Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1867

Donderdag 2 Mei iV 31 1S67 boonen ƒ 11 a ƒ 13 Gioene erwten ƒ 10 a ƒ 12 2S Paardeboonen ƒ 7 00 a ƒ 7 40 De aanvoer van varkens en biggen was zeer aanzienlijk maar tegen de lagere prgzan kon met alles verkocht orden De handel in schapen was lusteloos Ki 13 Aangevjtrd 17 partijen hooikaas ƒ 26 a 28 Boter ƒ 1 a 1 16 per ned pond Burgerlijke Stand GOLDJ Glbobe 23 April Gijsbert ouders A G Leembroek en A Bosman Omlklldln 22 April J 24 J C Mils 17 m P Wout 13 m 23 J G Moerman 2 j 3 m L J Kemper 20 m F Lafeber 68 j tiLHUWD 24 April M de Graaf en C J Boot GE Jansen en J du Pree Is J van Gorsekn en S J Revet W Bos en H Heerkeos heeft ccoe nformdemonstratie plaats gehad van 100 000 personen Woensdag avond 3 onder Ridderkerk eene Tlassers telling verbrand T ee londensche bierbronwtrs zijn negens Tervalscbing an het bier elk veroordeeld tot bllO boete Het egjplisch katoen vertoont sporen eener zitk ede zich kenmerkt door eene spoedige rotting der bladeren en vruchten Italië zou aan Frankrjk 60Ü00 man hulp roepen en zeven pantser hepen bdoofl hebben Mac Mahon komt uit Algene terug en de henog van Palikao wordt maarschalk Frankrijk heeft 420 dmzend man gereed Het fransche rapport over de bcheldekw estie 13 m eitract raedegtdeeld ej geheel ter guuste van cderland Oostenrijk neiaert kateaonsch het pruisische bondgenootsclnp Denemarken Eal streu neutraal blijven Marktberigten Gouda 25 April Tirwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 450 Koode Kleefche ƒ 448 Zeeuws per mud ƒ 1170 d ƒ 13 00 Eogse ƒ s 00 a 8 35 Gerst ƒ b 30 a ƒ 7 95 Haier ƒ 3 hO rt ƒ 5 30 Boekueit Fransche per 210 kilo ƒ 230 Oürdbribaiitbthe ƒ 245 Br booiieu ƒ 13 a ƒ Ib 25 Witte GOTJDSCHECX URAJ JT Uitgave van A BEINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 ADVERTENTIEN H den overleed alleronver ichtst mijn geliefde echtgenoot F LAFEBtE in den ouderdom van 68 jaren ed M LVFEBEE floLT GoiDA 25 G VIN DEE L4 K J C VAN DEB LWR Gouda 25 pnl 67 Geoenescheii Voor de vele bewijzen van belangstelling bij de bevalling zijner echtgenoote ondervonden betuigt de ondergeteekende ook namen ha ir zijn h irtehjken dauk Matinee Musicale te geven door het STAPMUZIEK van het 4 Eegimert Infanterie op ZOM AG den 2b JPRIL 1S67 des namiddags len 1 nre in de Nieuwe Zaal der Sociëteit 0 s GENOEfEN I H Leden zijn jeregtigd hunne Dames inede te brengen 1 KlV rATJT eenige dagen in de week over hebbende biedt iich aan tat het doen van eenig ot HfifrI V ERk het bijhouden van Boeken of andere nuttige bezigheden Eeflec erenden vervoegen zich met franco brieven onder letter W bij den Uitgever dezer Courant l63 Staats T oïerljr De TREKKING der EERSTE KLASSE begmt op MAANDAG 29 APRIL 1867 Goudsche Broodfabriek De pr jzen van het brood onzer inrigtiBg zijn van af heden II II II II II II tl II II n ff II tl II If II II II II II tl If FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOOX dito 28 GEBUILD BROOD 1 kw 25 n dito 2 22 I to 3 21 GNGEBlIL dito 17 BOGGE dito 12 Klem Brood KADETJES WEENËR en KEEN TEN BROODJES 2 D = per stuk GoLDA 27 April 1867 PEEK C Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Znn zeer nuttig in ongesteldheden der AI AG en werken neilzaam op de SPIJS EET£EING Zij ziju uitmuntend tegen de G L SCHERPTE m het BLOED en LITsLiG uer HIjID zij zijn Z CHT LiXEKEND en SLIJMVFDEIJ jiND erzegelde doozen van 37 Va jtnt en dubbele douwen zijn verkrijgbaar bij de heereii tarlanderax i i F het Singel n 321 Bejt H de Kruijff beijshaien J Koch Deratter Bergliuijs en v d Moer hirksland D de Vries Gouda J G Boekeuoogen firma neu V d Heijden s Graveuhage i M Renesse Boekhorststr Leyden J 1 lerburgh Haarlemmerstr hoek Bakkerateeg Rotterdam 4 v d Toorn Weste Wagenst ixktedam D Maltha ixhoonioven A Wolff Tiel F Faassen Itrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Vlaardmgen Nidelotein Walter Ifoerden L Ruijter Het depot dezer echte Lrbanns Pi len sinds zouvele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en mtsluitend gepUat t by den heer J G BOLKEN OOG EN Apotheker opvolger vin de ned J P P VAN DEK HEIJDEN op de Blaaunstraat WAARSCHUWING Alen wordt instautelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de kierboten op gegeven Steden en plaatsen dan btj de hier bovengenoemde Dépothouderi In elk doosje s een biljet oorzien nici de eigenhandige I aa