Goudsche Courant, zondag 21 april 1867

Nederlaiid eu dat van het groothertogdom Luxemburg die ivee gouvcrntmcnteu en ti ee staten uitmaken volkomen van elkander afgescheiden aan zijne diplomatieke agenten in het buiteulaid heeft gelast zich voortaan van elke verrigting in de zaken van het groothertogdom en van elke inmenging in de belangen der bewoners van dat land te onthouden Dsze nota iu het half officiele blad heeft hier nog al de aaiidaobt getrokken omdat men er iets geheimzinnings in zien wil Men brengt hier dezen stap van de lederlandsclie rogering in verband met het artikel van het Journal dus Tébats i onderstelt dat ue bedreigingen van den heer von Bismati tegen Nederland waarvan de Déh ts sprak de nederlandscbe regering genoopt lebben zich van alle verantwoordelijkheid in de 7 aak van Luxemburg te ontslaan Do publieke opinie hier te lande verkeert onder zeertegenstrijdige invloeden Nu eens gelooft men aan het behoudvan den vr ue dan veder slek men zich den oorlog als aanstaande voor lieden weegt deze opinie het zwaarste gelijkreeds Joor de daling der beurie wurdt aangeduid Wat daartoe vooral bijdraagt s bet onloochenbare feit der wapeningen die overal en opentlijk geschieden De daling ter beurze wordtook vooral hieraan toegeschreven dat de troonrede van denkoning van Pruisen lot sluiting der zitting van den rijksdagbij nadere lezing en overdenking rainder vredelievend wordtgeoordeeld dau op bet eerste gezigt Sommige personen schijnen verwonderd over de langeberaad=i Ë ingen der commissien belast om de wetsontwerpenop de liiukpers en het regt van vercenigiug te onderzoeken dewijl üi e ontwerpen reeds in het breede door den raad vanstilte en den ministerraad onderzocht zijn De reden daarvanis hurin gsiegen dat de regeringsplannór onder de leden dermeerderheid altijd eenigcn tegenstand onlriueten Echter meentnen te kunnen verzekeren dat het gouvernement niet alleenin het intrekken dezer plannen niet zal toestemmen maar ookde verdaging daarvan niet zal vergunnen Berlijn 17 April De koning heeft heden de volgende rede uitgesproken tot sluiting der zitting van den rijksdag Met een gevoel van opregte voldoening zie ik u aan het einde uwer gewigtige werkzaamheid wederom rondom mij verzameld De verwachtingen die ik onlangs van deze plaats te gelijk iu naam van de verbonden regeringen uitgesproken heb zijn sedert oor u tot vervulling gebragt Met vaderlandslieveuden ernst hebt gij het gewigt uwer taak begrepen eu met vrije zeifbeheersching bet gemeenschappelijk doel in het oog gehouden Daardoor is het ons gelukt op veiligen grondslag eene constitutie tot stand te brengen wier verdere ontwikkeling v ij met voorzigtigheid aan de toekomst kunnen overlaten liet bondsgezag is met bevoegdheden toegerust welke voor de welvaart en de magt van den bond onontbeerlijk maar ook toereikend zijn Aan de afzonderlijke staten is ouder waarborging van hunne toekomst door de eenheid van den bond de vrije beweging gelaten op al dat gebied waarop de veelzijdigheid der ontwikkeling niet alleen toegelaten kan worden maar ook heilzaam ia Aan de volksvertegenwoordiging is die medewerking ann de ontwikkeling van bet groote nationale werk verzekerd welke overeenkomt met den geest van de bestaande constitutie des ianils en de behoefte der regering om hare werkzaamheid in overeenstemming te ziec met den wensoli van het duitsche volk Wij uilen die tot het tot stand komen van het nationale werk medegewerkt hebben de verbonden regeringen evenzeer als de voiksveriegenwoordiging hebben bereidvaardig offers ten aanzien onzer inzigteu en wenscheu gebragt Wij mogten het doen in de overtuiging dat deze offers voor Duitschland zijn gebragt en de eenheid daarvan waard waren In deze wederkeerige tege noetkoming tot vereffening en het te