Goudsche Courant, donderdag 25 april 1867

ADVERTENTIEN Openbare Verkoopiiig op MAANDVG 13 MEI 18G7 de voormiddags ten elf ure in het Nielwe Kofrumij aan Je eslhaven te Gouda van 1 Een ruim ca sterk WINKELHXJIS en ERF geschikt tot allerlei affaire ain het Veerstal vvijk B n 127 te Got DA 20 Een dito WINKELHUIS en ERF naast het voorgaande vv ijk B n 128 3 Een HUIS en ERF ain de Vlamingstraat wijk O n 323 te Gouda Alles breeder bij bdletten omschreven en mformatien bij Notaris M KIST te GOÜDA Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen aUe Ehenmatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veronderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker 3TEENMEIJER hiiclliiv i pil II iken tegen o plioopte ongeregeldheden bj f vooreen n i ifmikn g vin het i n be mette en verdachte ifi tn pi leiLii jii alhier uit Llrci ht am ls onjeu 125 mineur du uur nifii Tueemt bij h t mijatt lurit ook moeten mede trken to he doen naleven der et Het schip Baro i vdu Pallatdt an Eooaendail kipt Kran ers n LiujotH ing c naar Amsterdam bestemd i = volgeus berigt uit het Nieuuediep vaa zondag aldaar op Sttile Bank gestrand en vol water geloopen een gedeelte der lading koffij en uikerj is geborgen het volk is gtred y Rij veruemea uit de naburige gemeente Slu pwijk dit mi iijag bij de sicmmiug over de voorgestelde ij igingen m de LtiLemng v m kerkeraadsledeu en btroeping vin predikanten de niterderhei I leli heeft verklaard voor de wjiigmg en al üo voor de i elung vin een kiescoUegie De il ig Vt la annl as voor fe olnijks gemeente een nire treurJag l t hoofdonder ijzer de eled heer P kioou die gedurende vier en veeilig j ircu m deze plats met ouver moeiden yvcr is i erk aam geweest zng zich door ligchaams ku du gt iLuii a it zijue betrekking neder te leggen Hartroerend en Joelire fend aren zijue afscheid oor leii tot de kinderen ger gt welke laatsten niet verzuimd i hem door het aaiiliepc i ai gepas e Lederen hunnen harie ijk ien üank toe te i ire j£ cj an harte eu=chen wj dezen man die alom de achting dezer gemeente genoot de rust toe welke hij ich door zijnen met lof gekeiideu ijier heeft waardig gemaakt Ziturdag jl werd te Ltrecht de aangekondigde vergadering gehouden van leeraars aan inrigtingen v m middelbaar oiii ervty De tilrjke opkom t van Uden getuigde van dealgemeeue belangsttiling Onder de leiding van dm heerIr 1 01 directeur te Ilottcrdim werd het door de m dec jl benoemde commis ie ontworpen regbmeut met eeuige wijzigingen goedgkeurd en aangenomen leveus werd bepaald dat op den la i ten zaturdag in aug van dit j lar de eerste ilgen eene ver i leriu zal woreen gehoude i Men chrijft uit Balh De berigttu m belgische bladenomtrent de schade aan de afdammiugsw erken dojr de jongstestormen toegebr t zijn zeel overdreven Wel hebben de lai nciuer ten ïe olge van de jong e stormen en de daardooron biai e bui engev oou hooge vloeden behngr jke verhezen geleden door het weg poelen m dijk en zmkmaterialen en isde aangelegde kade bij den Irederica poldc rond het sehors wairm de kleigrond voor den schcldedam pi r loioraotief z il orden a u rebragi doorgeoioken doch de ei cul ke werkentot d ur elling van dien i m hebben niet noeiueubu nrd i eleden trc a enkel ziukstuk is verdwenen of vei i e i 1 iioeüten duim verlegd De weikzaamheden zijn door het gure weerwel verir d en niet zeer vlug kunnen worden voortgezet doeh dt c jbstacles hebben thans reeds opgehouden te be taan oüd u men op dezen oogenblik met p m 000 man krachtig bc s Is om het voorgenomen werk tot si ind te bre genen der wereld te toonen dat onze nederlardsche ingenieurszich niet uit het veld laten slaan daar naar het er op am komt om iets grootsch tot stand te brengen Binnen eenigedagen zd de locomotief ook in dieust worden gesteld om iiivereenigiiig met een 230tal vletters grond aan te voerciwaardoor het