Goudsche Courant, donderdag 28 maart 1867

ADVERTENTIEN Gcnees Attesten DEK ZOO ZEEE ALOK BEROEMDE SCHMIDrSCHE a 1 t i k e 1 e n M II Daar ik ruim een jaar geleden van Je Schmidtsche WaldwolFabiiekalenen Prteparaten gebruik gemaakt heb voor hevige schouderpijn en naderhand voortanden hoofdpijn en dezelve van zeer goed gevolg is geweest ook bij meerderedorpsgenootpzoo verzoek ik n mij die artikelen volgens uwe conditien ten verkoop te ste UEd dienaresse JVissekerken Zeeland IS February 1 05 Wed II T ZEL AR Jicht en Rheumatieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumatisehe aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsehe AntiRheuma tieo e WulrlwnlWatten 1 2 T en nü et t nnkie Dennennaalden Olie a 35 en 70 tt i fleschje en icrdere Waldwol Gezondheids Kleedingstnkken en praeparaten volgens prijscourant de Schmidtsehe Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche naalden der Pijn en Bennenloomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depót bij M J C HAM te Vtreckt te GOUDA bij Mej de Wed BOSMAN verder te Oudeicater A BÜIJS JToerd H Geb PFENNING JJsselsfein J B MOLLE Oudshoorn A T HOOFT trottbruffge A Dfi WILDE En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEP6T bij M J C HAM Utrecht overigens de regerins aan eone vreedzame ontu ikkeling van ie olin e ivolken in vi üosUh geene hir derp ilei in den weg al Ifirgf ii Ue regering neemt niet alleen de verdragen met ZuidDuiischland zonder verz t aan maar het schijnt baar althansvoor de hand ernst te zijn met het streven om in het vereenigde l uit5chiand een steunpunt te vinden De l resse daarentegen vaart hevig tegen Pruisen uit en Oehandelt de zuidduitsche staten met zooveel verachting dai ij daardoor geenszinsaangemoedigd zullen norden om Oostenr jk met genegenheidte behaiuleieu He l resse raadt een verbo iil met Frankrijk aan 2ti Ma irt De Presse meldt dat heden een handelstracra it uisschcn Oostenrijk en Nederland is gealolen PeSth itJ Maart De keizer is alhier teruggekeerd In de zitting van het lagerhuis op heden hoel t de heerÏis7as eene interpellatie tot de regering gengt ten einde teweten te komec of zij voornemens is een Florence li Maart De kamer van afgevaardigden heeft reeds 40i verkkvingen geldig verklaard Heden avond zuilen de afitevaarJigden der meerderheid en die der oppositie tuee bijeenkomsten houden waarvan het doel is om te raadplegen over het zamenstellen van het defiuitief bureau De kandidaat der meerderheid voor het presidentschap der kamer is de heer ilari de kandidaat der oppositie de heer i rispi KonStantinopel 25 Maart Het dagblad van Koi stanlinopel is gemagtigd te verklaren dat niettegenstaande de redevoering van lord SLinley in het engelsche lagerhuis gehouden noch hel engelsclie noch het fransche noch eenig ander gouvernemeut aan Turkije heeft voorgesteld om Candia aan Griekenland af te ttaan Het blad voegt er bij dat de porte nimmer afstand al doen van een duim grontls welks bezit haar door het p ir j ehe tractaat van ISötJ verzekerd is öinncnlanö lOUn V 2 Maart Eij de tueeJe kuuicr i ingekomen een wetsontwerphoudende voorzieuingrn omtrent den vee phus Dit wetsontwerp strekt ter vervaugii g van de wet van 1 5 sept 186t waarin leemten waren overgebleven en van enkele oude wetten en besluiten die daar loor afgeschaft worden en van welkecenige bep tingen zijn overgenomen J k ii ingekomen een wets ontwerp waarbij art 63 van hoofdstuk der begrooling van het departement van binneulanJsche zaken ziekte onder het rundveej van 2 millioen op o millioen wordt gebragt Bl jkens de memorie van toelichting wil men in de maand april eene krachtige poging doen om door onteigening en afmaking de besmette streek te zuiveren Volgens gemaakte berekeningen zouden er in de eerste week SOOÜ runderen zoo zieke als gezonde moeten onteigend worden waarv in de schadeloosstelling ongeveer ƒ Sl ij 000 zal bedragen lu volgende weken zal men een veel kleiner getal rnndtren behoeven te onteigenen In het ongunstigste geval rekent de minister dat de schaueloosstellingen niet meer dan 1 12 niuiioea zullen bedragen xn de zitting