boven komen onzer tegenstrijdige inzigteu is tevens een waarborg voor de verdere zegenrijke ontwikkeling van den bond verkregen terwijl met de voltooijing van ons werk ook de hoop die wij met onze zuid duitsche broeders gemeen hebben een stap rader tot hare vervulling is gekomen De tijd is thans daar dat ons duitsch vaderland door zijne gemeenschappelijke kracht in staat is om zijn Trede zijn regt en zijne waardigheid te handhaven Het drtionale zelfbewustzijn dat in den rijksdag tot eene verhevene uitdrukking is gekomen heeft in alle streken van het duitsche vaderland een krachtigen echo gevonden Niet minder echter is geheel Duitschland ir zijne regeringen en in zijne volken het daarover eens dat de herwonnen nationale magt vóór alles hare beteekeuis moet blijven vinden in de waarborging van de zegeningen des vredes Gedchte heeren Het groote werk waartoe wij door de Voorzienigheid waardig gekeurd 7 2 mede te werken gaat zijne voltooijing te gemcet De volksvertegenwoordigingen der afzonderlijke staten zullen aan datgene wat gij gemeenschappelijk met de regeringen iu het leven geroepen hebt hare grondwet telijke goedkeuring niet onthouden Dezelfde gesst welke hier de taak deed geluken zal ook daar de beraadslagingen leiden Zoo mag dan de eerste rijksdag van den noord duitschen bond zijne werkzaam lieden eindigen met het verheven bewustzijn dat de dank des vaderlands hem begeleidt en dat het werk hetwelk hij tot stand gebragt heeft zich onder Gods bijstand zegenverspreidend ontwikkelen zal voor ons en voor de toekomstige geslachten Moge God on allen en ons dierbaar vaderland zegenen 18 April Naar aanleiding van verschillende berigtenomtrent Pruissens militaire toerustingen wordt als authentiekmedegedeeld dat behalve de in den vorigen herfst begonnenen thans voltooide en door Pruiseus aai winst van grondgebiednoodzakelijk geworden uitbreiding der organisatie van de liuieiroepen en landweer thans geene bijzondere militaire maatregelen genomen zijn De vestingen aan den Eijn zijn thansniet gewapend bij de geweerfabrleken zijn geen buitengewonebestellingen gedaan De voorraad naaldgeweren was reedszoo groot dat die voor de behoefte toereikend was De Nordd Allg Zeitung zegt dat de berigten in bu tenlandjche bladen volgens welke Pruisen de zelfstandigheid vanNederland bedreigd en de aansluiting van Nederland of vanLuxemburg bij den noord duitschen bond gevorderd heeft eenonbeschaamd bedrog van de openbare meening is en een roekeloos spel met den europeschen vrede Het blad meldt tevens dat een berigt uit Parijs aan de Iiidcpendance Beige volgenshetwelk de heer von Bismarck voor twee maanden dreigendewoorden jegens den uederlandschen gezant heeft gebezigd eeneopzettelijke onwaarheid is Hetzelfde blad constateert op grond van overeenstemmende berigten dat Frankrijk een begin heeft gemaakt met krijgstoerustingen en merkt naar aanleiding van de jongst ontvangen telegrammen uit Parijs die in de en zin luiden op dat de juistheid daarvan te minder in twijfel kan worden getrokken daar cok de ransche dagbladen erkennen dat Frankrijk krijgstoeruslingen maakt A oor het oogenblik schijnt men alleen de versterking van het leger en de wapening van de oostelijke vestingen te beoogen Eene depêche van het agentschap van Wolff waarin gezegd wordt dat Frankrijk krijgstoerustingen maakt heeft hierongerustheid verwekt daar deze depêche naar men meent vanofficielen oorsprong is De staatkundige horizont is nog altijd niet helder geworden De heden ontvangen berigten aangaande Frankrijkskrijgstoerustingen luiden integendeel weer onrustbarend Hotalhier gevesiigde telegraafbureau van de ContinentalCompagniewerd voor eenige dagen ten gevolge zijner alarmerende tijdingen in verschillende dagbladen hard aangevallen Zij die zichdaarover bezwaard