Goudsche Courant, zondag 24 maart 1867

Hïmertenticn Voor de vele en velerlei bewijzen van hartelijke deelneming ter gelegenheid Voorspoedig bevallen van eene Dochter J BOWLS geliefde echtgenoot van H J W Hl BEK Gouda 23 Maart 1S67 Heden overleed Mejufvrouw JOEANXA CATHARINA LIESEX in den oaderJom van bijna 79 jaren na voorzien te zijn geiveest van de laatste H Sacramenten A KABEL H M CARLIER Executeuren Testamentairs Gouda 21 Maart 1SÜ7 zijner 25JARIGE EVANGELIEBEDIENING hem en de zijnen betoond betuigt de oudergeteekende aan die allen zoo binnen als buiten deze stad zijnen innigen dank J Vf HAVERKA MP BEGEMANN Gouda 24 Maart 1S67 Burger Bewaarschool INSCHRIJVING VOOR KINDEREN voor het tweede Kwartaal 18 17 Maandag den 26 Maart s avonds van 7 tot S ure aan het Sohooilocaal SCHELTEMA Foor Van ZEULEN Secr GEZONDHEID IS DE HOOGSTE SCHAT OP AARDE De ged irig afwisselende temperatuur aan elke wij thans blootgesteld zijn oefent op het menschelijt organisme meeslal een nadeeligen invloed uit hoofdzakelijk echter veroorzaakt zij ONGESTELDHEDEN OP DE BORST AANDOENINGEN DER LONGEN en SPIJSVERTERINGS ORGA NEN HOEST VERKOUDHEID enz Het is daarom wel aan den tijd de aandacht te vestigen op de beproefde Hj s en Hulpmiddelen van den Keer HOEF te Berlijn het MAIZ EXTRaCT fGezondheidsbier en de BORSTSIALZ BCNBONS Het MALZ EXTRACT heeft reeds duizenden van Uaiikschriften van herstelde Lijders van Borst en Longziekten hoofdzakelijk echter van Maagkwaien en algemeens Ligchaamsverzwakking aan te wijzen zoodat een verdere aanprijzing daarvan geheel overbodig is Ook de MALZBORSÏ BONBONS hebben wegens hunne fijne en zuivere bestanüdeelen die de Borst verzachten en de Maag uiet als de gewone Borst Bonbons met te veel zoet overladen reeds de gunsti Tste resultaten opgeleverd en zijn daarom aan alle lijders aan asthma hoest en verkoudheid bijzonder aan te bevelen De BONBONS zijn Ier voorkoming van vervalsching met den naam van den Heer HOFF voorzien en kosten het nakje 30 ctnts Bovenstaande genotrijke geneesmiddelen alsmede de HOFF scHE MaLZ CHOCOLADE en CHOCOLADE POEDER zijn steeds verkrij rbaar in het Centraal Dépót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 alsmt bii den Heer J C vas VREU MINGEN Turfmarkt H 224 te Gouda en HhMa J VAN DEN BERG te JToerdtn OPE BARE VERKOOPi GËT overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda op DINGSDAG 2 kVVh l i7 s avonds G ure te Oiidetratcr in DE Roos alda r van een Kapit 1 WOONHUIS met 6 KA 1ERS enz grooteu TUIN en BOOMGAARD aldaar op IJsselveere n 27G Een PAKHUIS bij den IJssel n 263 Een WOONHUIS bij den IJssel n 264 De Ferceelen zijn voor vreemdelingen dagelijks en voor ingezetenen daags vóórden verkoupdag te beziEiigen mits vooraf bij de bewoners beiet vragende zijndeinmiddels l IT DE HAND TE KOOP Te aanvaarden 1 Mei 1S 7 Tf nzelfden dasre s morgens ure vóór het Huis n 46 Ie Ondewater van HUISRAAD gemaakt GOUD en ZILVERWERK SCHOENMAKERS en WINKELGEREEDSCHAFPEN eene partij bereide HUIDEN en VELLEN enz Daaïrs te voren van 2 tot 5 ure te zien Op VRIJDAG 5 APRIL te 10 ure vóór het Koffijhuis het Wapen v is Fkiesianii te Oudeicater van HUISRAAD bestaande in zeer beste BEDDEN met toebehooren LEDIKANTEN KABliVET BUREAU MANGEL PENDULE SECRETAIRE antieke MEUBELEN KOPER TIN enz enz Daags te voren van 2 tot 5 ure te zien Op M ANDAG 1 APRIL 1S67 s morgens 9 ure aan den Langen Tiendeweg te Got da van AFBRAAK van een geiimoveerd Huis bestaande in KOZIJNEN RAMEN DEUKEN