Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1867

ia een anderen kant had het beze tingscorps m Mexico 7000 paarden r aarouder 3000 trek paarden lu Amerika a btergelateu die onvermijdelijk door anderen moesten vervangen worden Het gouvernement was dus verpligt maatregelen van voorzorg te nemen uie bestaan hebben m de aapiuUing van het effectief der regimenten den aankoop van een zeker aantal paarden en het in staat van verdediging stellen der grensvestingen De Tredslievende berigten die alsr u sedert eenige dagen zijn ontvangen hebben den keizer doen besluiten tot het uitvaardigen der noodige bevelen om geen enkelen nieuwen maatregel te nemen ten einde aan de openbare opinie geen voorwendsel te geven tot bezorgdheid eii de hoop op vrede met te doen tferflaauueu Dientengevolge zal mcu zich bij hel aankoopeu van pairden bepalen tot het strAt benoodigde termjl de verlofgaugers die zouden worden opgeroepen ie huis zullen worden gelaten Lit eene goede bron wordt verzekerd dat de koning der Ivederlaniien het initiatief heeft genomen tot eeue uilnoodigmg aan de mogendheden tot eene conferentie te Londen De Ltendard zegt d it oi ehoon de ondch indelingen te Berlijn tot nog tce onafgebroken zijn voortgezet de prejudiciële kuestien an we ker vaststelling de bijeenkomst tot de conferentie afhangt no u et uitgemaakt zijn Brussel 2s Apnl De Indi pendance bevat een telegram uit Ve iiCn van gisteren waarin wordt fi eineld dit de hertog de inramont aan den heer von Beusi heeft verklaird dat Frinkrijk afzag van elke vergrooting vin giondgebied het verlangde alleen de ontruiming van de vesting Luxemburg en zou alsdan alle mogelijke omzigtigheid gebruiken ten einde de eigenliefde en den militairen trots van J ruisen met te kwetsen Oo tenrjk ondersteunt deze transictie Het antwoord van Fruiten wordt verwacht 2y Berlijn 27 pni iets is natuurlijker dan dat in zóó opgewonden tijden als die welke wij beleven de meest tegenstrijdige geruchten m omloop zijn uit Weeuen wordt in een beurstelegram het congres beloofd en hier wordt de toestand bescbonnd als geenerlci verandering te heboen onderg ian irankrijk zet inmiddels zijne krijgstoerustmgeu voort en Pruisen denkt er meer dan oo t aan niet langer rustig den stiat van zaken te blijven aanzien De Preuasische Zeitnng vermeldende dat de mededeehngen Jer groote mogendheden betrelteude Luxemburg zijuontvangen welke al en aandringen op het behoud vin deneuropeschen vrede zegt dat de kwestie eene europesche 13 geworden dat hier dus geene sprake meer is van eene ifzonderlijke vordering van Frankrijk en dat daardoor de hoopop het behoud van den vrede is toegenomen Pruisen zal naar het blad meent eenige regeling van het vraagstuk opeuropesche grondslagen en onder den waarborg van Europaniet belemmeren 2S Vpril Het bevestigt zich dat koniugm Victorneeneigenhan ligen brief heeft gerigt aan den koning van Prui eu De koningin van Lngelaud verhngt uitdrukkelijk dat koning V ilhelm 1 door zijne gematigdheid Europa voor een oorlogzaï behoeden 2a April De koning heeft de zitting van den landdaggeopend met de volgende troonrede De beraadslagingen van den rijksdag waartoe het pruisische volk op grond der door u aangenomen net zijne vertegenwoordigers heeft afgevaardigd hebben gek tot de oorkonde eener constitutie voor den noord duitschen bi ud waardoor de eenheid en levenskrachtige ontwikkeling der natie verzekerd schijnt te zijn lk heb u om mijnen troon bijeengeroepen ten einde deze coustitutie aan uwe besluiten te ondeiwcrpen liet werk der nationale vereenigiog die de staatsregering ouder uwe medewerking heeft aangevangen