Goudsche Courant, donderdag 18 april 1867

Bevallen van eene Dochter L P VAN DILLEN VVS Dam Gouda 13 April 1867 Bevallen van een Zoon B O HOOGENüIJK v N Wijk GoLDA 15 Apnl 136 Gods goedheid schonk ons heden een welgeschapen Zoon Gouda 17 Apnl 1867 A VAN DEI SLUIS B M iN dfrSLÜTS vvnEs Senile Keimtsi emnff Heden overleed mijne mnig geliefde echtgenoot B LDINA JOH J VAN t sant mij nalatende twee kinderen te jong om hun verlies te beseften C L WALTEER GoiDi 10 Apnl 1867 Li i iK i buiteen artikel met grootcn tikt geschreven mair Baariii intn tu Lhtu ile rtgela door duidelijk leest ditliet friii c ie ïouvenitment ith eimg voorslelt viu de gproiligdheid an den heer ven Bismarck n ion lu dit arUkel bedekieiijk al criei bedreigingen worden toegevoegd De officieu e dagbl iden verzckereii dat de eommis sicnDit het wetgevend ligchaam lo wier handen de ontneipen vanwet op het regt in vereemgiug en op de drukpers gesteldiijD hare werkziamheden yveng yoort elten De Ij ilet wc gevend ligchaam heeft thans het gehee e omwerp tot nf ehaffing van den lijfsdmrg laiigencmenmet il i nKeii teien 97 Het ontwerp beirefleuJe de dota I Tin dti heer Limartme is met ib steramen tegen 24 goeJge eur 1 Dt axoLi Alüimeur meldt dat de Vvenir Nation il ervo 1 al orlen Lgens het verspreiden v in i U che tijdingen d lar i it LI il bergt heeft dat te L on miK aire maitregelenzijn geiioraen ea dat het departement van ooilog die ook eldeis net ml ÜLt ihijut een feit ie zi n dat Engel rd alle pogingenaanwf idi om iiiet illeen een confiict tn c en Trui en en hrinkrijk e voorkomen miar ook een duur imen vrede tusschendie e e Maten tot t iiid te brengen Met dit liiL te doelzou 1 tt eene vermindering van de fransche en noord ouitcebelegerniiirirn tot tand nenschcn gebragt te len het eenige midt fl om het wed rzijdsch vvi ntrounen weg te nemen en denvre e duurz lam te maken In onimije dip omat f ke kringen verwijt men den heervon l i in ircK dat hij c e onwaardige coraedie met hrankrijk peelt liet zou u imeu k n et zijn volkomen medeweten en metzijue göedkeuriDï zijn sewee t dat tus chen hrinkrjk en e groothertog v n I uxe nbuu ouderhaude mgen ii K oerdzelfs zou hij de hml geh id hebben in de friis e i ide miBifestatiei I uxemburg Alen verwijt hen i n dat hethem alleen tedf i is r wee t om 1 Kr k in eene hinderlaagte L kken t oe prui is he sual mui Ljj lUe goden be Weien i i te liiiM met i dat zie i ihus moe lijkheJen voo j a tu 1 it hj handelt onder dei i Moed eetrnood ke jkhc J w id e eii hij niet vermag It iri t en m ir doopregtheid dier V L zekeiu en ordlhierst itiUiIwijft getrokke i 16 Brï SSel 15 pnl De tcho dn Pirkmtnt zegt nopens de mile Joor den storm aan de afdammu g e ken bij Buh toe ebrawt het volgende De atilamming is vernield 4 JÜ ellen V UI c eu d k n de ipooiweo d dao den b iihschen polder loopt £ n verdv eneu behalve net gededte aan de noord ijde De w aruc v 1 let weggeslagen ma eneel wordt op SÜOÜ fr ce chat l c 11 j cuieuia hopen bij stil er weder binnen zes eken de chade te h rstelieu Het oustuim t eder h i t fle eratr e 1 deren Berlijn + prd Naar men verzekert zal de regeringLL jit imeii ee Ie consiitu 1 voiffende voor w 1 lei Lr zullen getce presentiegelden aan de afgevaardigden ordeL u beiaald De armee op voet van vrede wordt gevor td dl or ml ivmg v m ceü man oer 100 inwoners dezebcpiling e tut den 1 januarij l T waarna e = t=i tedii irmee 1 ir i ks al worden g s et be houd V m met minder d lU ue tegenwoordig sterkte A oorts een jaarli k ci bi dge ziih uit rekker o c et kri gsvic en voor zoo ver men daaromtren 1 overeengekomen dit al evenwel geene jaarljk=che goedkeunug vcreisehen m iar wel speciaal tot epl eluenng wuideu in edieud Men verwacht