Goudsche Courant, zondag 7 april 1867

1867 M 594 Zondag 7 Aprii Na onderzoek is gebleken dat eeue spuijiug noodzakelijk was en dat de ambtenaren geheel vrij van schuld zijn en dat er geen aanspraak op schadevergoeding bestaat weshalve afuijzend wordt beschikt op het verzoek Op voordragt van B en VV zijn overgeplaatst van de arm en meisjesschool naar de burgerschool voor jongens de hulponderwijzers Weiland en Heusy en benoemd tot hii pouder ijzeres aan de meisjesbchool mejufvrouw A V de Gidts met 13 stemmen en aan de armenschool tot hulponderwijzer de heer Heinrichb met algemeene stemmeo Kierua eindigt de vergadering Burgerlijke Stand De oorziticr b Ttgt ilst e ingediende stukken ïd orde zijn gebragt eu telt dstarom voor gevolg te i even aau hit verzoek waartoe wordt teil adres van d u heer G P van Werkboven daarbij zijn ontslag verzotkeiide aK rL gtüt an ht bt=ledt liughuia voor kiuderen en wordt dat nutsU eti al erk u3 ii lullcu regLuten uitgeoüodigd worden eene Toordrngt m te zcDd D t r vt nuUing der vacature bet adres van den bee Hoffman c s bei retfcnde bet niet houden van kermis DU wurdt gelezen het advies van B en W strekkende om hoewel de gegruudh jid vau De beer Uroogleever wei sebte bet voorstel aaa te houden en eere comKitBsic te bLüofineu om i t beti r = te beprueveu De beer iJachuer is om ver L biilv nde redeuco voor het advies van B en W De h er Rtters aJvitt ert m der zeUden zin Dl hiur Ki=t 15 voor het btboud der kermis ooral omdat de volksvermaki lijkheden de stedelijke kas zouden hezAaren 11 oor i l van den heer Drooglcever wordt ondersteund door de bh van Geimep tu Alsuu nordt het avies an B en W aangenomen met 13 tegen 1 stem liet adres va den hec i I iinenburg huodende verzoek om vergoeding van schaiïe geleden door het onder water loopen van zijn huis GOUDSCHECOURAITT GOUDA Johanna Adriaua Frederica ouders N Mathot llendriea Catbarina ouders P W J van Wilhelraiua Magdalena ouders J ViUenbu g Maria ouders S de l Ange en G Keijne Clazina Jiaria ouders G Prins en G Kwakeruaat 31 Cornelis Johannes en Aaltje Catbarina ouders C Broekhuizen eu J Wijlie Frits ouders A van Daiitzij eu ti Llgtenaleiu Pieter ouders W van den Berg en P van Kijsdc n 1 Apnl Bernardus Lodewijii ouders G van Yeec en II va i thaik Pieter ouders J Mils en T Oskamp OvEBLtDES 29 Maart C Marre 60 j 31 M H de Jong 22 m 2 Aprü H Verboom I j 2 m Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Gebohen 29 Maart eu 51 W J Veennau Lueuen en A Mastwijk en L de Gruijl 30 ADVERTENTIEN VAN Dr J B ROLL te Amstebdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten Jicht cc Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flucon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER Visscherij Op DOXDERD VG den llJ APRIL lSfi7 s middags ten 12 ure zal in het logement de Zwaan te Mont oort aan de meest en jenoegbiedenden in perceelen en m s a s worden verpacht het regt tot de visscherij in den IJssel onder Linschottn M hit ourl ll illc kop enz voorden tijd van Q jaren ingaande Mei e k Inlichtingen te bekomen ten kantore van lieu uataria V de GELDE li te Moiitj uort bij ien de voorwaarden ter lezing liggen BiiiiMi eii BuJtenlandstiie A RRINTvMA sT Alle BOEKEN en TIJD SCHRIFTEN worden binnen den korst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor lOlS êt STEENDRUKWERK igen zeer billijke prijzen alle Couranten worden dadelijk opgezonden Heeft mede voorhanden alle soorten van PAPIER POSTPiPlIft alsmede BESTE ZWARTE Gez S nijd er s van Aiiisterilam hebben de eer de DAMES te btrigten dat zij van af Woensdag 10 April tot en met Zaturdag daaraan volgende geëtaleerd zullen zijn met eene groote sortering ZOMERMODEL HOEDEN en verdere NOUVEAUTÉS ten huize van Mej A C KLOKKEyBERG Turfmarkt wijk II 161 Oomia Engelsche Gezondheids Pilien beroemd onder den naam van ENGELSCHE GAL SLIJM EN MAAG PILLEN Door eene meer dan 25jarlge ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewijzen van Hare werking is zacht zij drijvpn de Gal en Slijm af versterken de Maag en bevorderen de Ge züi vlheid Doosjes van 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaar te Gouda J H Boers Apoth