Goudsche Courant, donderdag 4 april 1867

Donderdag 4 April IV 5 3 1807 GEZOPHEID IS DE HOOGSTE SGSAT OP AASDE De edurig afwisselende temperatuur aan welke wij thans blootgesteld zijn oefent op het menschelijk organisme meestal een nadeeligen J lo£ l J f f ly echter veroorzaakt zij ONGESTELDHEDEN OP DE BORST AANDOENINGEN DER LONGEN en SPIJSVERTERINGS ORGA NEN HOEST VERKOUDHEID enz Het is daarom wel aan den tijd de aaii dach te ve tiïen op de beproefile Hu s en Hulpmiddelen van den Heer HOFF te Berlijn het MAIZ EXTKACT Gezondlieidsbier en de BOESTMALZ BONBONS Het MALZ EXTRACT heeft reeds duizenden van Dankschrifte i van herstelde Lijders vau Borst en Longziekten hoofdzakelijk echter van Maagkwalen en algemeene Ligehaarasverzwakking aan te wyzen zoodat een verdere aanprijzing daarvan geheel overbodig is Ook de MALZBORriT BONBONS hebben wegens hunne fijne en zuivere bejtauddeelen die de Borst verzachten en de Maag niet ais de gewone Borst Bonbous met te veel zoet overladen reeds de gunstigste rcsuliaten opgeleverd en zijn daarom aan alle lijders aan asthma lioest en verkoudheid Lyzonder aan te bevelen De BONBONS zijn ter voorkoming van vervalsching met den na m van den Heer HOFF voorzien en kosten het pakje 30 cents Bovenstaande geuotrijke geneesmiddelen alsmede de HOFF sciiE MALZ CHOCOLADE en CHOCOLADE POEDER zijn steeds verkrijgbaar in het Centraal Dépót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 alsmede bij den Heer J C van TREÜMINGEN Turfmarkt H 324 te Gouda en HENRI J VAN DM BEEG te fFoerden GOUDSCHECOUKAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 PRIJS GOURANT E stra pink fijn Zout p SU ned pond o 80 miüdel 1 n 5 Puik grof Zout p 50 ned ponden 6 15a contant Bij partij minder prijs Bj J W SCHOUTiaï Tienden eg GouDi Zij die ets te vorderen hebbeu van of verschuldigd ijO aan Mejafvroaw JOHANNA CATlIABiNA LItSEN gewoond hebbende en overleden te Govda worden verzocht daarvan vóo r den 15 = April 1867 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W i FOETL IJN DltOOGLEEVER te Gouda Ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent xnaakt Zijn r eer nattig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTEKING Zn zijn uitmuntend tegen de G L SlHEHI ïE in het BLOEI en UITSLAG der IlUm zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVFND Veriegelde doozcn van 37 o Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Apothekers arimr trrccf J i A i Aui ténla H J A Vis Heilige weg bij het Sinpel d 32 Delft H n de Kruijtf Del siacer f Koeh Dereriter Beig iuijs en v d Moer Dirk iiand D de Vries Gouda J G Boekenoogen firma wed v u Heijden Grarenha je J M Eenesse Boekhorststr Leyden i ï Terburgh llaarlemmerstr hoek Bakkersteeg Ri ücrdam v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Maltha Schoon ween Wolff Ikl A F Faassen UtreM F Altenr op het Steenw over de Donkerstr n 372 Tlanrdiiiijai Nidelstein Walter Het depot de er echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruilc is door ons te GoUda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer J b BüEkENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P viS UEtt HEIJDEN op de Blaauwstraat WAARSCHUWING Men wordt instautelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanu= Pillen bereid volgens het onde en echte Recept in Dépót ziJD verkrijgbaar gesteld m de hierluvcH upgegeten Sieien en plaatsen dan bij de hier l orenf eiioettide Lepóthottders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigeiilMndiye naamteekening