Goudsche Courant, zondag 24 maart 1867

Toorstel doen aU men te Rome belooft steeds tegenover Italië een verzoeneade staatkunde te volgen Berlijn 21 Aïaart De Provincial Correspondenz zegt ten a r en van Pruisens tractaat van alliantie met Be jeren en Baüen het volgende Die tractaten zyn openbaar gemaakt nu de redenen voor geheimhouding opgehouden hebben te bestaan Het is nn zeker dat de Mainlinie geen grensscheiding is De nationale eenheid en de uaüocale kracht z jn vaster dan ooit gegroödveot Duitschland en Europa zuUen hienu een waarborg voor den vrede zien De ri ksraad heeft met eene meerderheid van twee stemmen een amendement verworpen van den heer Braun uit Vie=baden ten dod hebbende de voornuamsle grondregten van alle b ondslalen thans vast te stellen Daareuiegen werd een amendement van den heer ïwesten aangenomen ten doel hebbende het btheer van den bond uit te strekken tot het eheele krii swezen en de marine Ook is bepaald dat bij verschil van gevoelen in den rijksraad over het krijgswezen de stem van den president zal beslissen wanneer hij zich verkUart voor de handhaving der bestaande militaire iiirigtingen Eindelijk werd het geamendeerde vierde artikel d r bondsconstitutie met groote meerderheid aangenomen Frankfort 22 Maart Tot verklaring der huudinc van Eushind in de oostersche kwestie is de volgende mede leeling zeer belangrijk De Piussen van den hoogevcn stand kan men in twee grocte staalkundige partijen spüisen de elersburgsche uil èuropeschc en de moskousche lie au l russ che öeide 2Jjn liet alleen daarin eens dat zij Rusland ill ne afgesloten positie willen verlossen en het eentv grootef ualerweg voor het wereldverkeer villen ffinen de Peierourgers duur den Sond de Moskoncs door den Bosporus en de Dardaiielleu De Petersbiirgers willen een europeesch Kusland en een volkomen intreden in het eyropeesch concer door toee gening van west europesche beschaving en maatjcliappelijke vormen zij zijn derhalve tegen het bestrijden jer halve maan omdat zij voorzien dat door de verovering an StamUul het zwaartepunt van Rusland verlegd zal wordet van Petersburg naar Moskou en Rusland weder tot eene zt iver oostersche mogendheid zou wordeu vernederd Tot dc e partij behooien de vele buittnlanders nl aile Duitschers de meeste huoger beschaafde Russen te Petersburg en in het westen des lands maar slechts een edeelte van het russis ie hof Het doel der Moskouers daarentegen is de vernedtring van Petersburg do meest mogelijke afscheidin van he westen het herstel der oostersche aüelhe rschappij en der slavernij van de massa zij zijn de vijanden van t e verdraagzaamheid bevorderen het uitsluitend orthodoxe geloof en het hoofddoel van al hun streven is de uederoprigtinj van het dubbel kruis op de Hagia Sophia Zoo staan in litire s atkundige strekking bei le partijen diametraal tegenover elki nder De regering ziet zich verpligt zooveel mogelijk deu middenweg te volgei en ten gevolge daarvan zijn al hnre ti genwoordige maatregelen slechts als maatregelen van voorzorg te beschouwen Weeiien 21 Maart Het berigt van het sluiten van de of en defensive verdragen tusschen Beijeren Baden en Pruisen is alieronverwachts openbaar geworden De regering is door die bekendmaking in de hoogste mate verrast Zij beschouwt die zaak als eene tegen Frankrijk gerigte nittarting Men herinnert zich dat op Frankrijks uitdrukkelijk en ernstig aandringen in het Prager vrcdesverdrag eene bepaling werd opgenomen welke aan den eventuelen bond der zuid duitsche staten een onafhankelijk internationaal bestaan waarborgt Bijna gelijktijdig met het sluiten van dit