Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1867

vruchten met verloren gian vnn een harden maar onvermijdelijken maatregel Het is treurig dat het hardnekkig vooroordeel lot geweld gednongen heeft maar de wet moet gehandhaafd worden De domme kwaadaardigheid is minder schuldig dan de fanatieke oede van zoo veien die ter gunste van geliefkoosden onzin eene onkundige menigte aanhitsen of van anderen die uit lafhartige zelfzucht het e kende voo oordeel met rond en open bestrijden 6uttenlttnï Londen l Mei Alen berigt dat het nederlandsche gonveruemeui aan het enjelsche den wensch heeft te kennen gegeien om de mogendheden die de tractaten van 1839 hebben onderteekend uit te noodigen tot eene conferentie en dat nu het engelsche gouvernemeat bij den koning der Nederlanden er op aandringt de conferentie zoo spoedig mogelijk bijeeu te roepen 2 Mei In eene meeting van afgevaardigden der re form leasue elke gisteren avond onder voorzitterschap des hc ren Beales plaats had is besloten om de reroruidemon stritie welke aanstaauilen maandag m Hjdepark zou plaats hebben ondanks de proclamatie des heeren Het gouvernement heeft de tegen maandag aangekondigdemeeting der reform league m Hjdepark P euters Oflice meldt dat de uitnoodiging tot bijwoning der conferentie aangekomen is Zij zal den 7 dezer worden geopend Het gonvemement heeft ter keunis van het parlementgebragt dat geen grondjlagei z jn vastgesteld voor de conferentie tot regeling van de luxemburgsche kwestie Men ishet slechts eens geworden ten opzigte van sommige preliminairen Daar de heer Gladstone het voorstel had igetrokken om de inwoning van étn jaar in de plaats te stellen vaade inwoning van twee jaren tot erlanging van het kiesregt heeft de heer Ayrton dat voorstel overgenomen waarna hetwerd aangenomen met 278 tegen 97 stemmen De heer Distaeli verzocht daa ip dat de verdere beraadslagingen zoudenworden geata ten einde het ministerie tijd te geven om inoverle treden De discussien zijn dienteugevolge verdaagd 3 Mei De dagbladen melden ddt het ministerie noch aftreden noch het parlement ontbinden maar het amendement van den heer Ajrton aannemen zal en alzoo de reformbiU verder zal laten bediscussiëren Tevens wordt door de dagbladen beweerd dat de regering de voorgenomen meeting m Hjdepark met zal beletten I aiTJS 30 prd Aan goederhand wordt gemeld dat de koning der ederlanden de eerste geweest is om nitnoodigiugen tot het bijwonen eener conferentie te Londen aan de mogendheden te rigten A olgens den Eteudard worden de onderhandelingen te Berlijn onafgebroken voortgezet maar zijn de voorloopige kwestien van wier oplossing de bepaling van het tijdstip voor het bijeenkomen der conferentie afhangt nog niet beslist 2 Alei De Moniteur meldt dat de staatsraad Jonasheden bij den minister van buitenl zaken zijne geloofsbrievenheeft ingediend als zaakgelastigde voor Luxemburg bij de keizerlijke regering De kamer van afgevaardigden en ds senaat zijn tegenmorgen bijtengeroepen naar men verzekert om eene mededee ing van het gouvernement te ontvangen 3 Mei De heer de Moustier heeft heden aan de kamerlan afgevaardigden medegedeeld dat de ojderhandelingen betretfende de luxemburgsche kwestie tot een eerst belangrijk resultaat geleid hebben Oostenrijk Frankrijk Engeland T uisen Snsland en de groothertog vnn Luxemburg zijn overeengekomenom eene conferentie te Londen te houden waarin de internationale veranudmg van Luxemburg zal worden geregeld opden grondslag van onzijdig verklaring Op het daartoe doorden komnggroothertog genomen initiatief is besloten dat deconferentie den 7 dezer bijeen zou komen De gevoelens waarmede al de gouvernementen bezield zijn en de gedachtenwisseling die reeds tusschen haar heeft plaats gehad i oen verwachten dat deze conferentie tot eene beslissing zal leiueu welke overeenkomstig is met de bdongen en de waardigheid van de bijde zaak betrokken mogendheden Deze beslissing zal gel jktijdigden vrede in Europa bevestigen Zoodra de conferent e eenbesluit zal genomen hebben ontvangt de kamer daarvan bengt Berlijn l Mei Gisteren zijn in bet huis der afgevaardigden tot president en eersten vice presid n herbenoemd de bh von Forckenbeck en Stavenhagen Bij de verkieying van een tweeden vice president behaalde de graaf Bulenburg conserratieQ de zege op den heer Carlowitz linker certrum De