Goudsche Courant, zondag 19 mei 1867

der iQiiUcLsche confereutie een gevaar voor di dynastie ja j eife oor Frankrijk Er zijn velen die de gevoelens deelcn eRe men aan den heer Benedelii toeschrijft dat namelijk alleen een groote oorlog in staat vas om het dooi de ontwikke ng van het liberalisme en het mislukken dti raexicaansche expeditie c nigermate geschokte gezig des keuer te releveren Uit het ougpuni an Fra ikryks belang zien zij met smirt dat al de curopesche mogendheden zich hebben ver 1 eenigj tot eene soort van vreedzame coalitie tegen Frankrijk om het te beletten zijri grondgebied uit te breiden want in ek geval hee i de londensche conferentie FranknjK genoodzaakt van Je ii ng v in Luxemburg af te zien Wel is na r 71 11 he dt oor= ellen van Iraukrijk zelf die door de conferentie zijn a iugeuomeu miar die voorstellen waren slech s gediau om uit moeijelijkheden te geraken liet Journal de Fans ver ekert dat prins Michael devorst van Servië er lu gesla igd ia met den sultan eene blaLgnjke conventie te sluiten betrekkelijk Bosnië en de Her izogeHina volgens die conventie zou prins Mii hiid in zeke ed arbij voorziene eventuali € en aan het hoofd dier beldeprovinciën komen onder voorn aarde dat hij aan den sultan eenleger verschaffen zal aarvan het effectief later zal worden bepaald Er zijn nog altijd geruchten in omloop van een aanstaand europeesch cougre tot regeling van de verschillendeinoejel jkheden die nog m ons werelddeel buigende zijn Inverband daarmede ordt gesproken van onderhandelingen dedoor den heer von Beust den oo tenrijk ehen premier zouden ziju aangeknoopt om voor Kuslaud eene verbetering der tractaten vau ISöb te verkrijgen Ib Mei Het is een vreemd verschijnsel dat sedert hettot stnnd komen van het iractaat van Londen een groot aantaldagbladen die altijd ten voordeele van den vrede gepleit he ben nu zij verkregen hebben wat zij vroegen een k lad humeur lücuen Over het algemeen bestaat er met uitzonderingvan de voor inders quand mtmc van den vrede weinig ingenomenheid met bet tractaat Dit is echter gewoonlijk hetgeval me tniisacticn waarbij beide partijeu iets van harepretentien Hten viUeu 17 Ml I e Moniteur bevat eene ministeriele resolutie wiaibj de doorvoer van hooruvee versche buiden ver cheuafval van runderen wordt verboden langs de fransche greiuen van Lau erburg tot aan het departement Savove De t resolutie is senomen omdat vallen vin veepest ijn voorgekomen m sommiEc streken van UuUschland voorname ijk te frankfort Berlijn Ib ilei De prui ische landdag heeft zijne zittingen lot bet einde van deze maand verdaagd latusachen heeft men te vergeefs verwacht dat de Staats Vnzeiger zoo al met den tekst van het londensche verdrag zou vermelden dan er toch eene gedeeltelijke mededeeling van zou doen opdat Duitschland zich niet zou behoeven tevreden te stellen met de mededeelingen van lord Stanlej en den markies de Moustier De Provincial Correspondenz de voornaamste punten van het londensch verdrag mededeelende zegt dat nu het verzekerd 15 dat Luxemburg aan het huis van Oranje zal blijven toebehooreu en van den afst ind van het groothertogdom is afge ien de voon aams e grond in bezorgdheid voor Dui schlaud eg enomen is De omstaudigheuei waaronder de vriendschappelijke overeenkomst tusschcu Franknjk en Pruiseu gefloten eeft een nieuwen waarborg voor bdder ernstigen h i om til f politiek des vredes te volgen en die zal opnieuw worden bevt tigd door het bezoek dat de koning te Parijs zal afleggen Frankfort 16 Mei De kamer van afgevaardigden van den