Goudsche Courant, zondag 28 april 1867

1867 Zondag 28 April ü 530 GOUDSCHECOURAITT Dese Courant verschijnt des Donderdags en Zondags T T TTVT VAT A NT In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Ultgave Van A iiHirM KMAiN r S L S TUnde eg D n 60 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn pCt Ned w sch 2V3 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2VjlSpanje obl 27 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 dO 6e serie 5 d Lond 1862 Ed Amst 1864 51 d 18S2 6i Mexico 1851 3 OPENBARE VERKOOPING te GOUDA in het ochaakbord aan den Kleiweg aldaar de Veiling op DONDERDAG den 9 de Aff lag op DONDERDAG den 10 MEI 1867 beiden des middags ten 12 ure n ï verstaan ran den te Zuid Jf addinxveen residereoden Notaris A N MOI ENAAE van EeoR BOUWinanS WOning get n 57 en Aanhoorighsden alsmede eene parlij WEIof UOOILAND staaude en liggende in den Achtenvillens aan deu Platlenweg binnen de gemeente filén een perceel DITO LAN D liggende in den Vrijhoef binnen Sluipidjk en een perceel HOOILAND liggende op de Broekvelden binnen 7 icaiin ti lam te zamen groot 9 Bunders 28 Roeden 19 Ellen Verhuurd aan W Slappendel voor ƒ 436 per jaar de Landen tot 1 December 1S6S en de Getimmerten tol uit April 1S69 Op de geaffigeerde Billetten onder Nos 1 2 en 3 omschreven Eene BoUWmanSWOnillg get n 44 en Aanhoorigheden alsmede een perceel WEIof IIOOILAND met Veen bezet staande en liggende in den Vrijhoef binnen de gemeente Stein en een perceel WEI of HOOILAND liggende op Lang Eoggenbroek binnen SluipKijk te zamen groot 8 Bunders 44 Roeden 50 Ellen Verhuurd aan P Ham voor 420 per jaar de Lauden tot 1 December 1869 en de Getimmerten tot uit April 1870 Op de geaffigeerde billetten onder Nos 4 en 5 vermeld £ en perceel Wei of Hooiland liggende in den Oudekoopschen Polder binnen Uekeiidor groot 1 Bunders b9 Eoedea 45 Ellen Verhuurd aan J Oostehwuk voor ƒ ISO per jaar en van jaar op jaar Op bovengenoemde billetten onder N 6 breeder aangeduid En eene BoUWmanSWOning get n 58 in den jare 1564 geheel nieuw gebou vd en van sleen opgetrokken met Aanhoorigheden en eenige perceelen WEI of HOOILAND staande en liggende aan den Platteniveg in den Achtervrülens binnen ütein groot 16 Bunders 03 Roeden 03 Ellen Verhuurd aan C va v Kebsen voor ƒ 592 50 per jaar de Landen tot 1 December 1869 en de Gebouwen tot uit April 1S70 omtrent welke opgave echter niet wordt geguarandeerd door den Verkooper Op de verspreide billetten onder Nos 7 en S breeder omschreven Op Vrijdag den 10 Mei 1867 des voormiddags ten 10 ure in het Raadhuis te Sluipwij c van Vier Huizen Schuren Erven Tuinen en Grond alsmede eenige perceelen WATER RIETLAND AKKERS enz staande sa liggende op Elfhoeveu binnen de gemeente S iiipwiJk te zamen groot 33 Bunders 45 Boeden 63 ellen Renderende eeue verwaarborgde rente van ƒ 129 40 Zullende geveild worden in 11 perceelen zoo als op de verspreide billetten breeder is uiteengezet De Helft in clrie perceelen Water en eenige Akkerljes liggende als voren te zamen groot voor het geheel 18 Bunders IS Roeden 27 Ellen Renderende eene verwaarborgde rente van ƒ 95 61 In een perceel zullende geveild worden zooals op de voors billetten is aangeduid En op Vrijdag den 10 Mei 1867 des middags ten 12 ure ten Eaadhuize voornoemd van Een perceel Water liggende op Elf hoeven binnen Sluipwijk groot 11 Bunders 39 Eced n 50 Ellen Renderende eene verwaarborgde rente van ƒ 56 94 En de Helft in een HulS en Erf enz staande en liggende als voren groot voor het geheel 18 Roeden 10 Ellen Bij geaffigeerde billetten breeder omschreven Omtrent boven omschreven Veiling en Verkoopingen vervoege men zich om nadere informatien ten kantore van voornoemden Notaris MOLENAAR Pnjs van het gedestilleerd bij Q P per kan 66 ets Jenever 2 = soort MoutVan de VELDE te GOUDA met wijn a 467 o per kan 62 cents inl inbegrip van accyns bij eene hoeveelheid I BRANDEWIJN a 46Vio per kan 67 van minstens tien kan a contant eents Meerdere of mindere sterkte naar Zuiver overgehaalde JENEVER k 462 jo evenredigheid o e per kan 64 cents idem a 477 o Gouda 24 April 1867 OPENBARE VSIJWILLIGE VERKOOPING A Op VRIJDAG den 26 APRIL 1867 des voormiddags ten 9 ure in de gemeente Berkentcmde aan de Bouwmanswoiüng geteekend n 1 aan den Schinkelweg van Eene partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN met toebehooren KOPER IJZER BLIK GLAS en AARDEWERK enz en B Op MAANDAG den 29 APRIL 1S67 des voormiddags ten 10 tire in de gemeente Stolwijk aan de bouwmanswoning bewoond door Klaas en Ansigje Kooiwiik aan de noordzijde van Bovenkerk van 1 MELKKOE en 2 MELKVAARSEN van Veetyphus hersteld 1 KALFKOE en 1 PINK welke vermoedelijk door Veetyphus zijn aangetast geweest en 1 KÜISCH KALF van de herstelde Koe voorts eene partij BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN en eeuig HUISRAAD Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJÏ te Ouderketk aan deii IJisel Z r Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 29 APRIL 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Boekdrukkerij van A BRINKMAN Dingsdag 23 April J aagste Hoogste Gebleven koers koers koers 513 51 51Vs 617 81 82 8I74 1371 i 503 138V 13778 287 3S i6 387i 89 89 89 72 72V4 72 80 83V4 83V8 79 79V 1V6V 17774 1767 39V 39 3978 i Vs 20 60 61 46 46V 4678 H 6 5273 617s 2 ty 6 24V 24716 10 74V li U 72 Vi6 73V 73 13 u IS s BEKENDMAKING De BURGEMEESTER van G o u d a brengt naar nanleiuing van Zijner Majesteits besluit van deu l April 186 n 51 ter kennis van de belaughehbeiden 1 dat het verbed om rundvee versch vleesch versche beenderen f r gesmolten vet hoornen klaauwen mest en allen anderen afval van rundvee te vervoeren in de Gemeente waarop dat verbod van toepassing is verklaard van kracht blijft tot den 20 Mei eerstkomende behoudens de uitzonderingen in e Konings besluit van den O Maart 1867 Staatsblad n 11 of ten gevolge daarvan toegestaan 2 dat verlof tot vervoer van mest alleen kan worden gegeven door den Heer Commissaris des Konings tot het bemesten van bouwland zoodat de vergunningen door andere autoriteiten verleend vervallen zijn GoiDA De Burgemeester voornoemd den 24 April 1867 Van BERGEN IJZENDOORN AFKONDIGING De BURGEMEESTER van Gouda in aanmerking nemende dat in naburige gemeenten de veetyphus beerscht gelet op art 5 der wet van 19 April 1867 staatsblad n 30 brengt ter openbare kennis dat van heden af tot nadere aankondiging toe alle honden in deze Gemeente moeten worden vastgelegd of vastgehouden en herinnert dat de overtreding van dit voorschrift gestraft wordt met eeue geldboete van ƒ 10 tot ƒ 25 en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen te zamen of afzonderlijk terwijl allelosloopendehonden van wegede politie moeten worden gedood Gouda De Burgemeester voornoemd 27 Apr ü 1867 Van BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 27 April De treurige onzekerheid duurt nog altijd voort Grcot is de bestaande spanning Het rampzaligst verderf de gevloekte oorlogskreet blijft Europa bedreigen Het ontbreekt niet aan strijdige geruchten en onzekere berigten van schikking en bemiddeling maar er is geen licht te bespeuren door den nevel die ons omringt De diplomatie huldigt het beginsel der misleiding en de heersohzucht verbergt zijne toebereidselen Luxemburg en altijd Luxemburg Pruisen wil zijn bezettingsregt niet opgeven en Frankrijk zijne uitzigtea niet Niemand denke echter dat in Luxemburg de oorzaak van den dreigenden oorlog ligt Luxemburg is het voorwendsel en de aangegrepen aanleiding maar de grondslag wordt gevonden in den spijt en de wanguust van het heerschzuchtige Frankrijk dat de zegepraal van Pruisen niet verkroppen kan De groote uitbreiding vac Pruisen de herleving van een nieuw en eenig Duitschland vernietigt den overwegenden invloed van de rustelooze Fransohen die met hnn keizer droomden van het oude keizerrijk Die herinneringen bedreigden geheel Europa in de laatste jaren en nu zien wij die heerschzucht zijdelings beteugeld door den krachtvollen noorddnitsohen bond en aan Frankrijk de keuze van of af te dalen van zijnen hoogen zetel en den miskenden nabuur den voorrang toe te kennen of eene uiterste poging te wagen tot het herwinnen van den verloren invloed Doch de toekomst behoort aan het duitsche volk dat zal zich ontwikkelen tot ware vrijheid en von Bismarck zelf is slechts het onbewuste werktuig van een hooger beginsel dat hij zijns ondanks dient Pruisen wil geen oorlog maar mag bet regt van Duitschland niet opgeven Frankrijk moet den kamp wagen voor de aan zijne banden ontglippende hegemonie Engeland alleen wenscht opregt bel be oud des vredes Oostenrijk waet als altijd niet wat het moet