weldri am niemaiids oog zal kunnen ontga in d t de Oü ier Schelde alges otea en Zuid Bevel ind een schiereiLi d geworden is De Kott Cour rncldt van gisteren Eiijkei s een beden avond hier ter stede ontvangen telegram uit Iriikfer iiep i lar hei gerucht d t het pruisische ko er mobiel gemuit v he geen aldaar ecne dusdanige stemming hiu doen onl tnn d i geen latere koersen v m ellecten op te geven naren Xerwijl wij ars verpligt rekenen van dien telegram melding te m ikei haasten we ons er bij te voe Ln dat IJ bij het afJrulken dezer de bevestiging van dit gerucht niet ontvangen h bnen fen mag alzoo vooialsnog de hoop voei en Uat nci Zul blijken uit e lucht gegrepen te zijn De eommis aris des konings in de provincie Zuid Holland heeft aan de burgemeesters der gemeenten in de provincieeene circulaire gengt waarin het volgende voorkomt Het oogenbl k is gekomen om met vereenigde inspanning van krachten de nmp die ons sinds weldra tv ee jaren teistert ia t hart aan te tasten Het lijdt geen tw ji wanneer men ook nu neder de jongste ondervinding raadpleegt zoonel in t naburige België als in ons eigen i Dil opgedaan of onze pogingen zullen onder hoogeren bijstand gelukken Er moet een einde komen aan den ellendigen toestand van afsluitino waarin wij ons bevinden en die on e welvaart ondermijnt De regering zal met vastberadenheid uen eg bewandelen dien ZIJ zich heelt voorgeschreven krachtig iii den steun haar zoo ruimschoots dooi de vertegenwoordiging des volks verleend Zij vertrouwt dat eerbied voor de wet en onderwerping aan het gezag het nemen van uiterste maatregelen onnoodig zullen maken Het m de jongste dagen gebeurde te Geervliet Ehoon Heenvliet Zwartevvaal Oud Beijerland Eidderkerk Nieun Heivoet Eock mje Oost en esi Birend echl en iaaldwijk waai de onteigening met meer of minder energie toegepast geleidelijk afliep stiekt haar daartoe tot waarborg De regermg rekent cp n De geheele natie houdt het oog op u gevestigd Uwe positie is niet gemakkelijk ik wil de eeiste zijn om het te erkennen Miar het ligt aan u om vM de middelen welke u zijn gegeven georuik te m iken om het land te verlossen van eene vreeselijke ramp Welligt zult gij daardoor h er en daar tijdelijk miskenning maar zeker weldra uveiil blijvend erkentelijkheid moogsteu Lu uu ter zake De heer minisler van binnenhudsche zaken draagt mij op om de burjemeesters der gemeenten binnen de liju van afsluiting aan te chrijven om onverwijld de uoodige maalregeleu te nemen en ten spoedigs e alle aangetaste koppels vee te doen afmaken met ii icii nemiiig der best i inde wettelijke voorschriften De aimikmg en begiaving meet overal op den öOsten april e k zijn afgeloopen De kos en van begraving en ingeval van verbranding die van de benoodigde brandstof en d petroleum of koolteer waarmede de te verbranden voornerpen worden overgoten kunnen aan het rijk in rekening worden gebragt I Bij de afin iking en begraving is spoedig hindelen hoofdzaak lijdverlies noule streng vermeden Ook hier geldt de regel t jd is geld voor alle bij de veeziekte betrokken partijen Jiet de afmiking en begraving moet geregeld worden voortgegnn zoo dikwijls zich op meun gevallen voordoen De runderen die ils hersteld gemerkt en werkelijk hersteld zijn moeten gespaard norden ertoüuen zij nog eenig ziekteverschijnsel dan moeten zij worden onteigend en afgemaakt Bij de dfmakmg moet de verspreiding vaa het bloed dei runderen zoo veel mogelijk vorden vermeden Strenge bewaking der grafkuilen is eerste piigt Waar de gemeentekas niet toereikend is om de ter zake te doene voorschoitcn te dekken en mij dit wordt aangetoond zd A op de eerste aanvrage terstond de noodige middelen besciiAbdir stellen Welam dan met moed en vertrouwen aangetast Onder hoogeren egen zal de oveiwinnmg ons zijn De eerste kamer dei staten generaal heeft hare verslagen bekend gemukt