Goudsche Courant, zondag 28 april 1867

5chrikkelijk=ie iloor de vermoedelijke gevolgen en stellig de miasl pprfgtvaardisrde orfteliiig sedert de tijden van Napoleon I Elke il ig Jie verloopt zonder d it wij de zekerheid hebben eener vredelievende oplossing verhoogt natuurlijk het ongeduld der beide n iiien en maakt de bemiddeling moeijelijker Voorts zegt de Times dat de reden voor den oorlog die nu ophanden is outstond op den daï dat Pruisen zijne militaire superioriteit boven Oostenrijk deed kennen Toen werd het eene idee fixe bij de Franschen zoowel als bij de Puitschers dat beide weldra zouden moeten vechten om de superioriteit in Europa De Tinui betreurt het in hooge mate dat etn dergelijke strijd worilt aangegaan tusschen t vee mogendheden zonder dat die voldoeiiiie geueüigd is en waarvan een der gevolgen moet zijn dat beide geheel zullen worden uitgeput Het blad hoopt iutusschen nog op goede resultaten van de bemiddeling van GrootBrittónnie en Kusland en zegt ten slotte Niet alleen als Engelsehen maar als leden van de groote europesche familie koesteren wij minachting voor den oorlog en niets zou ons aangenamer zijn dan te vernemen dat de persoonlijke invloed der koningin gestrekt had om ziUk eene vreeselijke calamiteit te verijdelen De koningin heeft vergunning verleend om het vreemdevee aangrbragt in de haven van Harwich graafschap Essex per spoorirein te vervoeren naar de zoogenaamde MetropolitanCiriie Market alhier welke markt door de regering is opeupesield voor den handel in het vee dat voor onmiddellijkeslairting 15 bestemd Aan die vergunning zijn eenige voorwaarden het vervoer belreiiende verbonden Van de Kaap de Goede Hoop wordt gemeld dat de engelsche regering plan heeft de troepen thans in de koloniegestationeerd langzamerhand terug te roepen en dat binnen 4 of h jaren geen enkel britsch soldaat meer in de kolonie zalwezen of zij moet er in toestemmen 4U £ per man tot hetonderhoud der troepen bij te drogen Na eene cenigzins langdurige droogte waren er verkwikkende en op sommige plaatsenmeer dan o erv rjige regens gevallen in de nabijheid van Montagu had eti L oort van wolkbreuk pla its gehad waanloorveel scUade aan plantages was veroorzaakt en eenige Kati erarbeiders waren gedood In den senaat der vereenigde staten is het voorstel geda in om op leireden als bemiddelaar in Mexico dit voorstelzal in de teistvolgende zitting aan de ortle worden gesteld Te New York is uit iiexico het bcrigi outvaugeii datPnebla genomen is door Diaz die ai lie officiereu van hetgarnizoen heeft doeu executeren Parijs 25 April De Constitutionnel bevat een artikel van den heer Paulin Limayrac waarin hij protesteert legen het denkbeeld dat Frankrijk den oorlog wenscht De fransche regering heeft opregtelijk gemeend dat Pruisen na de jongste uitbreiding van zijn gebied het zich tot eer zou rekenen om gematigdheid aan den dag te leggen voor de regten en bel jigen zijner naburen zij heeft in de regeling der kwestie van Luxemburg overeenkomstig de belangen van Frankrijk en de wenschen der bevolking slechts een waarborg van vre e en van duurzamen vrede gezien zij heeft nimmer gedacht dat DuitsL hlaiid aanspraken kon doen geiden op een klein laud dat volgens de bekentenis van den heer von Bismarck een diepen afkeer van Duitschland heeft en met geestdrift zou stemmen voor eene vereeniging met Frankrijk indien het thans werd geraadpleegd De regering des keizers tracht niet eene kwestie waarin zij slechts een waarborg van vrede zag tot een oorlog te doen worden Die kwestie is nu eene europesche kïvestie geworden Frankrijk zonder den oorlog Ie duchten indien wat God verhoede het onregtvaardiglijk werd uilgetart wil echter den vrede en is er op gesteld dat omtrent zijne bedoelingen geen twijfel kunne bestaan In de zitting van het wetgevend