Goudsche Courant, donderdag 9 mei 1867

IT fiizti vm ie pniisisohe ambassade mcdedecling heeft ontv mpii van e n t k pti he uit Berlijn waarin aan de italiaansche regering dank wordL betuigd oor de verzoeneude stappen die 7ij iu Je luxemburgache kwestie gedaan heeA Hetzelfde blad maakt gewag van gernchten dat onderhandelingen betreffende de kerkelijke goederen met het huis Kothscbüd zouden plaats hebbeu De Gazetta d Ilaüa berigt dat morden de overeenkomst betreffeudf de vcrvreomtiiijg der geestelijke goederen zal geteekend worilon öinncnlonö GOUDA 8 Md Wij vernemen dat heden avond te fi j re rouzltt uit vocring zal ziju van het 4 regiment infanterie iu het plantsoen bij de watcrmachiene Hen fin Mei had Ie Utrecht eene vergadering plaats die voor de toekomst onzer stad van het grootste belang zal zijn Ue directie namelijk van de ned rijnspoorweg maatschappij maakte haren deeluemers bekend dat het haar na cene onnoemelijk a inlal pogingen na een strijd van vele jaren eindelijk gelukt nas op billijke voorwaarden van de regering concessie te erlangen IJ ïour het leggen van een spoorweg van s Hage Gouda en 2 van een spoorweg Harmeien Kreukelen met geestdrift werd die blijde tijding door de vergaderde aandeelhöuüer = in die maatseh ppij vernomen met algemeene stemmen werden de concessien aanvaard en besloten tot uitbreiding van het niaaibohappelijk kapitaal ten einde met kracht en spoed de werken aan te leggen en naderhand de exploitatie op grooten schaal en met energie te kunnen ondernemen Met d inkba irheid en blijdschip zal deze tijding in onze stad ernomen worden ls men nagaat de talrijke adressen zoowel door den gemeenteraad de kamer van koophandel als door de ingezetenen over den spoorweg s Gravenhage Gouda tot de regering gerigt de meetings die over deze zaak zoowel in de residentie als onze gemeente gehouden werden de wanhopende phase waarin zoo dikwijls de verwezentiijking van dit plan stond dan moet thans een ieder opgetogen zijn dat aller weuschen stam vervuld te worden en wij in betrekkelijk korten tijd met grond mogen hopen en vertrouwen aan de residentie de hoofdplaats der regering aan een der meest bloeijende sleden van ons vaderland met ijzeren armen verbonden te worden en eene reis van 7 uren gaauscfa weldra in een half nur te kunnen utleggen Iu den loop der omstandigheden ligt het zonder twijfel dat eenmaal te Scheveningen een zeehaven zal gesticht worden Die haven zal de gelegenheid geven om de grootste wereldstad bet magtige Londen in slechts weinige uren te kunnen boctiken Wordt ook dit plan uitgevoerd dan zal de spoorweg ook daarheen verlengd worden en onze stad zal ruimschoots daarvan de vruchieu plukken Sedert jaren moest onze gem enle zich een allerellendigst station getroosten een gebouwtje dat ineen zakt en veel te kleb is om de reizigers te bevatten die van den spoorweg wciischcn gebruik te maken een gebouv dat onze stad niet waardig was Ook dit wanstaltig ea Hoogst ondoelmatig station zal weldra verdwijnen en plaats maken voor eene sierlijke en ruime inrigting die voorzeker aller wenschen zal bevredigen en bet doorgestane leed spoedig doen verdwijnen Gezwegen van de voordeden die de spoorweg voor handel en nijverheid zal opleveren zal hij ook niet weinig de genoegens van Gouda s ingezetenen vermeerderen Onze stad toch door de natuur zeer misdeeld komt nu op slechts korten afstand van het bekoorlijke haagsche bosch en het schooae zeestrand van Scheveiiingeu te liggen Menigeen zal na vermoeijeuden arbeid zich op eene gemakkelijke wijze daarheen knnnen begeven en di uir vinden hetgeen hem bier in zoo ruime mate ontbreekt De spoorweg llarmelen Breukclen kan ons ook niet onverschillig zijn Is die gereed dan zal men in een klein uur van ons n ar den Amstel stoomen en de eerste