van de vervaardigers Wed KcEN Zoon Apothekers welke Handteekemns zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken ue gebruikers indantelijk daar vel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wi n men de Doosjes Pillen haalt Alleen dit Doosjes waarin een biljet met oaze Handieekening i zich aau te schaffen en zich te wachten 7oor het gebruik van de reJe namaaksels 4 IVE MOL Groeiitemarlct be ft de eer zijnen geéerden Begunstigers te berigten de ontvangst der nieuwste Parijsche PARASOLS en EN TOUT CAS Tegen 1 Mei verlangt men bij eene fatsoenlijke Familie zonder Kinderen op zeer billijke voorwaarden ter inWOUing eene DAME van middelbaren leeftijd bij het genot van eene vrije kamer enz wordt tevens huiselijk verkeer aangeboden Eeflecteerenden adresseren zich franco bij den Uitgever dezer Courant Goudsche Broodfabriek De prijzen van het brood onzer inrigting zijn voor de volgende week KRENTENBROOD 27 Cts p N B GEBUILD dito 1 kw 24 ff dito 2 If 22 If 1 tl DÜITSCH dito 21 ONGEBUILD dito 17 Klein Brood KADETJES WEENERen KEENTENBROODJES 2 C per stuk Gouda 30 Maart 18C7 PERK C Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met rbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEYEE a ées jO o o r kan 64 cents idem a 47 o per kan 66 cts Jenever 24 soort Moutwijn a 462 JU zj per kan 62 cents inlBRANDEWIJN a 46Vio 7o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 30 Maart 1867 Runiatlck Jicht De CHEMISCHE bereide WATTEN van Dr Pattison geven dailelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT EUMATIEK BORSTAANDOENINGEN KEELGEBEEKEN VERKOUDHEID enz In depot verkrijgbaar El 80 cents bij J H BOERS Apotheker Wijdstn at alhier Radorstoomboot MJssel Van Gouda Maandag en Singsdag smorgens 6 ur i de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagi iijka üetourkaarten Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 29 Maart I aaj ste Hocirste Gebleveu pCt koers koers koers Ned w sch 2V2 54V 6 547 6 5478 dito 3 fi t Vlc dito 4 85V8 86 7 Handelm op resc 1431 8 143V4 België Roths i j Spanje obl 2V2 31 Portugal obl 3 39 8 397 CP7 Rusl obl H 5 92V 92 2 921 dO 1828 29 5 dö 6 = serie 5 75 757 757 dO Lond 1862 5 841 8 85 dO Am it 1864 5 S7V4 8778 a Am3t l860 4Vs 8lVl6 Aand spoorw ƒ isiv 1817 18IV 45V4 4578 dito dito 21 3 22 8 dö renteAmst 5 66 d nat 1854 5 5IV4 5178 dö inzilv 1864 5 5678 Malie Amst 5 Turk buiteul 5 38716 2878 Griekenland 5 14 Ver Staten 1874 5 747 75 d 1881 6 78 7i6 d 1882 f 7778 r lu 7778 Mexico 1851 8 1 IB s 1 l n Boekdrukkerij vaa A BRINKMAN I eze Courant verschijnt des Dondert ags en Zondags ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pc prijs per drie maaudeu isy 2 franco p post ƒ 2 25 Adverteiiticn vau l ü regels tot des middagt ten 12 ure grootere moeten oor 10 ure ingezonden zijn öuttenlanïï Londer 3l Maart In h t huis der lords heeft lord Derby erkend dat de wet waarbij aan de r kathol bisschoppen verboden is titels van de anglikaausche kerk te ontleenen nooit in toepassing gebragt maar in onbruik j wraakt was Evenwel weigerde hij die zaak weder te berde te brengen maar wilde de wet eenvoudig laten bestaan op den tegenwoordigen voet Het huis der gemeenten heeft terugkomende op een vroeger besluit zicli vereenigd met een voorstel der regering omde geeselslraf bi hei leger voor zekere gevallen en onder zekere beperkingen nog te laten beslaan Dat voorstel is met 225 tp en 131 stemmen aansenomen Üit New York meldt men dd 30 maart Hel congresheeft zijne zittingen