Goudsche Courant, donderdag 4 april 1867

D oulliLiliug van deu i1uit chen bond heeft den koning dpr eHerl i en m i i e volledige souvereiuiteits regten over Luxemburg geleld Tegen de ainsluiting aan den noorddult =chen bond heer =chte werr in wegens te liooge militaire lasten ook h eriht iii de hooï ie kringen ontevredenheid wegens bet door Pniiser lehiild succi Nederland heeft in eene depêche in de maard oc ober de ontruiming van de Zij heeft hel regt zijd loop gel iten en de teergevoeligheidvau Irarknik oi i ien Pruisen i iuderd ud dnrbij zoo ver regiui lis met de handhivmg zijner eer mogelijk nas Prui en leronlerstek niet dit üe verkoop rted tubschen Vederlud en Irauknjk ge loten is doch het kan het tegendeel niet tT ude houden De l e t e is officieel ter sprake gebragt doordien de koning der Pruiaen zal rtken chap houden van de zienswijze der medeonilerteekenaara van de verdragen van l J l van die der duitsche bundgenooten a mede van de openilijk lu den duit chen ri k i ig u tgcprokcn neenmg lie door eder ind aangeboden dien=ten voor de onderhandeIms n tu s chen Frankrijk en Pruisen ziin lan de hand geviez n mededeel ugen kunnen uU len aard dtr zaak n et nonlen ers rekt Pc rederingen van den noord duitsi hen bond hopen dat de rcfi Mn Duitschland langs een vredelieienden eg zullen kunnen gehandhaafd norden en dat ook de goede verstindhoudipg met het bui mhiiJ zal beuairu blijien De preokleijt uurui het wooid nenieui e constateert dat hij uit den bijval der leden van den rijk d g ment te mogen opm iken uat het op de mterpelhtie gegeven antnoord als be j vrc li2cnd wordt be fhou d In c e z tiiug V lu den rijk dag nerden de irtf 30 4 1 van he ontwerp runi iUMtie v n len noord duit chen bond han idelende over het tol en hindeUwezen en de poorivegcn grootendtel volgers het ontwerpen ommige iitt door de regeringgoedgeleu Je amendemeiitc i airgenomii i Florence l Vpnl e enu heeft mtt n igenoeg ilge meeie temmen het ontwerp p de voorloopige fariaiicuie Jieuat en het idri van am oord op de troonrpde aaugnnomen öinncnlanb GOt Di 3 rfd Z V heeft benoe nd tot milit e njmmissaris in het 2demilitiedi tnct dei proviicie ZuidHoUiiid de gepcus mijoorder mfirterie L C Bodmer In de zitting v m de tweede kamer van zatjrdag zijn dealgemeene heschoun nmen ovr de begrooting van het iicpart vin fimi cieii voongezet Ondcr cl eidene leden voerden hetwoord Ue minieer v ui hmncien h eld eene uitgebreide retlevüeriiig w 1 rbj hij de verzekering gaf dit hij u de toekomst e meest uiost i ke zuinigheid zou m acht nemen en tevensgurue zou volloeii a in het verlangen om eene uppletoirebegrooti ig lot dekking der middelen zoo poedig mogelijK mte d euen Bj de beantnoorduig der verschillende nenschenkon de miiii ter geen uuzigt geven op de if chaffing der patentnet evenmin als op de af el affing van het ddgbl idzegei l e vermindering van het zegel op de ludi che digbhden zoude mmialer in ove weging nemen Hij gevoelde zieh vci erniet a ngeapoorti tot her icuing van de wet op het pcr io rden e grondbelaat rir ei toonde zieh verder ongei egen ue zeepbel i==ting af te sch itfcn iNi lan dnr ïe discu ie en ainneming van een amendement van den heer irnl me 33 tegen 2t stemmen tot afwijzing van de verhocgmi der iractcmenten vr i e betaalmeesters is de gansche besrooting ouJe eenige di i sie over de onuerdeelen met 4 J tegen Ti itemmen aangenomen Tegen de hh Blom Siorm Moen Dim vin B om Viruh v n d 1 utte Ue Uco van kr Linden i n rbecke Brouwer Zvlker Fokker Gulji Jonckbloe