koopstad des rijks komt aan onze poorten te liggen Gouda wordt een centraal spoorweg pnnt Weldra zullen zich tw2e spoonvegen hier kruissen Zou het nu zoo ongerijmd zijn aan te nemen dat het daarbij niet blijven zal Zon zich in het verschiet geen spoorweg van hier naar Gorinchem en zoo naar het zuiden laten zien Wij gelooven dit stellig en meenen dat het niet uitblijven kau En wat zegt een centraal spoorwegpunt Wij verwijzen u naar Oberhansen vroeger een gelucht waar weinig of niets omging thans een uord waar eene onbegrijpelijke bedrgvigheid heerscht en waar de nijverheiti zich met reuzeaschredeii uitbreidt Gouda gaat filzoo eene schocne toekomst te gemoet Gelegen aan een voortreffelijken waterweg verbonden door ijzeren armen zoowel aan het buitenland als aan de grootste steden van ons vaderland bevolkt door een uitgebreiden arbeidenden stand voorzien van inrigtirigen die kunsten en wetenschappen bevorderen bevat het alle elementen iu zich van voorspoed en geluk Toont nu inwoners van Gouda dat gij die weldaden waardig zijt Gij wandelt op het goud als gij het aiechts weet op te rapen Daartoe is noodig iu de eerste plaats kennis en energie mogen die bij u uiet o dbreken De 6de mei zal voor u een gedeukwsardige dag blijven Eere komt daarvan aan de hooge regering toe die eindelijk den knoop doorgehakt heeft zich heeft welen te verheffen boven de kleingeestige tegenwerking van eigenbelang en zelfzucht en daardoor eene grootsche onderneming helpt tot stand brengen Lof zij ook toegebragt aan de ned rijnspoorv eg maatschappij zonder hare onvermoeide pogingen hare volharding gedurende eene lauge reeks van j iren ware de uitvoering van dit werk van nationaal belang misschien nog in de verre toekomst gelegen Door de heeren 1 ï Conroans J H van Gennep L de Groot Jr W Kromhout Jr T de Lange Jr K Mars H V Muller G A Oudijk Jr J T C Prince C Prince Jz II J Steenbergen G J Steens Zijnen G F van de Velde T P Viruly t W Weslerhaau F C van Zevien is de volgende oproeping rondgezonden In onderscheidene plaatsen van ons vaderland zijn iu de laatste maanden vereenigingen tot stand gekomen die zich ten doel stellen vrijwillige oefening in het 3cherpschieten en de verdere behandeling van het geweer De beweging iu dien zin is algemeen omdat waarin wij ook onderling verschillen lieiuc tot vaderland en koning en zucht tot behoud onzer onafhankelijkheid ia ieders borst evenzeer gloeijen Jaren lang hebben wij van de groote voOrdeelen der onafhankelijkheid genoten Nov 1803 getuigde van onze ibinkbaarheid btarvoor niets waarborgt Ons evenwel dat wij niet eens geroepen worden om die onafhankelijkheid te verdedigen en hoewel het zeker niet aan den goeden wil ontbreken zou wUlen is niet genoeg men moet kunnen Daarom heeft de sedert jaren alhier bestaan hebbende schuttersvereeniging Gouda zich ontbonden om in overeenstemming met de scherpschuttersvereeniging burgerpiigl die onder de leiding van den heer Steeniiekge s alhier bestaat eene algemeene gondsche weerbaarheids vereeniging op te rigteo Het doel dat de weerbaarheids vereenigingeu zich voorstellen is grootsch en edel het verdient onze ondersteuning met ter zijde stelling van alle bedenkingen van ondergeschikten aard De ondergeteekenden roepen daarom uwe medewerking in tot het tot stand brengen eener Goudsche weerbaarheidsvereeniging Zij wenschen dat op zulke grondslagen te doen dal ieder van weikeu rang of stand daaraan kun deelnemen Tot het vaststellen dier grondslagen noodigen zij ieder dringend uit eene vergadering bij te wonen die op VRIJDAG 10 Mei des at mdis te 8 uur zal gehouden worden in eeuo der zalen van de sociëteit Ons txenoegen iu de Boelekadc Van elk bataillon van het wapen der infanterie zullen en hiermede is reeds voor een gejeeite aangevangen éénluitenant en