tot december verdaagd met bepaling echterdat een genoegzaam aantal leden bijeen bijft om te kunnenberaadslagen en om tegen 3 julij bijeen te zijn ais wanneer dejuridieke commissie rapport zal uitbrengen in de zaak der beschuldiging van den president Johnson Aan den senaat is een tractaat ter goedkeuring onderwarpen waarbij Rusland al zijne bezittingen in NoordAmcrikaaai de vereenigde staten afstaat 1 April Uit Buenos Ayres wordt dd 26 febr berigt djt de toon der dagbladen en van de bevolking in het algemeen vredelievender is dan vroeger Verscbeit e C conferentienhebben plaats gehad tiisschen de gezanten der ï eallieerden e iden noordamerikaanschen gezant Een amerikafnsch stoomschipis naar Paraguay vertrokken ten einde aan ijopez de grondslagen der vreues onderhandelingen voor te leggen In dei gentijnsche republiek heeft eene revolutionaire bewejing plaatsgehad de algemeene toestand is er onveranderd gebleven evenais die op het toone i des oorlogs 2 April In het lagerhuis heeft Disraeli in antwoordaan Gladstone te kennen gegeven dat hij zal voorstellen debepaling betreffende de dubbele stemmen uit de reformbill teligten maar de andere kwestien ter beslissing van het huisin comité zal overlaten Parijs 1 April De tentoonstelling is heden door den keizer en de keizerin geopend die bij hunne erschijning in het gebouw met geestdrift begroet werden De keiler hteft zich met verschillende leden der jury op de meest welwillende wijze onderhouden De keizerlijke prins woonde de plegtigheid niet bij Er is eene wending gekomen in de kwestie omtrentLuxemburg Men begint thans te zeggen dat er niets vanden afstand komen zal en dat de zaak is afgestuit op den kwaden wil van Pruisen Het regent in de dagbladen dementi sop de telegrammen die den afstand reeds als een fait accomplihadden voorgesteld Men brengt de zaak ook iu verband met deantiannexionistische manifestatie van den Mociteur van eergisterochtend het officiële blad werpt namelijk alle verantwoordelijkheid van het gouvernement af wegens de artikelen van de Pays ter gunste eener annexatie van België aan Frankrijk enmen ziet in de verklaring van het officiële blad dat er bijhet gouvernement geen zucht bestaat naar uitbreiding van grondgebied een ingewikkeld démenti ten aanzien van de l jxemburgschfc zaak Met dat al mag men als zeker aannemen datwel degelijk onderhandelingea gevoerd zijn over den afstandvan het groothertogdom Zi die onderhandelingen door defransche regering op touw gcet en zijn zij niet geslaagd danheett men daarin eene nieuwe nederlaag te zien door de keizerlijke politiek geleden Ui Italië wordt geschreven dat er ernstig sprake isvan eene kabiiietsverandering Ingeval deze tot stand komt zon er een ministerie optreden uit de linkerzijde en het linkerceatrom met de heereu Eatazzi en Crispi aan het hoofd Van alle kanten komen petitien in tegen het ontwerp vas wet op de legerorganisatie Men verzekert dat de generaal De prijs der Adverteutici van één tot zes regels met inbegrip au het ztgel ia ÜU Ct ut vOor eiken regel daart o eu 10 Cent BnitengewoDe letters worden berekend nsar plaatsruimte Trochu die eene brochure in het licht gegeven heeft waarin hij de voorgestekie eorganisatie bestrijdt deswege ter verantwoording geroep € is en dat de generaal heeft verklaard gereed te zijn om al de gevolgen van hetgeen hij gedaan heeft te dragen Brussel so Maart De Indépendance meldt uit Lnxembung onder dagteekening vau heden het volgende Uit s Gravenhage is alhier eene ufi ciels