gevoelden hadden het vooral op een telegram dat uit Hamburg heette afkomstig te zijn eu waaringemeld werd dat Frankrijk granen in Noord Duitschland laataanknopen welke depêche van hier naar Hamburg terug getelegrafeerd werd De Zuknnft rigt eene aanmaning tot het volk en zijneleiders en zegt dat de kwestie of oorlog of vrede niet dooreene onbezonnen en hartslogtelijke houding des volks tot onheil van alle zedelijke en stoffelijke belangen van twee grootenatiën van ons werelddeel beslist moet worden Het belangvai beide volken spreekt tegen den oorlog en voor de noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid van een oorlog is geensteekhoudende grond aangevoerd Weenen is April De N Fr Presse verklaart zich hevig tegen eene fre nsche alliantie De Presse beveelt voorloopig onzijdigheid aan Het blad zegt Graaf von Bismarck hoede zich in den misabg van zijn grooten parij chen tegenstauüer te vervallen en het nationaliteitsbeginsel te hoog op te voeren De luxemburgsche kwestie is in de eerste plaats eene regtskwestie in de tweede plaats eene twestie van evenwigt en eerst in de derde plaats mag haar nationaal belang in aanmerking komen Deze orde der overwegingen om te keere die geheel om te keeren ter gunste van het borussificerend denkbeeld zou zijn het cesarismus op duitschen bodem te willen acclimateren Met zoodanig streven kan Oostenryk zich nooit vereenigen Wijders zegt het blad Oostenrijk heeft geene aanleiding om Pruisen specifiek lief te hebben of te haten maar het heeft er dringend belang bij om den algemeenen vrede te handhaven en wanneer het hierin niet slagen mogt om de uitbreiding der vernielende oorlogsvlam te verhinderen Frankfort is April in de diplomatieke kringen alhier vertrouwt men dat de europesche diplomatie er in zal slagen den vrede te handhaven De handelskringen daarentegen koesteren nog geenszins die verwachting en nemen eene afwachtende houding aan daar zij meenen dat nog verscheiden weken moeten verioopen alvorens de staat van zaken duidelijker zal zijn Op onze geldmarkt is intusschen het geld ruimer geworden ötnnenUïiïr GOT DA 20 April De eerste kamer heeft in hare zitting van donderdag het ontwerp houdende eenige voorzieningen omtrent den veetvphns met algemeepe stemmen aangenomen hoewel onderscheidene leden eenige bezwaren hiertegen hadden doch wa rover men naar hun oordeel thans moest heenstappen De kamer heeft vervolgens besloten de discussien over de begrootingswetten aan te vangen op iö dezer De voorzitter had voorgesteld die op 24 deer te doen beginnen Bij koninklijk besluit van 13 dezer is bepaald dat 1 Het verbod om rundvee versch vieesch versche beenderen ongesmülten vet hoornen klaauwen mest en allen anderen afval van rundvee te vervoeren in de gemeenten waarop dat verbod van toepassing is verklaard van kracht blijft tot den 20sten mei e k behoudens e uitzonderingen in het kon besluit v m fi maart 1867 Staatsblad a 11 of ten gevolge daarvan toegestaan 2 Te rekenen van den 35sten april e k wordt het verbod om rnndvee buiten stallen of andere gebouwen te doen verblijven buiten werking gesteld Veehouders die hun rundvee niet naar hunne weiden kunnen brengen zonder dat het hunne hoeven verlaat kunnen het van de stallen naar de weiden vervoeren op den 25sten april e k mits voorzien van een bewijs van den burgemeester hunner woonplaats waarin verklaard wordt dat de weide eu de stal niet aan elkander gelegen zijn Ingeval van verhuizing zijn de commissarissen des konir s in d betrokken provinciën gemagtigd vergunning tot vervoer van rundvee te verleenen onder de door hen te stellen voorwaarden 31 Van de bepaling in de eerste zinsnede van n 2 van het tegenwoordig besluit is uitgesloten het rundvee van eigenaars op wier stallen in de laatste 30 dagen veeziekte is