Goudsche Courant, donderdag 25 april 1867

I aagste koers Hoogste koers Gebleven koera 51V 62 51Vj 51 82V8 1373 51 821 4 1381 8 821 8 137V SSVü 89V 89V4 72 72V 831 2 84 177 178 39V8 20 6IV4 465 8 51 8 40 2oyi6 611 3 4673 52V8 89 467 52V8 24Vi6 24 24 755 8 74Vi6 13 i6 74S 8 14 741 3 13l i6 ü 529 Donderdag 25 April § 67 nirt vlug verkoeht werden overigens ccnigc beste vette schapen die evenzeer mocijelijk waren ie plaatsen Kaas Aangevoerd 7 partijen booikaas ƒ iü a 28 Boter ƒ 1 10 a I 2O per ned pond Burgerlijke Stand GOUDSCHE COURAIJT GOUDA Geboees 15 April Maria ouders J A Revct en A M VM der Pijl 16 Trijntje onders A Gerritsen en N Mapsvelder 17 Ja ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 OZ Jii Raderstoomboot d Mtfssel Van Gouda Maandag en Dmgsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondagi s morgeiis 6I 2 uur Van Rotterdam op gelyke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Relourkaarten t ii lertronwd G II l ETERS m m m J H L VAN SCHAIJIK dB £ 5 SE3Cs C T van Amaterdwa GoiDS 20 April 1867 Matinee Musicale te geven door het STAïTffiUZIEK van het 4 Regiment Infanterie op MAAXDAG 22 APRIL 1867 des namiddags ten 1 ure in de nieuwe Zaal der Sociëteit Ons Genoegen II H Lfdtd ziju gererjfuji himnt Dames iiieJe te breiinen Bij deze neem ik de eer mij je geeerden begunstigers te beriehten cntvangec te hebken eene groote sorteering der nieuwst uitgekomen Mantels en Mantilles TAl IS CACH ESIIllE 5c TAETA DOEKEN EX Neteldoeken Japonstoflfen eent aanzienlijke keuze in GüllDlJN rETEI DO KE N en EFFEN ZIVARTE ZIJDEN en vele anOcr NOÜVEA ÏÉS Mij vleiende met een talrijk bezoek vereerd te worden heb ik de eer te zijn VEd Bic JHeiuar K MEIJER GoiDA April lS6i Cummissarisscr der lEcononaische soepuitdeeling geven kennis a Tn de inschrijvers dat de Rekening en Terantwooraing over het afgeloopen wintersaisoen van af heden gedurende 14 dagen ter visie liggen ten huize van den Secretaris des middags van 12 tot 2 ure Nor deelen zij mede dat gedurende ilezm winter door ben zijn uitgereikt ruim 29000 portien soep W J FdFTLIJN DliOOGlIEVEB Pres A SCHOONEVELD T D CLOET SeCT Gouda 20 April 1867 2C3 = Staats Loterij De TREKKING der EERfcTE KLASSE begint op MAANDAG 29 AFBIL 1867 cobns Jolannis ouders A van der Sluijs en B M van Ea 18 Cla7111a Christina ouders P de Krrêgt en M van de Watering Naatje ouders P J Koeroaps en N van der Maas OvEKLEDtN 16 April J Mikkers 6 m L IlfLrikens 11 m 17 M de Wolir gehuv d net ï ten Siethoff 80 j D van Maren 05 j H de Jong 22 d 1 A Laurier Ij N Vlasveld 21 m 19 3 M Hoogeusteger 6 w Gehuwd 17 April J Wieser en E Katen A C Vonk Robbers ea E van der Linden 18 C van den Heuvel en E Batenburg L M Post en C Hartman Belangrijk Berigt r e voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Auti Rheumatische Waldwol Watten u 25 en 50 et het pak Deunennaaldou Olie a 35 en 70 et de flesch aan duizende lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande dópóts alsook de zoo alom beroemde WaldwolGe zondheids Kleedingstukken bekend als behoed ea geneesmiddel tegen alle Jicht en RiiEumatische aandoeningen Schmidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaanwde Borst enz KIEFEKNADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Eheumatisehe hoofdpijn zwakheid des hoofd enuwen het uitvallen van het Haar n het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM ütreclt Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN A j ieti L VAE03IEAU Z Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Boskoop J GOUDKADE Woerden Geb PFENNING HarMe en W G KURVERS I rTouhrvgge A de WILDE Ra er woude Mej J GAARKEUKEN 1 IJueUtein J E JIOLLE lioUcrdaM Wed P de KOSTER I En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvnmg om DEPOT bij M J C HAM utrecht Göudsche Broodfabriek De prijzen van het brood onzer in rigting zijn van af 23 April 1867 FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOON dito 28 Prijzen der Eifecten AMSTERDAM Vrijdag 19 April GEBUILD BROOD 1 kw 25 dito 2 23 I pCt Ned w sch 2Vjdito 3 dito 4 Handeim op