uai het ortnerp in dien in gew zig I door den rijksdag z il worden aeugenomen diir reed een deel der nationale liberale leden daarin hebben toegc temd 15 pr 1 De Ivreuzzeitung bevat een tel gr r uit Luxemburg vo gens letwelk talrijke adressen aan den koning derNederhiden in irculatie zim tot landhav S an elfstandigheid vin Ln emburg en dat zij reeds duizeucie tiand keni gf i 1 vooi PI Gnif von Bi marck heeft in den ruk dag verklaard datde boiid regennien de meeste mendemei ten op het ontwerpder coiatune w len bekrachtigen vanneer de rijksdag zichvrijgevig beioo de imcndcmenten betreffende de presentiegelden en de legero g lutue u = egenngen zichniet kunucu ccn ge n i cii loop do debatten verklaardeg aaf Von Bi marck dat me de oppositie hem iou verhmdTcn ip Qe voortzeltii s van het aangevangen werk hij biiden koning zijn ontslag g I Pooi den rijksd ig werden vervolgens bij eindbeslissing art 1 tot 59 overeenkomstig de resultaten der voorloopige beraad agingen aangenomen met verwerping er nieuw ingediende I amendementen I Ib Praag 14 pri Nadu de heer Pleger in den boheemschen 1 ii ddag eene rede heeft gehouden hebben 90 leden van de uaaouaal protestanlsehe partij tegen de onregelmatigheden bij de verkiez Dgen gepiotesteerd en hun m ndiat nedeikg gende de k imer verliteii De zitting was zeer ons uimig en de president he ft de tribunes doen ontruimen Florence ia ipnl De semat heeft als hDoggeregtslDf uiipriik gediin in de zaak vau den admiraal Persino Hij IS schuldig verkil id aan ongehoorzaamheid en uilatigheid als ook aan onkunde en diensvolgen veroordeeld tot verlit s van zijn ang al admiraal en voorts m de onkosten Lissabon 14 Apnl Lit Eio J ineiro is berigt oin aage dat de regering een beslu t heeft afgekondigd tot mobilisatie van SOOO man der nation ile gardes om zich bij de armee aan te sluiten doch dat een gedeelte de er manschappen heeft geweigerd daaraan te voldoen en dit al nu de daartoe behoorende ofBcieren in hunne funttien zijn gcschor t De msurrectie in de La PI ita t iten begint meeren meer veld te verliezen Uit Pariguav viel niets n ideis mede te dteleii dan dit de bemiddeling der vereenigde staten vermoedelijk zal worden afgewezen GOLDA 17 Aprd In de zitting der eerste k mei van maand ig zijn negenwe sontwerpen van ondergeschikt belang zonder discussie aangenomeu met dgemeeue stemmen Het ontwerp tot vtrhoogingder staatsbegrooting voor 1 67 hoofdstuk j ter zike v in devccz kle Is nada de heeieu Hem Sasse van Is eit Sissen Vv va V Pallmdt Schiramelpen iiiick v d Ove en de ministervan bmnenl zaken daarover het woord hadden gevoerd medeaangenomen met algemeene s emmen Geen der sprekers hadbeznair tegen den maatregel van afmaking geujk die thuis zoL worden ii gevoerd althuis men moest zich bij gebrek i inbe er er a ui onderwerpen Sommigen naren voor een hoorngeld anderen er tegen de minister reserveerde zich iju oordeel daaromtrent tot latei daar de nu aangevraagde somhoügsiw larscnijuiijk voldoende zou ijn De ld 13 weder buiten hire oevers getreden en deuiterwaarden en grislanden zijn geheel ovt s riomd Er komtook gebrek aai hooi en de toekomst ziet er dus donker uit Uil de Tieler en Bommelerwaard luideu de bengtenomtrent den waterstand dagelijks treuriger LI zond ig nacht is te s Bosch de baartvvijk che overlaat doorgebroken zoodat alle beueden waarts gelegen plaatsenonder water staan liep leest in de Arnh Ct Officiële Cijfers toonen aan dat het gemiddeld inkomen der openbare onder ijzes m IStl voor het geheel ƒ 665 beliep terwijl daarentegen iii 1 65 dit gemiddeld inkomen maar 6 34 24 bedroeg lar moet het heen met den openbaren onderwijzerssiiiij Men eischt van hem en met regt eene zckc c be chavmg men