voormalige president van den rijksraad de heer Simon die tot dusver tot de oud iiberalen behoorde is overgegaan tot de nationaalliberalen deze hebben het besluit geuompn om voor te stellen nopens de constitutie van den noord duitschen bond over te gaan tot een eind discussie 2 Mei De beer Twesten heeft heden rapport nilgebragtbetreffende bet ontwe p de bopjio on titutie en heeft aangedrongen op de onveranderde aanneming van dit ontwerp De Norddeutsche Zeitung berigt dit behalve het artikelir den Moniteur te Berlijn verdere geruststellende berigfnmt Panjs schijnen ontvangen te zijn die naar men ben eerde in den jongsten ministerraad hst onderwerp van beraadslagingen hebben uitgemaakt en schijnen geleid te hebben om hetverbod van uitvoer van paarden nog niet uit te vaardigen Hier ontvangen handelsberigten uit Engeland gaan evenwel nog altijd voort te melden dat Frankrijk niet ophoudt aldaar paarden haver en granen aan te koopen Door graaf von Bismarck is verklaard dat Luxemburg wanneer het on ijdig grondgebied is geworden lid van hettolverbond zal kunnen blijven De londensche conferentie zalvermoedelijk van langen duur zijn 3 Mei Men verzekert ten stelligste dat de heer von Bismarck gisteren heeft gezegd toen hem de uitnoodiging totbijwoning der conferentie gedaan werd dat de neutralisenngvan Luxemburg Pruisen zou te vrede stellen n dal de pruisische regering indien dit hertogdom neutraal verklaard werd het met van het tolverbond zou uitsluiten doch dat de laatstekwestie niet op het gebied der handelingen van de conferentieligt Florence l Mei De Opimone zegt met betrekking tot het luxemburgsche vraagstuk o a het volgende Deze kwestie welke de rust van Europa bedreigde heeft eene vredelievende wending genomen Overtuigd dat noch het fransche noch het iruisische kabinet het stellige voornemen hadden om deswege iet zwaard te ontblooten en verstaan hebbende dat de bemiddeling der regering door de beide kabinetten niet alleen zon worden aangenomen maar aan beide zijden als zeer gewenscht werd beschouwd heeft koning Victor Emanuel geen oogenblik geaarzeld om zijne pogingen te voegen bij die van Engeland ten einde het geschil op zoodanige wijze te vereifenen dat alle billijke eiscïen zouden worden bevredigd en tevens de regtmatige gevoeligheid der beide natiën welke gelijke regten op onze vriendschap hebben en beide gealliterdeu van Italië zijn geene krenking zou ondergaan GOIjDA 4 Mei De commissaris des konings in deze provincie heeft aande burgemeesters de volgende circula re gerigt dd 80 april De minister van binneulandsche zaken deelt mij bij missive van I mei mede dat volgens bij Z Exc ontvangen bengt de vergunning om op den Sösten april 1 vee van de stallen naar de weiden te vervoeren door burgemeesters althans in Utrech zeer verschillend is opgevat Sommigen hebben vervoer naar zeer verwijderde gemeenten toegestaan anderen met Deze ongelijkheid heeft natuurlijk ontevredenheid verwekt De minister heeft mij gemagtigd zoodanig vervoer nog op één dag toe te staan Krachtens deze magtiging bepaal ik den 6deB mei e k als den dag waarop dat vervoer alsnog is toegestaan De minister verbindt aan deze vergunning echter de uitdrukkelijke bepaling dat het vee niet over de lijn van afslmtmg mag worden vervoerd en met verder dan naar eene weide gelegen in de gemeente gren7ende aan die waann de stal is gelegen In het vervoerbiUet moeten de plaatsen worden vermeld waar de stal en de weide zijn gelegen Onze minister van bmnenl zaken heeft aan de eerstekamer verzekerd dat de vreemde ingenieurs eenstemmig vanoordeel zijn dat het kanaal van Zuid Beveland de OosterSchelderuimschoots vervangt en dat Nederland dus aan de verpligtingeii voldaan heeft die de tractaten het oplegden Dt Indepen Jance meent dat deze bewering nog wel eene nadere bevestiging behoeft De minister van oorlog heeft aU een vervolg op vroegerehiertoe betrekkelykf aankondigingen ter kennis van belanghebbende ouders en voogden gebragt dat m het volgend jaarweder en voortaan jaarlijks een zeker aantal kadetten ongeveer 80 aan de koninklijke militaire academie voor de onderscheidene wapens van het leger hier te lande en in Oost enAVestIndie zullen worden toegelaten De N Utr Courant zegt De heer van Heemskerck Az minister van binnenl zaken steekt zijn voorganger Ihorbecke lu zake van veepest naar de kroon Thorbecke