Goudsche Courant, donderdag 11 april 1867

ADVERTENTIEN Onze jongste lieveling ons voor 12 maanden geschonken werd ons heden na een kortstondige doch hevige ziekte van slechts weinige uren door den dood ontmkt F HERMAN Fz A H HEKMAIS NoLRBissE GoüDA 9 April 1867 Ai smaiLt de libe ile partj vooreerst de e oldoening hetspore iidir lan om kncliu ïineeugealoten moedig werKi amie blijven voor het wurachlig behing vin vadcn md en koning I 6uttcnlan Londen 7 A pnl Het mmiatene beschouwt het voorstel van den heer Coleridge ten aanzien der reformbill dis eene motie van antrou eu en al zoo dit voorstel ordt aangenomen het piriement ontbinden l e heer Di ritii heeft in antwoord lan eene deputatie der coii utionele vereenigiug van Manchester geantwoord dat de regering iiuoit het vüur iel bttretfende oe stemming naar ge ang v iu i e bet ding der bel istiug zal laten varen s gelache gepan erue e kader heeft plot elii g bevel ontvangen om m iee te teken üe l rince Consort en de Rojil O ik vertrekkei mor eu met verzegelde orders Alen gelooft dat de betemn iiig ra ir Spanje is wpgeus de gerezen geschillen bttrefftude het schip ueen A ictoria In de itting van het huis der gemeenten veikliirde de heer P ri u uat hg de t ee eerste regels v in het voorstel des heeicu C ilerulge waarbij eene commis ie gcraigagd ordt tot het ontvverpeu vin wijzigingen in de uel op de verdee liiir der belastingen overneemt Het overige gedeelte van het voors el des heeren Coleridge 13 dii op ingetrokken Pe kmer i vervolgens overgegian m comiti geuerail om Zich be ig te houden met de reform biU Parijs i April In de itting van het Me gevend ligchaam hebben heden de heeren Jules lavre L imbrecht en Jossean vei cliiiitude aanvragen gedaan tot het ngten van mterpellatien anu oe regering met betrekking tot Luxemburg Üe president deelde meJe dit hij een dekreet h id omvingen waarbij de heer de Mou tier gennïtigd werd om aan den seniit en het egiveud iuLhiiiu verklinngeu te geven De minister vin buitenl iaken nam daarop het woord en gaf te kernen dit hij van den keizer bevel had ontvangen om de kamer bekend temaken met de omst mdigheden wiaronder de 11 De voorzitter doet opmerken dat de verzoeken tot bet houden van 11 terpelluien hunnen gewonen loop zullen volgen en dus aan de afdeelinsen zullen norden verzonden Na eemge op nerk nseu van den heer Berrve en den voorzitter nam de heer Thier het woord Deze spreker betoonde zich erkentelijk du he gouveri ement het initiuief genomen had door de mededcelingen die men zoo even van den minister van buitenl mdsfhe zikcn vernomen had maar spreker was van oordeel dat die mededeelinsen geen afdoenden basis opleverdi n voor diseus ie de regereng behoorde de depêches over te leggen die met betrekking lot de kncstie gewi eld zijn De heer Rouher mini ter van taitj antwoordde dat de bewoord ngen zeive van de mededeebngen des ministers van buuenlandsche zaken aautoonen dat ue kwestie nog met op den ofücielen diplomatieken weg getreden is zoodat de regering geen depêches heeft mede te deelen üc minister voegde er bij dat wanneer de afdeelmgen verlof t en voor de interpellatien de regering hire zienswijze ontwikkelen zal maar de namens de regering reeds afgelegde verklaring 1 naar ministers meeniug ge chikt om voldoening te geven aan de sii cepiibiliteiteu v m de kimer en de publieke opinie Na enkele opmerkingen van de heeren Olivier en Berrver zijn de verzoekcL om verlof voor de mterpellatien naar de afdeelmgpu verzonden Berlijn 7 klaart dat Luxemburg nooit van Duitschland mag worden afgescheiden dat op de duit che natie de pligt rust om met alle krachten er voor op te komen dat die provincie aan Duitschland behoo t opdat hare vereeniging met het duitsche rijk ten spoedigste Kan plaat hebbeu Eene volksstemming