twee sergeants bij de normaal scbietschool te s Hage worden gedetacheerd ten einde daarbij onderrigt teontvangen in de behandeling van het achterlnad geweer Men berigt uit Luxemburg Aangezien de ingezetenen van de hoofdstad beducht zijn voor de gevolgen van de oulmanteling der vesting zoodat het geheele garnizoen zal worden verwijderd is een verzoekschrift aan den president der londensche conferentie gerigt waarbij wordt aangedrongen op de neutraal verklaring van Luxemburg dopr annexatie aan België Men schrijft uit Voorburg De idgebakende Ijjn voor den spoorweg van b Gravenhage naar Gouda die juist langs de kom dezer gemeente gaat doorsnijdt het buitenverblijf Hofwijk de beroemde stichting van onzen grooten dichter Constantijn Huygens Gelukkig dat slechts een gedeelte van den aanleg die door verloop van tijd reeds veel gewijzigd is zal weggenomen worden Het hqis ir zijn oorspronkelijken staat zoo bevallig in het water gelegen zal gespaard blijven Men schrijft uit Hengelo De stand der veldgewassenis in deze streken over het Jgemof E zeer gunstig I e rogge hoofdvrucht alhier schi ji v eiig op en zal spoedig den h lmïÊrtoouen Het koolzaad staat overal vrij goed Het ïundveevindt door de vele gevallen regenbuijen overvloed van grasiu de weiden Elke kersen en peerenboom schunt een grooteschoone bloem zij beloven dus veel De bijeuhouders hopenop ecu droogen warmen zomer daar zij in de laatste jaren door gebrek aan honig menigen zwerm hebben moeten dooden en de overige dezen winter slechts met moeite in het leven gehouden hebben Men schrijft uit Zwolle Vele boeren waaronder zelfs gegoeden zitten in verlegenheid met de betaling hunner landpachten als ander ins een gevolg van schaarschte aan klinkendespecie bij hen doordien zij wel veel van hun vee verkochthebben maar om het eerst te mogen leveren tegen hettijdstip van de opening der ijn van afsluiting welke zij totheden nog vergeefs afwachten eene onvoorzigtigheid die zijthans duur moeten bezuien want terwijl zij door den geslotenkoop zich de handen zien gebonden wordt het vee vooral hetP i e hier hoe langer zoo meer geldig Te Dockum was in de vorige maand de handel in vlaszeer g i limeerd ofschoon de prijzen geene aanmerkelijke verandering hebben oudergaan blijven zij steeds zeer hoog menbesteedt thans van ƒ 1 50 tol ƒ 3 10 per bundel de danvoerenworden met lederen marktdag geringer blijft de vraag voortduren d r zal de geheele voorraad spoedig zijn opgeruimdHet natte weder werkt zeer naueelig op de uitzaaijing voorhet nieuwe gewas die echter zeer aan ienlijk zal zijn de enormehooge prijzen van dezen winter doen menigeen besluiten omook in den vlasbouw het geluk te beprosvcn In granen enzaden gaat hier voortdurend niets om Aardappelen gevraagden gelden van f 3 75 tot f 4 50 per mud naar kwaliteitGedroogde chicoreij ƒ 6 75 a ƒ 7 pe 100 k De bataviasche berigten loopen tot 30 maart Aan het algemeen overzigt van het Bat Handelsblad iontleenen wij het volgende i De regenmoesson eet zijne stormen en blaauwe vlaggen en samarangsche reeongelukken heeft reeds opgehouden stof te leveren tijgers en slangen hebben ook geen bewijzen van vraatzucht gegeven wij kunnen daarom over de laatste 14 dagen peen accidenten maar slechts eenige incidenten mededeelen die hier de belangstelling gaande maakten Het eerste was een telegram van 1 maart per vorige mail ontvangen waarin vrees voor verwikkelingen van Nederland met duitsche mogendheden doorstraalde en de raad gegeven werd geen schepen te assureren tegen oorlogsmolest De zeildap van Z M stoomschip Java is verschoven en dit schip tot nadere order hier aangehouden Bedoeld telegram had de gemoederen hier nog al opgewonden zoodat men verleden zaturdagavond toen een talrijk publiek op het Waterloo plein vergaderd was om de