ligchaam heeft de heerJules Favre een verzoek tot interpellatie betretfeude Luxemburggedeponeerd De verkiezing van den heer Liegard is goedgekeurd De zitting is verdaagd zonder dat de datum der volgende bijeenkomst is bepaald 26 April Volgens geruchten vrij algemeen in hoogerekringen verspreid heeft graaf von Bismarck zich ereid verklaard tot het doen van eonceasien ten aanzien van het iuxembnrgsche vraagstuk Berlijn a April Uit authentieke bron wordt verzekerd dat alle geruchten nopens het mobielmaken van het leger alsook nopens het bevel dat gegeven zou zijn tot de Kriegsbereitschaft van de artillerie bepaaldelijk kiinucn worden tegengesproken De Nordd Ztg zegt dat de bemiddelingsvoorstellen in de Inxemburgsche kwestie nog onbekend zijn zoodat daarover niet valt te discussieren doch dat het vast staat dat Pruisen noch zijn bezettingsregt ter gunste eener vereeniging van Luxemburg met België noch de desbetreffende verdragen met Holland heeft opgege eD De Prov Corr verklaart de mededeelingen nopens miülaire maatregelen die van de zijde van Pruisen raet het oogop het luxerobiirgsche vraagstuk zouden zijn bevolen voorvolkomen ougegron I Ongeacht de tijdingen belretfende militaire toebereidselei welke in Frankrijk in verband met hetlusemburgsche vra if 51uk schijnen plaats te hebben heeft depruisisehe regering tot dusver geen aanleiding gevonden omharerzijds stappen te doen welke in tegenspraak zouden zijnmet de hoop op handhaving van de vreedzame betrekkingenmet l rankrijk Gedurende de beide feestdagen was de stemming van debevolking der hoofdstad niet aangenaam teii gevolge van dezeer weinig geruststellende berigten en geruchten welke in omloop waren gebragt Men beweert bij voorbeeld dat weldrain het openbaar toebereidselen zullen worden gemaakt voor eennaderenden veldtogt dat aan de militaire bezetting in de kazernen de mededecling is gedaan dat zij waarschijnlijk zal moeten uitrukken dat het besluit om de troepen mobiel te verklarenreetls is genomen of vastgesteld maar dat voorloopig nog iaafgezien van de uitvaardiging ditarvan en dat intusschen onderofficieren van verscheidene regimenten zijn gedetacheerd om devoorbereidende werkzaamhedeu tot dat eiude op zich te nemen enz 25 April Volgens de Nord Deulsche Zeitung mag mengeeiie mededeeling der regering over den politieken toestandbij de opening van den landdag te gemoet zieu aangezien delauddag tot eene zitting ad hoc bijeen is geroepen en deregering niet in staat zal zijn om op de beraadslagingen overde constitutie van den noord duitsc en bond vooruit te loopen De openingsrede zal waarschijnlijk slechts op de beraadslagingen over die constitutie te voeren bel rekking hebben Hetzelfde blad zegt dat de mededeelingen van het Journal des Débats betreffende de stappen die Engeland te Berlijnzou hebben gedaan tegenover de pressie die Pruisen op Nederland uitoefent een onbeschaamd bedriegen der openbareraeeuing is Pruisen heeft nimmer de zelfstandigheid vanNederland bedreigd de vriendschappelijke verstandhoudingtusschen de kabinetten van Berlijn en s Hage werd geenoogenblik verstoord 2ü April Gisteren avond heeft de ministerraad eene zitting gehouden met het doel om te beraadslagen over voorstellentot bemiddeling in de liixemburgsche kwestie gedaan olgensde Bursenzeitung is het zeer mogelijk dat men het eens wordt op de volgende grondslagen Nederland en Luxemburg zullenworden verklaard te zijn neutrale stalen de vesting Luxemburgzal worden ontruimd en geslecht nadat hetzij Trier of Saarlouis tot eene wapenplaats van den eersten rang zal zijn gemaakt waartoe Nederland een gedeelte der daaraan verbonden uitgaven zal dragen De koning der Belgen keert naar Parijs terugmet voorstellen tot bemiddeling der gerezen geschillen Madrid 25 April in de Cortes heeft de heer Corradi op het