verdrag werden echter de nu bekend gemaakte verdragen blijkbaar niet voor een bepaalden tijd maar voor een onbegrensden duur gesloten Men ziet hierin eene overdragt der souvereiniteit van Beijeren en Baden aan Pruisen en met buitengewone spanning worden berigten uit Parijs te gemoet gezien Pesth 21 Maart In de zitting van het lagerhuis zijn de aigemeene beraadslagingen voortgezet Des namiddags is er een ministerraad gehouden De heer von Beust heeft aan de deputatie uit de burgerij van Ofen verklaard dat Oosteiirijli zich alleen door bevrediging van Hongarije sterk kan maken FraEg 20 Maart Bij de verkiezingen voor den nieuwen landdag in zoo verre die bekend zijn zijn alle vorige leden herkozen met bijna algeineene stemmen PlOreiiCe 21 Maart De Opinione sprekende van het gerucht betrefiende het opnemen van den heer Ratazzi in het kabinet zegt dat dit gerucht zijn ontstaan te danken beeft aan de bijeenkomsten die de heer Ricasoli met den heer Eatazzi heeft gehad doch waaruit me ot dus verre nog niets stelligs heeft kunnen afleiden 22 Maart De koning heeft heden de nieuwe kamer met eene troonrede geopend Petersburg 20 laart De Invalide wijst in een ieadingaitikel op de vredelievende gezindheid der russische regering en van het russische volk er zegt dat het doel der russische politiek geen verovering is noch bedreiging van Turkije maar alleen de gelijkstelling dec christenen inncölanö GOUDA 23 Maart De al emeene kerkenraad der hervormde gemqenta alhier heeft h verzoek der zeven en tachtig leden dier kerk die eciiu vrij eti onbelemmerde stemming hadden verzocht met betrekking iot het benoemen van predikanten ouderlingen en diakenen van de hand gewezen want thans gaan predikanten en oudrrlingen aan de huizen der leden rond om de stemmen op te nemen IN en kan nu al berekenen dat de meerderheid der opgehaalde stemmen zijn zal om alles op den ouden voet te houden Thans is aan den commissaris des konings te kennen gegeven dat art 3 van het koninkl besluit van 6 raiuirt jl Slaatsbl n 1 in dien zin moet opgevat worden datvervoer van vleesch en vet in eene hoeveelheid van niet meerdan één ned pond geoorloofd is ook aan anderen dan slagtersen hunne knechts In de zitting der tweede kamer van woensdag werden eerst li diseussien over de marine ten einde geliragt Zij liepen over pantsering en aanbouw van ijzeren schepen en ten slotte werd het hoofdstuk atingeuomL n met U tegen 26 stemmen Na ernige woorden over het onderzoeken van het strafwetboek werd de behandeling van het budget van oorlog aangevani en door eene uitvoerige rede van den minister die vasthield aan twee beginselen geene legerorganisatie bij de ivet geen geconcentreerd defensieslelscl in den zin dat al dadelijk en voornamelijk het meeste werk zou worden gemaakt van de ntrechtsche linie De heer Stieltjes bepleitte ten krachtigste eene wettelijke legerorganisatie die echter door den hr Zlnnieq Bergman weni afgeschilderd als een gruwel van ongeregtigheid Bij de opening der zitting van donderdag erlangde de hr Fransen van de Putte het woord om tot den minister var binnenl zaken eenige vragen te rigten Hij verlangde te weten of de in de dagbladen voorkomende aanbeveling van de onlangs opgerigte algemecne ve verzekering maalschappij door de commi5S irisseu des konings in Zuid en Noord llulland met medeweten of op last van den minister is geschied Zoo ja welke redenen daartoe hebben geleid en welke w i irl orgen die maatschappij daartoe opleverde Zoo neen of de minister dergelijke aanbeveling door ambtenaren goedkeurde De minister van binnenl zaken antwoordde dat door of van wege