eiegrafische dépêche ontvangen waarin bet gouvernemer t van den grooi hertoT wordt gemagtigd om op de meest formele wijze iie door eemge dagbladen verspreide bewering betreffende afstaijd van het groothertogdom aan Frankrijk tegen te spreken Er hferscht in Luxemburg eene groote vreugde Berlijn 31 Maart De nationaal liberale parlij heeft besloten morgen de regering in den rijksdag te interpelleren of het gerucht betreffende onderhandelingen van Erankrijk met den groothertog van Luxemburg betreffeiüle den af=t nd vasi dal groothertogdom gegrond is voor of de regeraig m si iat is om den rijksdag mededeelingLU te doen dat ij lereei igd met hare duitsche bondgenooten beslotenis on de eipenigin van Luxemburg met het overige Duitschland en voornamelijk om Pruisens bezettingsregt legen elk gevair duurz am te beveiligen De interpellatie zal op de eendragt van alle p rtiien wijzen om de regering bij de verdediging van elke afïcheuring van etnig deel van Duitschland ten krachtigste te oiidi rs euiieii i April In de heden door den rijlïsddg gdiouden zitting heeft de president van het buis tot den mmister president de vraag gerigt of bij bereid was te antwoorden op de interpellatie door den heer Benningsen aangekondigd Op het bevestigend antwoord van den heer von Bismank wordt door den heer Benningsen de volgende interpellatie gedaan Volgeus een gerucht loopt Duitf3h a d gevaar Luxemburg waaruit duitsche vorsten herkomstig zijn te verliepen De fijkiü ig venschl te vernemen welke de huadiiig is der bondsregeringen met betrekking tot deze knestie Is hier sprake van Luxemburg een duitsche bond3ve=tii g van een duitsch grersland met eene wezenthjk duitsche bevolking die er iet aan denkt üin bij de fransche natie te worden ingelijfd spreker leest hiei p eeii brief voor uit Luxemburg waarin de schrijver eene bede om hulp tot den rijksdag rigt en zich verheft tegen de bewering dat onder de 200 000 bewoners van het gr ot hertogdom ter naauwernood 2Üü personen zijn die duitsch spreken Alet het oog op deze kwe iie z ujgt alle partijbelang alle parlijen zullen zich ten uaauuste vereenigeu wanneer het geidt de haiKihaving vrai Duitschiauds integriteit en de ondersteuning van den minisler prejident tegen het buitenland Wij wenschen dat de vrede ongestoord blijve iXiaar wij duchten den oorlog niet zoodra het noodig bl kt te zijn om ons te verzeilen tegen Frankrijl dat Let waagt cn c eer aan randen Dat Pruisen onverwijld eene krachtige t iai doe hdoren op de oorlogzuchiige pogingen var Franl ijk en zij in de kiem worden verstikt Het zou zwakheiu zijn hier ta zwijgen De woorden door den koning eenmaal gesproken Geen enkele plek van Du tschland zai verloren worden j leven in de dankbare herinnetiug des volks Indien de koning het volk ten strijde reept dan zal het als één man opstaan De beraadslugingen over de bondsgrondwet kunnen voor korten tijd vorden afgebroken indien hel builenland ons bedreigt Laat ons den oorlog niet uitlokken barst hij uit dan moge Frankrijk de verantwourdelijkhcid daarvan dragen De duitsche en de frai che natie liunnen nevens elkander in vrede leven en in welvaart toenemen Een oorlog tusschen beide volken zou hun diepe wouden toebrengen Mogt echter Frankrijk pogingen doen om Duitschlands constitnering te vertragen laat ons dan doen zien dat Duitschiand erkelijk is vereenigd Op de interpellatie van den heer Bennigseu in ajM rdr duitschen rijksdag betreffende den verkoop van Lu inburg X heeft de heer von Bismark het navolgende geantwpprd