en van Deken Afwezig ü leden Bij de twtejc k imer a miuidag de algimeeue beraadslagingen over het hoofd tUA koluiiiFu aangevangen aciiter envr gens hebben het woerd gcoerd de heeren de Bnun Casem Toot Oodefroi irulv de mm van kolomen Suelijes JoDckbloet Rochusen er Zvlkir In de zittjng vin g ii ren znn de algemeene lipriadala gmgen voortgezet De heer JoDckbloet kwam op tegen de stellingen door den heer Eochussen ontwiküeid Die heer was z 1 maandag m nder gelukkig geweest in zijn betoog zoowel voor zich als voor den minister van kolomen voor zich zelf omda hij had bewr lu te zijn gekomen lot dat conservatisme dat aan de grens oei reactie staa voor den minister omdat deze onder het pitronut van den heer Eochussen veel meer behoudende beginselen huldigde Hij kon zijn vertrouwen aan den ministe met schenlen De heer Thorbecke verklaarde tot maandag genegen te zijn geweest met dezen minister op den weg van bedachtzame hervormnig mede e vveikt n maar dat de raededeeling van den minister een oi gun t gen indruk op hem had gemaakt Hij noodigde den minisier dringend uit die verk armg terug te nemen De mmiater van kolomen verklaarde naar aanleiding der gehouden redevo mgeu dat hn maandag met heeft willen te kennen geven dit hij het ontwerp nopens de erfpacht door hem ingediend introk maar dat hij aan de kamer wilde overlaten of het net wenschehjk werd aar aanleiding van het ludisch onderzoek de behandeling er van te schorsen Hij had der kamer alleen een raad gegeven zij kon die opvolgen of niet De he 3r van Limburg Brouwer vroeg waarom de indische regering nas overgegian tot een zoo zonderlingen maatregel ais bet gedeeltelijk at kondigen van het besluit van 7 nov jl De heer keuchenius bisprak de uitrekking van het besluit tot het aanleggen van nieuwe ior jLUinen verder dan 4 palen Spreker rigtte tot den minister de vraag of die intrekking is bevolen in overleg met het indisch uestuur En waarom die intrekking met openbaar nis gemaakt De heer Moens vroeg of er bezwaren bestonden tegen de voordragt tot benoeming van predikanten m Indie Hij besprak voorts de oiitnikkeliiig van den Javaan die hij zooveel mogelijk op die hoogte wil biengen die hij bereiken kan iJat de heeren Siielijes en Godefroi nog het woord h dden gevoeld is de vergaOtriiig verdaagd tot heden Lit het bij de tweede kamer ingekomen regerings antwoord op het verslag van het wetsontwerp tot verhooging van de tractementen der inlaiid che hoofde i op Jiva blijkl dat aan die verhooging zil vooraif n de uitvairdigmg met slechts van beperkende legelen waarnaar het europee oh gezag voortaan dienstphg igen zal hebben te verstrekken maar ook van nadere Depi mg n tot waarborg dat de hooiden behilve de hun krachtens die regelen aan te n ijzen iniai ders geene andere pre sen Het vrijwillig eerbetoon van den oosterling aan ijn meerderen biijft geli iiidhaafd Plotselinge ophePing der persoonlijke dieusien icht de regering onraadziaai en onsiaalkunJig Wat de vroegere schoiaing va den tegenwoordigen maatregel betreft uit de ontvangen regeiingsberigten blijkt dat in geen gedeelte v m J vva en ilulura ernstige gevolgen mt de schorsing weiden voorzien Met oe tr4 femenis verhooging zal ook eene nieuwe bepeiking der erediens en gepaard gaan terwijl de gouvernenieijts htercdiensteii in verbind met art 57 van het rLgeriu s reglement zullen moeten worden geregeld Lit het ingestelde ondeizoek is gebleken dat de hoofden niet mee gehecht ziju aan het ambtelijk landbezit dia aan het genot der persoonlijke