Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1867

rrwl eii knjgsmaterieel van daar bee neggevoerJ Liixemh r blijft in het toUerbond I Mei Volgens den Times he ft het goui cnement der IC ecnigde staten geiegerd om de vorde die zijnin e I negens de sch ie door den Ahbami je j keiid aaneene oohei Isreglerlijke uit praai Ie ondernerpeu ioo als doorde eiizel che re ring h is e mn lerieie Globe schrijft tt ij hebben reden om tegeiooven e loudei che conferentie met zal uiteen gunzon Ier het len üeeld te oppeiep of zelfs een formeel voorstelie doen en zuiks door eene der mogendheden n urschijnlijkoi b guuiernenieut tot eene algemetnc ont ipening Wordtzooa II 1 voor Iil aingeuooiep ilsdan zou een conjirt dei roole mosnlle eii natuurijk het gevolg dairvan e en turopabhii t nn ffipeneu het is een onmetelijk legerkimp nairstnj I us i e drommen ordtn g Jrild en ten oorlog toegerust in if iciuiiig ai eene algemeene bo siug De roogenaheid die den i eigen len storm mogt welen te bezweren en eenevreed ime o oasmg in de plaats wist te stellen van het broepop de M ipei en die mogeudht id zou e n aig meene ueldoener u Ongelukkiglijk heeft turopa de gouden eeun nog nietbereikt e e zich in het verschiet vertoont en olsc ioon geeneDioden Iheid zich zal ver e ten legen het beginsel eener algemeene out ipening reezen nij datop dit oogenblik geen k lusbes w ooT hire 13 lei De conferentie heeft niet in beraadslaging genomen leze twee or telleu 1 tot een algemeene ontw ipening tot het openstellen vin de gelegenheid voot demogen lliei en die iin de conlerentie geen deel hebbeu tuouienom oe Ie treden bij het protocol 14 Iei In de zitting van het hoogerhuis op gi=terenheeft lord IVrhv de bepalingen van het tractaat tot regelingder inxernburg che kwesiie medegedeeld zoo al die in de erkhniig van den fnu chtu minister van buitenl indsciie ziktn m het wetgevend hgch iam opgenomen zijn Lord Deib leefter bijgevoegd dat de bmd tu clien het hertogdom Limburgen l iii cliHnd thans hetti opgehouden Parijs 12 Mei Ue Muu leur meldt dit het vudng wairb de lusemburgsehe kvie ie wordt geregeld gi ieien is geteekeud Ue regering zal de daarin vervitte bepiliugeu zoo poedij mogelijk aan den senaat en het wetgevend ligchaim niededi flen Betreffende het verhandelde op de londensche conferentievrneemt men dat de pru ische gevolmagtigoe zou hebbenverkliard in = ait te zijn om al dadelijk mede te deeieii datPruieu onmiddellijk het grooiste deel zijner troepen uit Luxcmourg zou terugtrekken en in de vesting met meer iten zoudin trikt noodig is om de ontwapening en gedeeltelijke ont minte iiis te bevverkstelligen Men ziet er van af om de vestingwerKeu te ra eeren hetgeen eene uitga if van dertig miluoeuzou vor eren iie Jol rn de Paris verzekert dat Frankrijk om mn schlind een bewijs te geven vin zijne vredelievende mz en zijne gtrnizoenen uit Stenav Siarburg en Sarreguemineszal terugtrekken Men houdt zich hier reeds druk bezig met het grootetentoonstclline fee t dit 2Ü jiinij door de prefectuur der Seine zil worden gegeven Men verhult wonderen vin de versieringen die lan het tadhuis zullen worden aangebragt Omeen denkbeeld te geven van de weelde welke daarbij zil worden ten toon gespreid benoeft men slechts te zeggen dit dekeizer jke commi ie twee heeren naar Svracu e en na ir Tunis gezonden heeft om zich de pilmboomen am te sehatfen welkemen rnnr H e op en enhe d wen eht te hebben De pouuge che eer ie kamer heelt thans ook met eene groote nieerderhe 1 het wet ontwerp amgenomen strekkende tot hePng eener nieuwe be a ting van een ainlal artikelen van verbruik Het was dit ontwer hetwelk herhaalde m len tot