in Luxemburg 13 bepaaldelijk te vernerpcn De bondsregering heeft zich tegen de vergoeding vanreisen verblijfkosten aan de afgevaardigden verklaard Overhet krijgswezen van den bond zijn levendige beraadslagingengevoerd De artt ï6 en 57 zijn aangenomen met het amendement Forckenbeck aarbij wordt bepaald dat na de invoering der legerorginisatie eene militaire wet zal worden aangeboden ri 58 nerd goedgekeurd zooals het door Forckenbeckwas geamendeerd ingevolge dit amendement zal de beperkingtot 31 dec l w lartoe eergisteren besloten werd aan hetartikel betreffende de ko len van het leger worden toegevoegd 8 A pril In de heden door den rijksdag gehouden zitting zijn met groote meeruerheid en zonüer noemenswa irdigediecusieu i iiu enomeu all oU 64 bevattende het hoofdstukboii soorlogsnc en Nailit van regeringswege eenige inl cHtingeu waren medegedeeld zijn al de amendementen door deoppositn voorgesteld afgestemd De Staats inzeiger deelt mede dat de regering voornemens 13 den landdag terstond bijeen te roepen zoodra de boud constitutie zil zijn tot stand gekomen De conferentie van de bondsgevolm igtigden zal den 10 dezer aanvangen om eene beslissing te nemen omirent de door den rijksdag voorgestelde verinderingen in het ontwerp der bondsconstitutie De bijeenkomst van den pruisischen ianddig is alzoo spoedig na pachen te wachten De Nordd Ztg de verontrustende geruchten over Luxemburg beprekende maakt d opmerking dit de beslissing mdie kwestie met te Berlijn ligt daar het karikter vin bondssiiat slechts defensiet is Het zou zegt het blad misschiende grootste triomf der regering van Napoleon III zijn dat hijde iranschen tot de erkenning bi igt dit zij hunne eigene ende a gemeene belangen met betrekking tot de besch ivmg beterkunnen dienen wanneer zij lan hum e tcgenstinders de handre ken en in plaats van dezen te vernederen met hen veietuigd streven naar de vervulling vau de groote eischen vanden vooruitg mg In i en njksd ig zijn discussen gevoerd over de financiëleparagri if der bondsacte De minister van fin incicn von derHevdt verklaarde het voorgestelde amendement voor gevaarlijkvoüi de veizekering van de inkomsten van den bond Deminister raamde de bondsuitgavan op 75 en de inkomsten vauden boud op oil miluoen thaler Pruisen kan de ontbrekende 25 m Uioe i alleen met dekken zoodat de overige leden vanden bond daarin moeten bijdiagen De regering stemt toe inhet amendement waarbij aan den rijksdig het regt wordt gereserveerd om zijne toe iemimng tot eene leening te geven zij 13 ook berei 1 het budget nn de bei i iiigen van denrijksdag te o lerwerpcii maar kan niet be villigen in verminderingen van de inkomsten Florence 8 Vpnl Men verzekert dat het ministerie is zamengesleld als volgt K inzzi bini enl ikeii Ferraris fin Kevel oorlog Pescetto minne Corrente onderwijs Visconti Aenosti buitenl zaken Tecchio en Carabra zullen waarschijnlijk met de portefueiUes van justitie en landbouw worden belast ötnnenittnö GOLDA 10 April Dingsd ig 15 alhior aanbesteed het maken en opstellenvan twee ijzeren draaibnigser de Gouwe en wel deeene tegenover de Turfmarkt en de ludere e enover deGroenend ld met 90 ellen leuningT De ell ingekomen inschrijvers waren J van der A all Bike Utrecht ƒ 16 042 L J Enthoven C s Hige ƒ 12 225 H Figce Hlarlem ƒ 10 400 T Leram Botteid im ƒ 10 888 Biirgerhout en Krook Kotterdam ƒ 13 100 ï olet en Driesseu Schiedam ƒ 14 90 F Kloos lbl isserdam ƒ 12 900 Wm Ihoff Deeters C Lmgen in Hanover ƒ 10 574 Cosijn C Gouda ƒ 11 990 Maats h ippij de IJssel Kampen ƒ 16 900 IJzergietcrij Prins van Oranje s Hage ƒ 10 248 aan welken laatste als laagste inschrijver het werk is gegund Z M heeft aan W Hnygens Tholen op zijn verzoek eervol ontslag verleentl ais burgemeester der gemeente Boskoop en tot