diensten van dtn inlander Jien leest lu de Goessche Courant Het ministerieel orgaan zegt dat ten gevolge van de verwoestingen door de radikilen aangerigt let tegenwoordige natioiale bewind dat zoo gaarne alle reg m lige nenschen bevredigen zou ook het hoogst iioüd akelijke nit geldgebrek moet nalaieu Het orgaan ler lumiters zegt ait naar aarleiding van eene klagt over de we nige or die tot verbeter ng Vnn onze zeehavens wordt aangewend ila ir dus vragen wij hoe kan een bewind dat zoo vele millioeneu duift vrigen voor wapenen vestingen enz zich beroepen op geldgebrek als het er op aan komt om de handen aan het werk te slaan tot veibetenng van dat alles w ardoor alleen het nationaal vermogen kan bewaard en veisterkt worden Men late slechts de handen kwijnen en belemmerd worden dan zullen die ra llioenen voor oorlogsmtgaven er cl gemakkelijk koroen Maar t is waar de heer Eochii sen zou d it uitgaven van weelde noemen in tegenstelling van die welke nu een kleine staat doet om zich op een voet van veroediging te stellen die uitmuntend zva zou ai het geen kleine staat was De S aats Courant mddi het volgende Namens de Uixemburg che kanselarij zijn nij ve ZQcht ten stelligste de tijding tegen te spreken dat een afstand van het groot Hertogdom zou hebben plaats gevonden en t doen opmerken dat van een dergelijken afstand slechts dan sprake zou kunnen zijn nadat ook de onmiddellijk bij de zaak uetrokken groote mogendheden zich dienaangaande verstaan adden Lit Luxemburg beiigt men dd 31 ma irt Talrijke plakkaten met de woornen leve Napoleon leve Frankrijk zijn verspreid Het alhier m garnizoen liggende regiment Nassauers Ts aangespoord geworden om geweldadigheden tegen de Pruisen te plegen De gouverneur heeft dientengevolge ernstige vermaningen tot de autoriteiten gerigt Men schrijft uit Luxemburg van gisteren de onderhandelingen over den afstand duren voort De minister Tornaco 13 per telegraif naar s Gravenhage ontboden Men mildt aan de Aruhemcche Courant uit s Gravenhage dd 31 maart Zoo er volgens een mijner vroegere bcrigten kwestie geweest moge zijn van kredietnetten omdat het bijna onmogelijk nas om bij tijds dat wil zeggen voor 1 mei de begrootingswetten aangenomen te doen zien door de eerste kamer zoo moet ik nu de verzelering geviii dat die profetie niet zal verwezenlijkt worden w ut reeds deze week wil de tweede kamer naar huis en alles wat ra lar voor afdoening vatbaar is afdoen Minder gewaagd is eene tweede profetie die ik thans de vrij held neem u mede te deelen De net op de schutterijen waarmede de regeiuig zulk een haa t geuaakt heeft en die bepaald met 1 mei n werking zou raocleu kcmen zal men vóór het reces onmogelijk kunnen behandelen Gisteren avond is eerst de memorie van beiiitwoording ter perse gezonden en el met eene nota van wijzigingen van de net na ir aanleidin van het voorloopig verslig van zes pagina druks Het IS nel met denkbaar dat zulk eene belangrijke wet en vooral nu ze zoo veel wijzigingen schijnt ondergaan te hebben ouder den hamer van den piesident zal verdwijnen even als men nu voornemens sehijut de koloniale kwestie en alles wat nog voor de deur staat te laten afhameren leveas kan ik de ver fkenug geven dat men over t algemeen niet verlangt naar een nieuw debat over militaire zaken dat onvermijdelijk tou zijn wanneer nog vuor mei de schutterijwet moest behandeld worden Diar men nu ook bezig is aan het departement van oorlog om eene n ettelijke regeling van de verhouding der scherpschutters veiee ngingen tot het