voorgekomen Dat vee mag niet vóur den 20 mei uit den stal worden gebragt behalve in geval van onteigening 4 Verlof tot vervoer van mtst in overdekte vaar of voertuigen wordt door de commissarissen des konings in de provinciën verleend ten behoeve van het bemesten van bouwland Uit de regerings antwoordon op de verslagen der eerste kamer over de begrootings ontwerpen blijkt o a De verklaring in de i vedde kamer afgelegd dat de pruisische regering de volkomen losmaking van Luxemburg van Duitschland erkende wordt nüd op ondübbelzinmge wijze bevestigd De regering meent aal daardoor het vraagstuk geregeld is hetwelk eene gewenschte vriendschappelijke verhouding tot Duitschland belemmerde Daarom kan zij dan cok alle inmenging in de luxemburgsche zaken thans veilig vermijden en zijn de gezantschappen aaugeschreven zich voortaan te onthouden van behartiging der belangen van het grooiherlogdom De algemeene indruk der regering omtrent den toestand onzer financiën is dat deze ofschoon niet onrustbarend groote behoedzaamheid tot pligt maakt Het tekort over 1867 zal waarschijnlijk dalen tot ƒ l 172 r 37 De minister van binnenl zal verzekert dat de regering voornemens is op den ingeslagen weg met betrekking tot hel lager onderwijs voort te gaan hij is van oordeel dat het openbaar en het bijzonder onderwijs gcüjke regten bezitten Op de afkeuring van de wankelmoedigheid des ministers van koloniën in koloniale zaken antvvoordt deze dat hij zich blijft vereenigen met het programma van den heer Mijer en maakt de opmerking dat geen feiten aangehaald zijn in het verslag der rapporteurs waaruit zou kunnen blijken dat hij daarvan is afgeweken De gemeenteraad van Leyden heeft in zijne zitting van donderda 18 april met 17 tegen 4 stemmen verworpen het geruchtmakend voorstel van het raadslid Scheltema tot verhooging dor schoolgelden De Eott Cour deelt het slot mede van een leading ar tikel in de Köln Zeitung dat wel de moeite waardig is er de aandacht op te vestigen Zoo iemand zegt ze al eenzijdig voortredeneerende dan hebben België eo Nederland er belang bij dat Frankrijk en Duitschland in vrede leven in politiek evenwlgt blijven Den dag waarop een van beide ten koste van den ander prepondereert is het onherroepelijk gedaan met de onafhankelijkheid Tan België en Nederland i En onder zulke omstandigheden werpt de koning der Nederlanden den twistappel tusschen de twee groote volken en ontsteekt voor zoover het aan hem ligt een oorlog die erger dan de deensch duitsohe erger dan de pruisisch oostenrijksche zeer gemakkelijk in een verdelgingskamp doodelijk voor den overwonnene doodelijk tevens voor den overwinnaar zou kunnen ontaarden Als het zwaard getrokken wordt zijn er drie dingen mogelijk Of want een dwaas is het die meent dat in zoo n geval de strijd zich tot zoo n futili c als Luxemburg zou bepalen kaapt het zegevierend Frankrijk den Eij i en Bdgie en dan hebben de Nederlanders het g lot de vrienden van hun koning aan den Moerdijk t3 zien e v men in dezelfde verhouding tot Frankrijk als vroeger de bataafsche republiek om dra als aansli bing van fransche rivieren in het keizerrijk te worden ingelijfd Of Duitschland zegepraalt Dan zal het niet nalaten den Elzas en Lotharingen terug te eischen en hoe hef dau gestemd zal zijn tegenover een land wiens monarch hem dezen oorlog op leven en dood op den hals heeft gehaald laten we aan t oordeel onzer buren over Of eindelijk wat het verstandigste zon zijn zullen Duitschland en Frankrijk begrijpend dat zoo n oorlog ü mort Engeland en Rusland iu hun vuist zouden doen lagchen vrede sluiten na eenige veldslagen in dat gevai zcl t ligt kuimcn gebeuren dat ze zich over de hoofden hunner zwaii NC r geburen de hand reikten Voorwaar drie heerlijke perspectieven die t nederlandsche volk aan zijn