ateekeuing van de vervairdigers Wed K ► NEN Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers mdaateUjk daar wel op te letten en raden hun aan WOl toe to zien by wien men de Doo=jes Puien haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen n zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 5 Raderstoomboot d IJssel A m Gouda Maandag en Dtngsday smorgens 6 uren de ovenge werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dage namiddigs 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Betovrkaarten Prijs van het gedestilleerd bj G F van de an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEA ER a 467jo o pt r kan 64 cents idem a 47V o per kan 66 ets Jenever t soort Moutwijn a 4flV o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46Vjo P kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar everredigheid Goi A 27 April 1867 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 2V8 dito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Roths 2V2ISpanje obl j Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1804 5 d Amst I86O4V2IAand spoorï ƒ Oost Metill 5pCtdito dito 2Vid rente mst 5 d nat 1854 5 d mzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl BGriekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSFERDAM Vrijdag 26 Apnl lioagstc koers Hoogste koers Gehleveu koers 51V 52 52 biVj 807 8 139 139V 81V 139V4 50V 2 8 Va 37 89 37 A8 89V 7IV5 81 82 79 177 397 6 aoVs 61 46 16 45 24 4 103 72V4 83 177V 40V16 20V4 61V 47V8 52V 40 47V8 B2Vi6 25Vs lOVs 25Vi5 74V2 73Vj 747 74V8 74V8 14 14V8 Boekdrokkery v n A BRINKMAN Deze Cooraat verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezanden zijn Bij deze Courant behoort een afzonderlijk blad houdende twee plaatselijke afkondigingen AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda geiet op de bepalingen van art 30 der verordening van politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die ic de laatste twee maanden zijn vernieuwd of herEteld op Vrijdag en Zaturdag den 3 en 4 Mei 1867 tot des voormiddags elf ure Verder herinneren zg aan de eigenaars of brudsers van gebouwen en erven hunne verphgting om de straten riolen en goten vóór achter ea ter zijde van die gebouwen en erven eenm al s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de politie streng zal worden toegezien GoiDA den 30 April 1867 Blbgemeesteb en Wethoidebs voornoemd Se Secretaris De Burge 7ieester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZi NDOORN 6uttenlanlr ZiOnden 27 Apnl Men heeft berigt ntt Panjs ontvangen dat Pm sen bewilligt in de nitnoodiging tot het houden eener conferentie het wU echter de voorwaarden betreffende de neutraal verklaring de slooping en de ontruiming der ves ting Luxemburg niet vooraf aannemen maar indien de conferentie daartoe besluit dan zal Pruisen onder waarborg van Europa insgelijks toestemmen De proeven die bij voortduring worden genomen met deSniderbuks voldoen steeds bij uitstek Dit wapen laat nietste weuschen over en zoowel manschappen als officieren zijnopgetogen over de eits verdiensten 28 April Alhier is uit Weenen het berigt ontvangen dat Frankrijk oe bijeenkomst eener conferentie goef keurt opden grondslag der neutralisering van Luxemburg Volgens deDit Parijs ontvangen berigten is Pruisen insgelijks tot het vooretel toegetreden Er bestaat dus vooruitzigt dat men tot eeneverstandhouding zal geraken De conferentie zal te Londenbijeenkomen Parijs 37 April De hier van officiële zijden ontvangen mededeelingen bevestigen het oerigt dat Ratazzi geneigd is om bij een eventuelen oorlog aan Frankrijk Italie s medewerking te verzekeren Voor het meer en meer waarschijnlijke geval eens oorlogsrekent onze regenng op de medewerking van Italië Dene marken en Zweden zij hoopt ook eenige duitsche staten doorde suprematie van Pruisen m het harnas gejaagd op harezijde te hebben Daarentegen wordt in brieven uit Berlijnverzekerd dat indien eene fransche vloot de Oostzee binnenBtevent de vereenigde staten zich in het Europesche concert zullen mengen en dat de pruisisch russiscbe alliantie eene beklonken zaak is Zooveel ia altbane zeker dat de russischeregenng hier hare bijzondere ontevredenheid heeft doen tekennen geven over bet verlengd oponthoud van prms Oscarvan Zweden en over de bijzondere oplettendheid waarmede hybier door het hof der tuilenen is ontvangen De meeste dagbladen