Goudsche Courant, zondag 7 april 1867

p i t lu X iri 31ee iiIjk lot na afloop der volksstemming en ec up t weeiier en prager erdrageD lie l ftr luu Bumirck eht dat door den vongen spreker met nog meer uord sleesuijkers op het duaalspoor ge brvi ei rafb nr orden Alie Noo d Sleesviijkers zyn Pruisen j en moeten zich ii ar de pruisische wetten regelen en de ge volgen an het legend rageL ti dat de afstemming heeft plaat gehad De uitlegging door den vongen spreker aan de eeuer rede bepiliiigen gegeien is onjuist Tot 1370 kan ieder NoorJSlee uijLer door Men egi ddt de opper hesai ïche leden an Jen rijksdag 10 die 1 Vprd L it s Grivenhige wordt gemeld dat de kor ng f Nedtrianden heeu Zi ir 1 biirg De niini ter van Zujiui 7iu Nije f J vm aan den fian chen ge mt kennia gedreven Ikrigten uit a 11 ige melden dat de nei landsche regerii g uBicieel aan i ruisen heeft medegedeelu uat tot denvfrk up van Lnxembur nc e be lon ia n dat er niet ie zi worde uvergegatu zonder toeslemming van Pruisen De Si at n eiger bevat eene verordening v in den 31 maart n irbi ns de net v isuu crne i j 1 procents leening an dertig milnoen wordt uit eschre pu lot e o i LiciP 0 t ilr i e i tot 1 iiivtitien in w ippht n c r i Florence j Vf nl De It ilu egt dat het gerucht heden i algemeen i ingediend hel blad beweert eth er dit te iln u opzigle nog I geen btpiald hesiait s cnom u He zen li d d meldt dat ingevolge ontval gen berignu de porie ueigert u india aan Grielen mj af te at nn 4 fnl De r Rin k cdtge deeid du het mim terie heden o nlend zijU ontajag heelt aan geboden dit loor dui koi i t ge lOtn is 1 Petersburg i nnl Officipus mrdt verzekerd dat Ku lmd almede onderteekenaar der verdrigen van Isj op aan c k van Prui en stem zal nemen de luT burgsche aange egenbeid diar het van our t i bet verdrag betrekkelijk Luxemburg mei opgeheven i noor de oplosauig van den dmtacben bond en dat oe afstand van Luxemburg niet kan geschieden zonder toeslen üin g der groote mogendheden Het aournjii de St Peiersbourg zegt dat met het oog iop de onverachih L d Turk jc i e raadgevingen der mogendheden verworp i heeft wier onderlinge eensgezindheid he was van har o baatzuchtigheid Turkiie zegt het blad laidt de verantwoordelijkheid voor de toekomst op leh Lr zijn grenzen waar de blindheid ophoudt een grond van rerontschuldigins te z jn öhtnenlanö G01D 6 Aprd Oahngi IS lanbestped het leggen van het dubhelspoorvan h r op Oudewiier tlat aangenomen is door ihr PrL Cilis vm Sliedrech levens is aan de noordzijde van hetsHti n o hier een ain ienljks ruimte afgezet heigene naarmen verneeuii zal moeten dienen voor uitbreiding ten behoevevan de l jn Gouda s Gravenhage Siheveningen die menverwacht dat weldra zal tot stand komen d lar de rhijnspoorweg maitschappij eene schikking met het gouvernement zongetroffen nebbeu ten ainzien van de aansluiting te Rotterdam In de zitting van de tweede kamer van woensdag isdoor den he r Thorbeoke het voorstel gedaan dat het wetsontwerp op de Uitgifte Viin woeste gronden m erfpacht op Java a in de orde ter behandeling zou worden gesteld na d n afloopder beraadhgmgen over de wets ontwerpen waarvan de behandeling reeds a in de orde was gesteld Dit voorstel lokteeene breedvcerije gedichtenwisseling uit waaraan behalve devoorsteller deel n iraen de heeren Rochussen Keuchenius vanZuylen van vevel Frmsen van de Potte Pijnappel Godefroi van Nispen vnn Sevenaer en de ministers van kolomen en van binnenlandsche zaken Zij dit voor een u tstel geste nd waren bragten als grond daarvoor bij dat het a ingevangen onderzoek welke regten de inhndsche bevolking van Java op de woeste gronden hid eerst moest zijn afgeloopen alvorens men een juist oordeel over het bedoelde nets ont rp zou kunnen vestigen Zij die zich guu tig voor het voorstel verklaarden deden dit of uit overweging dat het bedoelde onderzoek met behoefde te ziju afgeloopen of in de meening dat de vraag omtrent de wenschelijkheid van het al of niet uitstellen der behandeling ook bij de algemeene beschouwlugen van de voordragtkon worden beantwoord De minister van kolou en gaf m