de regering ii deze geene aanbeveling is geschied Wtl hadden twee commissarissen des koning misschipn na ingesteld onderzoek die aanbeveling gedaan doch de minisltr had hun zijne zienswijze medegedeeld en van hen nadere ophelderingen verlangd Daarna werden de algemeene beschouwingen voortgezet over hoofdstuk VllI dep van oorlog De heer Westerhoff zou tegen het hoofdstuk stemmen omilat hij de aanvragen overdreven achtte en meende dat de verdediging onzer onafhankelijkheid en zelfstandigheid niet van eene grcote zee of landmagt kan afhangen De heer van der Maesen achtte de aanvragen over het algemeen te hoog Zijne verdediging was dat ons land een geconcentreerd stelsel van verdediging moest aannemen De heer Thorbecke drong nader op regeling bij de wet van het aan te nemen stelsel Ook voor het leger ware ulk eene regeling wenschelijk De heer Saaymaus Vader betoogde dat de organisatie der krijgsmagt volgens art 5S der grondwet tot de attributen der kroon behoort Dr hr dtorm van s Gravensande verklaarde op nieuw de ttelijke vaststelling der iegerorgauisatie niet te kunnen goedkeuren De heer de Eoo van Alderwerelt besprak drie punten 1 de regel ng vai het krijgswezeii te land bij de wet waartegen liij niet begreep dat bezwaren konden bestaan 2 de afscheiding van het staand leger van de vrijwilligers waarbij hij de bescTiaafde en fatsoenlijke jongelieden aan de militie wilde verbinden en 3 de linien van defensie waarbij het hem ïéed deed dat de mededeelingen van den minister hem voorkvvamen het bewijs te leveren dat ons defensie stelsel door inundatieu vepl te ivenschen overlaat De heer Stielijes heeft eenige amendementen op de begrooting van oorlog voorgesteld bij welker aanneming het eindcijfer der begrooting met ƒ 329 000 zou worden verminderd De V schillende voorstellen strekken vporiiamelijk tot bezuiniging op den grooten staf toi verbetering der bezoldiging van de onder officieren en tot oproeping van meerdere miliciens van vroegere ligtingen tot reorganisatie der verschillende wapens en tol vermindering van den staf der genie tot bezuiniging op het onderhoud van sommige vestingen en tot verhoogiug vpn het subsidie aan hst invaüdenbuis te Leyden Gisteren zijn de algemeene lieraadslagijgen over oorlog iif ejiicje gebragt en de disoussisc begonnen over de artikelen De minister hield vast aan zijn gevoelen geen organisatie bij de wet geene afscheiding vau staand leger en militie geene concentratie van verdediging Toch gaf hij toe dat de grondwet geene legerorganisatie verbood maar ook niet gebood De heer Hiiffmau s beweerde echter kortweg dat de Kamer onbevoegd was om in zake de defensie te oordeelen en de regerings yoorsteUen te amenderen Toeu bij zich bovendien inliet met de beoordeeiing van de politieke oogmerken der stemmingen werd hij door den voorzitter te regt gewezen en tot zwijgen gebragt De heer Godefroi handhaafde de regten der vertegenwoordiging en de heer Zinnicq Bergman die voor zijn limburgschen confrater optrad wekte wel lachliist maar gein overtuiging Het verdere gedeelte der zitting was gewijd aan de behandeling van eenige amendementen waarvan de uitslag was l Het amendement de Roo op art 2 om de kosten van het departement te vermindereu met ƒ 10 000 werd na bereidverklariiig van den minister om op den ook door hem als wenschelijk erkenden weg van bezuiniging en vereenvoudiging voort te gaan door den voorsteller ingetrokken 2 Het amendement Stieltjes om den grooten staf met ƒ 2ï 000 te verminderen en het getal generaal majoors van 7 te brengen op 3 werd na herhaalde bestrijding door den min van oorlog aangenomen