rose België Rotbs 21 8 Spanje obl 2 f Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Londl862 5d Amst l864 5d Amst l 860 41 2 Aand spoorw ƒ d 1882 Mexico 1851 3 If duo 3 i 21 II II ij II 0NGE3UILD dito 18 ROGGE dito 12 Klein Brood KADETJES WEENERen KBENTENBEOODJES 2 C per stuk Gouda 20 April 1867 PERK C Prijs van het gedestilleerd bij G JP van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eeno hoeveelheid van minstens tien kan a contant rver overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 64 cents idem a 47V o per kan 66 ets Jenever soort Moutwijn a 462 j D ƒ per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 20 April 1867 Boekdrokkerij van A BHINaMAN Deze Courant verschijui des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie inaandeu is f 2 franco p pösty 2 25 Advertentien van 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BURGEMEESTER en WETHOUDERS var Godda brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de scheepvaartdoor deze gemeente van den 24 tot den 27 dezer maand envan den 15 Mei tot den 15 Junij aanstaande afgesloten zal zijn GoüDA den 24 April 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeeiter DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZEN DOORN öuttfnlttnïï Lu den 22 April Officieel wordt gemeld dat het spaaüsch gouvernement heeft toegestemd om het schip Queen Victoria met de lading terug ie geven of daarvoor aan de eigenaars eene schadevergoeding uit te betalen en tevens de in deze zaak schuldige officieren te straffen Volgens berigten uit Mexico van 13 dezer heeft keizer Maximiliaan zich bereid verkla trd om voorwaardelijk te capituleren maar Juarez verlangt onvoorwaardelijke overgave Blijkens eene briefwisseling tnsschen de heeren Crawford en Gladstone wenscht laatstgenoemde ofschoon volkomen bere d om de liberale partij te ulijven ondersieanen verder niethet initiatief te nemen en zal hij derhalve m het parlementiiiet meer ls leader optreden 23 April De bijeenkomst te Dover verd gisteren door 25 000 vrijwilligL s bijgewoond Te Birmingham heeft zondag eene demonstratie plaatsgehad ter gunste der hervorming van de kieswet Er hadeen optogt van 100 000 werklieden plaats Bij het later gehouden gastmaal heeft de heer Bright eene redevoering gehouden De Times meldt dat Engeland en Rusland gelijktijdigaan het pruisische kabinet eene mededeeling hebben gedaantot minnelijke schikking der luxemburgsche kwestie J ai iJ8 19 April De geruch en die heden in omloop zijn zijn nog altijd minder gunstig voor den vrede en de beurs blijft dalen ten prooi aan eene angstige spanning Geen enkel be= d feit echter heeft verandering in d p toestand gebragt lar er schijnt iets in de lucht te zitten dat onweer voorspelt Op nieuw wordt verzekerd dat door de fransche regering een ultimatum naar Berlijn is gezonden maar dit gerucht heeft geenerlei grond daar de kwestie nog altijd bij de mogendheden hangende is en frankrijk mocijelijk op hare beslissing vooruit kan loopep La France verzekert dat Oostenrijk en Engeland dezelfdecombinatie hebben voorgesteld die ad referendum is goedgekeurd door den franschen gevolmngtigde maar dat Ruslandeene andere combinatie voorgesteld heeft waarbij Engelandzich later heeft aangesloten Het blad meent te weten datde mogendheden het over twee punten eens zijn 1 dat dePruisen Luxemburg moeten ontruimen 2 dat het groothertogdom niet zou worden geneutraliseerd Het ontbreekt nog altijd niet aan berigten nopens oorlogstoebereidselen Te Metz een onzer voornaamste vestingenen het digst bij de pruisische grenzen gelegen wordt dag enasoht gewerkt om de vestingwerken in staat van tegenweerte brengen Voorts wordt verzekerd dat de reserve van 1864 zal worden opgeroepen om de ledige plaatsen in het legeraan te vullen ontstaan ten gevolge van de verloven die aande soldaten welke uit Mexico terugkomen worden toegestaan 22 April De Etendard meldt dat de minister vanoorlog eene circulaire aan de bevelhebbers der verschillendecorpsen heeft gezonden waarin hij te hunner kennisse brengt dat de behoeften der