antwoord op de hem gestelde vrigeu of hij het voorstel van wet met overtuiging verdedigen zou ludieu het door de kamer aan ue orde geteld nierd eene bevestigende verklaring en zeide dat hij de mededeeling aan de kamer omtrent het instellen vnn een uuder oek gedaan had omdat hij zich met zou heb en verantwoord gpitht indien hij deze bijzonderheid aan haar hid verznegen De minister van binneul ziken gaf den wensch te kennen dat de verg idering bij de regeling harer eikzaaraheden de behandeling van het wets ontwerp op de schutttrijen waarain zoowel bij de regering als bij de kamer in den hatsten tijJ met ijver gewerkt was niet op den achtergrond raogt schuiven liet voorstel van den heer Th becke werd daarop met 49 tegen 16 stemmen langeno nen Daarna werden de beraai alagiugep hervai over de begrooting van het dep van koloniën De mini er bemtwoordde de m de z Hingen der beide laatste dagen gemaakte aanmerkingen zette ijne beginselen omtrent het koloniial beleid uiteen en gaf omtrent onderscheidene bijzonderheden inlichtingen Zoo deelde hij mede welke uiUeggmg hij aan de bepalingen van de artt 6b en bO van het regerings reglement van Indie gaf verdedigde het door hem genomen besluit tot intrekking der beschikking uopeus het Liet aanleggen van nieuwe koflijtuinen verder dan vier palen van de woonplaatsen en gaf op wat hem bekend was omtrent het voorgenomen onderzoek in Indie aangaanJe bet regt van den inlander op den grond en welke de vraagpunten waren die ter oploasing aan eene commissie wiren onderworpen Voorts gaf hij te kennen wat hij ter bevorderiDg der gouvernements cultures dacht te doen en herinnerde daarbij aan hetgeen hij reeds in d gew issi Ide schrifturen en m zijne eerste rede dienaangiande had gemeld De bh Keuchenius en Rochusseu voerden daarna nog he woord Zij tridcn nog ia eene beschouwing over het regeringsbeleid in koloniale amgelegenheden en de handelingen v n vroegere hpstu en terwijl tevens een oordeel werd geveld over de door het tegenwoordig bewind zoo hier als in Indie genomen maatregelen De heer Thorbecke vroeg en bekwam daarna verlof om op een nader te bepalen dag tot de reger ng eenige vragen te rig cD omlrent eeu antwoord in het noord dmtsche parlement dezer dagen de prui ischen presnicut tninis er gegeven op eene interpellatie ovei de betrekk ngen eu het lot van het groülbertogdcm Luxemburg De heer Thorbecke wil enkele vragen aan den minister van buitenlaad ehe zaken doen naar aanleiding van de woorden voorkomende in bovenbedoeld antw oord dat de nederl indsche regering door haren gezant alhier ons hare goede diensleu aanbood ten behoeve der door haar veronderstelde onderhandelingen van Pruisen met Frankrijk over het groothertogdom Luxemburg In de zitting van donderdag deelde de voorzitter mede dal het endverslag gereed is over het wetsontwerp tot verhooging v in hoofdstuk ziekte rundvee De dag van discussie al uider worden bepaald Voorts is bepaald dat de interpellatie Ihorbecke over Luxemburg morgen ochtend ten 11 ure zal pi lts hebben Daarna ziji de algemeene beraadslagingen over bet hoofdstuk kolomen voortgezet De heer von Foreest schetste de houding welke hij tegen p da regering dacht aan te nemen Hij sprak de krachiige overtuiging uit dat de behoudende koloniale politiek alleen strekte lot verhooging van de welvaart eu grootheid van Nederland De heer Fransen van de Putte verdedigde zijua handelingen als ministei ten aanzien van den aanleg van een zytak van den mdischen spoorweg en de beweerde vervalschmg van kaarten H j heeft steeds acht geslagen op het algemeen belaag Daartoe beriep hij zich Op den minister van kolomen De minister van kolomen staafde die bewering De heer van de Putte besprak vervolgens onderscheidene punten Hij zou voor deze begrootuig stemmen nadat de minister verklaard had het erfpacht ontwerp te zullen verdedigen De beer Keuchenius beantwoordde in eene uitgebreide rede den heer Rochussen Hij kwam op tegen de insinuatie van vrije arbeiders alsmede tegen gedwongen kotfijcultuur zooala die thans 13 geregeld Htj wee voorts op het verband lusschen