met 35 tegen 31 stemmen 3 Het amendement Ie Eoo om ook den gen staf te verminderen met 30 000 door inkrimping van het daarbij behoorend personeel werd afgestamd met 39 tegen 29 stemmen terwijl daarentegen 4 een ar Jer amendement v a den heer de Koo met 35 tegen 31 steamen werd aangenomen strekkende tot vereenvoudiging van de administratie inkrimping van het getal kleedinpmagazijnen en dus ook vermindering van het personeel De strekking van al de voorgestelde amendementen is om bezuiniging aan te brengen op die onderdeden die er vatbaar voor zijn zonder dat daartoe aan de waarde van ons krijgswezen schade wordt toegebragt Z M heeft benoemd tot hoogheemraad van het hoogheem raadschip van den Krirapenerwaard den heer ü Smits Jz Men deelt aan het Utr Dagblad mede Door onzen gezaut te Parijs zijn 5 ii 6 koeijen met een stier van het Bretagne ras aangekocht ten eiuile omtrent de vatbaarheid dezer beesten voor de veeziekte aan tie veeartsenijschool te ütrecht proeven te nemen Voor het vervoer over Rotterdam is door den minister van biuneulandsche zaken de noodige dispensatie verleend De minister van oorlog heeft industriëlen die genegen zijuom de thans bij het leger in gebruik zijnde geweren bij partijenvan 1000 stuks of meer te wijzigen tot achlerlading naar hetstelsel Soidcr uitgcuoodigd zich met opgave hunner voorwaarden met franco brieven te wenden aan genoemden minister Nadere inlichtingen bij den heer m ijoor inspecteurder draagbare wapenen te Delft bij wien ook de modellenter bezigtiging liggen De commissaris des konings in de provincie Zuid Holland heeft den ISden dezer aan de burgemeesters dc gemeenten de volgende circulaire gerigt Ten vervolge op mijne circulaire Provinciaal blad n 38 heb ik de eer CEd bierbij te doen toekomen het door UEd aangevraagd aantal brandijzers tot merking van het vee dat van den rundertyphus is hersteld Namens den heer minister van binnenl zaken herhaal ik bij deze de herinnering aan het slot mijner circulaire Prov blad n 44 dat deze ijzers met een leeuw uitsluitend bestemd rijn voor het merken van ziek of hersteld vee en niet mogen wordeu verwisseld met een S bestemd voor het merken van slagtvee De minister door mij in kennis gesteld van de opmerkingen mij door sommigen uwer omtrent deze aangelegenheid gemaakt verzoekt mij ÜEd mede te deelen dat Z Exc niet voornemens is zich door allerlei opgezochte bezwaren van de voorgenomen maatregelen te laten terughouden en vertrouwt dat UEd u daaraan even min zal storen In plaats an op de regter heup gelijk in de bijlage mijner eerstgenoemde circulaire was voorgeschreven kan het merk gesteld worden op de regter bil Wanneer de veehouders bezwaar maken om dragtige rundereu op die plaats te merken kan dit geschieden op den regter aohterklaauw waartoe UEd wordt gemagligd den rand van een der brandijzers te laten afvijlen en die koeijen met den leeuw zonder rand te merken De eed ten aanzien van herstelde beesten af te leggen kan zoodanig worden ingerigt dat hij die zweert verklaart te weten dat het beest de ziekte heeft gehad Maakt de veehouder zwarigheid eene becedigde of onbeëedigde verklaring af te leggen dan worde het vee niet beschouwd als hersteld en dus niet gemerkt Dit kan dus geen bezwaar opleveren de eed is juist voor het geval dat de veehouder wel verklaart dat het vee hersteld is maar de burgemeester twijfelt De bedoeling is dat van elke merking een proces verbui worde opgemaakt Dit kan van eUcen stal waar ni ts bijzonder voorvalt al zeer kort zijn terwijl al de op één dag bezochte stallen op hetzelfde vel papier kunnen worden vermeld Waar