onlusten te Oporto heeft a inleiding gegeven m lar noeh de tweede noch de eerste kamer heeft zich daaraoor laten influenceren 13 Mei In de zitting van het wetgevend ligchaam heeftde heer Aloustier de navolgende mededeeling gedaan Mijne heeren De conlerentie te Londen heeft haren arbeid ten einde gebragt er zijn elf tractaten geleekend waarbij op eene deiinilieve wijze de internationale toestand van het groothertogdom Luxemburg wordt geregeld Het fransche gouvernement had zich reeds sedert langen t jd bezig gehouden met den onbeslisten ♦ oestand waarin dit vraagstuk zoo gewigtig voor de zekerheid onzer grenzen zich bevond en het wenscbte dat deze veiligheid zou verzekerd zijn door de hereeniging met Frankrijk of door elke andere combinatie Het voormme pnnt voor ons was dat Pruisen in den meowen toestand waarin die staat gekomen was door de jongste wijzigingen in Luropa te weeg gebragt niet buiten zijne gren zen en in strijd met het mtermtionale iCgt eene militafe mrigling behieid waardoor aan Pruisen tegenover ons eene hoogst offensieve positie werd verstrekt Wij waren geregtigd te hopen dat onze vriendschappelijke verstandhouding met het k ibinet van Berlijn eene gunstige oplossing zou ten gevolge hebben win het is altijd ons voornemen geneest om alle billij e susceptibiliteiten van Pruisen ie ontzien en in de kwestie die een europeesch karikter hul een wettig onderzoek der tiK Iten en de bel ingen der groote mogendheden toe te 1 iten wij hebben iis beijveid om door eer e coi forme verklaiiug elke lululii tot een confl et weg te nemen De iiügeudhe en hebben de voorleopige onderhandelingen gevoerd u min wij ons niet hebben gemengd uit een billijk gevoel V ui ie=ervp en gemitigdheid Op ille vru cn hebben wij gemtnoorl dit ivij elke onlosI sing zouilen ainnenien die met on e veiligheid en onze viar digheid zon zijn oveit u te brengen er die door de kabinetiei ons ter aanneming zou woilen aanbevolen als gestnikt om den vi le m iuro i te bevestigen Wij zoLden het niet luide genoeg kunnen zeggen hoeveel oiip rtijdigheid en begeerte om tot eene billijke en eervolle regeling te komen de mogendheden hebben lan den dag gelegd iSadit de ratificatien zullen zijn uitgewisseld zal het gouvernement den tekst van het tractaat medeoeelen Na de opsomming der re ds bekende bijzonderheden eindigde de heer oe Moustier met ue verklaring dat Frankrijk zich geluk wenseht met dezen afloop volkomen in overstemming met zijne zienswijze De Pitrie meldt dat de conferentie de tolkwestie vanLuxemburg met heeft behandeld die aan het onderzoek eenerspeci lie Cüinraissie zil onderworpen worden dez toestand zilgerej el I woruen md it het tractaat van Luxemburg met hetlolverbond al getxpireerd zijn dat weldra het geval zil wezen 14 Mei De Moniteur meldt dit de keizer be loten heeftde soldilen en onder ofbcieren van de ligtmg 1800 alsmedede vrijwilligers van het actieve leger wier diensttijd ultimodecember dezes jiars eindigt onmidelellijk n nr hunne haardsteden terug te zenden Brussel 12 Mei De Monteur België behelst het berigt I du de overeenkomst betreffende Luxemburg geleekend is olgeiis eei te egram uit Lonaen ain de Independmce Beige heeft lord S anley aan de conferentie het voorstel gedain tot eene iiuemeene ontwipening Berlijn 12 Alei Het voorstel van den heer Assraann bij de pinisische kiraer vin afgev i irdigden te zake van de benoeini g van den regi r Oberg luidt ils volgt I e kamer moge be luitei e verkliren dat de onder ue c niwoordelijk heid des ministers va i justitie plans gehad hebbende benoeming van den vroegeren hanoverschen regter Oberg tot vicepresident vin he hof van appel