en met name la France l Etendard la Patne en l Avenir National deelen mede dat de voorstellenvaa Engeland ten grondslag hebben de ontruiming van Luxemburg en de bijeenkomst te Iionden eener conferentie welkeover het lot van het groothertogdom zon beschikken LaPatrie voegt daarbij dat de toestemming van Frankrijk enPruisen als waarschijnlijk wordt beschouwd De pnjs der Advertentien van en tot zes regels met inbegrip van het zegel 15 SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengevf one letters worden berekend naaplaatsrmmte In de zitting van het wetgevend hgchaam heeft de voorzitter medegedeeld dat hij aan den heer Ronher kennis had gigeven vrn de aanvragen tot het doen van interpeliatien betlrfende Luxemburg en dat genoemde heer daarop het vol goode had geantwoord De regering wenscht niets liever dan aaa de staatsoiagten en aan het land al de feiten roede te daelen betreffende het vraagstuk van het grojthertogdom Indien onmiddellijke verklaringen mogelijk waren geneest zou de regering iich gehaast hebben die te geven mi ir de onderhandelingen ter gunste van het behoud des vrede in Europa babbeu een aanvang genomen en worden duor de groote mogendheden met Ijver voortgezet Deze stand v 11 zaken legt aan de regering des keizers de grootste omiigtigheul op Hij aaht het dus ziju pligt de verantwoordelijkheid van een ontijdig pol tiek debdt met op zich te nemen Teekenen van goedkeuring Het doet hem leed bij de natuurlijke opgewektheid der openbare meening de verdaging dier beraidalaging te moeten voorstellen maar het wetgevend ligchHaai hteft te v ci oadervinding van diplomatieke aangelegenheden d dat het OVt zou goedkeuren de handelwijze der regering die overigens besloten heeft dit belangrijke onde werp in behmdeliig te ne eu zoodra de omstandigheden dit zullen veroorloven De voorzitter de heer Schneider gaf daarop te kennen dat deze brief naar de bureaux was gebonden en dat deze daarop hidden geweigerd de interpeliatien 1 0e te stT m De heer Jules Favre zeide acte te nemen van uc hoop en VfQ de beloften in den brief des heeren Rouher vervat ea Vfrzocht dat de regering geen besluit zou nemen alvorensMe ksmer geraadpleegd te hebbeu De zitting werd daarop gesloten iettegenstaande de vredelievende geruchten w or len dekrijgstoerustiugen voortgezet In de forten rojdom Parij worden maatregelen genomen als vreesde men een beleg vanParijs Met den aankoop van pairden in Zwitserland wordtsteeds voortgeg jrtdurend wordt nog oorlogsmateneelnaar Straatsbuig i Metz vervoerd Het nieuwe blad de Mouvement meldt dat de verkoopvan russisch Amerika aan de vereenigde staten waarvan de prijsop 7 miUioen dollar is bepaald niet in klinkende munt zalworden betaald maar dat Amerika zijne oorlogsvloot die than=in de middellandsche zee stationeert nan Rushnd zal afstaan 28 AprU De France de Patrie en de ttendard behelzen het berigt dat hrankrijk en Pruisen hebben toegestemdm eene conferentie op den grondslag van de onzijdigverklaringvaa Luxemburg De Elendard wijst er op dat nu nog moetuitgemaakt worden of Pruisen zich vuorofuahet bijeenkomender conferentie zal verbinden om Luxemburg te ontruimen Deonderhandelingen over dit teedere punt worden morgen te Berlijn geopend Het bijeenkomen der conferentie te Londei wordtmtnsschen als zeker beschouwd 29 April De snelle omkeer die in de mzigten van hetpruisisohe gouvernement is ontstaan wordt voor een deel ooktoegeschreven aan de houding van de zuid duit che staten dieweinig opgewektheid hadden tot den oorlog en daarom methunne wapeningen zeer langzaam voortgingen Inzonderheidwas dit het geval met Wurtemberg dat aan ht kabinet vmBerlijn verklaard heeft met voor de maand October gereed tekunnen zijn In weerwil van alle vredel evejde berigten doren de oorlogstoebereidselen hier voort Zoo verneemt men dat de directeur der letterkundige academie te Ljou en die van hetseminarie te Straatsburg geprevenieerd zijn dat zij zich hebbenvoor te bereiden op het tijdelijk verleggen dier instellingenvan onderwijs in geval de daarvoor gebezigde lokalen mogteanoodig zijn voor de huisvesting van troepen 30 April De Moniteur deelt het volgende medeToen onlangs het incident betreffende Luxemburg zekere vrees omtrent de handhavmg van den vrede deed ontstajsa de fransche armee ten gevolge der in 1865 plaats gehad hebbende verminderingen tot beneden het normaal effectief gedaald