PLANKEN BINDTEN enz en cp DINGSDAG 16 APRIL 1867 morgens 9 ure vóór het Huis wijk O nfi 325 in de Vlr mingstraat te Gouda vai HUISRAAD en INBOEDEL bestaande in BEDDEN met toebehooren LEDIKANTEN TAFEL STOELEN KOPER TIN KLEEDINGSTUKKEN TAFEL en LINNEXGOE enz enz J o een billijken prijs te KOOP aangeboden eene mooije WAAKtevens JAGTHOND Adres lett A franco aan den Boekhandelaar BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Daags te voren van 2 tot 5 ure te zien De ondergeteekenden hebben de eer te berigten dat zij de Goudsche Broodfabriek weder hebben afgestaan aan de Heeren PEEK ie C ZIJNEN C Gouda 20 Maart 1567 Schouwburg te Gouila Aanstaanden Wosnsdag den 27 Maart zal door de Rotterdamsche Tooncellisien onder directie van den Heer DE VRIES eene Voorstelling gegeven worden van De Lotg evallen van Klaasje Zevexster De loting voor de plaatsen zal zijn op Maandag 25 dezer des morgens ten 10 ure alleen voor hen die op de lijst reeds geteekenJ hebben of nog zullen teckenen welke lijst bij den Kastelein Jer Sociëteit op de Haven voorhanden is De ondergeteekende berigt aan zijne geëerde Begunstigers en Stadgenooteu dat zijne Bloemkweekerij thans ruim voorzien is van BLOEMEN en PLANTEN waarom hij de vrijheid neemt zich in ieders gunst aan te bevelen belovende eene prompte uitvoering der geachte bestellingen H W OTTO Bloemist Gouda Maarl 1867 Korte Akker De ondergeteekenden zich voor eigen rekening gevestigd hebbende nemen de vrijheid door deze zich bij hunne geëerde tStadffenooten aan te bevelen tot het ma ken van JAPONNEN MANTELS MANTILLES KINDERGOED alsmede LLNNENWEBK Daar zij in het bezit eener beste N IMACHIENE zi n en verscheidene jaren op een groot Magazijn zijn werkzaam geweest durven zij voor eene soliede en prompte bediening iiistaan O k zijn zij genegen JONGE MEISJES in het naaijen van alles wat tot het vak behoort te onderwijzen Gezusters HOEPS Zeugstraat G 38 Gouda Maart 1867 Openbare Verkoopiiig te GOUDA op MAjyh lG 25 MAART 1867 des voorinidt tgs ten elf ure in het Nieuwe Koffijhuis aan de Weslhaven van Een HUIS SCHUUR en stuk Gkond aan U Turfmarkt ie Gouda wijk II N 60 groot 3 Roeden 90 Ellen Len HUIS en PAKHUIS en ERF in de Arijenkorssenstecg te Gouda wijk H N 54 en 56 En een WINKELHUIS en ERF met een P KtIUIS daarachter en nog een HUIS en ERF staande en liggende aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N N 63 en 64 waarin de Kruidenierszaak met goed gevolg wordt uitgeoefend Nadere inlichtingen zijn Ie bekomen ten kaniore van den Notaris W J FoSTUUN Droücleevee te Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au nunstens tien kan a contaEt Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 i per kan 64 cents idem a 477 0 per kan 66 ets Jenever 2 ie soort Mout l t Y o per kan 62 cents inlBRANDEWIJ a 46 o pe kau 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 23 Maart 1867 Boekdrukkcrij TM A BRINKMAN m MU 1867 Donderdag 28 Maart GOUDSCHE COURAlïT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgravc deu avonds te voren De prijs per drie maanden is ƒ 2 franco p posty 2 25 Advertentiën van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zqn Uitgave van A BRINKMAN Lanae Tiendeiceg D n 60 Be prijs der Advertentiën van één tot zes rrgels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 1 Cent Buitengewone letters worden berekend naar I plaatsruimte BEKENDMAKING I ogo c BURGEMEESTER en WETHOUDERS v in Gouda doen te weten dat het kohier voor de