Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1867

Behoort bij de GOUDSCHE COtRAJMT van DONDERDAG den 2 MEI 1807 N 31 De hr van Gennep vraagt inlichting betreflende de aangebragte stoepen dit puut wordt opjjrehelderd door den voorzitter De heer Luyten meent dat het trottoir voor de vele voetgaugers te smal ral zijn De voorzitter IS vau gevoelen dat het veel zal toebrengeo tot de veiligheid De heer van btraaten vraagt of d noodigc foDd n 5UÜ0 bestreden ziillea wordendoor de gewoue inkoni en waarop de voorzitter bevredigend antwoordt Het vooratel tot daarstelhng van een trottoir m 1868 in omvraag gebragt wordt met S tegen 2 stemmen die der hh Lujten en Bu bner aaagenomen Tot lid der commissie van administratie over de bank van leening wordt met algemcene stemmen herbenoemd de heer G Prince eo als regent an het beatedelmgshuis voor kinderen de beer J A Biezenaar met 9 temmen te n 1 mtgebrajt op den heer A H aa Dilleo i og IS msekomen eene retening an extra aitgaveti ten behoeve der latijn ehe stbool waarop besloten wordt tot af en o erschnjving De mtvoeriDg der fc aluiten zal geschieden zonder resumtie Hicroa emdigt de vergaderiug Biirgerlijke Stand GOLDA GtBOKEN 26 Apnl Johannes Hnbertps Bemardos ouders J de Rooij en C C Bruijnvia Johannes Cornells ouders H C van der Burch eu D W C lhoff 27 Helena ooders D Bakker en S de Jong Maria Cornelia ouders r J van Vouren en G M Verkleg Johanna Mana ouders A W Janknegc en J Berlijn Mijntje Johanna ouders P Snel en J C Reebeen Johanna Mana Margaretha ouder J J Bekink en C Heesterman ib Barbara ouders N van Leeuwen en j an Wijmen Theodora Clazma ouders H Spruijt en M Verbij Geerirdida ouders A de Frankrijker en G de Korte Gerardus Marinus ouders A J Vis en A van der Knaap 29 Barbara ouders J H Fehi en B de Vroom Adriana Willemina ouders P J Planken en C A de Zeeuw 0 EELt DhN 26 April H G van der L iar 5 m 27 J Hoonhout 4 d 29 K ADVERTENTIEN IMMMMiaiil lDr J B EOLL te AMSTEaUAM Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gmia by den Apotheker STEEN MEIJEE Voor de vele bengzen van deelnemiug bij het overlijden van mijnen dierbaren Echtgenoot betuig ik bij deze ooknamens mijue kinderen mijnen hartelijkendank Wed F L FtBEE flocT GoiPi 30 De ondergeteekende heeft de eer hiermede te berigten dat hij de VleeSCh hOUWerij van Mejufvrouw de WedK O D E N B ü E G van af heden heeftovergenotcen en die voor zijne rekeningzal voortzetten onder belofte van cenesohede behandeling T SPOOR GocDA 1 Mei 1867 Tuin met Koepel wordt te GoiiiJa cf naaste omstreken oor de Zomermaanden te hulr gevraagd brieven franco ouder letter X bij den BoekhandelaarG B vvN GooRte Goarfa Oud Carthagena s BEHGPLAMTEN OHE Bebouwt de landman vlijtig zijnen akker ploegt en zaait ii j op zijn tijd onvermoeid en bidt hij den Hemel om rejen en zonneschijn dau mag hij ook met eenigen grond hopen dat zijnen arbeid met vracht zal bekroond norden Jammer echter dat men in vele gevallen met alzoo ilenkt en handelt het zijn bij velen hoofdzakel jk die duidelijk zigtbare zaken welke men zoo attent behandelt terwijl men de minder zigtbare zaken aan zijn lot overlaat zonder er op te letten dat anderen door hunne meerdere zorg betere vruchten plukken men belieft bet aMan fortuin of toeval te noemen even alsof de fortuin rondging om zijne geliefkoosden te pakken welke rustig op haar zitten te achten misgerekend Die z jU hoofdhaar ml behouden en conserveren koope de OUD C KTHAGENVS BERGPL TE OLIE a 60 Cents het Fleschje dezelve zet dadelijk den wortel vast bevordert den groei en doet vaar het nog mogelijk is nieuwe wortels ontspruiten en bewaart tegen vroegtijdige grijsheid Dezelve is s 60 Cents per Fleschjeverkrijgbaar aan het Hoofd Depêt te Delft b