Goudsche Courant, donderdag 18 april 1867

1867 Donderdag 18 April 527 GOUDSCHECOURMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 De bekende en onbekende schuldeischers lil de op den b en 26 November 1S66 ouder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalattnchap van HEKMAN JO EPH LEkLL Lcerlooijer gewoond hebbende en den ls October 1S66 tt OUVEWATER overleden worden bij deze opgeroepen tegen D i n g s d a g den 7 il e 1 I 17 des voormiddags ten elf ure m hei koflijhuia het W ipen v VeiesLiVD bewoond door den heer DOORNBOS te Oudew ater om aan te hooren de rekening en verantwoording die de beniBciairp erfgenamen van hun beheer zullen aflegg a en zal daarna indien er geeu Geschiedende deze oproeping ter voldoening aan art 10S2 B W en zija informatien te bekomen ten kantore van den Notaris MONTIJN te Golda Raderstoomboot l Usscl A an Gouda Maandag en I ing da j smorgens 6 uren de overi e werkdagen s morgen 7 nrei Zond ig s morgen tj uur V an Rotterdam on gehjke dagen namiddags Z uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Ik liad dezer dagen het genoegen van den Heer SINNEMA Politie Agent alhier te vernamen dat hij na een gebruik van 18 Flesschen MALZ EXTv T zich zoo wel gevoelt dat hij in jaren zulk eene goede gozondheid niet heeft genoten Kwaadaardige hoest en daarmt voortkomende bloedspuwing was de kwaal van genoemden SIWIiiEMA Een ander die op aanraden van SINNEMA de proef met zes Flesschen heeft genomen betuigde mij bij terugbrenging der ledige Flesschen zijue groote tevredenheid over de gunstige werking U£d kan hiervan het door U te oordeslen gebruik maken Leeuwarden 10 Apnl 1867 S P POSTMA l U j mesen bij het bovenstaande meun e schitterende be Mjs der heilkrachl van het HOIFslue M Het Is Lt ne ireunge maar hetaas al te wjre daadzaak dat juist het schoonste jaargetijde Ie lente die nieuw neder ontwakend leven in de natuur te voorschijn roept ïoor den armen termgachtige en over het geheel voer alle Borstlijders de gevaarlijkste iijJ is De plotselinge overgang van het rune tot het zachte weder pnküelt de zenuwen en borst en wekt die in den hoogsten graad op gewoonlijk flikkert het leven licht dan nog eens helder op om dan voor altijd uit te gaan De hoofdoorzaak dat juist in de lente deze symptomen zich openbaren mag misschien wel dairin liggen dat de zieken door het zich in hem op nieuw opgewekte leven misleid het zich aan de zoo zetr noodige verpleging laten ontbreken en daardoor zelven den gewissen onderging veroorzaken Het is in dezen tijd dus wel noodig die soort vin zieken met eenige weinige woorden te wijzen op een drank wa r an menigvuldige bewijzen voorhanden zijn dat hij juist bij bovengemelde ziekten de besie jt zelfs de wonderbairlijksie diensten bewegen heeft Deze drank is het Hül 1 scHE JIALZ E TR lT dit metiegenstainde de menigvuldige aanvallen die het te lijden had en nog te lijden heeft aanvallen allezins slechts door broodnijd m het leven geroepen door zijnen roem door volhragte schitterende resulialeu hier in de ederhinden zuh meer en meer gevestigd heeft ZijUe voedende tonische eigenschappen zijn in elk gcv il beter d n eeuig ander middel in staat den borstlijder zoo luet onbepaald rtd hiig dm toch in elk geval verzachting en ver terking te bezorgen Het is e hoj en dat deze regelen menigen zieke vertrouwen mogen inboezemen en tevens tot herstelling brengen Centraal Depót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 alsnu ie bij d ii ilecr J L van MiLL 1I5 GEN Turfmarkt II 22i te Gouda en HLNRI J TIN i E Bi K te Wotrden Goudsche Broodfabriek De pryzeu van het brood onzer inngting zijn voor de volgende weekFIJN P ASCHBROOD 40 Cts p N SkPEMLiS BROOD 27 tl u II II II