grootherlogel jk hessischen landdag heeft met 24 tegen 9 stemmen de l OÜO gulden apanige voor prins Wilhelm aingevraagd op 12 000 gulden verminderd Dezelfde kamer heefl de aanvraag der regering om beniUiging van 46 000 gulden voor vaste gezantschappen afgewezen maar 12 000 gulden toege iaaii voor een gezant te Berlijn en 20 000 gulden voor tijdrlijke gezantschappen Volgeus handelsbrieven uit Nevv lork zijn de berigten van het mmisterie van landbouw omtrent de uitzigten op den aanstaanden oogst m de veieenigde staten buitengemeen gunstig De veestapel is sedert het vttige jaar in de ud aanmerkelijk toegenomen Op 1 febr j bevonden zich volgens naauwkeurige telling in alle staten der unie 5 401 263 paarden waarde 429 27 l SOO aoll 8S8 3b6 muilezels waarde 76 940 000 doU j 11 318 900 ossen waarde 249 351 000 doll 39 3b D OOO melkkoeijen en schapen waarde 132 770 000 doll 24 6 3 0öQ varkens waarde 134 111 000 doU Florence Ifa Mei De minister Ferrara heefl een ontwerp betreffende de geestelijke goederen ingediend waarvan de grondslagen reeds waren nedergelegd m zijn financieel overzigt Ten behoeve van de schatkist zullen bOÜ miUioeu 1 van die goederen geheven die oij wijze van voorschot op die som zal gebruik maken van de renten ingeschreven ten name van de geestelijkheid eii van 12 m llioen 1 toehehoorende aan de geestelijke mrigtiugen Het overige gepelte zal bij wijze van bui engewoue belasting op de geestelijke goedereu worden gegelegd ter concurrentie van 25pCt van het kapilaaL De betaling daarvan zal geschieden m 8 balfjaarlijksche termijnen aanvangende met 1 jan 1868 Al de bepalingen betreffende de onvervreemdbaarheid der geestel ke goederen zullen worden opgeheven Het overschietende gedeelte zal worden gebezigd tot het uitkeeren van pensioenen aan geestelijken en het bekostigen van de openbare eeiedienst De operatien vereischl om uitvoering te geven aan dit wetsontwerp kunnen worden toevertrouwd aan eene financiële vereeniging welke daarvoor als miximum eene commissie van 3 pCt mag worden toegelegd Lissabon 16 Mei Volgens tijdingen uit Montevideo heeft op voorstel van de vereenigde staten om een einde lan den oorlog te maken de president van Paraguay een gevolmagiigde naar Washingtou gezonden maar de geallieerden hebben verklaard dit zij alleen op den giondslag van het geheim tractaat der triple alliantie willen onderhandelen Hiertegen heeft de amerikainsche gezant te Aosomption geprotesteerd De bevolking van la Plati welke volstrekt den vrede wilde was ook zeer ontevreden De revolutionnairen in de argentijnsche confederatie ofschoon door de nationale stnjdmagt geslagen winnen veld De cholera heerseht van Bueuos Ajres tot C orrientes öinnenlanö GOIDA 18 Jlei Naar men verneemt zal morgen zondag kwart voor een uur muziekuitvoering plaats hebben in het plantsoen door de stafmuziek van het 4 regiment infanterie Jvaai WIJ van goeder hand vernemen is alhier met 1 jinuarij jl tot st i id gekomen eene spaarvereeniging onder de ambachtslieden die zich ten doel stelt om na het bijeeubrengen vm een genoegzaam kapitaal met elkander te berimen hoe die som op de vooideeligste wijze in aller belang zou kunien aangewend worden tot den grondslag eener erkend uuiiige iiirigi IJ Terwijl deze poging voorzeker algemeene loejuichuig verdient wenschen wij van h irte het welslagen der Ijverige en edele poging Tot heden bestaat het aantal deelnemers uit 47 personen die n igenoeg ƒ 80 bijeen bragten door eene wekelijksche inlage van 10 centen V ij wenschen dat het I gegeven voorbeeld vele