Goudsche Courant, zondag 7 april 1867

1807 m 525 Donderdag 11 April GOUDSCHE COURAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende weg D n ® 60 Openbare Verkooping te GOUDA Op DIXGSDAG den 23 APRIL 1867 djs voormiddags ten elf ure in het logement de Zalm aldaar van Een in het laatste jaar bijna geheel vernieuwd HUIS waarin vier behangenKamers marmeren Gang ruimen Zolder en hetgeen meer tot een goed ingerigtHuU behoort ERF ea TUIX staande en liggende aan de Bogen te Gouda wiikO N 134 Een HUIS ea ERF aan de Turfmarkt te Gouda wijk H N 91 waarin vier behangen Kamers en hetgeen meer tot een goed huis behoort Twee HUIZEX in elk van welke vier Kamers zijn met EfiVEN en TUINEN aan de Spieringstraat te Gouda wijk F N 50 en 51 Twee HUIZEN en een PAKHUIS en ERVEN in de Dubbele Buurt aan den Groeneweg te Gouda wijk L N 18 16 en 13 Een HUIS met vrijen Gang aan dt Nieuwe Haven te Gouda wijk N N 30 Een HUIS en ERF aan den Raam of Koningstraat te Gouda wijk O N 389 En een HUIS en EEF in de Vlamingstraat t2 Gouda wijk O N 324 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DEOOGLEEVEE aan de Westhaven te Gouda Bevallen van een ZOOX R J KIST PiiixcE Gouda 4 April 1867 Mevrouw van ELDEN Turfmarkt wijk H n 65 verlangt met 1 Mei of eerder BENE KEDKENimiD die tevens eenig Huiswerk kan verrigten Gez S nijders van jimtUrdam hebben de eer de DAMES te berigieii dat zij van af Woensdag 10 April tot eii met Zaturdag daaraac volgende geëtaleerd zullen zijn met eene groote sortering ZOMERMODEL HOEDEN en verdere NOUVEAUTÉS ten huize van Mfj A C KLOKKEXBERG Turfmarkt wijk H 161 Gouda Ontvangen een uitmuntende partij GBIJS PAPIER vooral voot behangers bij partij van 10 riem ad ƒ 2 25 de riem een riem ƒ 2 50 MISDRUK Jor kasten oiigevouuen en zeer groot formaat 30 cents per boek KASTRANDEN 6 eents het dozijn STBOOPAPIER per pak ƒ 3 75 een riem ƒ 1 30 A Q U A K T Kleiweg over de S Anthonie straat Goudsche Broodfabriek De prijzen van het bruod onzer inligting zijn voor de volgende week FIJN PAASCHBROOD 40 Cts p N SKRENTEXBEOOD 2J GEBUILD dito 1 kw 24 dito 2 dito dito 22 27 21 17 EaXSCH DUITSCH OXbEBUILD dito Klein Brood KADETJES WEEVERen kEEXïEXBROODJES 2 C p r stuk GOLDA 6 April 1S67 PERK C AANBESTEDING Op Woensdag den 17 April 1867 des voormiddags ten elf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met het beheer van den weg van de ffofiaan nabij Rotterdmm naar Gouda op het E tADHLia der gemeente MOOH DEECHT worden AANBESTEED Het onderhouden van de met klinkersteen bestrate en begrinde gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen enz van den weg van Rotterdam naar Gouda tusschen de Hoflaan bij Rotterdam en de Mallegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 1867 en eindigende den 30 April 1870 De e aanbesteding zal geschieden alleen bij insohryving De billetten van inschrijving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der gemeente Moordrecht Het bestek ligt ter lezing ten Eaadhuize van de gemeenten Moordrecht Nieutoerkerk op dTasei Capelle op d l ssel en Kralingen en voorts te Rotterdam in het Ne derlandsche Wiipeu en deGroole Romein en te Gouda in de Zalm en het Herthoi Inlichtingen zijn te bekomen ter Secretarie der gemeente Moordrecht en bij den opzigter J OcDiJK te SieuKcrkerk op d l ssel De COMMISSIE voornoemd H LAMBERT Pz Voonitter 3 J SNEL Secretaris Biiuienlandsclie ScliroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TU3SCHEX DORDRECHT GOUDA EN AfflSTERDAffl en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDLKEN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroelsioombooten DORUKECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DOKUKECHT u 3 Kapt A TAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVERDEN m directe iM slmti g voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk 1 met de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE van en uaar Bdgie Frankrijk en Zicitserlaud 20 met dra sTAATS SPO0RV EG van en naar Eindhoven MaastriclU Eindhocea Luik i l myius ea liera Aa beiden vohens te bekomen speciale tarieven Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouda J VAN AALST Vest Amsterdam A HEXKE Biuiien Amslel bij de Amstelstraat ii JinS