wil zijne positie zoo onafhankelijk mogelijk maken en laat hem voortsukkelen met zulk een bekrompen traktement naauwelijks toereikende voor een hand werkman en toth de arbeider is zijn loon waard Het p irijsche uijverheidspaleis heeft d ink zij de rusteloozebemoeijiusei van commission en inzenders sedert den dig deropciing van de tentoonstelling inwendig reeds een geheelander voorkomen verkregen maar toch meent men dat de expositie met voor het einde der maand volledig zal zijn Intnsschen lokt zij ondanks den nog betrekkelijk hoogen toegangsprijs reeds vele bezoekers en heeft de internationale jury I zich reeds geconstitueerd Het aantal inzenders oeoraagi 42 2i7 egen 27 446 op de jongste londensehe wereldtentoonstelling en 21 779 op de eerste parijsche Onder die 42 000 industriëlen bevinden zich natuurlijk een zeer groot getal franeche namelijk 11 645 Opmerkelijk is het dat he rijk hetwelk geacht wor It op de uiterste grens der he=chavuig te taan TuikijC wat het getal inzenders betreft Frankrijk het meest uabij komt Dat getal bedraagt niet minder dan 4496 Daarop volgen Engeland met 3609 l alie met 3092 Oostenrijk mei 3072 Pruisen en de noord duitsche staten met 2206 Spanje met 2071 België met 1448 Rusland roet 1392 Brazilië met 107 3 Portugal met 1036 Zwitserland met Msb Ijriekenland met 8 2 de vereenigde staten met 77iS Zweden met 602 Nelerlml met 504 in enders terwijl na NederUnd volgen Beijeren Noorwegen tt urtemberg en de overige si iten De Sandwich h landen tellen 31 Siam 13 Luxemburg 10 in enders Te regt wordt echter opgemerkt dat het amtal inzenders met tot maatstaf van de waarde der expositie van eenig land siiekken kan De ruimte welke zij beslaat is ofschoon geen volledige toch een betere maatstaf en in die schaal bekleedt NederUnd eene gunstiger plaats daar zijns afdeeling nagenoeg 1900 V ellen inneemt De tentoonstelling is m tien groepen gesplitst welke neder in 95 klasse i zijn verdeeld Zeven dier groepen bevat het nijverheidspileis zelf hem elk eene ruimte besla it van liC OOÜ ellen terwijl de bijgebouwen op het pirk of Champ de Mars bovendien nog 100 000 ellen bedekken De 27 000 in enüerste Kensington flsü2 konden slechts over ruim 125 000 overdekte V ellen beschikken en het pirijsche teutoonstellingge boun van 1S55 besloeg met zijne mnexen nog geene l 70 000 ellen De tuinbouw expositie neemt 50 000 v ellen vanhet Champ de Mars in nairvan 1800 v ellen uit naiernerkeubestaan jils maitstaf van vergelijking wat Nederland betreft ver wijzen WIJ naar de naarlemsche uij verb ids tentoonstelling vin ISOl tot welke 1100 inzenders meden erkt mr ge unei tlijke voortbrengselen 11 000 voorvverncu uiimjktndej eene ruimte V lil 4200 V ellen innamen De catalogus der parijsche tentoon ti ig kost 5 fi en best i it nil twee boekileelen naarv m het eerste omstreeks 1200 bladz bevat en mar men opmerkt nog onvolledig is demjl d larin o a de opgive der belgische kunst expositie gemist w ordt Gemengde Berigteo oï c Üe spoorweg an Petersburg naar Moslvou zal voor 90 millioen verdicht worden ïu de eerste wetk van apnl 13 m Eii el nd een rund ain ttist Men Vergadering van den Gemeenteraad Dingsdag 16 Apnl Tegenwoordig de hh mr A van Berden IJ endoom oorzi ter de Grav Prince Braggaar 3lïitJertentten § ts ë TE Ss o s 53S È jS wjS S 5ÊSÖtfB 51 Ondertrouwd g J L WIJCKHUIJSE P P C VAN BOKSELEN jl Wed A KOOT Jz Gouda 12 Apnl 1867 y Keceptie den Zin April 1S67 De notulen der vorige vergaaenug worden gelezen en gearresteerd De heer Luyten heeft kenria gegeven dat hij veriuaderd is de verga deriag bij te wonen notif Z jn ingekomen mcdedeeliug van bh cedeputeerde staten iat door Z M u loeyestaan de hefiing van belasting cp tarwe en ipeU tot 3 