moet thans door na e bekrachtiging voltooid worden flOp deze grondslagen zal de bescherming van het bondsgebieü de uüoefening van het gemeenschappeluk regt en de w lVi rt des volks voortaan door de gezamentlijke bevolkiu en 1 van Noonl Dnitschlapd en hare regeringen in eene meer vaste gemeensch ip worden bevorf erd Door de luvoering der bondsconstitutie zil de bevoegdheid van de vertegenwoordigingen der verschillende staten in al die landen welke voori uin aan een gomeenschappelijke ontwikkeling verbonden zullen zijn eene onvermijdelijke beperking moeten ondergaan Het volk zelf zal echter van geen e ikel zijner thans bestaande regten afsteoi behoereu te doen Het beeft alleen de uitoefening daarvan over te drigen aan een vertegenivoordiger in de uitgebreide gemeenschappelijke regeling De toestemming van de vrij gekozen vertegenwoordigers des gezameutlijken volks zal ook in den noord dnitsehen bond tot elke et vereischt worden Door de bond constuutie wordt in alle opzigten er voor gezoigd dat die regten van welker uito fening de afzonderlijke laudsicgenngeu ter guns e dei nicu ve staat gemeenschap afstand htbbeu gedaiu 111 denzelfden omvang am ie rijks vertegenwoordiging worden overgedragen De zekere lestiging der naiionile zelfstaLdighcid magt en welviart zal met de ontwikkeling van het duitsche regt en de constitutionele instellingen huid aan hand gian Mijne regering verkeert m het vaste vertrouwen dat de beide huizen van den landdag bij regtmatige waardering der dringende nationale behoeften beieidwillig de hind zullen leeueu tot spoedige afJoeiiing der voorgelegde taak Mijne heeren De nieuw opgcn ie bond omvat m de eerste plaats alleen de staten vin Ïvoord Duitschland maar zal door eene innige nationale gemeenschap steeds met de zaïdduilache staten vereenigd zijn De vaste betrekkingen die mijne regering reeds in den herfst des tongen jiars of en detensief met deze staten heeft gesloten zullen door aizonder lijke tractaten op de uitgebreide noord duitsche gemeenschap kunnen worden overgibrigt liet levendig bemistzijn der zuid duitsche regeringen en volken dat de vtrdetiuhtU tusschen de duitsche st iteu onderling gevaren zou oplevcien alsmede het gevoel der behoefte eener hechte nationale vereeniging waartoe in geheel Duitschland zich immer eene bepialde neiging openbaart zal de oplossing van de veelbeteekenende aangelegenheden belpen bespoedigen Er zal op de kricht der natie een beroep worden gedaan tn zij zal in staat zijn voor Duitschland de zegeningen des vredes tt waarborgen en tevens een schild zijn voor zijne regten en belangen In dit vertrouwen zal miine regering zich beijveren om al wat den vrede van Europa kan storen door alle middelen die met de eer e i de belangen des vaderlands stroken te voorkomen liet duitsche volk zal sterk door zijn eenheid getroost de wisselvalligheden der toekomst kunnen te semoet zien wanneer gij mijne heeren met de vaderlandsliefde die in Pruisen m de ernstige uren zich steeds heeft geopenbaard het groote werk der nation ile eeuheid helpt vuk iden De opening der z Iting van den landdag heeft in deWitte zaal plaats geh id Lr vViireu drca 250 afgevaardigdenaanwez g lu de loge der diplomaten bevonden zich de vertegen ivcordlgeis van Lijgelind ilusland de Hanzesteden Darmstadt en Siksen De hoUoge was ledig lu het gevolg deskoiiings bevonden zich de kroonprins prins August van Wurtenberg prins ilhelm van Mecklenburg en eenige pruisischeprinsen ISij de binnenkomst des konings hief de heer vouStollLerg het leve de koning aan Onder bet voorlezen dertroouiede weiden bij herhaling bijvalsbetuigingen