te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOM AART MAATSCHAPPIJ te Middelburg voor goederen van en uaar Middelburg en te Amsterdam met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading p A N VRIESENDORP J j b J BOÜVY J C DEKING DURA o J ƒ uu v x A VERBEEK V TSANDE c w Raderstoomboot rf IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 oren Dagelijks Setourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij Q P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 cts Jenever 2 soort Moutwijn a 462 o Oj per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46 io o per kan 87 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoppA 6 April 1867 Boekorukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave dea avopds te voren l e prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentiea van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonJen zijn KENNISGEVING x c 00 3 De VOORZITTER van den gemeenteraad te Gouda geeft naar aanleiding der wet van den i julij 1850 Staatsblad n 37 kennis dat de lijsten de personen aanwijzende die tot het kiezen van leden der tweede kamer van de staten generaal van de provinciale staten en van den gemeenteraad bevoegd lijn definitief gesloten en op de plaatselijke secretarie zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op de werkdagen van des morgens 9 tot des namiddags één ure terwijl bovendien eerstgenoemde lijst is aangeplakt aan den ingang van de St Antboniestraat bij den kleiweg de tweede aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan den ingang van de Lange Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der luthersche kerk GocBA den 9 April 1S67 De Voorzitter voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De BegrootlDgs Discussieii Na ongeveer veertig zittingen zgn de discussien over de begrooting van 1867 geëindigd en de verschillende ministers hebben op enkeie nitionderinp het gevraagde verkregen Is na dit resultaat de tijd aan die discussie besteed niet verspild 1 TOoée met rnj i i t meer fcijnB l afge Iaan z n dat in tiet oog van velen meer nuttig was dan de jaarlijksche begrootings discussien Moge men naar de resultaten de discussie onvruchtbaar noemen ieder zal toch moeten erkennen dat de zaken bij gelegenheid der begrooting behandeld van het hoogste belang zijn voor ons politiek leven Dan toch hebben de vertegenwoordigers gelegenheid kennis te nemen van de geheele staathuishouding en alle onderdcelcn kunnen ter sprake gebragt en beoordeeld worden Dit moge tijd kosten maar de discussien leveren diknerf de stof voor volgende wetten de ministers zijn in staat de denkbeelden der vertegenwoordigers over velerlei onderwerpen te leeren kennen en bovenal kan een naauwkeurig toezigt gehouden worden op het besteden der gelden door de burgers dikwijls met moeite bijeen gebragt De algemeene beraadslagingen liept n hoofdzakelijk over het gebeurde in het afgeloopen jaar Mijer s mystificatie en de professorale adviezen ministeriele verantwoordelijkheid en kleurige proclamatien verdwijning en ontbinding werden uitvoerig misschien te uitvoerig behandeld Maar kan men het den verjaagden volksvertegenwoordigers ten kwade duiden dat zij nu hun de gelegenheid tot spreken gegeven was die aangrepen om het nederlandsehe volk nog eenmaal luide te verkondigen waardoor de verkiezings agitatie van het vorige jaar veroorzaakt was en waartoe die geheele beweging had moeten strekken De begrooting van binnenlandsche zaken werd met bijna algemeene stemmen aangenomen De liberale partij toch hoogst tevreden met de verklaring van den minister ten opzigte van het onderwijs wilde hem gaarne krachtig steunen tegen het monsterverbond bij de verkiezingen merkbaar en misschien ook wel tegen eigen ambtgenooten hoe homogeen dit ministerie ook moge zijn De schrijver toch van agitatie en pligtsbetrachting zal wel niet tevreden kunnen zijn met de verklaring van zijn ambtgenoat dat hij vooreerst geen plannen heeft om de wet op het onderwijs in eenig opzigt te wijzigen Die duidelijke verklaring van den minister deed de meeste liberalen voor de begrooting stemmen Bij de begrootingen over de eerediensten werd weder de strijd gevoerd over het noodzakelijke van afzonderlijke