militaire muziek aan te hooren herhaaldelijk het volkslied verlangde en telkens met geestdrift begroette Het tweede incident dat in den dagelijkschen gang van zaken eigentlijk gezegd dasrelijkschen stilstand van zaken eenigeverandering brengt is de komst der samarangsche deputatie die heden morgen door den gouverneur generaal in particuliereaudiëntie is ontvangen en een adres heeft overhandigd houdende de aanwijzing vau den ellendigen toestand der reejealdaar en het verzoek om door doortastende en spoedige maatregelen aan dien toestand een einde te maken De handelsstandvan Batavia toont niet alleen de levendigste belangstelling inhet lot der zusterstad maar heeft ook een adres van adhaesieopgesteld en door eene deputatie in vereeniging met die vanSamarang aan Z Exc doen aanbieden Morgen zal aan die deputatie door eene talrijke schare ingezetenen van Batavia een diné in de harmonie worden aangeboden waartoe gelijk dat gewoonlijk geschiedt door de feest commissie de militaire muziek het eenige goede muziekcorps dat hier bestaat was verzocht hetgeen echter door de militaire antoriteiten goedgunstig is geweigerd Moordrecht 29 April Heden had alhier de openbare aanbesteding plaats van de vergrooting der school en onderwijzerswoning in deze gemeente Bij de opening der biljetten bleken te hebben ingeschreven de navolgende personen voor de nevenstaande sommen G W H Wouteriood te Dubbeldam ƒ 6999 99 W de Jong te Gouda ƒ 7699 M den Ouden te Moordrecht f 7384 C van der Kuy te Moordrecht 8900 zoodat het werk is aangenomen door G Y H Wouteriood te Dubbeldam Gcraengde Berigten o Koo Op de parijcche tentoonstelling zijn bekroond voor schilderkunst twee Ncderlanderg de heeren Alma Tadema en 3oref Israels De saksisehe kamers nebben de constitutie van den noordduitschea bond aangenomen De Foorloopige fransche krijgstoerustingen hebben reeds 800 millioengekost België wil Lusembnrg volstrekt niet hebben De franscheerfprins gaat slechte zeer langzaam Toomit Van 1859 1866 heefthet engelscbe gonvernement ruim 16 ton uitgegeven Toor den aanbouw Tsn scfaooUokalen In een gedeelte van Yorkshire hebben de metselaarsfcnechta den arbeid gestaakt De catalogus der parijsche tentoonstelling in twee deelen van meer dan 2000 bladzijden kl Svo is in dennacht van 31 maart geheel afgedrukt Krupp te Essen heeft nog 2200 kanomicii in de maak voor vcrscbillende goaTornemeiittii tot een bedrag vau 15 millioen francs De koning van België verwoonde te Parijs in het hotel Walewski 2000 francs per dag Het getal der inzenders op de parijsche tentoonstellinfr bedraagt roiiii 4C 00 Vau 21 27 april zijn aangetast ir Zuid Holland 338 in Noord HuUaud G iu Gelderland 3 in ttrecht 15 in Noord Brabaut peen totaal 362 runderen Een sijoor vegarbeider te Winschoten hecTt zich zelveo u geklangd van een moord 12 jaar geleden gepleigd in de gtmeeote Haarlemmcrniccr In Éugeland 7iju van 21 27 pril geene gevallen van veeziekte voorgekomen Ue eiiii fntci iad viu Jjnemburg heeft den groothertog bij adrts te kenoeii egeveu dat zij oïet verlangtü als zelfstandig vorstendom te blijven bestaan In Fraokrijk wil men ïederlaud even als België neutraal verklaren Op Sieilie zijn ouverMachts een SOOtal iroed gewapende baiid eten aangekomen De heer van de Weijer zal België vertegeuwoordigeu op de conferentie Frankrijk heeft 200 000 paarden aangekocht De dotatie aan Lamartine is door den senaat met algemeene stemmen verleend Het derde katholieke congres in 1866 uitgesteld zal 2 september te Mechelen worden geopend Het kanaal vau Suez is werkelijk van de Mïddeilandsrhe tot de Roode zee geopend voor de verzending van goederen liet water rondom s Hertogenbosch blijft nog altijd ongewoon hoog Het nederlandsche taalcongres zal dit jaar in aagostus te Gent gehoutl u worden Den