Goudsche Courant, zondag 14 april 1867

ADVERTENTIEN Schoenen en Laarzen De ondergeteekendc berigt dat haar winkel ruim voorzien is van alle soorten HEEREN en DAMES SCHOElSiEN en LAARZEN dat bij de zoogenaamde KÜITLAARSJES kwasten bij de anderen rosetten strikken gratis geleverd worden Dat zij zich met de voornaamste fabrieken in relatie gesteld heeft tot levering a contant der MASOCCO LEDEREN HEEREN BOTTINES tegen het knellen der voeten en van de allerlaatste modellen in diverse sortering en kleuren waartoe zij wekelijks uiterlijk Dingsdags avonds bestellingen inwacht W H DANIELS GoTJEA Korte Tiendeweo D = 15 Beweiding van Paarden DIJKGRAAF en HOOFD INGELANDEN van het Nieuwland onder s Gbavesakde nemen va af 1 Mei Paarden ter beweiding aan volgens het daarvan bij geafficheerde biljetten vermelde tarief Nadere informatien te bekomen bij E HUISMAN op de Hihvoning onder s Gravesande en M J F A LEESBERG Notaris te s Gravenhage ment oiel van elkander af te scheiden zijn Zoo het ameudemeiit Lisker aaugeuomen wordt dan zullen de bondsregeringen gerai cjpleegd worden Op dit oogenblik is het niet aan te nemen dat het antwoord ontkennend zal luiden De rijksdag heeft daarna met eene groole meerderheid art 71 met het amendement Lasker aangenomen De poolsche afgevaardigden hebben een protest ingediend tegen de vereenlging van Polen met het noordduitsche volk Weenen U April Men verzekert in doorgaans goed onderrigie kringen dat Oostenrijk geneigd is in de luxemborgsche kwestie eene vriendscbippelijke houding jegens Frankrijk aan te nemen en zich met de andere mogendheden te vereenifren ten einde eene bevredigende oplossing der moeijelijkheden te verkrijgen Florence l J April De benoemde ministers de heeren Eata zi Teechio Revel Prescetto Ferraris Coppino Giovauolo en Deblatio hebben als zoodanig den eed in handen des konings afgelegd Men wacht het antwoord van den benoemden minister van buitenlaudsche zaken die afwezig is binnenland GOUD V 13 April Ten gevolge dat de algemeene kerkeraad der hervormde gemeente alhier het door zeven cn tachtig stetnbevoegde Uden der gemeente gedane verzoek namelij dat heeren predikanten niet aan de huizen der leden zouden rondgaan om de stemmen op tt nemen van de hand heeft gewezen zoo is er thans een adres aan de synode opgezonden dat door honderd tachtig stembevoegde leden is geteekend De adressanten zeggen daarin dat hoe verschillend van richting in de nederlandsche prolestantsche kerk zij ook mogen zijn zij thans als met ééne stem beleefd maar dringend verzoeken dat de opneming der stemmen zoo als die nu te Gouda door heeren predikanten en ouderlingen heeft plaats gehad zal verklaard worden toor nietig en van omraarde Gisteren is alhier aangehouden Arie Hendrik WillemKrul woonachtig te Rotterdam die bij de ingezetenen rondging met een valschen bedelbrief en door gebaren te kennengaf dat hij doofs om nas Genoemde aangehoudene die zeergoed kan spreken heeft den ouderdom van 14 jaren bereikten is nu 3 maal ter zake van diefstal aangehouden en gestraft De afdeelingen van de eerste kamer der statengeueraalhebben woensdag een aanvang gemaakt met het onderzoekder ontwerpen van wet riopeiis de staatsbegrooting voor lt 67en van de overige ontwerpen laatstelijk door de tweede kamer aangenomen De tweede kamer der staten generaal heeft de ganschezitting van woensdag gewijd aan de beraadslaging over detwee eerste artikelen van het wetsontwerp houdende voorzieningen omtrent den veetyphus De discussien concentreerdenzich hoofdzakelijk in het tweede artikel nadat bij de algemeeneberaadslagingen door de heeren Godefroi van Nispen en vanLynden op meerdere centralisatie van wetgeving ten aanzienTan het onderwerp was aangedrongen Op het tweede artikel werden zeven amendementen voorgesteld De heeren W van Goltstein van Nispen van Eek hebben het hunne ingetrokken de heer v d Linden stelde een amendement voor om het artikel meer in overeenstemming te brengen met art 147 der grondwet welk amendement door den minister werd overgenomen Zeer langduri e discussien werden gevoerd over het amendement van den heer Pynappel om voor aangetast of verdacht vee de