leger in het leven te roepen is het weiligt ook v enschelijkdr dat mende ziak van de gewone schutters t gelijk met die van de scherpschi tters bij de wetgevende magt behandelt Men meldt uit de re identie aan de Arnh Cour Onder de verschillende vooi chriften van de grondwet waaraan tot nu toe met is voldaan behoor ook de wettelijke regeling van den waterstaat eindelijk zal daaraan voor een gedeelte voldaan worden want na ik verneem wordt de laatste hand gelegd aan eene wet op het bouwen Imgs dijkei die nog in den loop dezer zitting zal aangeboden worden Het is wel geen groot product van een vijfiieiijangen arbeid die naar ik vernomen heb au dit onderwerp besteed is maar altijd toch iets Men verneemt dat in verband met de spoedig aanstaande opening van de veromdingslijn Haarlem Alkmaar de zomerdienet op den hoUandscheii spoorweg eene groote uitbreiding zal verkrijgen eer ten gerieve der reiziger Vier malen daags zullen behalve de markttrenen doorloopende tremen gelegenheid geven om van het Nieuwediep in twee en een half uur naar Arasterdam en in mm vier uur naar Rotterdam te reizen en evenzoo ook naar het Nieuwediep Tusschen Amsterdam en Rotterdam uilen behalve de vele lokaaltieinen ia plaats vin zes nu zoven doorloopende irei en komen en die zevende zeker ten a gemeenen genoege z jnde avond sneltreinen naardoor men nog in den laten avond van s Gravenhage Amsterdam en Rotterdam zal kunnen vertrekken Men sehujft uit den Alblasserwaird dd 30 maart Debelangrijke par jea hennep die m den loop dezer maand doorcommissiekoopers tegen ƒ 17 a ƒ IS de 50 ned S nerdenopgekocht zijn in de afgeloopen neek voor het grootste gedeelte afgelevpid Naar inen zegt moeten in de bmnendorpentan dezen waard nog vJe partijen voorhanden zijn eu hooptmen op eene itijg nde markt voor dit artikel De Ar iiie Tische Courant meldt het volgendeMeermalen gaven wij een staaltje van de bekwaamheid in het schrijven enz van sommige rijksveldwachters dat hoewel voor hen een noodzakelijk vereischte evenwel nog mets heeft bij hetgeen vr j thans willen mededeelen Het geldt thans een verslag eener plaatselijke schoolcommissie ingediend aan den raad eener platlelands gemeente en nog wel van jongen datum Het verslae omtrent het onderwijs is letterlijk van den volgenden inhoL I a Lezen Gaat vrij wel en worde de verstands vermoogens der Kinderen ontwikkelt door het gelezene goed verstaanbaar te maken i Schrijven Moeten vvIJ onze bijzondere goed keuring geven Tooral bij de meer gevorderde leerlingen waaren er vele die eene beste hand van schrijven hadden c Eekeuta Gaat ook in aanmerking genomen bet ongeregelde schoolgaan der kinderen zeer goed d Vormleer Hienn wordt weinig onderwijs gregeven e Nederl taal Het onderwijs bepaalde zich hoofdziikel kin het ontleden en verbeteren van fontive volzinnen en opstellen ƒ Ad Kunde Wordt ook onderwijs gegeven vooral op de kaarten er gave de leerlingen vooral in de Buurtschool blijken van bekwaamheid ff Geschiedenis Ook d t nas naar onze nenseh en hel gaf ons genoegen dat in de Buurtschool de Jeugdige Harten bekend werden gemaakt met de kennis van hunne Hemelscfae Meester A Kd Natuur Ook hierin verd behoorlijk ondemgt gegeven J Zingen Werdt m de Buurtschool weinig in de Dorpschool nies gedaan Zulk eene schoolcommissie en vooral de verslaggever behoort zeker wel onder de bevoegde beoordeelaars Dat rijkszeldwachters worden benoemd die bijna niet lezen en schrijven kunnen is gewis in den tegenwoordigen tijd jimmer miar hoe men zulke personen tot