indemniteits outwerp een amendement ingediend strekkende om het ministerie te ontheffen van alle verantwoordelijkheid omi jnt hetgeen niet in strijd is met de beginselen van regt doch onder voorwaarde dat de afgekondigde besluiten niet kunnen geldeu ah wet en wel omdat daardoor de constitutionele zamenwerking waarvan het bestaan der instellingen afhangt te zeer bemoeijelijkt wordt ïlorence 25 April De minister van financiën heeft aangekondigd dat hij den 6 mei het overzigt van den financielen toestand des rijks zal indienen In de kamer is de discussie geopend over de conventie met Frankrijk betreffende de verdeeling der pauselijke schuld De heer Deboni bestrijdt de overeenkomst en zegt dat de betaling der schuld is afstand doen van Eome Italië moet zijn geld niet geven aan de vijanden van het vrij geweten en van de beschaving De heer Visconti Venosta verdedigt de conventie en zegt dat Italië niet vrij is gebleven van alle pressie van de zijde van Frankrijk De heer Jdinghetti rapporteur verdedigt de conventie en ontkent dat pressie is uitgeoefend Het eenige artikel houdende goedkeuring der overeenkomst is daarna aangenomen ötnnenlunJi GOUDA 27 April Donderdag he ft de eerste Kamer der staten generaal de behandeling der begrooting aangevangen Verschillende leden hebben deel genomen aan de algemeene beraadslaginf en gesproken over de kwestie der ontbinding over het financiewezen en de koloniale politiek De bestrijders van de ri ting der regering hetzij op algemeen politiek of op koloniaal gebied zouden nogtans zoowel de begrooting als andere voordragten op zich zelven beschouwen eu de heer van Eysinga niet gerust omtrent de algemeene politieke en koloniale rigting wenschte den minister van binnenl zaken vooral te steunen m Zijne constante en consequente houding ten aanzien van het onderwijs De minister vau binnenl zaken heeft zoowel Ie handelingen der regering als de algemeene politiek van het kabinet verdedigd in gelijken geest als in de andere kamer Nieuwe gezigtspunten leverde het debat niet op In de eerste kamer zijn gisteren de algemeene beraadslagingen over de begrooting gesloten Hoofdstuk 2 hooge collegien van staat en 3 buitenlandsche zaken zijn aangenomen De minister verklaarde dat het kanaal door Zuid Beveland volkomen voldoet aan de eischen der scheepvaart vau België Voorts dat Nederland niet de eerste aanleiding was geweasttot behandeling der luxemburgsche kwestie Hierop is ook hethoofdstuk justitie aangenomen met algemeene stemmen De verslagen der commissien van rapporteurs uit deeerste kamer over de overige hoofdslukken der staatsbegrootingzijn rondgedeeld Uit de antwoorden der regering blijkt datde minister van buitenlandsche zaken voornemens is op devolgende begrooting andermaal gelden tot behoud der missiein ZuidDuitschland aan te vragen Betrelfeuile eerediensten zegt de regering dat zij voor het tegeuwoordige geen overwegende redenen vindt tot herstel der departementen Indien de noodzakelijkheid daarvan blijkt dan zal zij niet in gebreke blijven aan den koning de noodige voorstellen te doen Bij den raad van state is een wetsontwerp aanhangig totintrekking van het wettelijk vastgesteld minimum van de opbrengst der suikerbelasting De N Eott Cour zegt dd 25 april Wij vernemen van eene geloofwaardige zijde dat heden alle contractverzekeringen aan deze beurs zoowel voor gouvernements als handelmaatschappij verzekeringen en voor alle particulieren zijn opgezegd die voor alle gevaar verzekeren en niet anders dan vrij van molest Men schrijft uit Luxemburg van 25 April De oorlogwordt aangemerkt als niet zeer lang meer zullende uitblijven De vesting is in staat van verdediging gebragt en het garnizoen versterkt De heer Jonas is tot luxemburgsch gevolmagtigde te Parijs benoemd Op den rijnspoorweg worden gedurende de