Goudsche Courant, donderdag 11 april 1867

1867 Zondag 14 April 596 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendexeg D n 60 V W D heeft de eer de ontvangst te berichten der nieuuste modellen van VQOUJA VRSMANTELSen MANTILI E3 eere schooue collectie JAPOXXENSTOFFEN DOEKEN BRODERIES L KENS BUXSKINS VESTEN COLS en HANDSCHOENEN benevens een groot assortiment iORI LIXXF TELDOEKEN enz GoiDA 10 April l óT J VAN BEXTU I EN ZOON te Gouda hebben uitgegeven Uilroeljin o ler Runderpest Opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp van wet houdende voorzieningen omtrent den Veetyphus door J B SNELLEN Prijs ƒ 40 erk ijgbaar bij alle Boekhandelaars en bij de Uitgevers Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver oversehaalde JENEVER ii 462 jj o P l n 64 cents iiIcTi 47Vio la per kan 66 ets Jenever i soort Moutwijn i 4 2 per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 2 o 7o per kan 67 cents Meerdere of miuuere sterkte naar evenredigheid Gouda 10 April 1S67 AANBESTEDING Op Woensdag d n 17 April 1S67 des voormiddags ten elf ure zal onder nadere goedkeuring Joor de tommissie belast met het beheer van den weg van de Hojlaan nabij Rctterdam naar Gouda op het Eaadhcis der gemeente MOOEDEECHT worden AANBESTEED Het onderhouden van de met klinkersteen bestrate en begrinde gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen enz van den weg van Rotterdam naar Gouda tusschen de Hoflaan bij Rotterdam en de Mallegatsluis bij Crouda ingaande den 1 Mei 1867 en eindigende den 30 April 1870 Ueze aanbesteding zal geschieden alleen bij inschrijving De biiiet en van inschrijving moeten worden ingeleverd op het Eaadhuis der gemeente Moür drtcht Het bestek ligt ter lezing ten Eaadhuize van de gemeenten Moordrecht Nieumerkert op dTmtl Capelle op d l msel en KroVmi en en vuorts te RoHerdam in het Ne derlajidsche Wapen en deGroole Eomein en te Gouda in de Zalm en het Herthuis Inlichtingen zijn Ie bekomen ter Secretarie der gemeente Moordrecht en bij den opzigter J OlDiJK te yiaiicerkerk op i I mel De COMMISSIE voornoemd H LAMBERT Pz Voorzitter 3 J SNEL Secretaris r iiifMfiiiiiiaiki VA Dr J B ROLL te Amsterdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Ilheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veroaderJe gevallen i og hulp en verligiing aan ledere flacon is met e iquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEEN MEIJER Oud Diaken in iXood Een man die vele jaren als Diakeu de Gemeente diende ziet zich door omstandigheden buiten zijne schuld plotselings van bestaaumidilelen beroofd zoodat hij op bijna zeventigjarigen ieeftijd met zijne hoog bejaarde gebrekkige vrouw geheel broodeloos is Zou hem niets resten dan den bedelstaf of de sobere bedeeling van de armeukas Dit zal de Gemeente immers niet dulden Zouden er zich geen milde handen willen openen om hem t ue som te verschaffen die hem voor den uilersten nood vrijwaarde Laai zijne behoeften voor hem pleiteu Hel blijke dat hij die voor velen hulpvaardig was niet hulpeloos wordt gelaten Hij wordt iu Gouda aanbevolen omdat hij iu de classis neike dien naam draagt werkzaam was Om giften te ontvangen zijn bereid D F VAN DER Vliet te Eeeutcijk Tl J BBOEDEL E T te G ouda Tegen hoesten heescbheid schorheid in de keel verslijming enz is geen beter middel aan te wenden dan de S toll wex ck sche Borst Bonbons Men kan dezelven echt in pakjes a 30 cent bekomen te Gouda bij den Vpotheker J G BOEKENOGGEN op de Blaauwstraat te Schoonhoven bij A W OLFF Slijm en Maagpillen Deze PIIjLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagverstorkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32 3 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren ApothëkerS jiarlanjerveen 3 F Allart Ahisterdaiii F de Haan en Zoon apothe t ers K alverstraat n 255 BoMnut Ziili J V d Vegte Delft W Wilschut Delfshaten J Koch Deiader Berghuis tu v d Moer Dirküand D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda i G Boekenoogen firma Wed J A P P V d Heiden op de Blaauwstr Hoge J Visser en Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidanus Leijdeti T Terburgh Haarlemmerstr Rotterdam v Santen Kolf korte Uoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lageruerff LET WEL De SLIJ U en ilAAGPILLEN bereid volgens het eChtC rOCCpt zijn door mij te Gouda alleen en uitduitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W =i J A P P VAX DEB HEIJDEN op de Blaauwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een biljet voorzien metde handteekeniug van J J SCHEEUDEE apotheker welke handteekeniug zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop ts brengen 5 Prijzen der Effecten pCt NVd w sch 21 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2VjSpanje obl 2V2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst 1864 5 d Amst l800 4V3 Aand spoorw f 1 d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 9 April lAagste Hoogste Gebleven koers koers koers Sl lfi 521 8 53 62 62Vl6 2V 83 2 82V8 139 140 140 29 29V8 38Vic 3SV2 90V8 7 3 Va 85 85V 85 79V8 177 4 nsv 177 40V8 41V 407 20V 20V8 607 s 61 46 A 477 47 52 53 52V8 241 3 25V 24V8 11 12 U 73 73V 77Vi6 77V3 73 S s 76V2 76Vi HV4 14 8 Boekdrnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags in de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p posty 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOCDA 13 April De onrust door de luxemburgsohe besprekingen veroorzaakt wijkt slechts langzaam voor de geruststellende verzekeringen en er bestaat nog weinig uitzigt op eenige schikking het beste middel was misschien de ontmanteling der vesting want Pruisen is volstrekt ongezind de bezetting op te geven en Frankrijk wil den smaad niet dulden van ook deze kleine vergoeding te moeten opgeven Pruisen is geheel uitgerust ten oorlog maar wenscht dien te ontgaan Frankrijk is niet gereed en kan in vele opzigten niet gerust zijn de oppositie en de malaise nemen toe de keizer niet gezond de prins gevaarlijk ziek De fransehe regering heeft ontwijkend en bevredigend gesproken zonder iets wejenilijks te zeggen en nu is het voor goed afgedaan geene interpellatien komen meer te pas als men gereed is zal men het geld vragen en dan zullen de vertegenwoordigers wel doen blijken van hunne vaderlandsliefde die heiligste aller deugden De tentoonstelling bewaart den vrede maar algemeeu is men beducht dat de oorlog volgen zal waartoe de luxerabnrgsche krestie eene goede aanleiding blijft ter eere van den ontwerper van dat schoone plan De geruchten eener schikking wisselen bij den dag nu zou Frankrijk zich beroepen op eene conferentie der medewerkers lot het tractaat van 1839 om te beslissen of de groothertog regt heeft tot affilaan en Pruisen tct het voortdurend bezetten van Luxemburg morgen zal men iets anda bedeokeiv maar afdoeaiag en bevrediging liggen in een donker verschiet De russische veiling is voorspoediger voortgegaan de verkooper kan leveren en wij vindeu het ook meer in den regel dal een despoot beschikt over een troep halve wilden die nu opgekocht zijn om van slaven vrij gegeven te worden dit verschilt wel eenigzins van verkocht te worden aan Frankrijk Keizer Max is taai hij heeft nog 20 000 man in Mexico en Puebla maar de comedie spoedt ten einde hij wil zelfs capituleren als de mexicaansche vaderlanders die den vreemdeling aanhingen vergiffenis bekomen maar hij schijnt die zelf te behoeven daar Seward een goed woord doet bij Juarez om hem toch niet erger dan als krijgsgevangene te behandelen Glorierijk einde eener verhevene onderneming Iu Italië is na langdurig haspelen een ministerie Eatazzi tot stand gekomen het teil nieuwe namen maar geen waarborg van duurzaamheid Spanje trotseert Engeland De Engelschen zijn zoo vreedzaam dat het magielooze Spanje hen durft aanblaffen Misschien verwaardigen zij zioh hel beest een schop te geven Ons ministerie bereidt zioh ernstig tol een veldlogt Onze uitstekende diplomaat heeft afgedaan en zoetelijk beloofd zich noch officieus noch ofBcieel meer in te laten met besprekingen van vreemde dingen Het is een edel man die zijne fouten verbetert zoo in het onderwijs eerst agitatie nu apaisement zoo in Luxemburg eerst ongevraagde bemoeijing nu angstvallige onthouding Fligtsbetrachting moet wijken voor eerzucht en voor zelfbehoud Maar de oorlog barst nu uit tegen de zieke koegen Wij hopen vurig de overwinning in dien moeijelijken strijd tegen zorgeloosheid vooroordepj en onwil opdat blijken moge dat onze regering evenzeer als andere iu staat is de wet te handhaven öuttenlunïr Londen 9 April De groote nood die tegenwoordig bij de werkende klasse in het East end van Londen heersoht heeft dezer dagen aanleiding gegeven tot eine demonstratie Een