der tweede kamer van zaturdag zijn dediscussicn voortgezet over hoofdstuk VUl Departement vanoorlog Op enkele artikelen waren amendementen voorgesteld door de heeren de Koo van Aldernerelt en Stieltjes waarvan een Slechts op art napen der infanterie om de uitgetrokken som te vermin leren met J 13 75ü werd aangenomen en al de overige door eene meer of min aanzienlijke meerderheid verworpen Maandag zijn in de zitting der tweede kamer de discussien voortgezet de amendementen weiden ingetrokken of ewijzigd en uitgesteld De heer Casembroot zal waarschijnlijk grn het hoofdstukstemmen om de a iugeuomen amendementen vooral als no andere worden aangenomen Eene wourdcnwis eiiiig werd gevoe d over de akademie van Breda en ceiuge mededeelingen gedaan In het algemeen liepen de discussien verder over technische en strategische bijzonderliedcn In de zitting van gister werd de beiaadslaging aangevangen mei art ti en de amendemeuten daarop voorgesteld Eerst is verworpen een amendement van den heer Stieltjes totrermindermg van het art met StjOÜ opheffing van hetonderhoud der vi ingen Xijmegci m Hrcda met 44 te en 28 stemmen doch met 35 tegen j stemmen aangenomen eendergelijk amcuaenient betreffende iireda ƒ 3000 Eind dijk werd ton amendement van den heer de Eoo tot vermindering van het art met ƒ 42000 geneeskundige school aangenomen met 44 tegen 24 stemmen Vervolgens werden nog tivee amendemei n na discussie ingetrokken en een verworpen Daarna is liet geheele hoofdstuk oorlog aangenomen met 54 tegen 14 stemmen Tegen de hh Viruly Zylker van Eek Dumbar van der Aiaeseu van Delden van B lom van der Linden Eeiuders VVijbenga Westerhoff Kerstens Guijtj en Moens De memorie van toelichting door den minister van binueul zaken bij de aanvraag vau 2 000 000 voor maatregelen tegen de veeziekte gevoegd luidt als volgt Het wekelijks vermi idereni cijfer van door den veetyphus aangetaste runderen wekt tie hoop op dat weldra het oogenblik gunstig zal zijn om eene krachtige poging te doen om door onteigening en afmaking van alle aangetaste koppels vee en daaropvolgende desinfecUitie der stallen de besmette streek te zuiveren Die maatregelen zijn uit den aard der zaak kostbaar Niet slechts de outeigeningskosteu zelven komen hier m aanmerking maar ook de bezoldiging van het personeel met de uitvoering belast en de kosten der desinfectie Onmogelijk is eene juiste raming dier kosten te maken omdat het niet vooraf met ekerlieid te bepalen is hoeveel zal moeten opgeofferd worden Het volgende wordt slechts als eene gissing opgegeven Indien men ttanneemt dat in de maand ap il wanneer metden maatregel een aanvang dient gemaakt te worden omdatvüJr den widetijd geene aangetaste runderen mogen overblijven het ziekencijijr tot ongeveer 800 s weeks zal zijn gedaald enmen v gt daarbij even vele beesten die nog ziek zijn danzouden er m de eerste week te onteigenen zijn Ie 00 runderen waarbij gevoegd moeien worden de gezonde beesten op de besmette stallen aanwezig Vanneer met elk ziek rund gemiddeld 4 gezonde in aanraking zijn geweest zouden er 6400 sezonile maar verdachte runderen moeten worden onteigend of met deaangetaste te zamen SOOO runderen Door elkander kan menrekenen dat de schadeloosste ling ƒ 100 per beest bedraagt zoodat aan schadeloosstelling in de eerste week ongeveer 800 Óoo zou moeten worden betaald Bij behoorlijke zorg voor dèsinfectie en indien tegen opgraving van begraven vee gewaaktwordt mag men verwachten dat men in de week daarna eenveel kleiner getal runderen zal behoeven te onteigenen en datdit cijfer telkens kleiner zal worden In ha ongunstigste gevalgelooft de minister uat de schadeloosstellingen niet meer zullenbedragen dan ƒ 1 500 000 Nu en d m zuilen zich echter nogsporadische gevallen voordoen die met kracht moeten woriieuorderdrukt even als in den laatsten tijd met goed gr voK inEriesland Overijssel Gelderland Noord Bribant en Limburggeschied is Daarvoor voor de bezcldig ng tan het personeelvoor de desinfectie en voor andere maatregelen welke noodi mogten blijken zouden dan nog ƒ 500 000 oveiblijven Van eene becijfering van de daarvoor