aanstaandezomerdienst welke met 1 mei aanvangt van en naar alle stations dagelijks retourbilletlen uitgegeven Het bestuur zal echterdie uitgave staken indien het blijken mogt dat er misbruikenplaats hebben Uit Delft meldt men van 24 april Van de gelegenheiddie morgen wordt opengesteld tot het in de weide laten vanvee zal door oudersche dene landbouwers nog geen gebruikkunnen gemaakt worden ioor de natheid en het weinige grasin de weiden Anderen niet wetende wanneer zij weder dievrijheid zullen krijgen hebben plan toch van deze gelegenheidgebruik te maken op hoop van eene verandering in het weder Over het algemeen kan men echter aannemen dal het vee thansnog beter op stal dan in de weide is In het Volksblad leest men o a Het is een opmerkelijk iets dat terwijl wij in eene eeuw leven waarin men zegt dat de volksstera kracht beeft er toch tegen de volksstem oorlogen worden gevoerd Het komt dat de volken over het algemeen hunne stem nog niet genoeg doen hooren Voor allen die den oorlog verfoeijen is het juist nn tijd terwijl oorlogsgevaren dreigen de stem te doen hooren wij willen geen oorlog Zou er geen mogelijkheid zijn de stemmen die overal uit het volk tegen den oorlog oprijzen te vereenigeu tot eene groote kracht die zich verheft boven de staatkundigen die voor hunne eerzucht de zonen uit het volk elkander laten doodschieten terwijl zij zieh zelven buiten gevaar bevinden In een artikel onlangs door het Handelsblad medegedeeld over de vereenigingen tot bevordering der volksweerbaarheid leest men onder anderen Het oprigten van vrijcorpsen die zich voorstellen als zoodanig met eigen kaders en onder afzonderlijke bevelhebbers hunne diensten het vaderland aan te bieden is gelooven wij volkomen verkeerd De meeste militaire schrijvers stemmen in dit punt overeen en ook hier te lande heeft de ondervinding voldoende bewezen dat het nut van vrijwilliger corpsen voor het minst genomen zeer problematisch is In elk geval zal door niemand worden ontkend dat de 1000 weSgeoefende mannen waaruit zulk een corps zou kunnen bestaan oneindig meer nut zullen stichten wanneer zij in de gelederen van het leger en van de schutterij worden verdeeld dan wanneer zij optreden als afzonderlijk ligchaam reeds hierom omdat zij in dit geval doorgaans zullen behooren tot de beschaafde standen der maatschappij Het wordt algemeen erkend d t de Toortreffelijkheid van het pruisisehe leger in de voornaamste plaats hieraan is toe te schrijven dat het zoo vele jongelingen uit den gegoeden middelstand in zijne gelederen telt Een enkel welopgevoed man verhoogt niet zelden door zijn voorbeeld eu houding de zedelijke waarde van eene geheele compagnie Maar ook om andere redenen verdient de oprigting van zulke corpsen afkeuring Stichten zij weinig nut in den strijd zelven tijdens de voorbereiding tot den strijd werkeii zij bepaaldelijk nadeelig Die toetreedt tot een vrijwilligercorps ook rl verbindt hij zich niei om met dat corps uit te trekken neemt al dadelijk geldelijke verpligtingen op zich die velen moeten afschrikken Vrijuiliiger corpseu zijn uit den aard der zaak niet voor een ieder toegankelijk ook al kiest men de eenvoudigste uniform en de onkostbaarste wapenen Zoodoende komt men reeds onmiddellijk in strijd met zijn motto men is niet wat men wezen wil eene vereeniging tot bevordering der volksweerbaarheid ma ir in zekeren lin een corps d élite men veroorzaakt zoodoende wat men dezer dagen heeft zien gebeuren dat naast het eene vrijwilligercorps het min of meer aristocratische een tweede ontstaat een der burgerij terwijl nergens zulk ee ie afscheiding minder te pas komt dan daar waar het de gemeenschappelijke verdediging des vaderlands geldt Bewust of onbewust wij onderstellen het laatste geeft men daardoor voedsef aan de vrees van hen die de beweging met het