te Hatibor de wet en de staatsregeling schendt Dit voorstel is ondersteund door 114 afgev lardigden De oeireding tot den collectiven waarborg de neutraliteit vin Luxemburg wordt naar men verzekert ook aan andere europesche staten toegestaan Engeland heeft op gelijkenvoet als de indere groote roogendhclen dien uaarborg op zichgenomen De berekening der kosten welke de duitsche statenaan de vesting hebben besteed zal waarschijnlijk door decommissie v m liquidatie te Friukfort vastgesteld worden Frankfort 12 Mei in onze streken en algemeen in zuid eu zuidwestelijk Duitschluid i volgens overeensleromende berigten de stand der veldvruchten zeer gunstig Het winlerzaad staat overal zeer fraai het zomerzaid miakt sedert de ingevallen ainhoudende warmte goede vorderingen het koolzaad staat bij onder friai de bloeitijd der kersen en perenboomen is gelukkig voorbij de appelboomen st an in volle bloemenpracht de voedergewassen beloven zeer veel de stand van het gras is ui muntend en klaver wordt overal reeds voor de eer te mail gemand In de zuid duitsche staten wint de beweging voor hettreden in den noord duitichen bond steeds veld Uit Karlsruhe meldt men dat de thans aldaar vergaderde commissie van denlanddag eene verklaring aan al de leden van den landdag terondertcekemng heeft gezonden welke aan de regering zal worden ingediend wairin bij de regering wordt aangedrongen datzij alle pogingen in het werk zal stellen om de onverwijldeopneming van de zuid duil che staten inzonderheid van hetgroothertoedom Baden te bewerken Weenen 13 Mei Vn Komgenhof Tordt gemeld dat bij den aanvang van het warmere jaargetijde zoowel daar als in alle streken vin Bohemen waar in het vorige jaar veld sl gei en gevechten pints hadden en een groot lantil ge sneuvelden ter airde werd besteld de gevolgen van de onvoldoende ter airdebestelling zich op eene bekligensvvaardige wijze vertoonen erraIls nameljk v ie i raveu w iir de lijken meci dan een vaJ m hoog liggen niiuwelijks net een voet aarde zijn bedekt stijgen diar dimpen op welke m enkele streken de geheele a mospheer verpesten binnenland GOLD lo Mei Men verneemt dit bij het bestuur van de weerbaarheidsvereeniging bt plan be taat om eerstdaags eene lijst ter inteekenmg ils begunstiger te doen circuleren De behngstellmg die Burgerpligt reeds bij hare oprigtmg zoo ruimschoots most ondervinden aoet ons de hoop koesteren dit velen die met in stiat zijn een werkzaim aandeel te nemen door eene kleine geldelijke bijdrage zullen medewerken tot bevorderina der goede ziak en diarcloor ook den onver mogende zullen m stut stellen zich als lid aan te sluiten Niettegenst linde de eenvoudige leest waarop de vereemgmg geschoeid is gaat haie oprigting en instandhouding met kosten gepaard die vooral in üen beginne aanzienlijk zijn tn daar vin een goed begin veel ifhingt hopen wij dat ruime intee kenmg h t bestuur zal in staat stellen om alles te doen wat voor de duurz me vestiging der vereeniging noodzikelijk is Met genoegen vernielden wijden aanvang eener onderneming die voor on e slid een nieuw middel van gemeenschap opent met Levden Volgens achtersta inde advertentie is reeds werkelijk een d igelijksehe dubbele dienst begonnen door de schioefstoomboot Gisteren is de tweede kamer weder bijeengekomen Donderdag zal een aanvang worden gemaakt met de discussie overde 5c utterijwet Onder de ingekomen stukken was een voorstel van den hr de Bnuw tot wijziging der schoolwet van 1857 dat naar men verneemt hoofdzakelijk neerkomt op het verleenen van subsidien aan bij ondere scholen Het IS wnrlijk interessant het politieke spel der con scrvatieven ua te gian Hun orgaan