over de begrootiugsnetten betredende het krijgsnezen Voor de v erdedigi ig van het I md wilde zij zich giarne alle opotreringen gelroosten die gebiedend noodzakelijk worden geacht mits de regering zich blijve bepalen binnen de grenzen der volstiekte zelfverdediging De regering heeft hieiop geantwoord dat haar doel is daars elliiig van duurzame middelen en het nemen van voorzieningen tot verdediging van het vaderland tegen een onverhooplen vijandelijken aanval Het ontwerp ligt gereed lei a vraag van gelden voor de verdeligingswerken in de stelling Men leest m de Goessche Courant De ministeriele pers heeft z ch nel beijvera om den lof uit te bazuinen van onze speculiteit vooi buitenland che zaken maar indien haar ooit een gevoelig en tieuiig démenti gegeven is dan is het nel in dit op igt foen de tneede kamer de begrooting van dien minister met cue ueduideude minderhcd aannam werd dit als eene pirijziak u gekreten miar sedert is de publieke opinie h tr en in het buitenl ind duidelijk opietreden om te oonstateieu du veeleer de aanneming door eene kleine meerderheid eene pirtijzaakis geneest en dat er niemind gevond u wordt buiten den kring iler Dagbladmaunen die met innig overtuigd is dit ons buiienhndseh departement aan tamelijk onbekwame handen is toevertround De luxemburgsche kwestie is daar om het fdoend benijs te leveren Ons gouvernement biedt zijne diensten aan bij het voeren van onderhandelingen die volgens de verzekering van graaf von Bismarck slechts worden ondersteld Het biedt die diensten aan niettegenstaande de manster heeft verzekerd dat hij vooraf begreep dat het aanbod OTU worden geweigerd Toen teregt daarop door den heer Thorbecke m de kamer aanmerking werd gemaakt meende de minister op Limburg te moeten n ijzen alsof er tusschen de beide zaken eenig verband bestond En eindelijk de minister geeft nu zooals reeds vroeger hoog op van zijn strcen om de tegenwoordige positie van Limburg door eene bekrachtiging der mogendheden te bestendigen terwijl aie toestand feitelijk reeds bestond en geene bekrachtiging noodig had Dat alles om niet meer te noemen is door allen erkend en men zou dus mogen vragen wat er eindelijk te denken valt van den lof zoo kn 1st g aan dien uitstekenden diplomaat toogokend Maar t is niet dat wat de verontwaardiging der natie opwekt A eel meer is de vraag of met de houding van ons gouvernement veel heeft bijgedragen om de spinning te doen ontstaan en te bevorderen waarvan nij m den hatsten tijd getuigen naren De schijn dat Nederland schoon aan de lu emburgsche belangen vreemd zich dezen aantrok en partij koos m de kwestie omtrent de toekomst van dat land moest wel van invloed zijn op het oordeel der betrokken mogendheden En werden wij zoodoende gel eel onnoodig in de zaak gemengd daardoor jmst konden gevaren ontslaan waarvan men nel veel sprak maar waarvan toch eigentlijk nog niets was gebleken V ij mogen ons verheugen dat er nog al reden i i om te gelooven dat vooreerst de oorlog nog niet uitbarsten zal Maar indien WIJ wat zeker alle neldenkenden hopen ook nu nog den viede bestendigd zien dan zal het wel door alle andere redenen zijn maar ziker met door de behendigheid van onze diplomatie Intusschen blijve het met onopgemerkt welke treurige gevolgen reeds eene onnoodige inmenging had wat vrees dairdoor werd vervvtkt die nadeelig op velerlei belangen werkte Een ministerie kan dikwijls m i itregelen nemen die men algemeen miiidtr gelukkig acht miar die slechts m bepaalden kring werken wanneer het echter door doen of met doen de betrekkingen raei het buitenland m gevaar brengt en een angst voor verstoring van den vrede in het l ind ve wekt iKn worden daardoor zoo vele en zoo groote 1 elangen getrolien üat allen er onder lijden en met zoo spoedig de noodige kalmte wederkeert Ongelukkig voorzeker als men te doen heeft met specialiteiien