Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1867

1867 Zondag 5 Mei 53 GOUDSCHECOURAIÏT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoada te voren De nriJK per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adverteutien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingez en zijn Uitgave van A BRINKMAN Zange Tiendeweg D n 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters w orden berekend naar plaatsruimte AFKONDIGING öOO OOc De BÜEGEMEESTEE en WEXHOUDEES van Gouda doen te weten dat bij koninklijk besluit van den 29 Maart 1867 n 83 is goedgekeurd dat met den 1 Mei 1867 tot den 30 April 1868 ten behoeve der gemeente Gouda worde geheven eene belasting op het gemaal voor zooveel de tarwe en spelt betreft tot het bedrag in het raadsbesluit van den 11 Januarij 1867 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschrif2 Februani 1866 zijnde de inhoud ten der verordening van den 31 Maart van genoemd raadsbesluit als volgt De Raad der gemeente Gouda Besluit Er zal te rekenen met den 1 Mei 1867 ten behoeve dier gemeente worden geheven eene belasting op het gemaal voor zoo veel betreft a De tarwe of tarwe met spelt of ander graan vermengd van twee gulden h De spelt of spelt met ander graan dan tarwe vermengd van eene gulden tien cents Een in ander gerekend over honderd ponden Meerdere of mindere hoeveelheid wordt naar evenredigheid in de belasting berekend Van deze belasting zijn vrijgesteld a Tarwe of spelt geheel gemonten zijnde ten dienste der branderijen brouwerijen en azijnmakerijen 4 Tarwe of spe t ten dienste van gezegde fabrieken mits de tarwe ten minste voor een derde en de spelt ten minste voor een tiende gedeelte met mout zij vermengd ten ware de aard der fabricdtie eene audere alsdan door Burgemeester en Wethouders voor te schrijven vermenging noodwendig mogt vereiscbeu c Het ten dienste v J evengenoende fabrieken van elders in te voeren meel mits het met de hierboven aangegevene hoeveelheid mout oader toezigt van de ambtenaren bij den invoer worde vermengd Alsmede zal op het van elders ingevoerd meel en gebak eene belasting geheven worden icn bedrage als volgt Van ongebuild tarwemeel twe i alden ongebuild speltemeel eene gulden tien cents gebuild tarwemeel twee gulden acht en ijftig cents gebuild speltemeel eene gulden twee en veertig cents ongebuild tarwebrood eene gulden drie en veertig cents ongebuild speltebrood acht en zeventig cents I gebuild tarwebrood eene gulden vier en tachtig cents ff gebuild speltebrood eene gulden twee cents g beschuit twee gulden acht eu vijftig cents koek van tarwe en kleingoed eene gulden vier cents Een en ander gerekend over honderd ponden Meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid Meel van tarwe vermengd met meel van ander graan en het daarvan afkomstig brood wordt wat de belasting betreft met tarwemeel of tarwebrood gelijk gesteld Van meel van spelt vermengd met ander dan tarwemeel en het brood daarvan afkomstig is dezelfde belasting als van speltemeel en van speltebrood verschuldigd S Februanj De invordering geschiedt overeenkomstig de verordening op de 1866 invordering van den 31 Maart Gedaan te Gouda ter openbare raadsvergadering van den van den 11 Januarij 1867 De Secretary De Burgemeester DROOGLEEVEt FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 80 april 1867 De Secretaria De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETUIJN v BEBGEN IJZENDOOEN AFKONDIGING De BURGEMEESTER van Gouda gezien de circulaire van den heer Commissaris des Konings van den 30 April 1867 Prov blad n 80 brengt ter openbare kennis dat Z H Ed Gestr krachtens de door den heer Minister van binuenl zaken op hem verstrekte magtiging om het vervoer van vee uit de stallen naar de weiden nog op bi n dag toe te staan heeft bepaald dat dit kan plaats hebbeu op maandag den 6 mei e k mits de geleider voorzien zij v ui een billet afgegeven door den Burgemeester zijner woonplaats dat het evenwel niet over de lijn van afsluiting mAg worden vervoerd en niet verder dan naar eene weide gelegen in eene geireenle grenzende aan die waarin zich de stal bevindt GoUöA De Burgemeester voornoemd den 1 Mei 1867 Van BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOVDA 4 Mei Het dreigende onweder drijft gelukkig voorbij Alles schijnt aan te kondigen dat de vrede bewaard zal blijven en het luxemburgsche vraagstuk de aanleiding niet zal zijn tot eeu verwoestenden oorlog Reeds maandag of dingsdag zullen de gevolmagtigden te Londen bijeen komen om het vrij nietig verschil in der minne bij te leggen Erankrijk wil den oorlog niet beginnen als Pruisen afziet van het bezettingsregt en dat regt is naar het oordeel der mogendheden geëindigd rent den duitscban bond Engeland raadt ernstig tot den vrede Wat overigens tot dien plotselingen ommekeer htcft medegewerkt ligt in het duister en zal men eerst later vernemen Luxemburg zal nu onzijüig verklaard worden Frankrijk tf ien van elk regt daarop geene mogendheid zal de vesting mogen bezetten Het veiligste zou dan zijn de vesting te slechten en het landje zooals men zegt dat Engeland wil tegen vergoeding den groothertog toegekend met het evenzeer onzijdige België te vereenigen Hoe dit ook uitvalle de algemeene verwachting is dat de schikking spoedig tot stand zal komen Het is eene geheel andere vraag of de vrede daardoor duurzaam bevestigd zal worden Wie durft zich daarmede vleijen als hij bedenkt hoeveel brandstof zich heeft opgehoopt Zal men te Londen verder gaan en andere vraagstukken behandelen dan is het te vreezen dat de driften opgewekt zullen worden en gevaarlijker verschillen konden oprijzen dan het onbeduidende dat geheel Europa zoo plotseling in beweging bragt Dat wij ons tevreden stellen met het eerste gunstige resultaat en hopen dat ernstig nadenken vorsten eu volken zal afschrikken van het gevloekte oorlogvoeren Het zon onbillijk zijn de schuld uitsluitend te laden op het hoofd van beerschzuchtige vorsten de volken zijn ook uitzinnig genoeg om voor hersenschimmen en vooroordeelen naar de wapenen te grijpen en bloeddorstig zich vrijwillig te bereilen voor eene taak die al wat redelijk verstandig en gevoelig in den mensch is verloochent en slechts onheil en verderf aan de menschheid berokkent Wanneer zullen onze noorden en erkende begin= ieii waarheid worden en aller pogingen gewijd worden aan hooger doel de veredeling der menschheid Het ligt in een ver verschiet de volken moeten anders worden dan eerst zullen de heerschzucbtige plannen krachteloos worden Elk jaar van vrede is winst want langzamerhand rijpt het menschdom voor het doel zijner roeping Blijven wij bewaard voor den grooten oorlog er zal hier en daar wel een intermezzo zijn In Spanje dreigt een opstand uit te breken tegen de duldelooze dwingelandij op Candia vermoorden Turken en christenen elkander in Zuid Amerika en in Mexico duurt de oorlog voort Onze vee campagne ia spoedig ten einde wij hopjft voor goed Scherp toezien en snel handelen blijft pligt opdat de