leden eener schooli ommi sie kan benoemen is onbegrijpelijk en boven ons begrip Gemengde Berigten lu de met 23 Maart geëindigde eek z a m i i geHod geeoe genileovan runderpest voorgekomen Het menk roii ie i heefr 25 duizendgüldea toegekend aao een mvonr van New iork oor htt er airdiseneeQer machine die tegelijk postzegels onbruikbaar maakt tn butveii inhet vereiEchtt postmerk voorziet bi mait k heeft den Igemeenentoestand van Furopa ze r gevairlijk genoemd Het romiio rhe ministerie IS q Mjzi d De orderkouuie an Lgvpte hei ft verlof van deporte bekomen om geld te doea slu ü Rusland hreft zijie in t nkbezittingen afgestaan aao de uuu De gewe rn rjvm ur van T iin a18 vrijgesproken door de rr tbank i nstland zal t r gun te derservjhcbe israelieten vriLndsthappthjN bemiddelen In im e i n icnaantal nienwe senatoren benoemd De fran che i I cf bij de discnssie o er de onlerwijswet blijk gegeven van nuddii w cliien vanslaafschen geest De banken van IioiIlb en Beü 1 wo ki rnmengc moU n tot etni bank voor gehee britsch indie met n ipitT 1 vn 20 raiUiocn gulden De hong arscne tweede kamer h U het tlaboni der 67 d i de schikking mr Ooittiinjk gotd ckeHrd lltt jfirtden van Walewski v ordt de triomf der reactie genoemd n C ru mst at van btle rklaird De unie betaalt zeventien u hflf in boen gulden voor ue russi=ehe bezittingen Maai diütv ai ie i te Havautt n al j estapt Donderdig j heeft te Napel eene aardbeving plaats geb d Ti Vutwerpen is brand ontstaan m kelders waar petroleuffl geborgtn m doch poeJig bedwongen an 17 tot 23 mairt zijn aaiigetabt m Zuid HoUiind S37 Ltrecht 124 Vergadering van den Cremeenteraad Duig ici 1 2 Apnl Tegenwoordig de hh mr A vii liereen Ilzcndoorn voorzitter do Grave iiul Lojtin Prince IJraggaar Westerbaan Renij BLtünei Droogleeve van Gennep Kist van hti laten en Feeters De notiPcn der voriye vergjdering worden gelezen en eearrestterl Boor den voorzittfr wordt medegedeeld dat de commi == ii au politie nanr ddiis verplaat it en vertrokken is eu dat de inspecteur Bonter belast IS met de voorloopigp waarneming Zijn ingi koinen drie dicpoaitien vin hh dtputeerd staten houdende goedkeuring der geniLeuterekening over b goedkeuring der verhuring van het tiuis op de markt waarin de sociëteit Vredebest goedkeuring van den afstand van een stuk grond aan het rsbat not eene mi= ive van de gezondheids comro e verkHrende d zij giene rekening inzendt omdat 7ij gttne uitgaven Heft dan t toegedane v fr vergaderiugskosten deze rede door B en U bevestigd wordt d t door d n raad goedgekeur Zijn ingpkomen nepen verslagen van versrhillende commiseiec deze zuUen ter inzage der leden tei visie worden gtlegd De heer Lujteu lic t tac htt veislaj der gezon Ibeids commissie en uit daarbij den vren ch dat de vergadering moge beslui en om een va ten secretaris te benoemen tegen eene be7üidiging van ƒ 100 s jaara dit voorstel vreemd aan de orde zijnde en niet genoegzaam ondersteund is het gevolg dat lit met kan behandeld worden De hr Luyten neemt daarom zijn ontslag als voorzitter der gezondheidcommissie en dankt den raad voor het in hem gesteld vertrouwen e i beveelt B en W zeer aan do instandhouding der gez commissie De vo itter der vergadering betreurt dit incident en veizoektden heer Lnyten zijn voorstel nader schriftelijk in te dienen de leer Luvten neemt het in beraad Is aan de or ie een adres van den heer A Tiiamers houdende verzoek om op de kie zerslijsteu voor de tweede kamer der stateu generaal en voor de prov n ciale staten te wonlcn gebragt