Goudsche Courant, zondag 19 mei 1867

ADVËRTÊNTIEN 1867 Zondag 19 Mei il 536 Schrcerstoomboot Volharding 3 van Leiden en alle tusschcnplaatsen langs den heerlijken Rijn en Gouwe naar Gouda GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetreff D n öO Deze dienst verleent op Zon en Feestdagen RetOUrbilletten VaU alle Stations tot veel verminderd tarief terwijl het gewoou tarief en het tarief voor Vrachtgoederen Gelden Geldswasirden en Vee zeer laag is gesteld Ligplaatsen Leiden Haven Gouda Bolwerk F De e nieuwe onderneming der Vennootschap Leidsche Schroefstoombooidienstwordt beleefdelijk aan het geëerd leizend Publiek en aan den Handelaanbevolen door DE DIRECTIE r iiifiMiiiiiaM Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten licht ei Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligling aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER Genezen dadelijk alle catharrhalische keel en borstaandoeningen als verslijming h seschheid hoesten enz De onder medewerking van beroemde seneeskundige autoriteiten welgelukte vereeniging van sappen der doelmatigste kruiden n wortelen heeft de StOllwerCk SChe Borst Bonbons wereldberoemd d en worden Depots bevinden zich het pakje a 30 cent te Gouda bij den Apotheker J G BOEKENOOGEN op de Blaanwstraat te Schoonhmen bij A WOLFF P Getrouwd gt J VIN DEK BBEGGEN Az i Ir D J TAS DEB POORT i e oT IVaddUjcctti 8 Mei 1867 Bevallen van eene Dochter A SyELLEX Bboese Akkek Ooku nabij Golpa S Jlei 1867 Het is mij een droevige pligt hierbij mijnen innigen dank te betuigen voor ieder blijk van deelneming ondervondpn bij het afsterven mijner Echtgenoote C L WALTHER GoL DA 15 Mei 1867 Openbare Vrijwillige Verkooping van eeue BOUWMANSWONING en verdere Aanhoorigheden alsmede een Perceel uitmuntend goed WEI Of HOOILAND allet staande en gelegen in den Zuidp afpolder binnen de Gemeente MOORDRECHT op VRIJDAG den 31 MEI 1S J7 des voormiddngs ten 10 ure ten hui e van Mejufvrouw de Wed van Heemsbeegen zijnde het Raadhuis van en te Znenhui en Nadere informatien zijn te verkrijgen ten kan ore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen alsmede bij den Yerkooper en eigenaar PIETER KAPTEIN wonende op de voorschreven goederen K en C Jonker Turfsingel Cl igen heden van de bronnen FACHINGEK en SELZER WATER op heele en halve kruiken en SCHWALBACHERSTAHLW ATER op heele kruiken VULLING 186 7 Mede te bekomen bij Mej de Wed A C SCHOUTEN op de Markt GoiDA 10 Mei ï u Des Zondags van LEIDEN s Morgens len 7 ure in Correspondentie met de treinen v in 11 u 12 m van Gouda naar Utrecht en Rotterdam Van GOUDA s Nam ten 4 u 45 m naar aankom t der treinen van Utrecht en Kotlerdara ten 3 u 40 m en 4 u 13 ra en in Correspondentie met de van Leiden vertrekkende treinen naar Amsterdam en Kotterdam ten 8 u 55 m en 9 u 56 ro De overige dagen der week Van LEIDEN s Morgens ten S uur iu Correspondentie met de van Gouda vertrekkende Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io per kan 64 cents idem i 47V c Vo per kan 66 ets Jenever soort Mouwijn a 462 io o per kan 62 cents inl BR VNDEW1JN a 462 io 7o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 15 Mei 1867 treinen naar Utrecht en Rotterdam ten 9 u 36 m Van GOUDA s Morgens ten 10 u naar aankomst van bovenvernoemde treinen Van LEIDEN Ten 1 u 45 m iu Correspondentie op op de van Gouda vertrekkende treinen naar Utrecht en Rotterdam ten 6 u 28 m CU ten 6 u 30 m Van GOUDA i Dr J B ROLL te Amsterdam s Nam ten 5 u 30 m in Correspondentie met de van Leiden vertrekkende treinen van 9 u 42 m en 9 u 56 m naar Amsterdam en Rotterdam Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 14 Mei I aag te Hoossta 1 Geble cu pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 55 553 8 55 dito 3 fi 78 dito 4 851 8 851 2 Handelm op resc 1421 142V8 142 4 België Roths 2I 2 Spanje obl Z j 30 l6 31 Portugal obl 3 40 401 