e kent thans volmondigdit de heer Mijer hun lanvoerder in den strijd tegen denliberalen minister van kolomen Iransen van de Putte metsanders op het oog schijnt te hebben gehad dan den zetel opEnitenzorg Dat is het juist wat de liberalen steeds hebbenbeweerd en het is eene der redenen geweest waarom de motiekeuchenius met zoo groote meerderheid m de vorige tweedekamer is aangenomen geworden De conservatieven die thansmet de liberalen eenstemmig zijn in de afkeuring der houdingvan den heer Mijer hebben als een man tegen de motie gestemd A aarschijnlijk om dit te verschoonen tracht het orgaanthans te doen geiooven dat het ministerie dood onschuldig isgesveest aan het gebeurde Het ministerie zelf zegt het orgaan IS gefopt door den heer Alijcr het was onbekend met diensverlangen om den zetel op Buitenzorg meester te worden Wie zal het geiooven Het orgaan onderstelt waarsch jnli l dat het publiek de feiten vergeten is die zich met betrekking tot de benoeming van den heer Mijer hebben voorgedaan en ook met meer weet dat bij de discussie m der tijd in de tweede kamer gevoerd gebleken is dit de verheffing van den heer Mijer tot het gouverneur generaalschap eene afgesproken zaak was reeds bij de optreding var dit ministerie Hoe kan dan het ministerie worden voorgesteld als mede dupe te zijn geweest van de handigheden van den heer Mijer Het org an maakt intusschen een voorbehoud Het neemt de niet compliciteit van het ministerie slechts vooralsnog aan Het ministerie zelf moet die niet compliciteit bewijzen door zekere e schen van de nltra conservatieven in te wilngen Die eischen zijn met bijzonder auidelijk geformuleerd Het ministerie moet zich in de eerste plaats los maken van het zoogenaamde programma Mijer dit staat duidelijk te lezen maar het schijnt ook dat men het ontslag van den heer Myer verlangt Aux grands maux les grands remedes Wij zijn benieuwd te vernemen wat het ministerie antwoorden zal als de sommatie van he conservatieve orgaan in dekamer herhaald wordt Er is misschien voor de regering eeneenvoudig middel om zich met hare ontevreden vrienden teverzoenen namelijk het ontslag van de hh Trakanen en Mijer en de benoeming van den hr Eocbussen tot minister van kolomen en van den hr baron van Zuylen van Nyevelt tot gou ïernenr generaal Wij geiooven echter dat ook die maatregelhet ministene met zon versterken Hbl Gcrtengdc Berigteu ooï Ko Spanje wil bezuinigen door het afschaffen vau vier aniversiteiteo In geheel Engeland zija 30 00 bliudtu eu 12 bliuaenscholen apoleon zou aau Baz nie weidia een groot kommaQdeinejt beloofd heboen De ÈoDing van Griekenland i = te BerbjQ mtt bijzondere oud rscheidingontvangen Het koperen wordt m Frankrijk ook toegepast op ijzerenschepen Itahe rekent met 1 januanj lbb9 op een tekort van 5S0millioen De berlijnsche arbeidersvereenigmg protesteert tegpi de ooilog De eng minister van binnenl zaken is motteii aft ucü omden bok m Hjdepark geschoten De bevolking vao Petersburg bedraagt thans 40 000 zielen De coiiserva icte vritidtu van P Mijermoeiea nu eiodelijk erkennen dat zij bitter door hem gefopt zya Dr Circassiers die naar Turkije ontweken reikhalzen om temg te keerennaar de vleeschpotten van Ru land Rotterdam leert geld tegenSl apCt e spaansche revolutie nad rt met droogte eu duurte Gdnbaldi ijdt aan rhumTtiek en maLi e Te Inverness is e n schooner die men geheel getuigd te Fater 1 et omgeslagen waardoor eenigepeisoueu verdronken In de met mti geen digde week hebben zichin GiootBrittanuie op drie plaatsen iieune gevaUen van veeziea te voorgedaan waaraan 10 runderen tierven ecnige ai deren ziju uit voorzorgafgtmnakt De koning van P