dwaalde toen hij niet fiks doortastte maar hij vond eenigzins Z jn verontschuldiging in het niet bekend zijn met den aaru der ziekte Van Heemskerk moet er echter tot vervelens toe mee bekend wezen Bedroevend is het evenwel hoe deze heer van zijne kennis gebruik maakt Hij geeft dispensatien m zake den invoer niet alleen maar als wij wel onderrigt zijn heeft hij ook dispensatie gegeven a n den directeur der veeartsenijschool om een aan runderpesi liidend of verdacht dier te houden 3 mei 18C7 Dal IS mijnheer de minister zeker een vreemd begrip van smetstof die op een plaats mag blgven bestaan en op alle andere plaatsen moet uitgeroeid worden Men schrijft aan de Arnhemmer Courant AVanneer het voor een kabinet opgaat wat in den regel voor pen leger geldt namelijk hoe meer manschappen hoe sterker dan IS dit ministerie zeker op den goeden weg om zich formidabel krachtig te maken Uit de debatten m de tweede en ecste kamer over de admimstratien van eeredieust gevoerd is het duidelijk gebleken dat de heeren Borret en Schimraelpenninok slechts op een gunstig kansje wachten om de departementen van eeredienst te herstellen en zich alzoo twee nieuwe collega s te bezorgen De heer Heemskerk schijnt ook van zijnen kant iets tot die meerdere sterkte te willen bijdragen want van eene goed onderrigte zijde verneem ik dat men dit jaar voornemens is aan de vertegenwoordiging eene verrassing te bereiden door haar ook een afzonderlijk ministerie voor openbare werken voor te stellen Men moet de geheele organisatie daarvan zeer in het geheim bewerkt hebben en zelfs zou reeds het personeel en het hoofd er van zijn gedes gneerd Namen kan ik natuurlijk met noemen al wist ik ze maar als zeker kan ik mededeelen dat het met de heer Beijerinck is zooals hier dezer dagen het gerucht liep dien men de nieuwe portefeuille zon opdragen Gcniengde Berigten oï cH I Te Nottingham is oit eene ambulante menagerie een ijsbcr ontsnap die de Trent OTerzwom en met werd achterhaald De thiaeiclie atr te naren iuUen voortaan eene europeesch wetenschappelijke opleiding ont1 vangen vooreerst te Peking en Hongtong De voorgenomen verpachI ting van het hongaarschc tabaksmonopolie is mislukt België vraagt j 8 miUioen voor geweren en wil GO miUioen leenen Mosquera dt j president van Columbia heeft het congres ontbonden en 43 kameileden 1 doen arresteren In I uxembnrg is een adres geteekt d door 150 noj labelen verzoekende inlijving bij Frankrijk De kouiog der Hell nen IS te Panjs de tentoonstelling komen zien Kei er Max wordt in Queretaro belegerd De klcermakersbazto te Londen vorrneo eene associatie tegen de redLlooze eisehen der knechts De fenian Burke IS te Dublin ter dood der akademie de hh Jules lavre en Gratrj In Catalonie heerscht I een algemeene gisting Oproenge benden willen de republiek Te 1 Spijkeuisse zijn weilanden duurder vtrhumd dan in 1866 Op hetpaaschfeest warea te Rome 60 000 vreemdtlmsen De Candiotenhebben twee overwinningen op de Turken behaald Te Breda zyneen aantal hoi es wegens ongezondheid onbewoonbaai verklaard Eenige particulieren te Samarang t achten 100 duizend gulden byeente brengen tot het stichten eener hoogere bargerschool Ingezonden Veetyph ias ciariositeiten Motto Het personeel is benoeiud en alle i ziju tot krachtig handelen gereed DE MIN i BINNENL ZAKEN De ziekte breekt in eene gemeente mt en de burgemeester aoet drie dagen op den veearts wachten om het feit te constateren daar noch de veehouder noch de burgemeester overtuigd zijn of het de veetjphus wel is vóór dit beslist is toch mag men met tot de afimaking overgaan De veearts met werkzaamheden overladen konde met vroeger komen Een burgemeester doet in een gemeente een paar stallen afmaken geholpen door den veldwachter en een in die gemeente gestationeerden rijksveldwachter daar niemand de hand wil leenen en het met raadzaam was hulp van buiten in te roepen Alles gaat rustig en de burgemeester roemt het gedrag des rijks veld wachters bij den commissaris des konings en verzoekt den heer officier dien rijksveldwachter eenige dagen te zyner dispositie te mogen geven En wat gebeurt De officier van justitie weigert den burgemeester dit verzoek op grond dat een rijksveldwachter niet mag afgetrokken worden van zijn dagelijksche dienst en deze ontvangt van zijn brigade commandant een ernstige reprimande dat hij zioh