wier talent juist tot zulke gevolgen aanleiding geeft olgeiis de Middelb Courant heeft de minister vankolomen een ontwerp tot regeling van de suikercultuur aanden raad van tate gezonden Hetzelfde blad meldt dat bij den laad van stite een wetsontwerp nanhaugig is tot intrekking van het wettelijk vastgesteld minimum van de opbrengst der suiker belasting In eene der laatste vergadenugen der vereemging vanen voor nederlandsche industriëlen is in het breede geprokenover de afschaffing van het zegel op de dagbladen Een breeagemotiveerd adres aan de regeung erd dien ten gevolgeingediend Men verneemt dat c e inspecteur voor het geneeskundigstaatstoe igt in Gelderland en It recht dr K 1 P Kiehl ijverig be ig is met de n pectie der stad Arnhem Belastmet de zorg voor de volksgezondheid bezoekt hij hoofdzakelijkdie buu ten nelke door de mindere klassen bewoond oruen atr vele meii ehen in naauwe straten en sloppen digt bijelkander wonen air opeen loopmgen van vuil gevonden worden en naar de cholera in het vorige jaar zoovele lagtofPersheeft geeischt Het is te hopen dat dit onderzoek near dengezondheidstoestand der stad Arnhem aarleidmg zal geven tot IJ De ondergeteekende zeer gevoelig voor de hem op velerlei wijzen gegevene blijken van vriendschappelijke belrngstelImg bij gelegenheid dat het hem op den SS dezer gegund was om dankbaar te gedenken aan zijne SOjarige belrekking als Eegent van het Gude Mannenhuis betuigt daarvoor zijne welgemeende erkentelijkheid aan allen die daartoe het hunne hebben bijgedragen M F HQTfFMAN Gouda 24 April 1867 KNECHTS Gevraagd Men vraagt buiten kOSt en inWOning tegen HOOG LOON om ten spoedigste m dienst te treden een KNECHT ervaren in de KOEKBAKKEEIJ maar vooral m BABBELAARS KOOKEN alsmede een KNECHT bekend met het KRÜIDENIERS AK en tevens geschikt voor PAKHÜISWEKK en KOFFIJBRANDEN Adres franco brieven lett Z aan den Boekh J W ViN LEEU ftEX te Leideti het nemen van krachtige maatregelen om Gemengde Berigtea o Joo Rumeme delibereert over etne nieuwe leger rgaui itte wa irdoor leger landweer en landafürm klimmen tot meer dan 100 000 man Op bet fransche drukpersout erp zijn i iet mmder dau 50 amcödem nten voorgesteld GriLktuland wil 25 iniUioen itenen ten beho e van leger en vloot De fransefae kleermaker zijn niet tevrtdeu mci lUpCt verbooging Te Uerlijn is eene stedelijke grond kredit t instelim opgengt üüdff toe igt der overheid Reeds hebben 400 bisschoppen aangekoaüij d dat ZIJ d feesten van 29 jnnij te Rome zullen bijwonen De rijksJdg te Weeneu zal tegen 20 mei bijeenkomen Keizer Masiiniliaan zou des nood president willen worden van de mexikaau ïcbe rt jabliek Dezer dagen 7ijd te Overveen Ib niet geheel volwassen hvacintbollLU vcikoeht voor ƒ 454 In CkiruwaUis loopen iOOO mijnwerkers kdg In Honiïanjc is amiestie verleeuvl van drukper dclicten De poolsche exdictalor I nsiewitz ïtrijdt op Candia al tnrk tegen de christenen De e heitog Vdolph ej zijn broeder pr ikolaas van Nassau protesteren tegen den al tand vau Luiemburg aiu Fr knjk De kappersbedtenden staken den rbeld In eene Vfrsadenng van bazen en bediet dtn hebben zij elkander n het haar gezeten fe Hamburg vlaagt men over stilstand van handel en vele f iiili i iututeu De exkuniugm van Burgerlijke Stand G01L GïBOEiN 17 April Hendnk ouders C Mnbenrourh e V J Klop 19 anne ouders G van Lijk en J C Hoogendijk i Wi heinus Adnauns ouder L erhoek en C Klaverveld Mt a L z a UL ders D C van Waas en van Meiirs 21 Willem ondprs WH vaa het en W van Wijnen 22 Simon ouders J van Joon en W vaj der Hcij OvLiihDtN IS Openbare Verkooping op DINGSDVG 3J ler Kalfkoeijen eemge Kalveren eene ZeUg met tien Biggen BOUW en Melkgereedschappen Hooi StrOO Mest Hout en hetgeen Alles te zien op den dag der verkooping van des voormiddags 7 tot 10 uur informatica bij Notaris M KIST te GoiDA VAN Dr J B ROLL te AmsTEsdam