Wijdstraat Delft C Hoog Apotheker s Gravenluu e J L F Snabilié Apoth Maassh is J J Schansman Apotheker Botterdam C J W Snabilié Apotheker riaardingen C N E Höchell Apoth Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER = i 4 i2 j5 o per kan 64 cents idem a 47Vio o per kan 66 cis Jenever 2 = soort Moüt I wijn a 4fi Q per kan 62 cents inl I brandewijn i 462 jo per kan 67 cents Meerde e of mindere sterkte naar evenredigheid ÜOEUA 3 April 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 2 April Laagste Hoogste Gehleveu pCt koers koers koera Ned w sch 2 2 53 8 54V 6 531V16 dito 3 S Vs 63V8 dito 4 84V8 857 84V8 Hand Iin op resc H1V4 1431 8 1411 j België Roths 2 2 Spanje obl Z j 30 8 30 Vi6 307a Portugal obl 3 i J U 39 V16 Rusl obl H 5 92 d 1828 29 5 d 6 serie 5 TS Vs 75Vi 753 4 dO Lond 1862 5 843 d Amst lfe64 5 87 V8 87V8 d Amst lSC0 4V2 SlVs Aand spoorw ƒ 180 I8OI 2 180 44 44S 8 44 dito dito Va 21 8 221 4 22 do renteAmst 5 64Vl6 641 j e iVw d nat 1854 5 50 5OV16 50 do inzilv 1864 5 35Vi 55 551 4 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 27 Vs 27V8 27Vw Griekenland 5 13 16 131 4 Ver Su n 1874 5 741 2 74V4 74V d 1881 6 d 1882 6 77Vi6 778 8 77Vi6 Mexico 1851 3 15 2 15 ae kdrukkerijvaD A BKINKMAN De e Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren ï e prijs per drie ma iden is S franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt 0010 4 6 April Terwijl men zich druk bezig houdt met de geruchten betreÉFende den voorgenomen afstand van Luxemburg aan Frankrijk verneemt men op eens van en dergelijken handel tusschen Eusland en de vereenigde staten Rusland doet zijne amerikaansche bezittingen over aan de unie Dit berigt heeft een minder aangenamen indruk gemaakt in Engeland om de positie der westelijke engelsche bezittingen en elders in Europa wacht men weinig goeds van de toenemende vriendschap tusschen de groote republiek en den russischen despoot wiens plannen ten aanzien van Turkije met wantrouwen worden gade geslagen De amerikaansche politiek hield zich tot nu wel altijd buiten de eurupesche verwikkelingen maar eene verandering is toch niet onmogelijk al ware het slechts om het mexicaansche bezoek met eene goede vloot in de middellandsche zee te beantwoorden Maar het is niet te denken dat Engeland zich deze zaak bijzonder zal aantrekken het heeft de hrnden vol met de parleraents hervorming waarbij het behoud van het ministerie op spel staat terwijl de weinig gevaarlijke feniansche woelingen voortdurend onrust veroorzaken de oproerigheden zijn wel onderdrukt maar de partij is niet uitgeroeid en de iersche bezwaren zijn niet weggenomen De opening der parijsche tentoonstelling is een zeer flaauwe pret geweest De tentoonstelling ia niet gereed de prins ziek en de politieke gezigteinder zwaar beueve met itzigt op storm De keizer had niets goeds te vertellen hij is wijs en zweeg de zegeningen der voorgenomen tger organisatie beginnen de Frauschen reeds te appreciëren daarover zoo min als over Mexico of zelfs over von Bistr arck konden juichtoonen aangeheven worden en de groote keizer kan niet eltijd den vrede profeteren Al worden wij verkwikt door een berigt uit Berlijn dat de groothertog afziet van alle plannen tot afstand de vreugde wordt vergald en het vertrouwen op dat berigt geschokt door de ongeloofelijke vermelding van bemoeijingen onze staatslieden in eene zaak waar wij volstrekt buiten moeten blijven En uit Frankrijk verneemt men geheel andere dingen Daar is men volstrekt ongeneigd Luxemburg los te laten en wil men Pruisen trolseren en de gevolgen af vachleu Zelfs verteU men elkander te Parijs dat men te Berlijn zich reeds gereed maakt voor een aanstaanden veldtogt Strijdige geruchten worden van alle kanten vernomen en de toekomst is ver van belder ook zonder dit onaangenaam incident bestond er vrees voor verwikkeling die nu onvoorziens een dreigend aanzien verkrijgt Het italiaansche ministerie Kicasoli bezwijkt vóór den strijd De nieuwe kamer brengt geen geld mede De ontbinding heeft tot niets geleid Het scboone koningrijk Italië moet tot een geheel georganiseerd worden maar daartoe is geld noodig en er is reeds zoo veel geld nutteloos