dwangoultuur ea christendom en hy schreef aau dvvangoultuur toe dat men onder 13 millipeu zielen naanwelgks 13D0 christenen kon aanwijzen Java zou z i te gronce gaan als men met den koninklijken den regtvaardigen weg vau het christendom betrad Hij beantwoordde ten slotte den heer van Foreest Nadat dé hh van Nisppn en Stieltjes nog het woord hadden gevoerd antwoordde de minister van kolomen de sprekers Uit zijne rede bleek dat hij onder de conservatieve banier in dit kabinet had plaats genomen en hg de conservatieve beginselen nog was toegedaan Op de intepellatie van den hee Thorbecke of de verklaring van den heer v Bismarck dat de nederlandsche regering hare goede diensten heeft aangeboden bij de o T andelingen omtrent I uxemburg op iets and rs berust dan op misverstand heeft de heer van Zuylen minister van buitenl zaken in de zitting der tweede kamer van gisteren geantwoord üat over T uxeniburg peen eigenlijke onderhandelingen ziju gevoerd miar al een bcspiekingen hebben plaats gehad dat het belang van Nederland wel degelijk zoo met regtstreeks dan zijdelings is betrokken bij de oplossipg van het luxcmburgsche vraagstuk Door de aanbieding van diensten heeft men willen constateren dat op de nederhndsche regering geene verantwoordelijkheid rust wegen de luxemburgsche kwestie Met groot genoegen verklaarde de minister mede te deelen de verklaring van den heer v Bismarck dat alle banden lusschen Limburg en Duitschland hebben opgehouden te bestaan zegt de minister dat de nederhndsche regering voortaan zich noch officieel noch oflicieus inlaleu zal met de zaken van Luxemburg De heer Thorbcke heeft daarna geconstateerd de laatste verklaring van den minister De aiterpellatie is hiermede afge loopeu Daarna heeft de kamer de discussie over het hoofdstuk kolomen voortgezet en geëindigd Het hoofdstuk is aangenomen met 62 tegen 17 stemmen Eindelijk ziju de algemeene beraadslagingen gehouden over het etsonivverp tot nadere rege ing van het koloniaal batig slot voor 1864 De regering heeft aan de tweede kamer der statengene raal ingezonden de memorie van beantwoording op het verslagover het wets ontwerp op de schutterijen In die memorieworden op nieuw al de hoofdbeginselen waarop de vooidragtrust door dt e resering ven edigd en speciaal de rede ien ontwik eld die leiilen lot handhaving van den schutierlijken leeftijd tot het Hste jaai en van de voorgedragen sterkte Voorhet overige wordt aangetoond dat volgens dit wetsoutwerp de schutterijen reeels in vredestijd eene getalsterkte van 50 U0Üman bevatten die bij opkomend oorlogsgevaar dadelijk kunnenWorden mobiel verkla ird Men leest in ie N Utr Cour Onder de tirailleurs der conservatieve partij behooren steeds de heeren de Brauw en N iiitgena die hetzij met allen eerbied gezegd heel dikwijls praten over dingen daar ze met de minste notie van hebben Zoo onlangs de heer de Diauw over krankzinnigheid waarbij het ons bij nader jnform t e bleek dat hij al veel last gehad eu ook nog al veel kwaad bei k kend heeft met zijn zoogenaamde formaliteiten Doch dit daargelaten Niet minder dwaas dan zjn redenecing over krankzinnigheid is die over den dood der liberale partij waarover de beer Keuchenius hem met slechts enkele woorden ad rem loó beeft overbluft Deze heeft hem tegelijk met zijn vriend Wintgens zoo wat doen uitlagchen en dat is wd de beste manier tegenover zulke oppervlakkige lieden Wij wdlen met veel over de luxemburgsche qusestie waarin zoo veel duisters nog voorkomt redeneren Du alleenwillen we hopen dat deze zaak een zaak blijve lusschen dengroothertog de Luxemburgers en de betrokken mogendheden Wannepr onze ministers door onvoorzigtig en onberedeneerden ondoordacht handelen Nederland mengen in deze zaak diehet niet aangaat dan zal men ons wel willen toegeven dat zi op hun zachtst genomen den komng veel meer kwaad doen dan ooit een inmenging van zijn naam in eemg debat zouknnnen te weeg brengen De heer Thorbecke zal den minister van buitenl zakeninlerpelleren over zijue handelingen ten opzigle der luxemburgsche juaastie en wel voornamelyk over de aangeboden interventie