navolging vinden nioge Wekelijks worden de geziiuentlijke bijdragen gestort in e spaarbank Ook vernemen wij nog dat de vereeniging op diiigsdag a s 21 mei de tweede algemeene vergadering zal houden in het logement de Paauw op de markt De schuttenjnei reeds onder het ministerie Ihorbecke m staat van wijzeu gebngt en met enktle verandenniren door het tegenwoordige beuind overgenomen s londerlag bij de 2 kamer iii behandeling gekomen Bij de opening der beraadslaging heeft de minister van bmnei I zaken medegedeeld dit dewijl de in werking tredmg der wet door den loop der werk zaamheden vnn de kamer niet meer kon plaats hebben op het vroeger daarvoor bepialde tijdstip fl Meij die ternnjn nu op l augustus IS bepaald weke wijzigingen met nog eenige andere door de regering in de overgangsbepalingen voorgedragen zullen worden gedrukt en rondgedeeld ir scheen niet I veel opgewektheid tot uitvoerige algemeene discussie want bijna was e hamer gevallen en die discii sie gesloten toen de heer Stieltjes het woord vroeg om te betoogen dat vooraf uitgemaakt dient te worden dat de sterkte der militie zou worden uitgebreid gelijk m het plan en de toezegging der regering lag terwijl de heer Wintgens vooral na den gunstigen keer der europcche zaken wel geneigd was om onze volksw eerbaarheid te versterken maar niet zou kunnen medewerken tot aanneming der schutterijwet zoo deze in verband bleef met het voornemen der regering om de j larlijksche ligtiug der militie te verhoogen De m n van binnenl zaken gaf vooral te kennen dat de regering bij dat voornemen bleef en dat de triomf door de diplomatie in de laa ste dagen behaald toch niet mogt terughouden van versterking onzer weerbaarheid Overigens bleef ieder vnj nopens de latere wijziging der militiewet zijne stem uit te brengen geheel afgescheiden van de nu voorgedragen verbe enngen in de sohutterijwet die op zich zelven noodzakelijk waren Art 1 der wet is daarna zonder discussie aangenomen De verdere loop van de beraaaslagmg over de artikelen komt wat de hoofdzaken betreft hierop neder Dat met 43 tegen 11 stemmen is afgestemd een amendement van den heer Stieltjes op art 3 om de sterkte der schutterij te bepalen m vredestijd op 4 en in oor j logstijd op 8 man van elke 100 mannelijke inwoners in stede van de bepaling in het ontwerp op 3 en 6 De regering zagl geene noodïakehjkheid van de verhooging van het aantal 1 schutlerphgtigen maar zou gaarne het denkbeeld van den voorsteller m toepassing brengen om de schutteiij zoo veel mogelijk tot lokale diensten en tot meer lokale verdediging in oorlogstijd te bezigen Bij art G is eene niet onbelmgrijKe discussie gevoerd over het beginsel der plaatsvervanging Volgens het ontwerp is zij in vredestijd niet toegela en mair wel bij mobilisatie der schutterij Daarin vonden de heer Viruly en anderen een privilegie voor meervermogenden en eene ongelijkheid die tot desorganisatie kon aanleiding geven doch de meerderheid was weinig gezind om het verbod tot plaatsverv inging aan te remen dewijl het artikel dat haar toeslaat met 35 tegen 20 stemmen werd aangenomen De verdere artikelen 7 28 gaven weinig aanleiding lot di cu 5ie Hier en daar artt 13 en 14 werd de redactie verduidelijkt zoomede m art 25 nopens de vrijstellingen in vredestijd die sommigen te uitgebreid anderen te beperkt vondeu en die ten slotte op voorstal van den heer Moens ook zijn uitgestrekt tot de hulponderwijzers die aan het hoofd eener hgere school zijn geplaatst In de zitting van de tweede kamer der statengeneraalvan gisteren is de discu ie