gehoord loen de koning geëindigd had was bet de heer Forckenbeck die het sein gat tot een loid leve de koning De beer von Bismarck verklaarde daaina de zitting voor geopend Beide huizen van den landdag houden heden zitting Heden namiddags ten 2 ure is een ministerraad gehouden ouder voorzittiug des konings die eenige uren beeft geduurd eu bijgewoond werd door den kroonprins en de ledenvan het miliiair zoowel als van het civiel kabinet Frankfort 2S Apnl in goed onderrigte kringen alhier neemt de verwachting toe dat m weerwil van het dreigende aanzien dat de politieke toestand in dit oogenblik heeft de hoop op het behoud van den vrede dagelijks vermeerdert Weenen 27 April De dagbladen bevatten eene officiële mededeeling betreftende de Inxembnrgsche kwestie welke op het volgende nederkomt Het voorstel van den minister von Beust om Luxemburg aan België af te staan is afgesprongen op den tegenstand vin België ïhans wordt beraadshagd over het tweede voorstel van den heer von Beast houdende de neutralisering van het groothertogdom benevens het ontruimen en sloepen v n de vesting Frankrijk heeft dat voorstel hetwelk door Engeland en Rnslana wordt ondersteund goedgekeurd Het antwoord van Pruisen is nog niet bekend ömnenlflitö GOUD 4 1 Mei ij veniemen dat gisteren avond m het lokaal Nut enVermaak alhier ruim een twaalftal ingezetenen zijn bijeengekomen om onucliug te beraidslagen over de oprigtmg eenervereeniging ter oefening in den wapenhandel en dat in dievergadering de grondslagen zijn vastgesteld en eene commissieis benoemd ter redactie van een reglement dat men zich voorstelt te behandelen in eene algemeene vergadering waartoeeerlang de oproeping z il geschieden Nnr men verneemt is het getuigenverhoor in de zaakder afgebrande kerk te Stolwijk in den laatsten tijd krachtigdoorgezet en ofschoon de dider of daders nog niet bekendzijn moet er toch zware verdenking tegen een persoon bestaan waarvan men zegt dat hem vrij logies verleend is Het warete weii chen dat de zaïk oiitilekt mogt worden en hiermedeeen einde geim ikt werd aan de schandalen die sedert geruimen tnd m die gemeente hebben plaats gehad Zuurdag is door de eerste kamer hoofdstuk Y b nnenl zaken met algemeene stemmen aangenomen en de disoussienaangevangen over het defensiewezen lu de Fitting vau de eerste kamer van maandig ziju dehoofdstukken voor marine oorlog en huancien alsmede het ontwerp b treffende den aanleg van forten met algemeene stemmen a ingenomen Het HandeUbhd zegt ij vernemen dat bij den burgemeester dezer stad uit sHage 13 ontvangen een telegram iniioudende dat de conferentie over de zaïk v in Luxemburg door de groote mogendheden is aangenomen en dat Z M de koning groothertog is uitgenoodigd om de nooli e voorstellen te doen ter regeling der politieke aangelegenheden Meu schrijft uit de residentie dd 2U A pril Spoedig na de terugkomst op heden van Z II den koniug uit Amsterdam heeft de baron de Tornaco een langdurig onderhoud met Z M gehad Het IS waarschijnlijk in deze digen niet zond r beteekenis dat bij het diplomatiek diner dat heden door den franschen ge ant den heer Biudin is gegeven ook tegenwoordig waren de pruisisclip ge ant graaf de Perponchei en zijn secretari de graaf HatzlelJ met ijne eohtgeuoote Tot directeur vin het gjmnasium U lUem III te BataviaIS benoemd de heer N J Hoorweg 1 docent m de v is ennatuurkunde Men schrijft uit het estland De vroege nrdappelen stiiii heerlijk t vld terwijl van de vrucht vooral perenbooinen een ruime oogst kan erwacht worden De A ril h Courant gelooft met dat de wijze waarop thanshier te lande scherpschutters vereenigingen