zijude het stemregt kan worden verleend Er is berigt ontvangen dat in deu avond van 16 dezer twee turksche stoomscbepen in deu Piraeus zijn aangekomen tot surveillance van het grieksche stoomschip Arc idium Het grieksche gouvernement heeft daartegen geprotesteerd waarop door den turkscben minisier van buitenlandsche zaken is geantwoord dat Turkije tot zoodanige uitzending van schepen onder de tegenwoordige omstandigheden het regt heeft 2i Maart Stanley heeft in het lagerhuis medegedeeld dat Frankrijk de Porte heeft geraden Candia aan Griekenlandaf te staan maar dat hij niet wist of Oostenrijk en Ruslanddien raad ondersteunden De tweede lezing van de hill tot afschaffing der kerkbelasticgen werd eergisteren in het lagerhuis voorgesteld waaropeen scherp debat volgde met het gevolg dat de tweede lezingwerd toegestaan met 263 tegen 1S7 stemmen De tweede lezing van de jill tot vermindering der kerkbelastingen wetd verworpen met 117 tegen 45 stemmen Parijs 21 Maart De herstemmingen van de kamer van afgeva irdigden in Italië zijn niet zoo gunstig voor het ministerie uitgevallen als de eerste stemming In een aantal kiesdistricten zijn mannen van de uiterste linker zijde of van de bewegingspartij als de generaal Garibaldi en zijn zoon Menotti tot afgevaardigden verkozen Van de 46 j gekozenen rekent men dat 257 aanhangers der regering zijn en 173 tot de oppositie behooren terwijl de houding van 3S nog twijfelachtig is Volgens de Opinione zou het ministerie besloten hebb ude voordragt tot verevening van het onroerend vermogen der kerk in te trekken waardoor eene oorzaak van verdeeldheid onder de liberale partij zou weggenomen worden Blijkens een telegram van den admiraal Laroucière uitVeraCruz medegedeeld door den Moniteur heeft de ontruiming van Mexico den 16 dezer plaais gehad en is zij zondereenige stoornis tfgeloopen Generaal Bazaiiie is den 12 uitMexico vertrokken De admiraal zou den 16 met alle schepen in zee gaan waartoe hij sedert t ee dagen door noordenwind was opgehouden De Phiégétou bleef er gestationeerd De gezondheidstoestand was naar wensch Er waren geenenadere berigten uit de hoofdstad Men is hier weinig ingenomen met de door Pruisen entwee zuidduitsche staten gesloten verdragen en spreekt vaneen plan der regering om een tolverbond met Nederland Belgicen Zwitserland tot stand te brengen ten einde zoodoende eeusoort van tegenwigt tegen de zoo onverwachte gevolgen vanhet duitsch tolverbond te verkrijgen Men verzekert dat den Constilutionnel is aangezegd zelfsden naam Luxemburg niet te noemen Men wil volstrektjeind maken aan geruchten die men verzekert dat Lojjjf rondhebben gehad De regering heeft haar voornemen om de rrfómsche regeringen tot het overnemen van de auselijke sccnld uit tenoodigen nog niet kenbaar gemaakt Zij zal eerst dan het