plaatselijke directe belasting deier Gemeente voor het dienstjaar 1867 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten één en van drie tot vijf ure ter Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den raad bezwaren kan inbrengen bij verzoekschrift op ongezegcid papier geschreven Goupa den SB Maart 1867 Bckgemeesteb en Wethoudeks voornoemd Be Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN nant ter zee Varannes met eene zending naar Sa o oz ueeft belot ten doel hebbende een onderzoek naar den toestard der kolonie en de indiening van een rapport toowel met het oog op hetgeen aldaar voor de beschaving is gedaan als met betrekking tot de middelen ter uitbreiding der betrekkingen iasschen CochinChina en omliggende land n Berlijn 23 Maart De StaatsaDzeig r bevat den tekst van het alliantie verdrag tusschen Pruisen en Wurtemburg den 13 aug 1866 gesloten Het is gelijkluidend met het beijersche ÖMttenlattir De rijksdag heeft het vijfde artikel der consiiiutie aangenomen met een amendement van den heer Twesten bet 3nde de beslissende bevoegdheid van het bondspresidium in zake van militaire en marine wetgeving Daarna is de algemeeue discussie geopend ovnr de afdceling bondsraad bondsvoorzitlerschap rijksda llei hoofdonderwerp der beraadslagingen was de ministeriele verantwoordelijkheid tegen welke zich inzonderheid verklaarden van de liberale zijde de heeren v Svbei Brann Wiesbaden v Walsdorf Weimar terwijl daarvoor gesprokt hebben de heeren Miakwitz Dresden Waldeck SchBlze Delitzsch en Miquel Hanover Londen 26 Maart Ip de zittiag van het lagerhuis op gisteren heeft de heer Gladstone de rtformbill bij de tweede lezing bestreden en elke bepaling daarvan aan eeue strenge kritiek onderworpen De hh Roebuck en Heuley verdedigden de bill De debatten zjjn tot heden verdaagd De discussien in het lagerhuis over de reformbill zijnheden voortgezet Zij werd van coDsérvafTève zijde ve edigden door de liberalen aangevallen De attorney generaal heeftten slotte de voordragt verdedigd Parijs 24 Maart In sommige kringen v dt het gerucht eener alliantie tussciicn Frankrijk en Oostenrijk weinig geloof Men beweert daar ilat keizer Napoleon ioo weinig Oostenrijks gezind is dat hij het denkbeeld eeuer echtverbindtenis van den italiaanschen kroonprins met eene oostenrijksche prinses zeer ongaarne tot vervulling zou zien kouea De commissie voor het ontwerp van net op de leger organisatie is benoemd Men verzekert dat de groote meerderheiddezer commissie ongunstig jegeus het ontwerp gezind is tenzijdaarin groote en ingrijpende wijzigingen worden gebragt Ookin den senaat bestaat eene krachtige oppositie tegen het ontwerp zoodat het gouvernement met groote moeijelijkheden zal te kampen hebbsn alvorens deze wet tol stand gebragt zal zijn De geruchten betreffende den verkoop van Lu mburgaan Frankrijk worden heden door al onze dagbladen herhaald ook wat betreft de bijzonderheid dat de vesting Luxemburg zouworden ontmanteld om aan dezen afstand alle beteekenis vanvijandschap jegens üuitschland te ontnemen Het eenige motiefvoor Frankrijic zou zijn de wensch om eenige voldoening tegeven aan de politieke opinie die nog altijd door de vergrooting van Pruisen in zekere spanning verkeert Men is hier algemeen overtuigd dat de boer von Bismarck weldra bet door hem tot stand gebragte werk zal bekroonen door de verhefFiog van het vergroote Pruisen tot eenkeizerrijk Deze maatregel zou ten doel hebben om meer prestigete geven aan