Ensland ziet zijn belang in de verbindtenis met Pruisen Italië zal zijne hnlp aan Frankrijk verkoopen en de kleiue staten zullen in de kosten veroordeeld worden Frankrijk heeft alvast 400 duizend man gereed en zoekt tijd te winnen om met de overige 800 gereed te komen Pruisen is bereid maar schroomt aan te vallen Onzeker vraagt men of De prijs der Ad ertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel U 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar I j laatsruimte schikking nog mogelijk is maar de hoop is gering Altijd echter kan elke berekening falen en bij de aardsche wisselvalligheid kan een onverwacht incident den loop der gebeurtenissen wijzigen Het opkomend onweder in het oosten kon tot uitbarsting komen en afleiding geven Bij dit algemeen belang zinken de bijzondere gebeurtenissen in het n et de engelsche reform zal ongemerkt tot stand komen portugesche oproeren en spaansche geweldenarijen wekken onze belangstelling niet De wereldtentoonstelling zal haar luister zien tanen als de vrede uit de lauden wijkt en nijverheid en haudel kwijnen bij de barbaarsche verwoestingen van het oorlogzwaar En het stille rustige Nederland een land van handel en vrede wordt onwederstaanbaar in de woeling begrepen Wij zijn onschuldig in die kwestie onze oude diplomaat wiens doorzigt wij niet roemen heeft onvoorzigtig gehandeld en tracht nu zijne voorbarigheid te herstellen maar gedane zaken nemen geen keer hij heeft ons treurige onrust berokkend Maar wij kunnen ons evenmin overtuigen dat de moedwillig opgewekte animositeit in ons belang is Dat een enkele jnder ons vroeger met onvoorzigtige hevigheid tegen Frankrijk waarschuwde was wel niet zonder bedenking maar de fransche heerschzucht was geen ijdel spook doch de vrees voor Pruisen was dwaas Pruisen kou na zijne overwinningen slechts vrede wenschen zijn doel is de eenheid van Duitschland maar dieigt ons gevaar wij zelven hebben het opgeroepen door ongegronde angstvalligheid De regering moest waken en Lacdelen maar de moedwillige agitatie en de vrijwillige wapening kon de bedreiging uitlokken en alleen bewyzen dat ons volk weinig krijgshaftig hoogst vredelievend oiterst onverschillig audern deukt dan het spreekt Waren wij half zulke helden als mEn beweert dan werden millioenen bij millioenen nedergelegd op het altaar des vaderlands en tien duizenden van vrijwilligers stonden gereed om den zoeten dood te sterven voor het vaderland öuttenlanïr Londen 23 April Vau graaf von Bismarck is bij de britsche regering eene nota ontvangen wier inhoud hoofdzakelijk nederkomt op het volgende De pruisische regering zou geneigd wezen de vesting Luxemburg te ontruimen ten einde den oorlog te voorkomen maar het duitsche nationale gevoel verpligt haar de zaak in statu quo te laten tot dal de pruisische landdag die eerstdaags bijeenkomt zich er over zal hebben uitgesproken ffüit W eenen zegt de Shipping Gazette is eene belangrijke tijding ontvangen namelijk dat Frankrijk eene alliantiemet Zweden heeft gesloten krachtens welke de zweeilsche vloot in geval van oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen ter beschikking van Frankrijk zal worden gesteld Uit aanmerking vande betrekkelijk weinige bescherming der pruisische kust en degeringe sterkte der pruisische zeemagt zou dit een geduchtverbond zijn 24 April In weerwil van de menigte geruchten en aanduidingen van oorlog die elkander schier dagelijks verdringen gelooven wij niet zegt df ministeriele Globe dat het vooreersttot oorlog zal komen Legers mogen gereed zijn maar de alliantien zijn het niet en Napoleon in de eerste plaats zal zichniet roekeloos in een oorlog storten vóór dat hij zijne alliantienheeft tot stand gebragt Het onweder zal waarschijnlijk in hetoosten opkomen voor dat het losbarst in het westen In den loop der eerstvolgende veertien dagen zegt deTimes zal naar alle waarschijnlijkheid de onzekerheid wordenopgeheven waardoor het vertrouwen thans in geheel Europais geschokt De toebereidselen voor den oorlog zijn in dezedagen even kort van duur als de krijgsoperatien vernielend enbeslissend zijn Het berigt eener botsing tnsschen ile fransche en pruisische troepen op de luxemburgsche grenzen zal ffigi de eerste tijding zijn welke wij zullen ontvangen iangaa e v eene worsteling op het vaste land om de opperma de vet