worden opgeugt zal strekken tot bereiking van het doel Men volgt een vreemdmodel en poogt vnjw illiger corp n in te rigteu op d n voetder engelsche rillemen terwijl men uit het oog verliest dat inEngeland het leger derwijze is mgerigt dat met ligt een manvan roeping dairin dienst zil wdleu nemen Ligeniljjke volksweer ontbreekt daar te lande terwijl in Nederland naast hetleger eene erkende georganiseerde volk sweer wordt gevondenin de militie en de schutterijen De Aruh Cour vereenigtzich geheel met de aanmerkingen welke dezer dagen op ditstuk door het Handelsblad zijn gemaakt en gelooft dat hetgeen in dat blad is medegedeeld aangaande de amsterdamschePro Patria niigezonderd het papierfahriekachtige der benaming geheel beantwoordt aan bet denkbeeld eener doeltreffende inrigtmg Het doel is gemakkelijk te bereiken door permanentevereenigingen ingengt als militaire oefenscholen voor iedertoeginkelijk niet door soldaatje spelen of door kinderachtigmilitair vertoon Men leest in de N Utr Conrart van 20 April Wij vernemen dat bij gelegenheid van het overbrengen van het vee naar de weide op den 25 april 11 weder het bewijs 13 geleverd dat de boeren waar bet hun belang geldt van de zwakke plaatsen m wetten of verordemngen zeer handig tot hun voordeel weten gebruik te maken Een aantal boeren van even buiten de afsluitiiigslijn gelegen plaatsen hadden quasi land gehuurd van bioer A neef B of vriend C binnen de hjn gelegen en kwamen nu op 25 april met talrijke koppels vee aan de lijn van afslu tmg om doorgelaten te worden Zoo had de burgemeester van Maartensdijk evenwel de wet niet opgevat ZEd Achtbare weige de te regt de doorlating Ook de commissaris des konings m allerijl geraadpleegd vereenigde zich met dit gevoelen Niet alzoo de boeren Zegevierend toonden zij burgemeesier en commissaris na eeniga uren een telegram van den munster van binnenlandsebe zaken waarbij het vervoer werd toegestaan Men zegt dat er op deze wijze honderden runderen volgens de wet en in spijt van gemeentelijke en provinciale autoriteiten zijn binnengevoerd Moordrecht 27 Apnl Heden heeft de burgemeester alhier op last van den distncts commissaris voor de ilui der veeziekte ongeveer twintig stuks rundvee in beslag genomen en doen afmaken zonder dat de eigenaresse Jaarvoor schadevergoeding erlangde Zij had het regt op de onteigeningssom verbeurd door te trachlen het uitbreken der heerschende ziekte onder hare runderen geheim te houden oorwaar eene les voor veehouders die meenen dat het der regsnng met de handhaving der veepestwetten geen ernst i3 Gemengde Berigien o oo De waarde van den veestapel m Icrlaud wordt g achat op 420 roiliioen guldea De socialist Pierre Ltroui at Dun vrouw en kiudereneeue laiidbouHkolüriie st thli u iii l tne Dt p uiaische TLmigenaan den Kijn orden geprovidudterd ïij de bt er ehe rtgimtnteaftordea vierde en vijfde bataiUou geformterd D franstbe kroonprinaLeeft eene derde operatic ondergDaa Men gtai m l ► njk i ct met petitien tegen de legerorgani dtic De on erL i dï tdeQ te Oporto zijn oaderdrukt Het groote conserva oirt is ie Madrid doo brandTermeld In Columbia zi n op uiluw t Ludigt ttoeiin tn uiif ebroktn De adellijke hongaarsch lijfoacht u her rcld Vau 13 20 apnl ZIJD m Engeland iijf ruudercu aati ttaat D t cfc stallcu Deaf cheidüïoorsttl mg van Adeline Patti te Par ft O fr opgc bri t Men wacht eene frauscho leeniüg aü ToÜ mii ttxD ler honderd te Rome vereemgdi clencnka hebben een prj e t ecteektud teijeu het geueld dat het wereïdl k gezag wordt aingeUdaQ Ie Washio on wordt eene turksche k aiie ge t tiird A au li 2J apnl zijQ aangetast m Zuid Hollaiid 