Di en heeft een fran ch ha tepotgeweer otd 170 ht beproefd eu oudeugdcljk bevonden l c bcn tnJarmstadt =chc Hmcr is onbeleefd genoeg den hertog veimiLdtr l van zijne civielelijst vooi te stfllen De naar Siberië vtrbai rh i i ic polenvrieudenhebben allen giatie vin den rusaiscben k Du ut toetreding vanKusland hebben nu alle Caropt t e staten bt iiUe Turk c z th aangeslotenbij de lutLruatiouale conventie an Ccnevc ttr verpl u van gewondenin deu oüik De frauacbe re criu 1 koopwaar kapiteins diedcQ oceaan bivaiea hebben aanstellen al sl e j vii d an 28 april tot 4 mei n n aangetast m Zuid Iljllana li Vergadermg van den Gemeenteraad DiUoSdag 14 Mei Tegenwoordig al de leden uitgenomen de heer Reut lz De untulen der vorige vergadering worden gelezen fn arreateerd Zijn mgckome i eeue miaiivt van het burgerlijk armbestuur inzendende dt rckenug over 1866 gesteld in handen au de hh Brageaar Pnace en 1 qv ei een adres van F Bclouje verzoekend m aaumTkue l omen by de beioemipg van een d recttur der zwt m=chooI ttr v ie een adres v a mej C Bik verzoekende teger 1 juhj ig ala hulp en rw ercs dei wcrkscboül bij de tUöSchei i hool Let ui t lag wordt eervol verleend een aj es vau mej J van d r Zwalm verzoekende voor bovengenoemde betrekking m aanmerking te komen ter vi ie een adies van J van Rijn verzoeken Je lu aanmerking te komen als brugvaehter cp de Gouwe ter visie eene mi sive van de coiamissie tut het nazien Jei re tu dtr gast hüi7en enz adviserende tot goedkeuring ter ie Aan de oid i een voorstel van B en om den pnjs ƒ l 7 71j vau het an de provincie veikocbtc tukjc grond te beleggen m inschrijving op L t tboek der nationale chulf waartoe bij acclamatie wordt bealu r een voorstel tot het aanbieden van een adres aan de pro ale staten tot het verieeuen van ubs die ten behoeve van arme krankzinnigen de in geneeskund e gestichten worden verpleegd Bij het bestuur is ouder het po tmerk Dordrecht ontvangen copie van een adres aan de provinciale staten hoodeode verzoek om lan te vragen ƒ 40 voor elk der m een geneeskundig gesticht voor rekening der gemeente verpleegd krankzinnige op grond van daarin vermelde ledeitu B en V geven den r d in overweging zich daaibij uiet aan te sluiten vooral op gro d dat die zaak reeds m behandeling is gev ee t in de najaarsvergadering van de provinciale staten en als strijdig kan beschouwd worden in t de voorschriften der armenwet De beer Kist kan zich daarmede wel vereenigen m ar cetft inbed nking zich te d er zal e te wenden tot de hooge regeung om de daarvoor uitgetrokken som algemeen gelijkmatig te doen verdeekn Aa nog enkele aa merkingen is het voorstel van B en A algemeen aangenomen Een voorstel betreffende de benoeramg van een directenr der zw emachool B en geven m overweging om voor dit saizoen zeker persoon voorloopig aan te stellen om later naar bevind van zaken t handelen Tegen dit voorstel worden eeoige aanmerkingen gemaakt als afwijking van den gestelden regel die bestreden worden uit het ooepnut dat deze betrekking met aan ieder kan opgediagen worden en besluit de vergadering met 9 tegen 5 stemmen de zaak in eene volgende zitting af te doen lot lid der gezondheidscommissie wordt benoemd met 13 stemmen en 1 blanco billet de heer dr A Romeijn De voorzitter verzoekt en verkrijgt magtigmg om de genomen besluiten zonder reoumtie te mogen ten uitvoer leggen Hierna eindigt de vergadering Burgerlijke Stand GOUDA Geboefn 11 Mei Willem Mannu ouders D Tan der Pool en T de Hoop 13 Clazina onders C OvtELEDEN 10 Mei 3 Man veld SI j M P C Walthie 18 m Koemans 18 d 12 Starrenburg wed M Bedijs 62 j j hobel 51 j G Prosman wed D Braat 67 13 C J Mul 8 w