koning groothertog te danken heeft Een welmeenende raad aan de Nederlanders ora in een kolossale demonstratie der wereld te openbaren dal ze de luxemburgsche sehachelarij verafschuwen zet de kroon op het geheel Het is zoo goed als zeker dat het vu rs i l der adviserende leden van de commissie tot reorganisiitie der koninklijkemilitaire akademie door den minister van oorlog is aangenomen en er dus een driejarige cursus zal zijn met toelating oplj eren leeftijd en verzwaard admissie exameu Te Iloiterdam heeft zich eene vereeniging gevestigd terbevordering van de afschafFaig van het dagbladzegel luüdagbladzegelverbond genaamd Door de heeren mr 1 vanWeel G H Mees J H Iloogewegeu mr E E v Kaalteen dr H F U llubrecht bijtengeroepen lielibeu 30 heerenzich geconstitueerd Daar het dagbladzegel drukt op de sociale politieke en intellectuele ontwikkeling der natie wenscht devereeniging o a door het houden van openbare vergaderingen door het uitgeven van geschriften door pelitien te leekenen ende kiezers bij verkiezingen op het gewigt der aak opmerkzaamte maken de wensehelijkheid der afschaffing meer aii emeeu ingang te doen vinden De concept statuten zijn goedgekeurd de hoofdzetel der vereeniging zal te Rotterdam zijn gevestigd Prof Fruijn van L trecht dr Bosscha en dr Lindo van s Hagewoonden de vergadering bij en zullen tot oprigting van afdeeiingen het initiatief nemen Gcoieiigdc Berigten Te Brussel is het tweede studeuten coogres gehouden Op Haïti zijn vier pretendenten Spanje b int toe te geven aan Engeland De militaire magt heeft de rust hersteld te Oporto zonder mcuscbea te doeden De regtbank te Cadix heeft het nemtn van ht eng schip Queen Victoria onregtmatig verklaard Prins XajKJleoo laat te Cowes een prachtig pleizierjagt bouwen Van Londen kan men thans in twaalf dagen tijdiiig overbrengen naar Peking Men verwacht tegen n ei etn groote promotie bij het nedcrlandsche leger Girardin is onder aanneming van serzachieude omstandigheden veruordteld tot öd jO fr boete Italië zal zich weder verbinden met Frankrijk en Pruisen loslaten In Koord Sleeswijk hebben 1500 landweermaunen den eed geweigerd aan den koning van Pruisen Zelfmoord en krankzinnigheid nemen te Weenen se hri ri barend toe De russisch atncrikaausche telejrraafkabel is opgegeven om de ongunstige nitkomsten der onderzcescbe kabcis tejden is in nood om eer fiehiitbaan De parijscht kleermakers hebben hunne knechts lÜpCt erhooging van loon aangeboden De zivtedsehe rijksdag heeft U s niillioer laler toegestaan voor geweren De duitschevangelische kerkïcrgaderi die in lS6t werd uitgesteld zal dit jaar gehouden worden te Kiel De onderkoning van Egypte rigt te Alexandrie eene kweeksrhooi op voor de marine Donderdag is Belgrado door de Turken ontruimd en aan de Serviërs overgegaan De billetten der bank vau Portugal worden op groote sehaai nagemaakt De toestand van den keizerlijken prins te Parijs is weder ongunstiger In Engeland zijn van 6 13 april geene runderen aangetast Men beweert dat tusschen Kusland en Pruisen een of en defensief verboi d bestaat Iu de provincie Utrecht zullen de aangctcste koppels voor 25 april worden afgemaakt Te Hoorn zal opgerigt worden eene hoogere burgerschool met ƒ 5000 rijkssubsidie Marktberigten Gouda 18 April Tarwe rogge en gerst werdeii slechts tot hüOger prijzen verkocht boekweit erwten en boooen prijshoudend Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 450 Roode kieefsche ƒ 448 Zeeuws per mud ƒ 11 70 a ƒ 13 00 Bogge ƒ S OO a ƒ 8 35 Gerst ƒ 6 30 a ƒ 7 9 Haver ƒ 3 60 a ƒ 0 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ ïi30 Koordbrabantsche ƒ 245 Br boonen ƒ 13 a ƒ 16 25 Witte boenen ƒ 11 a ƒ 13 Groene erwten ƒ 10 a ƒ 12 25 Paardeo ïonen ƒ 7 00 a ƒ 7 40 Kr waren veel varkeus en bigge aangevoerd die echter