veldtuigmeester Benedek zijn al zijne ordeteekens ontstolen Weldra zullen de speelbanken te Wiesbaden Homburg en Ems opgeheven worden De vorst van Waldeck i te Berlijn aangekomen om zijn landje te veilen Men begint met het versterken van Weenen Den 6 dezer is de ijsgang op de Newa begonnen Te Loadea en Ashby zijn weder gevallen van rnnderpest voorgekomeu In de omstreken van Breda worden de beste rijpaanlen tegto hooge jHijzen opgekocht voor fransche rekening Keizerin Eu éuie heeft een standbeeld van Columbus aangeboden aan de republiek Columbia Ingezonden Schoolverzuim Het onderwijs kost thans veel zeer veel geld en nog Jaarlijks schijnen de uitgaven te vermeerderen Ruimer iocalen vermeerderd personeel kosten groote sommen en drukken de gemeente begrootingen Zoo hoort men dikwerf kkigtii zelfs van hen die belang stellen in het openbaar omlc h ijs en de gemengde school niet gaarne zouden iniajen Kn voorzeker de kosten van het onderwijs zijn sedert de invoerinir der nieuwe wet vooral in plattelands gemeenten aanmerkelijk verhoogd en de resultaten van het onderwiji niet altijd in evenredigheid van de vermeerderde kosten Wel zijn de meesti scholen door de vrijgevigheid der gemeente bestureu om kiiiJcreu kLstcloos toe te laten drukker bezocht en wijzen de schooistaten een grooter getal leerlingen aan maar in hoe weinigf geuieenten ontvangen alle kinderen onderwijs hoe zeiden bedrüagt het getal leerlingen meer dan 12 a 15 pet der bevolking en toch dit cijfer moest 18 pet zijn Volgens het verslag dezer gemeente over ISii was het getal leerlingen op de scholen 1S6S onder welk getul de leerlingen der bewaarscholen ten getale van 475 niet begrepen waren Het bevolkingscijfer was toen IS zielen zoodat met de leerlingen der bewaarscholen mede 15 en zonder die leerlingea 12 pet der bevolking onderwijs ontving In 1S42 was de verhouding volgens de bijdragen tot de geneeskundige topographic en sutistiek van Gouda door V I Buchner iets ongunstigvr toen toch was het getal schoolgaande kinderen 1591 op eene bevolkingscijfer van 14 451 of 11 pet zoodat dit iets vooruilgcgaiin is toch ontvangen vele kinderen nog geen onderwijs toch maken vele van de thans zoo ruimschoots aangeboden gelegenheid geen gebruik En dat niet alleen maar bijna nog erger dan het geheel wegblijven is het slordig schoolbezoek van zoo velen waardoor vele vruchten van het onderwijs verloren gaan en de staten der schoolg iande leerlingen dikwijls getallen aanwijzen die niet in werkelijkheid op de scholen gevonden worden Van vele zijden is over dit verzuim geklaagd en vele middelen zijn aan de hand gedaan om het kwaad zoo mogelijk te doen ophouden of althans te verminderen men heeft dwang willen gebrudten en schoolpligtigheid als een noodzakelijkheid voorgesteld maar de toepassing is tot nog toe uitgebleven en het kwaad woekert voort en neemt meer en meer toe vooral op het platte land Het mag een gelukkig verschijnsel genoemd worden dat de groote somman voor het onderwijs gevorderd de belangstelling van velen heeft opgewekt om met het onderwijs bekend te worden Onbekend maakt onbemind en dit is in vele opiigteu met het onderwijs het geval men heeft uog flaaawe herinneringen uit de kindschheid men weet nog het een of dei uit zijn schooljaren maar bet tegenwoordige onderwqs is voor velen een onbekende X alleen weet men dat het vrij wat meer geld kost dan vroeger verder gaat de wetenschap niet Hierin begint verbetering te komen men wil wel eens weten waartoe het geld besteed wordt en de zaken van het onderwijs wekken meer en meer de belangstelling Is eenmaal de belangstelling op het schoolwezen gevestigd dan kan het niet uitblijven of het bchoolverzuim mo t veler aandacht trekken en men mag I Iiopen dat de kennis der kwaal door het algemeen een eerste