ministerien van eeredienst Weinigen voorzeker zijn ingenomen met den tegenwoordigen halfslachtigen maatregel maar terwijl de eene partij den ouden toestand terugwenscht wi de liberale partij den tegenwoordigen toestand slechts ais een maatregel De pHjs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BnitengewoDe letters worden berekend naar plaatsruimte van overgang beschouwen om zoo geleidelijk tot de volledige scheiding van kerk en staat te geraken Het ministerie schijnt het eerste te willen maar de kracht der liberale beginselen is te groot om op het reeds gedane terug te komen Men moge nog eenigen tijd den tegenwoordigen toestand doen voortduren meer en meer zal het noodig bliji en om de scheiding volledig tot stand te brengen Ieder kerkgenootschap moet lich zelf kunnen besturen zonder inmenging van den staat die alleen heeft toe te zien dat de algemeene wetten niet getchonden worden door kerkelijke instellingen Bij de begrooting van justitie werd de str jd weder gevocrt over al of niet afsnhaffing der doodstraf de minister betoonde lich een ijverig volger van de overoude leer ooe om oog en tand om tand van dit ministerie schijnt men geen afschafiing van schavotten en scherpregters te mogen verwachten maar de beslissing zal later volgen Wanneer Oorlog en marine waren bij annexatie plannen bedreigingen en luxemburgsche kwestien van meer dan gewoon belang volgens sommigen de spil waarop alles moest draaijen en de ministers de gelegenheid goed gebruikende vroegen overgroote sommen voor nu en volgende jaren Met een geringe wijziging is alles toegestaan Maar wnt zullen wij van deze dingen zeggen Wie iu 1S30 voor het regt van België durfde spreken werd door de algemeene opinie voor dwaas gehouden en zoude hem die nH an vrede en ontïvapening spreekt een ander oordeel wachien nu de weerbaarheids epidemie het land teistert en van het na ildgeweer lechis heil gewacht wordt Slechts een opmerting Waren alle dericnndigen het eens over de te nemen maatregelen bestond onder hen geen verschil over de wijze hoe ons land verdedigd moest worden dan behoefde men niet te vreezen dat die enorme sommen nutteloos werden uitgegeven maar de gehouden discussien hebben voor den oningewijde maar al te zeer duidelijk gemaakt dat wij nog verre van die eenstemmigheid verwijderd zijn en een ander minister waarschijnlijk weder met andere eveu kostbare plannen zal te voorschijn komen Hartelijk wenschen wij den lijder beterschap moge de epidemie spoedig van onzen vaderlandschen grond verdwijnen en nimmer landziekte worden De financiële toestand was in de laatste maanden vrij wat verbeterd In september 11 hoogst zorgelijk kon de patient zich nu verschillende uitgaven van weelde veroorlooven en daardoor ten hoogste verheugd heeft voorzeker de meerderheid der vertegenwoordigers de begrooting van den m nister van financiën aangenomen Wel werd hier en daar gemompeld van onbekwaamheid inconsequentie en andere gebreken iu een financier maar men heeft overal raenschen zelfs in een vertegenwoordiging die altijd vitten en splinters zoeken en wier oogen de lichtstralen met kunnen verdragen die van het genie schijnen Eindelijk moest de minister van koloniën de erfgenaam vanmr P Mijer zijn koloui inl stelsel nog verdedigen en zijn begrooting doen goedkeureu en riiet glans heeft hij zich vanzijn taak gekweten met eene groote meerderheid is de begrooting van koloniën goedgekeurd en de minister mag devoldoening smaken dat het grootste gedeelte der liberale partijhem steunen zal op zijn verderen ministerielen levensweg Voorzeker een vreemd verschijnsel Twee leden van dit ministerie bij uitnemendheid behoudend met antirevolutionr irentint genoemd de ministers i j binnenl zaken en koloniën worden krachtig gehandhaafd door de liberale partij en huneigen partij zou hen gaarne verdrijven Reeds meermalen isditzelfde hier vertoond Zoude men daaruit ook eenige bewijzen kunnen putten voor de kracht der liberale beginselen waardoor zelfs tegenstanders gedwongen worden die toe tepassen wanneer zij eenmaal aan de groene tafel gezeten zijn Behoeft de liberale partij dan te vreezen voor kiesmanoBuvresen bezoldigden laster wanneer de uitkomst zoo schitterend voorhaar beginselen pleit j