8 Rusl obl H 5 92V8 92Vi d 1828 29 5 d 6 serie 5 74V 75 d Lond 1862 5 841 4 dO Amst 1864 5 865 8 86S d Amst l 860 41 2 821 8 Aand spoorw ƒ 180 181 180 45 4517 0 457 dito dito 21 2 2278 23 23 d i renteAmst 5 65 8 d nat 1854 5 5IV16 51 51 l6 d inzil 1864 5 56 5678 Italië Amst 5 Turk bnitenl 5 28 l6 28V 6 287 Griekenland 5 12 12V8 Ver Staten 1874 5 74V8 74 Vl6 d 1881 6 78Vi6 d 1882 6 771 4 7778 Vie Mexico 1851 3 1 U Visl 1 78 14171 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Dete Couraut verschyut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure inguzonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien art 182 der wet Tan den 29 Junij 1851 Staatsblad n 85 Brengen ter kennis van de ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente in 1866 ter plaatselijke secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van vijftig centen GoDDA den 16 Mei 1867 BiKGEMEESTEB en Wethoüdeks voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETUIJN v BERGEN IJZENDOORJf Overzigt GOtDA U Mei De afloop der londensche conferentie heeft niet dien indruk gemaakt welke men van zoo gunstige uitkomst had mogen verwachten De oorzaak van dit verschijnsel zal wel daarin liggen dat de schikking reeds tot stand was gebragt en algemeen bekend geworden voor dat de diplomaten bijeen kwamen Toch is de uitkomst belangrijk en volledig het Inxemburgsche incident is volkomen opgelost De pruisische bezetting gaat heeu de vesting wordt ontmanteld en het arme land wordt geneutraliseerd Ket geguarandeerde Luxemburg zal nu wel voor niemand begeerlijk zijn Met deze uitkomst is eene dreigende aanleiding tot oorlog weggenomen maar de dieper liggende oorzaken blijven bestaan Het beteekeut iets dat alle partijen te Londen vervuld waren van vredelievende gezindheden maar de treurige ondervinding belet toch dat iemand ooit onbepaald vertrouwen stelt in vorstelijke betuigingen Men mogt genegen zijn meer geloof te hechten aan den zich meer en meer openb reuden zin der volken Van alle kanten gaan uit de verschillende standen der maatschappij stemmen op tegen den oorlog Dat zijn ongehuichelde wensohen maar zij rusten even weinig op vaste beginselen als de schoone onopregte woorden der vorsten Dit beeft nog het jaar 1866 bewezen toen de Pruisen zoo onwillig ten oorlog gingen en zoo spoedig bezwijmeld werden door de razernij van den broedermoord Het einde van de aanbidding des gewelds is niet nabij De op verlichting en beschaving pogchende volken zullen binnen kort tijdsverloop bloedige offers wijden aan den geest der duisternis en der dierlijke ontaarding voor dat de pogingen van de vrienden des lichts ingang zullen vinden tot het doen erkennen der zachtmoedige kracht die de wereld zal overwinnen De vrede is tijdelijk behouden maar de ontwapening is in de verte niet verkregen Men siddert bij de gedachte aan de koudvochtige monsters die telkens nieuwe veruielings middelen uitdenken en bet hart krimpt van wee over de ellende des menschdoms bij de volstrekt algemeene krijgstoerustingen Wij gelooven niet in de spreuk dat wij ons ten oorlog moeten bereiden als wij den vrede willen Want die verspillende krjjgstoerustiugen zijn de worm en de kinker die aao het welzyn en hel leven der volken knaagt Van daar de enorme schulden die uit vroegeren tijd op de volken drukken de oorlog ia zoowel oorzaak van het onuitroeibaar pauperisue en de dierl ke verbastering der mindere standen als van de zedelooze wispelturigheid der overigen die daar bij den dag leven en onvatbaar blijken voor hoogere verwachtingen Waardoor is Oostenrijk zoo diep gezonken wat belet het bevrijde Italië met waardigheid op te treden in de rei der volken wat zal Frankrijk dwingen tot een verderfelgken oorlog De geldnood uit krijgstoerustingen geboren Het ryk gezegende vreedzame Nederland gaat hetzelfde pad Hireden Wij hebben te lang in viede