helft in plaats van twee derden der waarde te vergoeden welk amendement met 54 tegen 6 stemmen werd verworpee Het hoofdargument der bestrijders was dat afmaking de mogelijkheid van herstel en dus van verdubbeling der waarde van het vee na herstel benam Een ander amendement van denzelfden heer tot niet toelating van het appel van de uitspraak van den burgemeester werd met 38 tegen 22 stemmen verworpen Gelijk lot viel ten deel aan het amendement van den beer Geertsema tot opheffing van het constitutioneel bezwaar aan niet duidelijke opneming van het begiusti van voorafgaande schadeloosstelling ontleend De kamer regelde aan het slot der zitting den loop harer werkzaamheden Met 35 tegen 21 stemmen werd besloten het wetsontwerp tot verhooging der bezoldiging van inlandsche hoofden niet voor het reces te behandelen met 36 tegen 20 stemmen de schatterijwet onmiddellijk na het reces te behandelen en met SO tegen 23 stemmen het wetboek van strafv niet na het reees voor de behandeling der wet op de schutterij iu de afdeelingen te onderzoeken De kamer was reeds zeer onvoltallig en vreesde het in nog meerdere mate te zullen n orden In de zitting van donderdag zijn de beraadalagingeuvoortgezet Art 3 onteigening hooi en stroo goedgekeurd Art 4 de ti d bcelang het geld voor de onteigening bij den gemeenteontvaujjer blijft berusten goedgekeurd na verwerping met 41 tegen 7 stemmen van een amenderaeDt vau deu heer Pijnappel om dien termijn te bepalen op ééne maand Art 5 atfsluitiug van hoeven of weiden desinfectie van kleederen verbodsbepalingen nopens vervoer v sn rundvee losloopen van honden enz gaf aanleiding tot breedvoerige discussien De uitkomst daarvan was dat aangenomen werd met 41 tegen 13 stemmen een amendement van den hr Godefroi ora achter de opsomming der voor vervoer verboden voorwerpen op te nemen en alle andere voorwerpen als door ons bij algemeeoeu maatregel van bestuur zullen worden aangewezen Het art werd daarop nadat de minister daarin nog eenige wijzigingen had gebragt goedgekeurd Art 6 wijze van begraving en vernietiging De minister nam over twee door den heer Pijnappel voorgestelde amendementen om achter het woord begraving te plaatsen verbranding Het art werd daarop goedgekeurd De minister droeg na art 6 een nieuw artikel 7 voor luidende aldus Opde stallen en hoeven waar veetyphus geheerscht heeft mag vóór en gedurende 30 dagen na de reiniging der stallen geen vee worden gebragt Op weiden waar de veetyphus geheerscht heeft mag gedurende 30 dagen nadat het laatste geval door den dood of door afmakiug geëindigd is geen vee worden gebragt Aangenomen met 40 tegen 18 stemmen Art 7 van hft ontwerp verzuim van aangifte werd goedgekeurd Art 8 bepalende hoe de gelden voor onteigening door deo burgemeester moeten verkregen worden werd goedgekeurd Art 9 binnentreden der woningen door veeartsen burgemeester enz Nadat de minister eenige wijziging in het art bad gebragt werd dit aangenomen met 42 tegen 11 stemmen In de zitting van gisteren is de discussie over de wet tot beteugeling van de veetyphus afgeloopen Art 12 1 oudende strafbepalingen is door de regering zoodanig gewijzigd dat de amendementen van Lijnden en Pijnappel vervielen Eenedefinitie van verdacht vee door den heer van Nispen voorgesteld is aangenomen Een amendement van den heer VirulvVerbrugge om de wet tot 1 mei 1869 van kracht te lateii is verworpen met 38 tegen 17 stemmen Daarna is de geheelewet aangenomen met 45 tegen 10 stemmen De kamer is opreces gescheiden OttOland lU April Naar wij vernemen is heden ds huisvrouw van B d J zekere E v H ten gevolge van een onderzoek naar de oorzaak van den op 23 maart 11 alhier gewoed hebbenden brand doe de justitie aangehouden Gcmciiiijdc Berigten De spaansche regering zal tegen de cngelschc reclames het jolkearegten de beslissing der regtbauken doen eerbiedigen De porte bedreigtGriekenland met een inval al het zich niet rust ger hoadt De bureaui der franscbe kamer hebben het verlüf gciveigerd om over Lnxemburg te interpelleren De amerik senaat beeft goedgekeurd de overeenkomst tot afstaud van de rassiscbe bezittingen iu Soord Amerika De lanilveriniziüg naar