april 1868 eene m sive van den heer dr I uvten kenu g t ndc dat bij perai steert bij zijn vroeger btaluit eu bedankt als iid der geroadheiJs com mi sie voor kcnnis eving aangenomen zullende an het ont Ug mededeeliiig e chieden aan de betroLttCn cojjmiisie vun welke eeue aanbeveling van twee personen zal worden ingewacht de rekeningen en verantwoordiUpen van regenten van bet vereenigd wees en sclemoe euier=huis der beide j sthuizeD en net btstedel ngahuis enz over 18b6 gesteld ui handen eener tümfni sie bestaande uit de bh Romy Kist en van Straaten i De heer Droog eever komt ter vergadering eene missive vau regenten van het be tedeli gshuis houdende anbevc Img ter vtrvnll ug der vacature de bh J Biezenaar en Ü vuq Dilku benoemmg ui ceae volueude ver adenns eene missive van commissaris cu der belctubanh kenni geven e dit dt heer Pnnce aau de beurt van aftrediag is benoem ug lu eene volgende verïaderiiig ei u dilits ïdu den beer Ch Eobette en andere bewoner van den luweelen ui el verzoekende om op c even red utn ht aai brengen van en trottoir de commissie van fabnca e adviseert daa p ïnu tig en geeft u ovtrweging om m lbü8 tot het leegea daarvan over ie giao fer vi l De beer Reutinser verltat de verj aderng ten adre van J de o om btsuistipJ te o den met de betrekkingvan direetfcur lan de zwein thool of ander met een peusioen oinda hij 29 janB als tl nmermati bij de stad heelt ew k 1 t i out lat tn een adrts van Gerni eu en anli e beirttt r t motie van de vaste bru over de tuifmaikt aau de gouwe m h udtii vau d commi ie v n falu icagé Door len vooizitt wordt medcffedeeld dit dt boe iei tu de kas ran deu ontvai r zju naLC ien en in orde bevoi ei en de a bedm ig ƒ 3313J22 alsmede dat de aanleg van twee ijzeren bi en over de guuwe 15 aanbesteed en j e nul voor ƒ 1 24 nu heatieAan de orde is 1 Het adies van de bh Kamstee c s betrekkfli v tiet verautierende braggen op de turfmarkt met het di toe d enei It dd e dii i eu Het advie li idt om de zaak ie la tu ru ten lo dar sc epi n net staande mastten uit dtu IJ sel door de stad uaar de goi v Kuuuen varen Dieuovereeukomstig wordt besloten 2 Etn voorstel van B en W betrekkelijk de be t re van een edeelfe der gouwe Op voorstel an de commissie van fabricage wordt be loten om delage zijde van de gouwe dit jaar u c te bi truien met k ijtn i r ditin een volgend ja r e doen met vothtsehe kl k r te Ui de keijen worden gcbe i d voor de bc tr tiuj vau de ii v l aa eL e ncndaal af tot aau de hoogstraat Len voorstel tot af en o erschnjving eener om van opde kosten der Tef isters v n den burgerl ke = taud woidt jed ekcurd astetelliug van het kohier dtr p directe beU un vo r htdienstjaar 1S67 Daar er geene reclames zijn ingekomeü stelt de voorzi ter de va telling voor De heer Remy heeft bezwaar tepCn die socdkeunng i Ie o cvenredigbed n die daarm gevonden worden Ie vuorziiiei ujud t hem uit die onevenredigbeden op te geven hetLteu door hem i el wiordt gedaan De hh Peeters en de Grave stemmen in m t den voorzitter i dt heer Dro gleever niet ontkennende dat er on ei jkraaliiiheJen bt ttaa is van oordeel dat die oavermijdelijk zijn II emmu l cbra t v rdt bet kohier tot een bt drag van J 14S3i 82 goedgekeurd tt pn att mde de heer Remv Hierns cmdict de vergidering Burgerlijke Stand Gefoken 10 Apnl teendtr ouders J er chuur cu E 16 Johannes ouders P Koppei Iraaitr en IJ I te n OvEBL l L 12 j J vl P Kit rtnbeek wed 11 Kjen ai n2 j 14 G pr t 13 m W r Üosterluie 9 w v Gierke oO j P J van Delden 14 m lo S Konckeu 41 j De goede God Iteft ome i tie moeier Mejufvron JGHVNW H P N KOEMANs en Iamiiie GoLDA 13 Apnl ISb Op rerlauffen tan de ocerledme zullen geënt uiterlijke leekenen van rot te aaaqeiio iien worden