Jie zoo teregt de hilariteit van hel noord dmtsche parlement heeft opgewekt Deze zaak heeft eene dadelijk in tietoog springende overeenkomst met die der poolsche nota vandan heer van der Maesen de Sombreff De handeling vau denheer van Zuylen is even oahandig als die van zgn bovengenoemden voorganger terwijl men zulk eene onhandigheid eerderzou kunnen verwachten van den heer van der Maesen dievreemd was aan de diplomatie da van den heer van Zuylendie altijd vooral door zgne vrienden als onze knapste diplo maat is geschetst Zal de kamer nn weder hare afkeuring in eene motie uitdrukken even als toen Of zullen de conservatieven nu beweren dat let middel toen tegen een liberaal Hiinister gebruikt onwettig is zoo het tegen een con ervatief staatsman is gerigt Zoo er geen v olnm over deze zaak w ordt uitgelokt en dus den heer van Zuylen een echec wordt bespaard heeft hij zulks alleen aan de genade van de liberale partij te danken die hem niet met gelykr munt betalen en toonen wil dal zij anders denkt over christendom dan de anti revolutionaire vroegere vriend van den heer Groen Men schrijft uit hel voormalig 4 district van Zeeland dd 1 April Voortdurend vertrekken tal van bmsgezinnen uitdeze streek naar N Amerika De voorname beweegredenendaartoe zijn de kleine dagloonea die zij hier verdienen en deduurte der levensmiddelen Hoewel voor bijna alle producten van landbouw tegenwoordig hooge prijzen worden bedongen blijven de boeren zich niPttemm aan de vroeger door hen bestede d iggel len hou len Eeo man verdient op enkele uitzonderingpn na 60 tot 75 cents eene vrouw 50 hoogstens 60 cents per dag Dt Uier blijvende arbeiders vleijen zich dan ook dat zij door het vertrek van anderen eene betere toekomst te gemoet gaan Naar men uit Middelharnis meldt heeft de gemeenteraadde jaarwedden der onderwijzers aan de openbare scholen aldaarverminderd Ais een gevolg daan in hebben il de hulponderwijzers aan die schalen hun onlsHg Tin r iod n Voor eenev tcmte betrekking van hoofdonderwijzer nebben zich zeerweinig sollicitanten opgedaan omdat het aan die betrei kingverbonden tractement met ƒ JOO verminderd is Gemengde Berigten Generaal Geffrard president vdo Haiti heeft den opst id bedwongen en de orde in zijn rijk hersttld De juweelen su ii t t rhu llebhcn te loiideii ruim 435 duizend gulden oj ebnet Jt Ukermakers te Parijs hebbeu den arbeid gestaakt Me begiu m 1r i kn k de dresaen tegen de legerorganisatie + vcrbindtren He ttrn der tentoonsteUiug b slaat eene opnervlakte van 140 duizend ïle k nte tlUa Rome zdl van zui er water voorziea wotdcu dnor eei e w trludn deeU in metselwerk deeU m ijzerui buizen die van r oh o tr 1 i naar Rome komt Fe Madrid zijn 23 senatoren bmotind Pc Candioten hebben weder twee overwinningen behaald lu oncectuut hebben de demoLnten bij de verkiezingen gezegevierd De eulttn htett den afstand van Cand a bepaald geweigerd De duitsche oorlogsrhg zal zwart i rood zijn Te Londen wordt eeee bev e in georgani f rd ter gunste van Marktberigten GrOUdS 4 April Tirue als m de vorige eek rogge boekweit gerst en haver prijshoudend T irue PooUche per 2400 kilo ƒ 450 Koode Kleef che ƒ 4t Zeeuw che per raud ƒ 11 60 3 12 80 Rogïre 7 70 t S 25 G rst ƒ 0 25 a ƒ 7 90 Hiver ƒ 3 60 1 5 jO Boekweit Ir in the per 2 i O kilo ƒ 2iO oardbrabanti cne ƒ 245 Brume bootien ƒ IJ i ƒ 16 AVittP boonen ƒ 10 i 13 Groene eruten ƒ 10 i f 2 l e aanvoer van varkens en biggen was bedeu vnj imzienhjk mr ar de m ig was zeer gering zooddt veei u ol verkocht gebleven Boter ƒ 1 10 a 1 24 pei ned pond Biirgerlijke Stand GOiD Geborfn 1 April Di k BT tholoraeu Mar nus ilhelmaa oLdrrs J Oudijn en J Muijs 2 G ardus II ii l iku ouUrs O van Zntphcu en J fc Schuiten 3 Iboroas cndtr = K Humendijk eu N I oriu Leonard ouders S van Leer en J i s r usannd ouders C U Dtinee en A Heetraan 4 Elizabeth 0 ERLEDEN 2 Apr 1 J Hcuok huisvr van J R Huivenaar 7 J 3 A SIoos 22 m J C van der Gehi wd 3 April B i aa den Broek e M bchuurman L a der Wolf en J Lssebaggers G Neef en M au Harten 4 1 Hei velil ea K van den Edel J M Meinhouwer eu G C art uh n t s Sj ipn