Amerika neemt o a ook op Teiel zeer toe Geoi gie vraagt voor het geregtshof te Washintgou de üietigverklaring der reconstrucliebiU Te New York beweert meu dat Mai wil capituleren als zijne meiicaansche aanhangers amnestie bekomen De Presse bevat een adres van Luxemburgers die van den koning groothertog inlijving verlangen bij ïrankrijk Zweden heeft een klein eilandje St Barthelcmy n de Antilles te koop De prinses van Wales blijft voortdurend sukkelen aan hare knie Engeland en Rusland willen LuseKburg onzijdig verklaren Dr Nelaton zou den fracschen kroonprins voor 5 jaar naar Madera willen zenden Seward verzoekt Juarez om Mai c q als krijgsgevangene te behandelen De Tijdspiegel analyseert de ntrechlsehe koeijenvrooniheid tot w instbe ekening De jeogdi ge broeder van den taikocn is te Parijs aangekomen hel is ten kleine jongen die er uitziet als een Japances Brazilië haast zich om vijf pantserschepen gereed te laaken voor opcratien op de rivier Paraguay G rardin wordt op nieaw vervolgd over een artikel waarin hij de kosten van zijn proces berekent onder het opschrift wat het kost de waarheid te zeggen Rusland heeft een prijs van 8000 roebels toegekead aan den engelschen ingenieur Hartley voor een plan ter verbetering van de haven van Odessa Men verwacht te landen dat de kleermakers eerstdaags het werk zullen staken De iasurrectie in de argentijnsche republiek neemt toe De scheepstimmerlieden te Bremen en te Bremerhaven hebben het werk gestaakt Maandag jl is te Londen in de open locht ten reforraraeiting gehouden Luxemburg kan vier dagen lang verdedigd viordcn bij de tegenwoordige middelen van aanval De tentoonstelling is de vrede het ke izerrijk heeft die rol uitgespeeld Ing ezonden Volksvermaken In de laatste vergadering van den gemeenteraad is op advies van burgermeester en weihouders afwijzend beschikt op een adres door eenige ingezetenen ingediend tot afschaffing of althans ook voor dit jaar tot schorsing van de kermis Veel belangen zijn wij erkeoneu het in dit vraagstuk betrokken Het volk wil de kermis vele neringdoenden hebben gedurende dien tijd aanzienlijke verdiensten en de kermissen mogen thans niet meer zijn wat zij vroeger waren nog altijd wordt door velen de kermistijd met verlangen verbeid en bezwaarlijk S die daarom met een penneslreek af te schaffen Wel wordt door de tegenstanders van de kermis gewezen op de verkwisting en losbandigheid waaraan men dan den ruimen teugel viert op de zedenbedervende en dikwijls walgelijke kermistooneelen maar hoevele dingen zouden dan niet anders moeten zijn Ia de oogen van den gemee Jteraad heeft de kermis genade gevonden en wel mogen wij hopen dat de gezondheidstoestand geen beletsel moge zijn voor de gewone kermisvreugd Iets anders is het evenwel of de kermis niet eenigzins gewijzigd zoude kunnen worden waardoor vele verkeerdheden konden belet of althans verminderd worden Streng moeten alle hazardspelen of wal daarmede in betrekking staat niet slechts in naam maar in der daad geweerd worden De walgelijke vertooningen van bedelaars wezentlijk of bedriegelijk verminkt moeten de wegen niet ontsieren vertooningen van gedrochten of naiuurspelingen moeten niet geduld worden evenmin als dat tal van straatmuziekunlen die niet door muziek maar door een oorverdoovend geraas den weinigen smaak dien het volk nog bezit geheel bederven vooral als de straatliederen bovendien in de hoogste mate zedekwetsend zijn Zoo zoude meer op te noemen zijn wat niet op de kermis moest toegelaten orden Koude men dan goed iuden lederen dag een corps goede muziekanteu op de markt te laten spelen dan zoude die ruil voor de meeste burgers hoogst aangenaam zijn Maar muziekanteu zouden geld kosten en voor volksvermaak schijnt naar het gevoelen van een raadslid geen geld beschikbaar te zijn Eenige honderd gulden daaraan te besteden zoude onverantwoordelijk zijn Maar de financiën zijn nu immers in goeden toestand de gemaalbelasting werkt de gabelgelden zijn goedgekeurd en dus zal het er op een honderd gulden of wat wei niet aankomen om den burger en vooral den geringen burger die zoo weinig heeft en wien nog minder gegund wordt eenig genoegen