eedsaflegging of eei ige andere omstandigheid plaats heeft moet afzondelijk proces verbaal worden opgemaakt De heer minister noodigt UEd verder u t deze taak met den meeslen spoed te volbrengen Wanneer toch het oogenblik zal gekomen zijr waarop de regering met de onieigening en afraaking een aanvang meent te moeten maken zal daarmede niet gewacht worden totdat de roerking overal is afgelcopen Het is dus in het belang des veehouders dat al het herstelde vee in den kortst mogelijkeu tijd van het merk worde voorzien In antwoord op verschillende vragen had de commissaris des konings in Zuid Holland o a medegedeelc dat het vervoer van vcrsch vleesch en vet alleen vergund was aan slagters of hunne knechts doch is dit stellig voorschrift verzacht als boven vermeld is en tol één ned pond toegelaten De handel in zeevisch krijgt eene toecemende uitgebreidheid ls voorbeeld hiervan kan dienen dat II maaudag te Katwijk 23 schuiten zijn aaugezel waarvan de geheele vangst met uitzondering van één wagen met visch naar Ley l n voor het buitenland was bestemd De eertijds te geef verkrijgbare rog wordt door den buitenlander niet minder geacht dan fijne vischsoorten en wanneer de rog in strijd mei de hoüandsche kieskeui igneid sterk van smaak is er dikwijls hooger o geschat Gcfliengde Bcrigteo Om de weerbaarheid te versterken zullen er dit jaar geene k d tte ibij de k m akademïe worden toegelaten Het liuürddiiitsclie p n itiiif r wil niets weten van vylkavrijhtdea De prt sidt iu Juhusoa zal lü overweging netneü het Tcrzöc K om aan de feuiauf de nyt n te ui Ïl i 111 1 an oorlopvof reüiïfü I it Australië verwacht men lil ra in j 3 groote hoeveelhtdcü granen Te Koubaix hebben Ou t tcigeregeldheden gepleegd door het plüüderen en vür utsten va rhet in brand steken Tan t see weverijen De italiaans ch i oudersteuncn de Roiiiciiicn in het beteugelen der rouvrrs 1 makers en hijoutiers te Parijs hebben den arbeid gista kt en 1 hetzelfde Tan de 3000 in het gebouw der tentoon te liiig gcboz i floiien De au tralische goudlagen hebben Tan 185 toi 1 ï jaren opgebragt ruim 3Gi millioeu gulden Men beween dat de Tci stand Tan den frauschen kroonprins verergert Algcrie wordt oi t tend geplaagd door de sprinkhanen In ver chillende zwitser cbe c i is de doodstraf geheel in onbruik en wordt dit ïteeds iii langdurige gevaagenis veranderd De Rhone en de Saóne ziju voor de vierde Tan dit jaar buiten hare oevers getreden De Girardin btm appel ingetrokken De prinses van Walli Marktbengten Gouda 21 Maart Tarwe gerst en haver ruim prijshoudend boekweit merkelijk hooper ïarue Pooisehc per 240u kilo ƒ 450 Roode Kleeföche ƒ 445 Zeeuwsche per imul ƒ 11 60 R ƒ 13 liopjre 7 60 a ƒ 8 25 Gerst ƒ 6 25 a 7 85 Haver ƒ 3 60 a ƒ 5 25 Boekweit Fransche per 2iÓu kilo ƒ 225 Noordbrabaiiischc ƒ 240 B uine hoouen ƒ 12 a ƒ lO Witte boenen ƒ 10 a 13 Groene erwte ƒ 10 50 a f l i De haude iu varkeus en big2 en w ö heden zeer traag Eoter ƒ 1 16 a 1 28 per ned pond Burgerlijke Staud GOUDA Geboren 17 Maart Gcrarda Theodora oudrrs J de Vries en M Hoogendoorn 18 Wilbelmina Lhristiua ouders J Hornis en M I eve 19 Alida Christina ouders A de Koning er J Mulder Johannes oudere C La Feber cu M W bunnen Hubcr u Nicolaas ouders J de Gruijl eu A de Rooij Thumag oudtrs G UiUon en H Smit 20 Franciscus Johannes oudtis B de Jong eu C £ Messer 21 Vilheltcina ouders C de Jong en C de Zeeuw OviiRLEDEN 18 Maart P de Jong wed J van Maaren TS j 19 W M E Pinkse 2 j 9 m 2Ü J C Jansen 40 j J Nobel 52 j 21 E van Harten 7 w 22 J van dtu IJsd td H Fink 75 j GEHtrwD 20 Maart P Kroon ea M Schouten J van Hofwegf en A C Morie