noodige sommen meentde minister zich te moeten onthouden omdat die berekeningop te onzekere grondslagen cu moeten rusten Alles wordt vooibereid om de voorgeuomen maatregelen met kracht en spoed te doen uitvoeren gedurende den tijd dat het kon besluit van fi maart 186 op de besmette streek van toepassing is Vooraf worden de herstelde runderen van een merk voorzien ten einde deze voor den veestapel zoo kostbare dieren te kunnen sparen Door versterking van het politie personeel en van de militaire magt zal naar de minister vertrouwt de volledige uitvoering der maatregelen worden verzekerd Betoonde de vertegenwoordiging zich onverhoopt huiverig om tot krachtige uitvoering der wet van 15 sept 1860 ook binnen de lijn mede te werken dan zouden hoogst waarschijnlijk over een langer tijdsverloo niet minder geldelijke oifers moeten worden gebragt want dan blijft de focus van bcoUicltiuK in ZuidHolland en Utrecht op ruime schaal bbstaan en daar het verbod van vervoer bepaald bij het kon besluit van 6 rnnart jl slechts gedurende weinige weken kon worden behouden heeft men weder clandestinen in en uitvoer te veriVach ten waardoor de gevallen buiten de lijn menigvuldiger zullen voorKomen liet terugdeinzen voor deze uitgaaf die de regering de ho doet koesteren dat voldoende zal zijn zou slechts het nitzigt openen op voortdunr der veepest De toegezegde voordragt tot aanvulling der middelen diebereids b j de wet tot dekking der uitgaven voor de dienst vanIsO zjjn toegestaan zal ook in deze verhootring van uitgavenvoorzien t Bij gelegenheid eener uitgebreide vergadering van den arbeidenden stand te Brussel heeft een volksredenaar gezegd het IS eene veel grootere wreedheid de kinderen uit de luisgezinnen weg te nemen om ze gedurende eenige jaren in de kazernes op te slaiteu dau om ze gedurende eeni e uren daags aan dezelfde huisgezinnen te ontnemen om ze te dwingen op de school een onderwijs te genieten dat oneindig nuttiger is dan dat in de behandeling van het geweer en van de bajonet Men schijnt dus in België ook meer voor verpiigt onderwijs dan voor vermeerdering van het l ger gestemd te zijn Bij ons heeft het omgekeerde plaats en zal de vo ksbeurs belangrijk moeien bloeden om de jeugd met de bajonet te leeren werken terwijl men het volk opjaagt om te klagen over betrekkelijk geringe lasten die het draagt om zijne jeugd tot nuttige burgers te laten opvoeden ïn de Weener Presse wordt onder dagteekening van 21 dezer gezegd dat de kwestie aangaande Ln iemburg gesteld is niet reglstreeks tusschen Pruisen en Frankrijk maar tnssciien Frankrijk en Nederland ter eene en tusschen Nederland en Pruisen ter andere zijde Volgens dat blad waren de onderhandelingen tusschen Frankrijk en Nederland over den afstand van Luxemburg bijna ten einde gebragt toen graaf von Bismarck er mede bekend werd waarop hij naar men verzekert door een bekwaam uitgevoerden coüp er in slaagde om de onderhandelingen te doen schorsen Volgens on e information voegt de Presse er bij zou hij da irtoe de aandacht van het nederlandsche gouvernement gevestigd hebben op het feit dat Pruisen als wettig opvolger en liquidateur van den duitsehen bond in afwachting van de regeling der eisehen die door den bond tot het groothertogelijk gouvernement van Luxemburg zullen gerigt worden aangaande zekere nog niet betaalde bonds contributien en verschillende fortificatiewerken het regt heeft om eiken maatregel waarbij Nederland ter gunste van een derde over Lu xemburg beschikt te beschouwen als eene schending dezer wettige regten Deze taktiek zou hare uitwerking gehad en het gouvernement te s Hage verhinderd hebben zich door toezeggingen jegens het kabinet der Tuiltrien te verbinden Boskoop J GOUDKADE Haserswoude Mej J GAARKEUKEN Harmeien W G KURTERS Schoonhoven AVed WOLFE en ZOCN Soelofarendsreen H NADEEMAN In eere correspondentie uit Berlijn aan de Köln Zeitung wordt gezegd dat men in Luxemburg van geen onderhandelingen over den verkoop schijnt te weten doch dat van daar melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van een frinschen onder prefect die bij de voornaamste