555 m Noord Hollaul 12 in Gtlderlaod 17 lil Ltitcht 30 111 i oord BriibaDt geeue totaal b t rundereu Te hchooudf rwoLrd heeft verzet plaata gthad bij het j m ktn an tt vee de miUtdirtQ hebben gevuurd twee pfr 01 en zijn edood eu twee zwaar gekwet t De k eeriuakcrjikucLhts te Panjs n wcler aan het werk oa Bismaitk hcefl n Poinmcten cci lau i n 1 gekotbt vaa Sofl duizend th In I otinriusi n eu dei L zas wi tn pan ulieren baMillons vnjwillgers uitru tCQ en op eigt n ku ttn 2 a 11 aand n ouderhoudeo IK veeziekte woedt met bevizhcid ia d e Luatra tbe bo eulaudeu lf u het ciole an den zomer en vaa dtu oorlog zullen WIJ achtcrlaadgeweren hebben Nu led r uit Europa zoa n Utu WLj lüopen begint lucn ernstig te waai cliuw u te ca d ind crhui ig De Avelgeveude magt van Wiscoübiii h eli het ttiaiefc t pzlk udaan de SIlu beraamt op Java eene eipcditie tegen weersputu vor teii a het noorden vau Celebes Te Ltrtcht vinden de vuile v rt fnh lA Jpaa voorstanders In den acclimatatictum te I u a zi ver billendL dierea door Mvaadwilligheid vergiftigd Duuderdas jl is de aai dtnjeener kerk te Wednesburv inec torf waardoor eeue ina vi mfcas hfcanederctortte op de daaronder sta inde hoorders iaarvan vtien gewo d werden Op Haiti IS geneiaai èalnave president geworden Het deenseJiestoom chip Thomas Rojs heeft lu de wateren vau pit bi rj i U UOOrobben evai geu In het kanton Zug is eeu bocr die water m Jemelk gedaan had veroordeeld tot IS maauden gevan eciastraf verlies an burgerlijke regten en in de kosten De invoer vau hoornvee easchapen uit Ilotttrdara i te Harwich met geoorloold Vergadering van den Gemeenteraad Dingsdag 30 Apnl Tegenwoordig de hh mr van Per n IJzendewm voorzitter de Grave Luyteo Uraggaar VNcaterbaau Kei linger Bnctiuer vau Geanep van StraateL cii Peetera De notulen der vojipB deriug worden gelezen ea gearresteerd ZijQ mgekomeu eene eere missive v n li eu teu j elcide van htt gedrukt versljj nopens den toestpnd der treraeente over IbbG een exemplaar zal i iu Jk daleden uitgereikt worden eene missive vin librv mee ter nzendende de rekening ec vp nt woordiDg over 1866 is door B cu W aa eziea eu in u de bevonden de goedkeuring wordt oorgestcld en aangenomen en de aftredende libr meester D Terp=tra herbenoemu met algemeene stemmen eeu schriftelijk voorstel van den heer Kist ondersteund door de bh Reinv en van Straaten in overweguig cvende om verander ng te breageu in de plaatsing aii de ijzeren bruggca over de gouwe en wel die tegen over de groenendaal te verleggen tegenover de keizer traat dat ten veel geUjkajatiger afstand tus then de vier voorge teldc overgaageu zouie opleveren bet voorstel wordt gesteld m handen van de commissie van fabricage om te dienen van advie de rekenuig tan den t huttersraad in handen ge teld van de heerc Luvten van Straaten en Pteter twee adressen om lu aanmerking te komen aU brugwathters bij de toekomende bruggen en twee tdrev en om begunstigd te wordeu mtt de betrekking van directeur der 2wem ehool ter visie Aan de orde is het ter visie gelegde adres van dea heer Ch Rv bvlte c 8 betreffende het leggen van een trot oir langs den fluwelen siwrel de heer Lujten vraagt of er noodzakelijkheid bestaat om den sinsel txh te verleggen de heer Buchner merkt aan dat vrocrer de aanleg van stoepen i geweip erd op eroud dat de rijwtg dan te smal zoude zijn de vooizitter antwoordt dtu heer iyten dat Je gedeeltelijke verlegging noodig is en den heer Buchner a de ryweg 4 70 a 4 80 tl bhjll by een trottoir vin 1 GO el De hh Westerbaan eu Peeters bevferen dat een trottoir xetr cutt zal be onden worden t t het vorkomen van ongelukken