j A BREETVELT Az en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER to damWestewagestraat A REIJNARD Oostpo t C WILHELMUS te Woerden A PEINS Zeixnhuizen W BARES Gormc iem A D LIYEU Dordrecht A J V D BEEKHOF Vtrecht En meer bekende depots in ons Eijk Engelsche Gezondheids Pillen beroemd ouder den naam van ENGELSCHE GAL SLIJM EN MAAG PILLEN Door eene meer dan 25jarige ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewijzen van Hare werking is zacht zij drijven de Gal en Slijm af versterken de Maag en be orderen de Gezondheid Doosjes van 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaar te Gouda J H Boers Apoth Wijdstraat Deljt C Hoog Apotheker s Grmtnhage i L F Snabilié Apotb Maassluis i i Scbansman Apotheker Botterdam C J W Snabilie Apotheker Vlaardingen C N E Hochell Apoth Pnjs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accgns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant uiver overgehaalde jENEVES a 4ü7jo per kan 64 oents idem a iVJi per kan 66 cts Jenever S soort Moutwijn a 462 o per kan 62 cents inl BEANDEWIJN a 46Vio per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoTOA 30 April 1867 DIJKGEIAFen HOOGHEEMEADEN van Rijnland brengen door deze ter kennis van de Ingelanden dat het Qaarderboek voor 1S67 blijkens aangeplakte publicaties ter visie zal liggen van 4 tot 18 Mei aanstaande en dat de bezwaarschriften daartegen voor 26 Mei moeten zijn ingeleverd Namens Dykgraaf en Hocgheemraden voornoemd W G DE BRUTN KOPS Secretarü Leyben 27 April 1867 Prijzen der Effecten I I gst koers pet Ned w sch 2Vs dito 3 dito 4 Handelm op reseBelgië Eoths 2Vj Spanje obl 2VsjPortugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d 1882 6 Mexioo 1851 3 Boekdrnkkeiv vao A BKINKMAN AMSTERDAM Dmgsdag 30 AprU AFKONDIGING BUHGEMT ESTER en WETHOFDFES van Goiiu ontvangen hebbende een beshut van dcii Heer Commissaris des konings m de Provincie Zuid HoU ii d liouderrle eenige bepalingen ten lunzien der be c irijvinn voor het Paluitregi over 1SC7 Jat IS van den 1 llei 1M 7 tot den jO 1 Ddt op den 1 Alei aan ii mie een ainv ing il worden gem 1 ikt me de beochnjvms der jnlentpligtigen Tab 1 14 n il tot 40j zijnde de aiij ei Uippers kofiijhuis kroeghouders enz en met het rondbrengen laii de huizen vm de decliratoiren die iii verloop van drie dagen van wege den ontvanger der Lirecte Belistingea weder ziil en worden afgehaald waarbij gunddt piteutpligtigen worden herinnerd aan de beptlingen vin art 2 der et van den 24 2 Dat met de be chrijv iig v iii de geuone pitentp igti en over den 1867 besonneu 1 40 1 tt e e genaars vaste huurders of andere va te gebruikers v n binnen vaartti gen zich ter bekomiug van PVIEJ T zullen moeten aingeven op het Riadhuis dezer Gemeente ten bureele vin H 11 7ptteri mcdtbrengende hunnen meetbrief en hun pitent van het vorige Jiar en zulks van den 1 tot den 15 Mfi 1S67 de zen eu feestd igen uitgezonderd 5 nat de knraers alhier met gedomicilieerde ondernemersvan veimakelijkheden en debitanten vin loterijbriefjes die beirtpcn met vcrroogen uit te oefenen alvorens het verschuldigde pitentregt ie hebben voldaan zij zullen zich tot hetdoen hunner aangifte almede ten bureele van H H Ze tersmoeten vervoegen wordende de kermis en marktbezoekendepatentpligtigen herinnerd dat de Maiktmeester hen niet vermagtoe te laten het ij met of zonder lood en tenten kramen ofstallen wanneer zij niet van patent acten voorzien zijn GoLU den 2b DKOOGLEE ER FORTUIJN v BI EGFN IJZLNDOOEN AFKONDIGING BLRGEMErvllR en I LIHOl niF vnn Go n gelet op art 30 § 1 en 2 der Wet van urn j M ut ISJj S a itsbhd n 4 op het Pei oncel houdende Art 30 5 1 A oor ieder dienstjaar te beginnen met 1833 ullen de ontvangers der directe belastingen ieder