geleefd en ons ont De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel i 8Ü Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte trokken aan den hoogsten pligt der menschheid Wij zullen meer joLgclingea oproepen tot het edelste handwerk wij zullen de burgers beter oefenen en organiseren tot den wapenhandel en die niet gedwongen worden door de wet zullen uit eigen aandrift de dwingelandij der krijgstucht zoeken Door angst gedreven greep alles naar de wapenen onze elvaart is ten offer gebragt aan uitrusting ten oorlog en als de uitbarsting komt welnu dan zullen wij zien dat wij te onzer eer toch veel te menschelijk en beschaafd zijn om als wilde dieren te vechten Daarom komt nu het voorstel zoo juist ter snede om ons kostelijkste bezit de volksschool reddeloos te bederven De heer de Brauw is een man van conscicntie hij heeft zoo groole verpligting aan de Groenianeu die hem op den parlementairen zetel steunden toen hij dreigde te vallen dat hö nu het conservatieve ministerie niet kan de taak op zich neemt tot de gewaagde poging om de schoolwet te misvormen Wij kunnen niet inzien dat hij het ministerie een aangename dienst bewijst de koloniale kwestie doet een onweder opkomen en de schoolwet agitatie bedreigt het conciliante minisierie met eene scheuring VVij hopen nog altijd dat deze partij manceuvre op schade en schande zal uitloopeii maar wij zien in een en ander de aankondiging der aanstaande ontbinding van het ministerie der heterogene capaciteiten buitenland Londen is Mei De kanselier der schatkist heeft in bet lagerhuis verlof gevraagd tot indiening der reformbill voor Schotland waarin onder andereu zoodanige verdeeliiig der kiesdistricten wordt voorgesteld dat het aantal schotscbe afgevaardigden in het lagerhuis met 7 wordt vermeerderd Bij de nadere toelichting van dit ontwerp ging de kanselier buiten de orde door zich een vrij scherp woord te laten ontvailen over de plaats gehad hebbende zending der deputatie uit de werkeude klasse aan den heer Gladsloue De indiening v m het ter tafel gebragt ontwerp we d daarna hevig bestreden door de schotscbe afgevaardigden die zich vooral tegen de nieuwe verdeeling der kiesdistricten verklaarden terwijl de heer Gladstone het plan niet minder scherp critiseerde en het voorstelde als een krachtig middel tot argumentatie tegen de reformbill voor Engeland Na eene langdurige beraadslaging werd evenwel de indiening van het ontwerp toegestaan 16 Mei Men is hier beducht voor ernstige agitatieu Nietlegenstaaiide de reformbill kans heeft om door het lagerhuis te worden aangenomen zijn de radinaleu toch van planom het stelsel tot het houden van openbare meetings voortte zetten en de thans bestaande opgewondenheid levendig tehouden om ten slotte de radicale beginselen te doen zegepr ilen Ook de geschillen tusscheu de patroons en de werkliedenbaren meer en meer zorg De kleedermakersgezellen die denarbeid gestaakt hebben zullen eene meeting houden waarbijzich andere werklieden zullen kunnen aansluiten Er zaleen optogt worden gehouH en door de voornaamste straten vauWestEnd De winkeliers zijn beducht voor baldadigheden enhebben het gouvernement verzocht om de noodige oiaatregelen van voorzorg te nemen Het schijnt aan geen twijfelonderhevig te wezen of eerlang za de regering eene pogingdoen om de vrijheid tot het houden van openbare meeting te beperken Gisteren heeft eene groote reformmeeting in St Jame Hall alhier plaats gehad Verscheiden parlemenuleden warener ook tegenwoordig Er is eene resolutie aangenomen strekkende om de agitatie gaande te te houdeu teu ainde alle beperking van het slemregt te doen ophouden Parijs 15 Mei De indruk door het bevestigen van dan vrede te weeg gebragt is verre van algemeen gunstig te zga De oorlogspartij die uit geëxalteerde fionapartisten hrniiiiiti verbergt har ontevredenheid ciet maar ziet in deiy mslag f