II GEBUILD dito 1 kw 24 dito 2 22 FE NSCH duo 27 DUITSCH dito 21 ONGEBLILDdito 17 klein Brood kADETJtS V LENERen kBENTENBEOODJES 2 C per stuk Golda 13 April 1S67 PERK C Prjs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid n minstens tien kan a contant Zuner overgehaalde JENEVER a 46 Vo pei l an 64 cents idem a 47Vio c per kan 66 cts Jenever 2 soort Moutw ijn i 467io o per kan 62 = cent ml BE NDEW1JN a 462 io o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDi 13 April 1867 ABSHAUBBIN S of anti rhumatische watten Dit verscheidene steJen wordt mij door mij dop houders geschreven dat het gebruik der Anti Rhumatische Watten van Abshaubbin meer en meer toeneemt doordien de gewezen lijders van mond haren lof getuigen vele lijders aan verschillende pijnen in het vleesch in het gebeente en in de 6jnere deelen des ligchaams zija daardoor radicaal genezen zoodat de aanvraag eer tooneemt Nimmer was ook een middel bekend dat zoo algemeen zoo spoedig en zoo volkomen genas getuigen dit steeds vele vroegere lijders door hunne attesten Ook vele vrouwen gebruiken net goed gevolg deze Watten tegen zwerende borsten want zij nemen bij jonge kraamvrouwen de overvloedige melk weg en beletten daardoor het zweeren By deze wordt nogmaals ernstig gewaarschuwd tegen de onechte die door jalousie in den handel ziju gebragt Tot wnarborg der echtheid wordt door den bereider en hoofddépóthouder voortgegaan met al de bilj nen die met ruim 260 bulp dépóts voorzien zijn te onderteekenen A BREETVELT Az te Delft die deze watten voor den pnjs van 30 Cents per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bij TAG yA DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILIItLMDS yoerdeu I DEN LIL Schoonhoten Geb KAL LING Alphen J GOLDKADE Boskoop J H kLLLER Rotterdam W este wagenstr A REUNOORDT Oostpoort OTTO HOOGliNDIJk Capelle ajd IJisel Prijzen der Effecten pCt Ned w schdito dito 4 I Handelm op resc België Roths 2Vs Spanje obl 21 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 09 Amst 1864 5 d Amst 186041 3 Aand spoorw f Oost Metall 5 pCt dito dito 27sdO renteAm t 5 d nat 1854 5 d inzUv 1864 6 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 d 1882 6 Mexico 1851 3 2v AMSTERDAM Vrijdag 12 Apnl J aagste Hoogste Geblevei koers i üera koers 51 521 3 52V bO 601 8 S Vs 2 1401 141 140 291 j 90 73 741 4 U s 85 v A 79 179 41 417 411 2 207 207 s biVi 62 613 4V 48 48 b3V 54 53 25V 251 2 25V 11 79 IJ Vis 77 75Vs 75IVJ6 757 14 W7 Boekdrukkerg van A BRINKMAN Deze Courant Veeziekte De tweede kamer is uiteen gegaan na weder eenige dagen met de be preking der De chuld der ramp ligt voor een deel bij de regering maar Foor een groot deel ook bij het volk is onlangs gezegd en niemiud zal dit wel ontkennen maar van de heerschende ontevredenheid ook bij de ambtenaren is de regeling alleen de schuld door hanr tegenstrijdige bevelen willekeurige wetsuitleggiug en ongelijke belooning Terwijl toch op de eene plaats werd afgemaakt had dit in aangrenzende gemeenten geen platis zelfs is in dezelfde gemeente de eene stal afgemaakt terwijl een andere verschoond werd T yerst werden strenge bevelen uitgevaardigd langzamerhand werden zij krachte oos het vervoer van mest en van vleesch al is het dan ook minder dan een kilo moest men toestaan zoodat wederom bleek dat wel door gemeentebesturen maar moegelijk door de hooge regering zulke bijzonderheden konden geregeld worden d iar die hoofdzakelijk van locile toes anden afhangen De lijn van afsluiting moge heilzaam werken toch zal wel niemand durven beweren dat de besmette streek hermetisch gesloten is Sluikerij en ontduiking der verordeningen zijn aan de ordt van den dag ten nadeele van den eerlijken man die