kringen iuformatien scheen in te v innen om te vernemen of men zich bij eene algemeene stemming voor Frankrijk of voor Pruisen zou verklaren De correspondent geeft hierbij als zijn eigen gevoelen te kennen dat hoewel de hoogere klassen meer tot Frankrijk geneigd zijn de voordeden van het dnitsche tolTerbond toeh te uitlekk B4 zijn om bij de bevolking de schaal iet naar de zijde van Duitï hland te doen overslaan Gemengde Berigteu De fabrieken in XijvercTal hebban drnk werk in teereoEtHïiné véïi de twentscuc Van 10 tot 16 maart zijn aangetast in ZuiJ ÜoUaotl 751 XoordHolland 25 Utrecht 284 Gelderlaud 11 Voord Bróbaui 5 totaal 1076 ruuderen lo Portagal houdt men druk vergaderingen te eo vc rgestelde verhoogde belastiugea Maar5 ha k Bazaiiit Leett zich dea 12 maart met de laatste ffnsche troepen iifrescheept De italiaansche troonrede heeft eer gnnstigen indruk gemaakt De oostenrijkscbe regering heeft een hongaarsch kroondomeiu uaogekocht tie fenians begeven zich naar Amerika In Nottinghamshire heeft een geweldige brand groote schade aangerigt in eene steeukolenmijn De koning vat Pr iscü uil te Berlijn een nieuwen dom bonwen Ia Frankrijk is tegen mei eene nieuwe leening op zigt WeteDïchappeüjke onderzoekingen hebben bewezen dat de chitioons meestal bezet zijn met eene menigte vuile en ai schnwelijke insecten De italidausche rtgcring begint met 30 milhocD te beïuinigcu De uord Amerikanen willea met kracht een einde maken aan den or Brazïhe gesoerden oorlog De bruto inkomsten der atlantische telegrafie bedroegen tot nu toe tien a twaalf duizend gulden daags Zondag namiddag is te Ottoland eeue hoprenwoüing door brand vernield waarbij 30 koi t u en ecu p urd omkw uncn De bronswerkers grève is te Panjs giciiidi d ni t h t toestaan TI 1 verhoogd loon De T uphraat en de Tieer 7ijn buiten buutit oevers getreden en de telegrafische gemeenschap ge tocri i e v i ttrav houwhurg is te e Yörk afjiebrand Ku be miicii Parijs de kleermakers verhooging van loon te vragen De beijeriche kamer heeft het voorstel tot afaehaffii g der doodstraf aangenomen met 7 tcgeu i i temmen Burgerlijke Stand GOUtïA GtBoKF 22 Maart Johanna ouders W van der Sloot en C van Geuderen 23 Krijna ouders C oerkerk en b Rabomv Aotocia Petr Mella ouders H J Huber en J Bowls McoIj G uJi ouders H M van Gemcrt en J Spruijt i Jacobn Im riu oudt rs W Znaaoeveld en H Tuijnenhurg Wilhelmiua oud re P Kt ldcr eu W Neef 25 Hendrik ouders D de Jong en E Kunst Jat ub illem ouderb L Both en A Slingerland OvfcRLEDEN 21 Maart J C Lie cu 7S j 9 ra 22 G Borst 9 m J C de Beu 16 d 24 H an der Wolf S A Nujwenhnizei 14 m J van der Broggen 10 j 25 H L de ï u il d P de Jong 17 j W van Ham 2 j A A Docniia 2 m E N Fuijk 51 i I vau Leen sen 70 j Zijn ons de u iiiteraiaaUden wei tr luivloden en opent de lente het u ue vooruitzicht dat de zon me hare r irmeude stralen een meer aangctian e stemming in de gansche natuur z d te w ee brengen desniettemin zijn er nog velen onzer medemenschen bij wien het koude jaargetijde een ongunstige indruk heeft achtergelaten zoodat het liefelijke van de lente en zomer door hen met oiiverdeeid kan worden genoten aangezien een pijnlijk gevoel he i telkens tot hunne neerslachtigheid terngroejil Om al die veeltijds moeijelijk te overwinnen kwalen achterecnvulgens op ie sommen zal wel niet noodig zijn maar éne d tarvan uelke bij ver uidering ondragelijk wordt en zoo ontelbaar vele offers ei cht bestaat onder dert n im van rilUmatisk Ofschoon hiertegen vele middeiCii worden aanitevvend verdienen de ABSlIAUKinN S of ANII RHIUMATI 0 TI1 1 T T Tr T 1 11 Zij untnenieii den lijder binnen korten tijcl alle pijnen weik onder llheuraaliek z jii te rangschikken waardoor men uieiuve levenslust erl uigt eii kunnen du de elie niet genoeg worden aanbevolen Verkrijgbaar i JO een per pakje aan het HoofdDepot bij A BUEETVELT Az te Delft en verder bijT A G VAS DETH Gouda Wed BOSMAN Zétieniuiien Woerdcii ScAobiihoren Aijjhett Boskoop A PRINS G WILHELMUS T W DEN UIL Geb KAULING J GOUDKADE J H KELLER RoHerdam Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOÜtiENDIJK Capelie ad Ussei