burgemeester Gier gemeente lenoemd mr J A Vorstman De N Kolt Cour zegt ter aanvulling van ons vroegerberigt Naar men verneemt is door de regering de concessieverleend aan de rijnspooi eg maatschappij voor he maken vande zijtakken Harmeien naar Breukelen en van Gouda naar s Gravenhage Met de uitvoering dier werken schijnt spoedig te zullen norden aangevangen de viji de mtbakening en opneming dier zijtakken til ms reeds plaats hebben an de verpligting der vroegere concessie tot het maken eener verbinding met den hoUandschcu spoorweg te liütlerJam schijnt ondanks de uitspraak van den hoogen raad in dat geding de rijnspoorweg maatschappij voorilsnog geen gevolg te geven Naar men verneemt is maandag jl bij burgemeester enwethouders ingediend een adres voorzien van ruim honderdhandteekemngen bezwaren inbrengende tegen het verbod ombinnen de gemeente varkens te houden en de intrekking daarvan verzoekende In het bel mg van den aigemeenen gezondheidstoestand is Let echter van het hoogste bela ig dat dit verbod zonder ooglMiLmg streng worde geha dhaafd In de ziitmtr van zaturdag werden de beraadslagingenvoortgezet Bij 2 deelde de minister mede dat de productiem 1866 hooger was dm m 1865 en bij § 3 koffijj hid ereemge discussie pliat tusschen de heeren F ruisen van dePutte Blom en Kochussen die afkeurden dal de monsters vande koflij der ned handel maatschappij met meer gelijk vroegeralgemeen kon verkregen woroen De munster van kolomenantwoordde dat dit vooral geschiedde op aiuzoek van eenigebuitenhndsehe hmzen daar men van oordeel was dat die algemeene proef van monsters de koflij lecluieerde Het geheele ontwerp werd aangenomen met algemeene stemmen Het ontwerp tot vaststelling van hoofustuk onvooiziene uitgavei der staatsbegrooting voor 1867 weid daarna zonder discussie aangenomen met 44 tegen 24 stemmen De heer van W i senaer Catwyck stelde voor üat de kamer zou bepalen dat het ontwerp nopens de regeling der schutterijen a in de oule werd gesteld na afloop der beriadslaguigen over het ontwerp nopens de veeziekte Hierover ontstond discussie naar aanleiding waarvan de voorsteller zijn voorstei voorloopig introk Achtereenvolgens werden nu nog een achttal wetsontwerpen met algemeene stemmen aangenomen Het omwerp tot ontbinding var de overeenkomst betreftende de stichting van het ziekenhuis te Lejden is daar het eindverslag nog met gereed was a ingehouden ten einde op een nader te bepalen dag te wordei behandeld In de zittmg v m de tweede kami r zijn maandag dediscussien over de netsontv erpen nopens de veeziekte aangevangen liet eerste tot verhooging van hoofdstuk dersiaatsbegrootmg voor 1866 is na eene door den ministervoorgedragen vermindering van ƒ 20 000 aangenomen metalgemeene stemmen Het tweede tot verhooging der begrootms voor 1867 met twee millioen en waarmede m verbandstaal het plan tot afmikmg en de verdere bijzonderheden reedssuccessievelijk uit de gewisselde stukken medegedeeld heeft a inleiding gegeven tot langdurige discussien waarbij de tweeste sels ngoureue afmakmg of doorzieking ook door kunstmatige besmetting bij wijze van iiientirg en strenge afsluitingder besmette streek des noods met een nieuw cordon er omheen lijnregt tegenover elkander stonden De heeren van Rappard Hingst Kemders van Naamen van Nispen Godefroi Haffmans Bevma Pijnappel en Insmger verkl Tden zichmeestal als onbep lalde voorstanders van het stelsel v m atnnkmg terwijl ooi zij die de bezwaren daarian verbonden nietontkenden toch in het belang van den aigemeenen veestapel vooral in de provinciën die nog met of zeer sporadichwaren aangetast zich mede voor iiet ontwerp verklaarden Aanden anderen kant verklaarden zich de heeren Saajmans Vader Zinnicq Bergman iokke van V assemer Catnijck Hoffman en van Lijnden bepaald