verspild dat men zijne toevlugt moet nemen tot maatregelen die onrust en woeling dreigen te verwekken Men verstaat in Italië de kunst nog niet gelijk in Oostenrijk om door altijd opvolgende leeningen in de rentebetaling te voorzien Ëusland gaat voort in bet vernietigen van alles wat aan poolsche nationaliteit kon herinneren de staatsraad voor het koningrijk Polen is dezer dagen opgeheven Nn onze waardige vertegenwoordigers onbekroapeD voorzien hebben in de kosten van land en zeemagt gaan wij gerust de toekomst tegemoet niemand kan ons deeren vooral daar eene vrijwillige volkswapening gereed staat ons leger krachtig te steunen Wij verwachteu een nieuw helden tijdperk Daarom is het kamerdebat geheel gevarieerd Die koloniën hebben al veel vreemds opgeleverd Miier was een onvergetelijke minister maar zijn opvolger doet ook mede Takranen is veranderlijk als het weder dingsdag reactionair woensdag bijna De pnjs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel Is 80 Ceat voor eiken regel daarboveu 10 Cent Buitengewone letters worden here end naar plaatsruimte liberaal donderdag streng conservatief en die goede kamer die alles opslikt knort en prijst wurmt ec wroet om na veel spektakel in alles te berusten Jammer dat er enkele mannen in ziju die niet aan den leiband willen loopen en van tijd tot tijd den onnoozelen hoop voor een oo enblik mede slepen öuttcnlanli Londen 4 April De Herald raeidt uii Ncw ïork dat zuidelijke staatkundige personen op raad vau Johnson voorstellen om een adres tot het hoog geregtshof te rigten mti verzoek om de ui voerin der wet tot reconstructie der unie te schorsen Officiële berigten te Washington ontvangen meiden datkeizer Maximiüaan zich te Querctaro bevindt dat r Ue gemeeuschap is afgesneden en de Mexicanen hem erl iten Het gouvernement zal eene bill indienen om den invoervan buitenlandsch vee in het vereenigd kouingnji te regelen Het door den heer Disraeli ingedie budget luoiit enbatig saldo aan van £ 1 200 000 hetweis hij voorstelt aan tewenden voor de conversie van x 2 400 000 der openbareschuld De belasting op de zeeverzekeringen is tot op 3 d per £ 100 verminderd 5 April Reuters Office heeft het volgende openbaargemaakt De fransche regering neemt de kwestie betreffendeden afstand van Luxemburg aan Frankrijk nog altijd in overweging Zi bejchouHt dai de door den konioggroolhcrtogaangeg ine verbindleuis hem Ie zeer bindt dan d u hij zoi ir toestemming van Frankrijk zich zou kunnen lem irekkei In eene meeting van 254 liberale parlemeut eden heiftde heer GLidstone zich ter gunste der rcformhiü verk ird mits zij ten aanzien van het inkomen dat bevoegdheid geefttol hf kiesregt gewijzigd worde Parijs 4 April De heer Schneider heeft in het wetgevend ligchaam het decreet medegedeeld naarbij hij tot president is benoemd Dit werd met toejuiching begroet Hij betuigde Jaarvoor zijn dank eu zeide onder anderen Wij zijn oude bekenden en ik behoef u dus geene belofte van onpartijdigheid te doen Berlijn 3 De rijksdag heeft de discussie voortgezet over het 9 hoofdstuk der constitutie ibonds oorlogswezen De oppositieverlangde vermindering van den activen diensttijd tot op 2 jaren De chef van den generalen staf generaal von Moltkeheeft aangetoond dat de vermindering van den dienstiijd ofschoon financieel wenschelijk uit het militaire oogpunt onmogelijk is met het oog op den algemeenen toestand eude allerwege gemaakte krijgstoerustingeu Wel ia waar bedreigt niemand Pruisen Een driejarige diensttijd maakte hetPruisen mogelijk om na Koniggratz sterker dan te voren tezijn namelijk ö64 C00 man onder de wapenen te hebben dedriejarige diensttijd verklaart het groot onderscheid dat heeftplaats gevonden tusschen de verliezen der Pruisen en derOostenrijkers alsmede het naanwer verband tusschen de pruisische aanvoerders en hunne soldaten de schitterende dapperheid der Oostenrijker bleef zonder gevolg omdat de dicns tihd in Oostenrijk om financiële redenen slechts 15 en 15 mgSnüeu duurt hetgeen nadeelig werkt op de tucht De geneofil Vjjgelvon Falckenstein sprak in gelijken zin De heer Sfijg tiveerde het voorstel der daitsche partij schorsingji di it vV 3 y