militaire instructie vereischen dat dekaders geheel voltallig zijn zoodat de manschappen der reserve die op weg zijn naar hunne depots bij hunne corpsen aanwezig moeten zijn Mitsdien is besloten dat al de officieren onderofficieren korporaals en brigadiers die nog met halfjarigverlof afwezig zijn zich tegen den 30 april weer bij hunnecorpsen moeten bevinden De prijs der Advertentien van ten tot es regels met inbegrip au iict zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 C iit Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte BerlijU 20 April Alle geruchten welke in de stad zijn verspreid betreffende krijgstoerustingen van Pruisen zijn geheel uit de lucht gegrepen Tot nu toe zijn er geene werkelijke krijgrtoerustingen gemaakt De Staats Anzeiger deelt de verordening mede tot bijeenroeping der beide huizen van den landdag op 29 dezer De Saksische landdag is mede tegen 29 dezer vermoedelijk tot eene korte zitting bijeengeroepen 23 April Volgens de Norddeutsche Zeitung heeft deluxemburgsche kwestie in de laatste dagen geeiic veranderingonflerga n het door een telegram uit Parjj = medegedeelde betreffende eene voorgestelde bemiddeling der mogendheden teneinde de kwestie op te lossen brengt volgens dit blad geeneverandering in den toestand Pruisen bet ft die bemiddelingniet ingeroepen De pruisische regering heeft wei is waar hetoordcel der mogendheden die het traetaat van 1 bö9 hel bengewaarborgd ingeroepen over de door Frankrijk gcwensehteannexatie van Luxen uarg maar daarbij kan nntuurlnk geensprake zijn van het up groi d van vroegere tractalca aan Pruisen verleend ri gt om de vesting Luxemburg te bezeilen Pruisenis niet voornemens var dat regt van bezetting afstand te doen De geruchten die het tegendeel beweren zijn van allen grondontbloot W eenen 20 April De Abcndpost waarschuwt tegen al luchthartige hoop op het behoud van den vrede met betrekking tot Luxemburg hoewel het blad erkent dat de pogingen tot bemiddeling voortduren en niet zonder vooruitzigt zijn Florence 20 April De Italia zegt dat de onderhandelingen over het handclsvrrdrag tusschen Oostenrijk en Italic bijna ten einde zijn gebragt Het traetaat kan be houwd worden als gesloten ie zija De senator Mt li g ir n benoemd worden tot secretaris generaal bij het departcmeiit van buitenlandsche zaken Home 21 April De paus heeft van het vaticaan den zegen gegeven Er was eene ontelbare volksmeuigte tegenwoordig waaronder vele vreemdelingen De paus ncrd met levendige toejuichingen begroet Petersburg 23 Apnl De Börsenzeltung voert heden eene oorlogzuchtige taal en dringt aan op eene spoedige alliantie tusschen Rusland Pruisen en Italië Het Journal de St Petersbourg waarschuwt zijne lezers voerde meening dat de vrede op jnigerlei wijze zou verzekerd zijn De officiële Nord Post daarentej en laat zich iu vredelieveudeu geest uit ötnnenlanö GOUDA 24 April Maandag jl mogt het onzen gcachten stadgenoot denheer M F Hoffman gebeuren te gedenken aan de vijftigjarigewaarneming der betrekking van regent van het oudemaunen huis een gesticht dat onzer gemeente veelzins tot eer verstrekt De krachtvolle grijsaard die nog altijd ijverig werkza m is wilde dat de provenieren in zijne vreugde zoudeu dccien enverblijdde hen door een feestelijk onthaal terwijl de c deregenten en regentessen den jubilaris in den avond een collation aanboden waarbij gulle vrolijkheid voorzat en dat getuigdevan den vriendschappelijken geest van bestuurders die de belangen der loffelijke inrigting zoo voortreffelijk behartigen Naar wij vernemen hebben eenige onzer ingezetenen hetvoornemen opgevat tot het alhier stichten eener vereenigingter bevordering der volksw erbaarheid die ich ten doel steitzoowel het bijeenbrengen der noodige gelden als de vrijwilligeoefening in den wapenhandel zij wenschen dit te doee in dengeest van de te Amsterdam bestaande vereeniging Pro Patria en stellen zich voor weldra eene oproeping te doen tot algemeene medewerking i Maandag zijn van hier naar de omliggende doj tei ver trokken vier detachementen infanterie ten einde e orde te