oog op onzen binnenlandschen toestand niet geheel vrij van bedenking achten Voor zoo ver ons de statuten der verschillende vereenigingen bekend zijn en gaarne zullen wij vernemen dat wij ons in dit opzigt hebben vergist voldoen de minsten hunner aan deze noodzakelijke vereischlen Bijna allen bewegen zich in eene rigting die wij niet anders dan verkeerd kunnen noemen en het onlangs geslichte centraal comité schijnt bestemd om de beneging in die verkeerde rigting te versterken De amsterdamsche vereeniging Pro patria vormt stellig eene uitzondering Zij is wat de vereenigingen onzes in iens behooren te zijn eene school waarin een ieder gelegeuiieid vindt om zich te oefenen in den wapenhandel zonder nutteloos vertoon De vereeniging heeft geene uniform omdat hare leden met wenschen op te treden als corps maar zich in tijd van gevaar zullen aansluiten waar zij zulks verkiezen bij het leger bij de schutterij des noods bij eeuig vrijwilliger corps Zoo doende wordt niet slechts de schijn vermeden dat men wil soldaatje spelen maar men cntg iat het bezwaar van het maken van niet volstrekt noodige kosten Is daardoor de geiegeuheid tol deelneming reeds veel algemeeiier dan bij andere corpsen zij wordt nog ruimer door de bepaling der statuten dat de geringe contributie 3 slechts zal worden gevorderd van degenen die zich daartoe bepaaldelijk verbiuden De niet contribuerende leden hebben wat de hoofdzaak betreft volkomen dezelfde regten als de overigen zij missen slechts en dit spreekt van zelf het regt van stem in zaken van administratief beheer Op deze wijze is ons bedunkenc de amsterdamsche vereeniging met der daad wat de meeste anderen slechts heeten te zijn eene vereeniging tot bevordering der volksweerbaarheid eene militaire school voor allen wie de gelegenheid of de lust tot oefening op andere wijze ontbreekt Dat zulk eene vereeniging zich moeijelijk kon aansluiten bij het centraal comité is duidelijk Oubewust welligt is dit comité een middelpunt voor bepaalde vrijwilliger corpsen Het ware vereenigingspunt voor vereenigingen die i J goede zaak op de beste wijze wiileu helpen bevorderen ligt elders het moet worden gezocht in gemeenschap van doel en gelijkvormigheid van werkkring Een ander centrum is geheel ounoodig Intusschen dit punt is van ondergeschikt belang Hoofdzaak is dat men zich afvrage op welke wijze een goed doel het best kan worden bereikt en wij twijfelen er volstrekt niet aan of men zal bij raadpleging met bevoegde autoriteiten bevinden dat de beste neg niet is die welke tot dusver door de meeste vereenigingen werd gekozen ook al schijnt die welligt ten gevolge van zekere kleii e zwakheden der menschelijke natuur de aangenaamste weg Gemengde Berigteo Oo De italiaansche bank heeft het disconto verlaagd t t 5pCt De vestiogen Semendria en Testelau zijo or de Turken verlaten en d jor de Ser iers bezet De onlu ten te Oporto duren voort De kouiog van GrickeDland is op reis gegaan Met 1 mei zullen de pmisische troepen ich in het haDoversche van oiize gienzcn verwijderen Op goeden vrijdag is het glazen paleis bij Sydenham door 40 a 50 00ö personen bezocht Maxiiniliaan iieeft bij Queretaro eene groots doch later niet bevestigde overwinning behaald De teiegraafTerbÏDiiiBg tasschen Indie en Engeland is sedert 25 maart gestremd ten gevolge an overstroomingen bij Bagdad Te St Louis in Missouri s hei pas voltooide kolossale Linnell hotel ter waarde an rcim 4 miJlioen guldeo tot den groid afgebrand In Perthshire is den 18 dezer een t ehok van aardbeving waargenomen Het mobielmaken der pniisircbe armeekorpsen kost 30 millioen th die gereed Hgè Te M tz teekeut men eene petitie voor den vrede Mt i beweert dat 2ü kanonnen van Toulonse naar Straatsburg zijn gezopden I mrJ ö l kanonneerbooten om op den Rijn te mano uvreren Te Hlraiini Lara