legen het stelsel van het ontwerp enwenschte de heer Hoekwater nadere inlichtingen en de heervan EcK mededeeimg van de opinie der regering omtrent deingestelde proefnemingen met aangewezen hulpmiddelen totbestrijding der ziekte In de zitting van gisteren werden de beraadslagingenvoortgezet De heer Thorbecke vereenigde zich met het gezegde in eene brochure van den heer Snellen dat niet de nederl regering Bevallen van eene Dochter A SMITS AN Leent Wo den 3 April 1S6 Voor de bewijzen van deelneming betoond bij het verlijden mijner geliefde Moeder betuig ik mijnen dank J BEOEDELET GOLüA 9 April 1867 miar een deel van het nederlandsche volk de schuld draagt V in de uitbreiding der ziekte Spreker zon met den mini ter medegaan zoo hij deze afmaking binnen de iijn toepas en wilde bij d ilend ziektecijfer op de wijze als de afm ikmg thans hui en de lijn geschiedt en zoo de munster daarvoor meer geld noodig h ld Spr had echter bedenking mdien de ra nister eene soort vin meohimsche singling wilde invoeren als hij ia den wilde zonder onderscheid wilde afmaken De minister van biniieul zaken beantwoordde in de eer e plaats de algemeene vragen en opmerkingen De verschillende be chouwmgeu op prijs stellende ziet hij niet in het verband tus chen het bespreken van de maitreselen der regencg tot beteugeling der ziekte en eer votum over de geldmiddelen Dl ingekomen adressen hebben op ileo minis er geen indruk gem lakt negens hunne tegenstrijdigheid De minister hechte niet lan bedreigingen en kende geen vrees voor verzet Nopens het onzekere der uitkomsten van oen ma itregel ber ep de minister zich op de ondervinding Het middel van verbranding zou zooveel mogelijk norden toegepast De minister gif toe dat vele beesten her lelden maar dezen hadden door met afmaking twiitigmial meer runderen a ingestoken Wit het financieel bezwaar betreft herinneide de minister aan hei groote belang dat het hier geldt hai del verscer grondbezit zullen daaronder komen te lijden De minister beant voord Je speciale viagen en eindigde met te wijZen op den indruk die eeiif iftemming van dit ontneip iii hci bui enland zou te neeg brengen Nadat nug een aantal leden ea ook de minister hun gevoelen hadden ontwikkeld is het ontwerp r msenomeu met tegen 17 stemmen Tegen de hh Wmtgens Blom v Lvnlen Fokker Hoekn Iter Bergman van a sen icr C itn i k Besram Iveuchemus De regering heeft besloten m hoof Iz uk het plm van den heer London te volgen ifmakuig der iiiigetiste koppeia op een gunstig tijdstip bij dalend ziektecijfir Woidt er met volhirding vooiigegian dan be tiat ceene reien on lan liet nelslagen van dien miatregel te tn pielen Het gehiele personeel is reeds aangenezen en beieid om te hiiileieu Geuicngde Bcrigtcn o oo Het cngeUch gouveinement komt op tegeu het prijs verVlirea an tviee schepen m bpanjt De fran che kroonpnn Kurt V hU er langzaam De kktruiakersknecht wülen te Par e ue ruote z d oprip teD m t een kap taal van 500 OÜO fr In de n tt 3r mart temdi de wet k zija m Ei stland voorgekomen vijf ge jll n vu rundcijtt op twee ttonic eu De juturdag te Burgerlijke Stand GOL D Geboren 4 Apnl Ai touie ouders t P P Kwt en U J Fnutc 5 Johanna oadcra J van Hoorn en d hpierinc hoek 6 Joh mla ouders 1 van der Noot en P Ketelvijlder b llemiui oudt s M Ka=tclem en W de L ui u 0 tKLt DtN 4 pnl C luch liibvr van P van Iti = t 71 j DIJKGRA F en HOOGHELME ÜI V van R1JNL ND berigten dat blij eus aangeplakte public itie de rekening o er 186 j ter Secretarie van Rijnland te Zeiden ter mzige zal liggen en lerkn gbaar zijn van den 9i tot den 23 dezer In kemiisse van mij üe Secretaris van Eijnland ï G r L BKLIN kOPS Leiden 6 April l b7 J de Bruijr 5 m t au lunen aÜ j J Kooij 27 j J onk i m 7 C lïoraeijn o v 8 P Mil 7 d M M Wiltenburg 2 m 9 C Alas e i i j