daartoe geleend heeft als zijnde daardoor zijn pligt te buiten gegaan Militairen mogen met by de afmakmg gebruikt worden ryksveldwachlers evenmin de boeren wülen met den arbeiders ordt het door de boeren verboden moe de burgemeester dan zelf alagten kuilen maken en begraven Moet de burgemeester zelf de stallen desinfecteren en berust de geheele zorg en het werk zelt op hem Er zijn distncts commissanssen benoemd Moeten de burgemeesters geen aanschrijving van de benoeming hebben En dit toch is volstrekt met overal liet geval Zelè toonde een distncts commissaris zijn aanstellmg en evenwel kwam zijn naam met voor op een lijst van comraisaarib en berustende bij een rijks veearts terwijl hij ook bij den burgemeester niet bekend was De burgemeesters die over duizenden beschikken en voor alles verantwoordelijk schijnen worden met vertrouwd om briefjes aan de boeren af te geven om het vee naar de weide te zenden daartoe is een speciaal verlof van den commissaris des konings noodig En is het met reeds gebeurd dat èn burgemeester en commissaris ces konings weigerden en de minister het gevaagde verlof gaf waarschijnlijk om de vriendschappelijk verhouding tusschen den burgemeester en de in ezetenen te bevorderen Om het vee in de gemeente naar de weide te brengen mag de burgemeester geen verlof geven maar wel den 6 mei om het buiten de gemeente naar weiden te brengen Is dat minder gevaarlijk Alles k ijgt aanzienlijke beloomngen mibtaue ee in5pectenr = alias buitengenoone rijksveldwachters twintig gulden s weeksj distriLt commissarissen alleen de burgemeester en ae gewone veldwachters hebben veel meer bezigheden sn ïrjgen tot nog toe mets misschien naderhand een krachtige d ikbetuiging m den vorm van een dagorder aan het corps Breekt de ziekte in een weide mt dan moet de weide gedesinfecteerd norden Zoude men het voor 100 de bunder kunnen doen het afmiaijen de verbranding vpu het gras en der hekken het witten der boomen waarom moeten die met verbrand worden j het herstellen van een en ander en de schadevergoeding voor het gebruik der v eiden zal met veel minder bedragen Huurde men de weide af het men haar dit jaar ledig liggen dan zouden regen en zon wel alle besmetting verdrijven en men was met de huursom voor een half jaar vrij en konde men het gras als hooi gebruiken Twee wou nger liggen naast elkander op de eene heerscht typhus op de andere longziekte De eene veehouder oni vaagt de gelden voor onteigening en ziei zijn vee begriven de andere ziet zijn vee actereenvolgens sterven moet he op eigen kosten met huid en naar doen begraven en omvangt niet de minste schadeloosstelling Is dat billijk De eerste militairen afgezonden ter bewakm van d lijn van afsluiting werden voor rekening van het gouvernement bc steed zelfs voor ƒ 1 25 daags Thans moet met ue nienw aangekomenen de wet op de inkwartiering toegepasi worden en de ingezetenen ontvangen dan slechts 60 cents daags zoodat nu in dezelfde gemeente eenige mil tairen ƒ 1 25 andere fOüO verteren Zoude dit geen maatregel zijn zeer dienstig om ontevredenheid onder Je m litairen en geschil met de ingezetenen te veroorzaken Mijnheer de Eedacteur In uwe Codrant van 2 mei wordt gezegd dat men iemand vnj logies heeft bezorgd in zake van den brand der kerk en van den toren Dit is helaas met waar de regtbank zal den palmg bg den staart pakken even als onze veldwachter die zich heel beleedigd acht als men zegt dat hij bijv nachtrnmoermakers zooals gisteren nacht in de doos had moeten stappen Maar wat zal ik u zeggen mijnheer voor ƒ 350 m t jaar behalve de met onaardige buitenkansjes je leven te wagen en dan nog grommen van vrouwlief toe te krijgen t geen baantje En evel t mensch kreeg het zeke te kwaad na zoo u standje Naar de buren liep ze zeker Maar in ernst gesproken het is een man die zijne roeping niet verstaat üie in een woord een bullebak voor een kind en een kind jegens een bullebak is Stolwijk Een Stolker maar met in sun hart Marktberigten Gtouda 2 Mei Bij veel aanvoer werden voor de granen merkelijKe hooge prijzen bisteed Tarwe Poolsche per 2400 kilo f 460 Boode Kleef che ƒ 455 Zeeuwsche per mud ƒ 12 ƒ 13 75 Kogge 8a 8 40 Gerst 630 a Haver ƒ 3 60 a 5 50 Boekweit Fnnscbe per 2100 kilo + 0 Noordbrabantsche ƒ 250 Br boonen 13 a ƒ 16 25 itte boonen ƒ 11 a 13 Groene erwten ƒ 10 a ƒ 12 25 Paardeboonen ƒ 7 00 a ƒ 7 50