gehoorzaam wil zijn en de gegeven bevelen getrouw nakomt Ook dit is de oorzaak van groote ontevredenheid Wil men afsluiting dan niet m schijn maar een naauwkeurige waardoor alle ovirtreding belet wordt Het verblijf der militairen geeft ook maar al te dikwijls al of niet gegronde reden van ontevredenheid en of dit verblijf ook met zeer ten najeele der krijgstucht is daarover zullen de detachements commandanten Let best kannen oordeelen Maar bovendien wekken de tegenwoordige maatregelen ook de ontevredenheid der ambtenaren op Terwijl toch de officieren en de manschappen met de bewaking der lijn belast een aanzienlijke tractementsverhooging ontvangen hoewe hun dienst niet zwaarder en zeker aangenamer dan m het garnizoen is hebben de burgemeester en ondergeschikte gemeente ambtenaren velerlei buitengewone werkzaamheden zonder dat er tot nog toe ten minste van eenige gratificatie sprake is Ontvangers Van registratie zijn dikwijls verpligt zich tot den verkoop van een nuchter kalf of eenige ponden aangehaald vleesch naar een afgelegen gemeente te begeven en van reis noch verblijfkosten 13 eenige sprake En wat brengen bovendien die verkoopen op Ia met nog onlangs een rund op 70 gulden De pnjs der d ertei ti n van een lot zes regels mtt mbegrip au htt zt el is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Ctn Buitengewone let era worden ber kcL na r plaatsruimte geschat voor 7 gulden verkocht omdat niemand wilde b eden en men door zijn stilzwijgen wilde protesteren tegen de tegenwoord ge miatregeleu hoewel meer dan twee honderd menschen tegenwoordig waren Dagelijks neemt de ontevredenheid door de hdve miatregeleu toe men verlangt algemeen eene be lis ing hoe din ook te moer daar de weitijd nadert en het wintervoeder begint te verminderen Is dit eenmaal op dau km het niet anders of men heeft botsing te wachten het is toch te veei van iemands toegevLudheu gevorderd om het ruudvee v n honger te laten sterven als de weiden met jong gras bedekt ijn Bovenmen zijn ve e landbouwers gewoon in den winter vee tt mesten om van de opbiengst lu het voorjaar hun grondlasten ils rnJerzius te betilen nu het vervoer veiboden is moet dit onwettig ge chteden of wel de landbouwer is niet in staat a in zijn geldelijke verpligtingeu te voldoen In alle opzigten is dus etn spoedig h indelen zeer aanbevelenswaardig daar de tegenwoordige toestand net lang meerhoudbiar is a men meer en meer met lijdelijk ver et gemoren onwil zal moeten worstelen Beter een krachtijze miatregel flink uitgevoerd dan een tal van aanhoudende belemmeringenen dikwijls tegenstrijdige bevelen P öuttcnlantr Londen ü Apnl Lord Malmesburv heeft iii het hoogerhuis verkliard d iv er uit Madrid nog geen antwoord is ontvangen op de laatste depêche van den min van bnitenl zaken In het lagerhuis werden de amendementen van den heer Gladstone op de reformbill door de heeren Hor min Bright CU anderen ondersteund terwijl zij door de heeren Volgens tijdingen uit konstantmopel zal Omer picha zich heden naar Candia begeven met twee ooriog stojuibooten en 1500 uitgelezen mui ch ippen en heeft hij het bevel ontvangen om een btslisseiiden slag te leveren ttn einae den opstand te onderdrukken ludien hg diar u siaigt zil hj het bevel over het turksche leger aan de gr vs he grenze i aanvaarden 14 16 April Het amerik hoog eregl hof heeft aan hetgouverneraeu van Iis is ippi geweigerd g volg te geven ainhet verzoek om schorsing der recoiisiructienet doch aan hetgouvernemeut van Georgië toestemming verleend tot de voorgestelde maatregelen ter schorsing der fuuctien van Stanton Grint en Pope Parijs 14 regtvaardigen Men gelooft dan ook dat dit artikel Van de J Debats door de fransche regering is geïnspireerd