ic zijUe Gemeente en o ider toezigt des controleurs dier belastingen aan de wuuingen van alle ingezetene in persoon bezorgen of door eenen gemagtigde doen bezorgen een beachrjviüg binp bevattende eene beknopte opgive van de voomam te bep i n i en der wet en der door haar lan de belastm eliuldigc i op gelegdi verpligtmgen en gc chikt tol aangifie bij wij e van antwoord op de vrigen daTbij o ereenkorasti r het ichter ffdeiC wet ge oCj de formulier voori estelu bij üi erljk van het bejrag der huurwiarde het ninial deuren tn fn=eraen hairdsteden mitsgaders van hun ver angen om i e wnirde vin hun mobilair bepiild te zien op den voet de tirief bij art 28 § 3 vaatgeateU of e wel tot Ie vragen vin = chil tiug en telling dier vooiwerpeu op den voet ab lij 5 2 en 3 van art 28 bepnld vin het am il en de k i e der in dienst of m gebruik gehoudene dien en nerkboden eu paarden alles voor zoo verre wegens leder dier voirwerpen ie belasting op 1 Mei des jiar iv is ver t huldig I en niet aanwijzing van alle zoodanige verder bij onderheleu aK ivur V m ile kennis volgeus de bepilingeii e er wet wora ver eischt tot regeling der ver chnldisde beli tiug § 2 De tijd lier uure king m de be phrijviug ln jetten zal door het Gemecr ebe iuur voonf wor eu bekend gemiant en verbljft de bc elikk ng di wege ain ie leren Commissaris dcN Koning lu ijiic Pionno Gelijktijdig met voor chrevcne ütkei Iraiking 7 1 Jhet Ge raeeuiebestuur de Inge etciieu vervi ugiu van ue namen der personen welke ingevolge art 2 J 2 dour hetzeUe als te jTen chatter zij i benoem 1 M iken bij dae aan de inwoners dr er Gemeente he tt I Dit de ontvanger der directe beh tii gen voorno 1 1 im hunne woningen op de i 6 Ale aanst 1 ui e en volgende di r n zal doen bezorgen ten beschrijvingsbilji t ietwelk i houdi eene korte schets van de grondslagen de vo jrnoemde bei i itng zijnJc 1 De lluurwairde Z l i un 1 en eusters i De llurdsteden i Het Mobil ir ö Ui tuoden t J De Pairden bj wek ü ijet amn de vf rpii tii g jegens sll ks scii itki t in bt Eitkking tot Ie belas 111 opgeireven am lederen iiige e en Je noodige vragen dien 1 1 un ter beiutwojrding zullen z u voorseateld len ii lu hg het elve met de ineeJte imuwkeurigheid invulle Dit acht dagen ni de uitreik ng van voorint tic hiijci e i ij ingevuld V m de w i r gen der mire o Liien dot r of v n wege den ontvanger zullen worden ar eliaald st t Ui Ie Kl ceher een ieder vnj fle invulling te doen verr en eu hec bi je zijnen eire te doen onderteekenen door den U uvanger f zijnen gem ijtigde Dit de ingezetenen welke bj de beschrjving gce i biljet zullen hebben onuvangen gehouden zijn om de verei hte en behoorlijk ingevulde verkl iringen vour of uiterlijk op den 31 Mei m te dienen ten kantore des Ontvangers alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbiar zullen zjn Dat de nalatigheid onmauwkeurigheid of val chheid in de invulling der beschrijvingsbiliett n ten gevolge zuhen hebben de toepassing der boete en poenali enen bij art 35 5 1 tot 7 der wet vastgesteld lerwijl eindelijk tot narigl i tr ingezetenen met betrekking tot hunnen ainslag aan hen vro It kenbiar gemaakt dat de bevolking van de kom dezer Gemeente bedraagt een aantal van 13491 zielen eu tevens dat tot tegen cbatiers zijn benoemd W viN BEMMEL A Oü DIJK A 4N GENT en P M ROOSENDAAL Wordende een iegelijk mits deze aangemaand zich ten stipsle naar de bovenstaande bepaling n te gedragen ten einde zooveel hem betreft de orde en mauwkeurighenl iU de be hrijvins v m voormelde belasting te bevorderen en zich voor seh ide te wicbtm GoLDi den 26 April I 7 Burgemeester en W ethoueters voornoemd Dl Secretans De SnHjei iee ter DROOGLLE LE FORTLIJN v BIRGEN IJZtNDOOEN Boekdrukke IJ van A Bmlinait te Coida