over de onderdeden der scnutterijwet voortgezet Art 29 nopens de uitsluiting uit de dienstIS eenigzins versterkt Men was gevorderd tot art 37 maartoen is besloten om eerst hoofdstuk 13 over het vraagstukbetreffende de koeten der schutterij af te doen en al belanderetot n i e beslissing daarvan aan te houden IJ lezen in de rnh Cour De letr door den baron van Zujlen van Njev lt het eerst verkondigd liberaal m het moederland behoudend in de kolomen heeft nu een tegenhanger gevonden in de praktijken van den heer Mijer Deze toont thans niet zoo zeer m woori eii d UI wel in daden dat hij behoudend m ïvederland en liberial lu de kolomen is In lb48 was mr P Mijer te Bal ivii de leider der liberale beweging in JNederland teruggekeerd liet hij ich spoedig kennen als de steunpilaar der conservatieve koloniale politiek Dit bleef hij tot 1866 Toen keerde hij naar Java terug en daar wordt hij weder plotseling libera il althans volgens hetgeen men van hem schrijft De heer Mijer schijnt de conservatieve begin elen als een overjis in dit koude klimaat te hebben aangetrokken en nu hij weder in het w irme Ind e is heeft hij zijn overj is aan den kapstok gehangen tot groote verbazing van hen die de vacht voor de huid hielden De graslanden staan in Friesland uitmuntend en zooals het zich laat aanzien kin de hooijing dit jaar vroeg beginnen De boeren hebbeu hun vee d m ook alle grootendeelslandwaarts gebragt De veelvuldige re en had het land weekgemaakt anders waren de koeijen nog eerder van stal gekomen Ofschoon de veemarkten gesloten zijn worden voor de koeijen toch hooge prij7en betaald De lammeren hebben een matigei prijs terwijl de biggen tol een ongekende laagte orden verkocht Li de Koln Zeitung van 14 mei wordt beweerd datmdien tu schen ÏSederland en België niet die hartelijke overeenstemming heerseht v elke men verwichten zou en waardoorNederland m geval van nood niet minder gebaat zou wordendan België de reden daarvan gezocht moet worden in deaveregtsche wijsheid der nederlandsche diplomiten en ir denapoleontische jmpathien van konirg Willem III De neddiplumaieii cbben hun land m den laatsieu tijd derwijze gecomp omitteerd dat België mdien het in de noodzakelijkheidwerd gebragt zijne neutraliteit te verdedigtn bezwaarlijk denned staat als een in alle opzigten te vertrouwen bondgenootzou kun en aanmerken terwijl het volgens net kenlsche bhd van te algemeene bekendheid is dat koning Willem III waardehecht aan de gunst van keizer Napoleon dan dat de belgischesouvereiniteit niet met reden beducht zou moeten zijn voor eeneverdeeling vau haar rijk lusschen die twee bevriende mon irc i en Gemengde Berigteo oï o De japaDsche ambtenaren zullen met het nieuwe jaar de europesche kls d j aannamen De wetgevende mast van Te Dordt heeft zich eene vereeniging gevormd tot bcrorderng der volksgezondheid Keizer Napoleon hetft nog eens 100 000 geweren besteld van eene nieuwe vinding lu Cornwallis is op u uw de veezaktt uit ibioken Bij het fransche wetgevende hgchaam zijn jcterpellatien aangevraagd over dure rtroplacapten eu zieke rijwormen Te laardingen IS bchloten tot eene haringjagenj ook in dit jaar Engeleche eu fransche onderuemers hthben conct sie bekomen tot het leggen van een telegraafkabel an i3rest naar bt Pierre op de ko t VaU NewFonn land Te Berliju komen choUrage allen loor In Frankenlaad ziju geene nieuwe gevallen van veetjphus voorgtkomen De kon ng van Pruiseu zal te Parijs lu het Luiembarg gthuiavest worden omdat hy het andere Luxemburg outruimt Het leger van Maiimiliaan is bij