duizendtal der noodlgdeuden trok in optogt door de stad met een banier voorop ten opschrift dragende Vertegenwoordigers der ellende De stoet bestond voor verreweg helgrootste gedeelte uit sterke gezonde personen in de kracht des levens De prijs der Advertentien van ée n tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cest voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsiaimte wier vervallen hoogst armoed g uiterlijk d iarom te meer indruk moest maken Bij de regelinT van den optogt hadden allen zich vooraf verbonden het slechts bij deze openbare vertooning te laten blijven en wel onderweg alie rriiwilhge giften in ontvangst te nemen maar overigens slc jhts eene stille ordelijke demonstratie te doep plaats hebben ten einde op eene weinig gerucht makende wijze de aandacht op de noodlijdenden te vestigen en daardoor aanleiding te geven tot maatregelen van wege de regering om in hunnen nood te voor ien 12 April Na eene vruchtelooze poging van den heer Grosvenor om de beraadslaging over het wc ontwerp betreffende de kieswet te verdagen tot na hel paaschfeest is gisteren het huis der gemeenten in comité tot de behandeling overgegaan De heer Gladstone heeft den grondslag van het ontwerp inzonderheid de persoonlijke betaling der belastingen hevig aangevallen Nadat verscheidene leden nog het woord hadden gevoerd werd de discussie tot heden verdaagd Parijs 11 April Door Eusland is het voorste gedaan de luxemburgsche kwestte aan Engelands scheidsregterlijke beslissing te onderwerpen Brussel 11 April De Indépendance bevat eene depêche uit Berlijn meldende dat Pruisen eene militaire oi ereenkomst met HessenDarmstadt heeft gesloten Berlijn lO April De Norddeutsche Zeitnng doet uitkomen dat op de vesting Luxemburg de nationale pligt rustte om hel dnitsch verbond te beschermen en dat het internationale doel van die vesting is de onzijdigheid van België te waarborgen De ontbinding van het dnitsch verbond zegt het blad heeft die stelling niet veranderd Pruisen zou indien hel op zich zelf zonder toestemming der mogendheden die aan de londensche conferentie hebben deelgenomen zijne bezetting uit Lu xemburg verwijderde aan zijne nationale en internationale pligten als lid van het verbond en als groote mogendheid Ie kort doen Deze mededeeling schijnt na de redevoering van dtn heer de Moustier noodzakelijk te zijn Dat het voornemen om Luxemburg in het noordduitsch verbond op te nemen niet bestaat heeft graaf von Bismarck reeds in den rijksdag verklaard In den rijksdag zijn de beraadslagingen over de bondsconstitutie voortgezet Op art 71 handelende over de betrekkingen tot Zuid Duitschland heeft de heer Lasker een amendement voorgesteld volgeus hetwelk de opneming van de zuidelijke staten of één daarvan in den noordduitschen bond op voorstel van den boadspresiacit langs den weg der bondswetgeving zou plaats hebben De groothertogelijke darmstadtsche boudscommissaris de heer Hoffmann heeft den heer von Bismarck dank betuigd voor zijne welwillende bondgenootschappelijke beantwoording der interpellatie op gisteren Hij geloofde hiermede ook de tevredenheid der hessen darmstadtsche regering te mogen uitdrukken Evenwel zou de toetreding van hel geheele groothertogdom i i den boud het eenvoudigste middel zijn tot wegruiming van zijne moeijelijke positie Daar echter alsdan met de grootere regten ook grootere lasten aan hel groothertogdom zouden opgelegd worden moet men met de landsvertegenwoordigiug noodwendig te rade gaan Ik ben echter overtuigd aldus verklaarde de heer Hoffmann verder dat de regeriug en de steuden met deuzelfden vaderlandslievende geest bezield zijn en dat deze aangelegenheid spoedig eene oplossing zal verkrijgen welke aan het belang van het groothertogdom en van het gezamentlijke Duitschland beantwoordt De heer von Bismarck verklaarde het volgende Het amendement Lasker strijdt niet met den wensch der bondsregeringen al zal bij von Bismarck er ook niet voor stemmen Het vredestractaat van Praag spreekt van de nieuwe organisatie van geheel Duitschland en dat omvat de internationale zoowel als de nationale betrekkingen tusschen het noorden en het zuiden Op dit oogenblik is echter nog geen zni JdnitS D bond tot stand gekomen en dit is een hiuderp v voor den band tusschen het noorden en het zuiden W re die bond tot stand gekomen dan zonden het noord zniddu tsch p r e