te verschaffen Kouden daarenboven nog volksvermaken en volksspelen gehouden worden gedurende de kermisweek dan zoude de kermis langzamerhand meer het karakter van een volksfeest kunnen verkrijgen en voorzeker zoude langzamerhand het aanstootelijke en onzedelijke meer en meer verdwijnen ast3 as tï g K3aYa®£a3ia 2 ï 3 Ondertrouwd S I J L WIJCKHUIJSE yi g EN S P C v vN BORSELEN II Wed A KOOT Jz pi I Gouda 12 April 1867 S ElcEPTiE den 21 April 1867 ij Eenige Kennisgemng IB Bevallen van eene Dochter D H KAÜLING DE Neefp Vergroesbn Gouda 12 April 1867 Heden overleed mijne innig geliefde echtgenoot BALDINA JOHANNA VAN t sant mij nalatende twee Kinderen te jong om hun verlies te beseffen C L WALTHER GoTjiiA 10 April 1867 ALHIER wordt verlangd eene gezonde fatsoenlijke LOOPMIN Adres aan den Uitgever dezer Ckiuraot Maar het geld De gemeente kan daarvoor geen honderd gulden of wat missen dat zou Tolgeus een raadslid bet batig slot te veel verminderen maar stel u gemst dat is ook ni t noodig geef slechts uit uw privé jaarlijks een kleine som en de stedelijke kas behoeft daardoor niet bezwaard te worden In verschillende steden zooih b v te Haarlem Deventer en Maastricht heeft men particuliere vereenigingen die zich tea doel stellen van tijd lot tijd volksfeesten te geven Door de betaling van een geringe contributie is men lid eu helpt daardoor de vereeuiging in stand houden Zoude zulk een vereeniging met een flink bestuur in dese stad niet kunnen werkzaam zijn De Maatschappij tot Nut van t Algemeen getrouw aan haarroeping heeft onlangs een door haar bekroonde prijsvraag overde volksvermaken verspreid veel van het daarin behandeldeverdient gelezen en behartigtl te worden veel ook zoude in dekermisweek hier in uitvoering gebragt kunnen worden dringend wordt de lezing aanbevolen aan hen die de kermis willenafschaffen Het steunen op het bestuur moet ook in deze zaakplaats maken voor het Help u zeiven niet door woordenen verzoeken maar door daden moet men toonen dat men debelangen des volks wil behartigen A Marktberigten GrOUda 11 April Tarwe gerst en haver als in de vorige week rogge en boekweit ruim prijshoudenl terwijl erwten en boonen niet dan lot hooger prijzen werden afgejieven Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 50 Koode Kleefsche ƒ 445 Zeeuws per mud ƒ 11 60 a ƒ 12 80 Rogge 7 SÜ a 8 30 Gerst ƒ 6 25 a ƒ 7 90 Haver ƒ 3 60 a ƒ 5 30 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 230 Noordbrabantsche ƒ 245 Br boonen ƒ 18 a ƒ 16 25 Witte boonen ƒ 11 a 13 Groene crwteo 10 a 12 25 Burgerlijke Stand GOUDA Geboben 9 April Klaziua ouders H Stam en A liCBtbem 10 Lambertus ouders D J Kabout en N Blonk U Anna r rgarotha Elizabeth ouders P 6 Scboutei en M K Michaelis OvERLEDEN 9 April N Herman de Groot Ij J V Hot 16 d 10 M T Fredrikseo wed W van Loon 78 j B J vau t Sant huisvr van C L Walther 34 j 12 E Anders 2 m GEHTTwri 10 April W Zandijk en E van der Kiud J Ypelaar en M J van Steel P de Munk en H Dirkse F FALREXBIRG te s Gravenhage heeft verkrijgbaar gesteld COCOSZEEP die door hare uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsoorten onderscheidt Zij houdt de hnid lenig en geeft haar eene frissche en gezonde tint Ligte huidaandoeningen doet deze zeep in den kortst medelijken tijd verdwijnen Bij de zoogenaamde fijne wasch wordt deze zeepsoort met schier ongeloofelijk goed gevolg aangewend Prijs per stuk ƒ 0 15 GUTTA PERCHA SCHOENSMEER wetenschappelijk onderzocht eu door de ervaring aanbevolen Het glanst zwart houdt het leder zacht eu voor water ondoordringbaar Prijs per doos ƒ 0 05 per 25 doozen ƒ 1 LA BRILLANTINE een poetspoeder dat voor alle metalen kan gebruikt worden De metaalglans wordt er volkomen door bew aard Bij de zamensteiiiug heeft men al die zelfstaudigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakje 0 10 per 25 pakjes 2 NAPHTA dat niet alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt en de kleuren in stand houdt maar dat ook bijna geen reuk van zich geeft Glacó haiidschoeuen worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De tlacon met gebruiksaanwijzing 0 35 DépÖt te Gouda bij den heer ZELDENBUK Droogist