ueretaro door Porfino Diaz geslagen Miiamoo gedood en de keizer heeft zich door de vlugt gertd Men ducht in Itahe dat Garibaldi iets tegen Rome in den zin heeft Vergadenng van den Gemeenteraad 17 Iti Ttgtuwoordig de hb mr A A van Berj eu IJ endoorn De uotultn d r 7ijn ingekomen ttnc dispositie van hti gcdep staten den termiju bepalende van deluztt d iig dtr rekeningen ot ficatie een adres van den heer J H Hekker verzoikcmlt itg i 1 julij ersrcl ontslag als stedUijk rauzakmet er daar Li bti üt nd 1 = aK orthestmees er te Gruniiigeu eervol oi tahj wordt vcrletid B en stellen voor Cui dadelijk over te cian tot fne oproeping voor etu stad rauziekmeesttr dt httr vii auep w rsthte mei de oüieicreu dtr schutterij te haudfelen ovti et e mOe £ ke vercenigUK vaa die bt ti kkii g met dieu van kapclniecattr De heer Pnnce komt ter vergddenr De heer I ecters is van gevot len dat he trocfme t or olJoende eu wenschte dat te verboag u ook door het in verba d te breugen met ie schutterij Op voorstel van den heer iruU v ordt algemeen beOjIen di puut aan te houden tot eene volgende vergaaermg e n Tiiesvandehh Perk Al Cie verzoekende den zo dt r va dt g innas lekschüol voor zes jair m htur te bekomen voor i n hu aar Vüidt medegedetld het advies vau den gemeente arebm die oürditltdat de balken tt zwak zi n de beweging en het gedruwcb hinderlijk zullen ziju jor de cf ooi het doorstuiveu het tukadoren vau de ZülJeruig o i ve c t 3 Op deze gronden advi er n B en tegen het vT oek ni t we a i Zich de vergadering vereeui t Aan de orde is de diapositie van gfd p taten houdt i vcwr tel tot wijziging van de bijirootiug der ko teD vii a bur a d mbtstuur voor IboT en tot vermiudLnng der ain htt eive to t k j au lie B en W stellen voor aan hb gt dep ateu te kc en ie j efu dat de raad pere lecrt bij het vroeger genomen beoluit De heer Lujten vraagt etuige luliehtiig die door de voorzitter gegeven wordt waarna df vergadering iith verei ULt met het vw tel Nog IS aan de orde het voji l vau B en om ï vi der Hev te belasten met de waarneinmg der betrekking van J e r vst mscht ol De heer Lujten is tegen het vooretel omdat iJoor worJt verkort in tijii rcgt eu hij dm per oon ouk oiut=c 1 ir meent dat d persoon wel ge ruiktheid bezit u n het redden v n twee kmderen Dl heer Peeters luu l h l r U vroCj er door hem beweerde bij kan tot deze benoe ii Mik zoolang geene proeven van bekwaamheid egevtu 7jl t o em concours verlangen no de hh Prince en Item dit 1 lot e haddei ond r foiid en audeie leden hunne meeniug vooreedrd en hallen vir la deii zuti bij stemming zes voor en zes tegen het voorstel waardoor dt be li 5i0 1uitgesteld tot de volgende vergadering Hiermede eindigt de zitting Marktberigten Gouda 16 Mei Bg ueipig handel werden Tirwe en rop e lot lager orijzen afgegeven boekuut zonder prijsveram fring gerst en haver ruim pnjshoudend Tarue Poolsche per 240U kuoZ iSO Koode kleef che ƒ 445 Zeeuw che per mud ƒ 12 00 t ƒ 13 75 Kogge a S 50 Gerst ƒ 6 60 a 8 20 Huer 4a 590 Boekweit Fr per 210Ü kilo ƒ 220 Noordbrabanlsche ƒ 240 Br boonen ƒ 13 a ƒ 16 00 Witte boontn ƒ 11 a ƒ 13 Paardebooueu ƒ 7 a ƒ 7 SO De aanvoer van varkens en biggen was niet onbelangrijk en de handel iets levendiger Schapen werden mede l igverkocht Kaas Aangevoerd 47 partyen ƒ 25 a 26 50 Boter ƒ 1 06 a 1 14 per ned pond Burgerlijke Stand GOLD Geboren 14 Mei O EBLEDFi 13 Mei H de Jong 13 m 14 C van Miet 5S j 15 H knncken 5 w 16 M de Aroom 2 j 8 m T Looijmga 2 j 6 m GtriirwB 15 Wei V van Hcsse en 3 Ham F an Mfdhmzen en D Rupke W ïooijaard en C P Mui ter