het pruisische gouvernement en daardoor de onderwerping to vergemakkelijken van de geconfedereerde staien welker koningen er minder tegen op zouden zien hunne magtin handen te stellen van een keizer dan die over te gevenaan een koning tot dusver huns gelijke Dit is wel is waar in het wezen der zaak slechts eene kwestie van vorm maarde heer von Bismarck ksnt zijne mcnschen en weet dat naamen etiket veel afdoen De commissie voor de dotatie aan de Lamartine heefthet ontwerp van wet aan den raad van state teruggezonden met een amendement strekkende om de dotatie van 400 000 frs te veranderen in eene inschrijving op het grootboek van 25 000 frs intrest De raad van state zal nog deze week overdit amendement beraadslagen 25 Maart De Moniteur meldt dat de keizer den luite 25 Maart In do alhier verschijnende zoow als in de buitenlandsche dagbladen is gezegd dat de oostenrijksche gezant alhier bij de illuminatie op s konings verjaardag de eerste woorden van het pruisisch volkslied in een transparent haJ geülaatst Dit is onjuist De eigenaar u het gebouw de vr heer von Romberg heeft dit gedaan uit eigeu beweglcg eu builen weten ran deii gerant De Kreuzzeitung meldt uit Parijs dat s keizers adjudant generaal Frossard met eene geheime zending naar Luxemburg vertrekt alsook dat de talrijke geruchten omtrent Krankrijks plan tot aankoop van Luxemburg in omloop blijven 26 Maart In de zitting van den rijksdag op heden zijn artt 6 Uj van de bondsconstitutie aangenomer Eeu amendement dat ec j ferantwoordelijk bondsu inisterie verk ugde is met 177 stemmen tegen 86 verworpen Art 11 is aangenomen met een amendement van den heer Lette volgens hetwelk de staats tractaten ook de goedkeuring van den rijksdag vereischen I Art 12 is met een amendement van den heer v Bennigsen volgens he elk de bondskanselier den eed aan den boud moet afleggen verworpen met 127 stemmen legen i6 Dit artikel zal morgen door de conservatieve partij weer bij wijze van amendement in zijne oorspronkelijke redactie iagediend worden De ministeriele Zeidler sche Correspondenz verklaart dat de openbaarmaking der tractaten van alhantie met de zuidduitsche staten geen demonstratie tegen het buitenland iö daar de pruisische betrekkingen met Frankrijk bevredigend z ju De openbaarmaking had plaats om den rijksdag gerust te steUen over Pruiseus duitsche politiek 1 Genoemd blad verklaart verder ten aanzien der luxembürgsche kwestie dat de beweging te dier zake van Holland is uitgegaan en niet van Ft mkrijk Van eenig gevaar voor Pruisen is overigens geen sprake Weenen 24 Maan De Presse bevat een p Tiicnlier telegram uil Parijs houdende dat Oostenrijk gewe gerd heeft zich aan te sluiten bij het protest der i rausehe regering tegen de pruisiscne of en defensieve verdragen Nog meldt hetzelfde blad dat auu het voornemen van Frankrijk Oostenrijk en Rusland om gemeenschappelijk aan de Porte den afstand van Candia aan te raden geene uitvoering is gegeven wegens de weigering van Ecgeland om zich bij dit plan aan te sluiten De gezanten van genoemde mogendheden hebben thans slechts in last ieder voor zich aan de Porte den afstand aan te raden evenwel zonder eenige pressie uit te oefenen In het hongaarscbe huis van afgevaardigden heeft de hr Stratimirowies het ministerie geïnterpelleerd en gevra ri of en tol welk doel een observatie corps aan de servjirt snïse grenzen bijeen getrokken wordt De minisier esidenl grarf Andrassy antwoordde dat die geruchten ongjg nd zyo dat