Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1867

ADVERTENTIEN 1867 Donderdag 23 Mei 537 Belangrijk Berigt GOUDSCHE COURMT De Toortreffeltke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsehe Anti Eheumatische Waldwol Watten a 25 en 50 et het pak Dennennaaldeu Olie a 35 en 70 et de flesch aan duizende lijder van Jicht en Rheumaiiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere a inbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende beHijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde WaldwolGe zondheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumatische aandoeningen Schmidtsehe BORoTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaanwde Borst enz KIEFEBNADEL POMADE a 60 et de flacon IS een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM VtrecM Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendev eg D ii 60 SchooHhmen Wed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Woubrugge A de WILDE IJsiehtem J B MOLLE En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPuT bij M J C HAM Utrecht Betallen au eeiie dochter C SCHLUTEE geliefde Echtgenoote Tan A B G QUANT Eeltige keauisgecuif GoLDA 16 Mei 1867 Te Deift overleed den 15 dezer op TOjarigeQ leeftijd de Heer ADKIANUS PERK JicoBLs Zoon veel geliefde Vader en Behuwdvader van B M PERK en N C PERK HiKToGH Heijs AïgeJiieene iieani geruig GOCDA 16 llei 1b67 j Het 13 my een droevige pligt hierbij mijnen inuigen dank te betuigen voer it dtr bhjk van deelnem ng ondervonjrii b j hel afsterven mijner Echtgenoote C L WALTHER GoiDA 15 Mei 1867 Voor de vele blijken van belangstelling en vriendschap bij het herdenken der vijf en twintigste verjaring van ons huwelijk op 11 Mei 11 ontvangen betuigen ij door deze onzen hartelijken en nelgemeendeu dank G STRAVER J STRAVER Gocni 18 Mei 1867 KosTEhOEVEK Op zeer aannemelijke voorwaardeu wordt benevens een HUIS IE HUUR TE KOOP aangebojeu de Inventaris van een in hetzelve gehouden Winkel Yan BORSTELS MATTEN en wat daa bij behoort Gegadigden adresseren zich franco letter A Bureau dezer Courant Timmermanskneclits worden gevraagd voor VAST WERK en tegen HOOG LOON Adres bij A SCHIJG ERG ROND te GO VDERaK tr=ch FACHNER SELTSERen SCHWALBACHSTAALWA TER vulling 1867 heele en halve kruiken alsook dubbe gezuiverde Petroleum te bekomen bij HESS C alhier en G J de MOOU te Bodegraven Goudsche Broodfabriek De prijzeu van het brood onzer inrigting zijn van af heden riJN KRENTENBROOD 42 Cts p N 8GEWOON duo 28 GEBUlLDBROODlkw 25 d to 2 22 dito 3 21 ONGEBÜILD dito 17 BOGGE dito 12 Klein Brood KADETJES WEENERen KBENTEN BEOODJESj 2 C per stuk QOCDA 18 Mei 1867 PERK O Alp im L VAEOSIEAü Z Sotkoop i GOUDKADE aarmeien W G KJRVEES Hazersicoude Mej J GAAEKEUKEN Rotterdam Wed P de KOSTER Binnen en BuitcnlaDdsctie van A BRINKMAN AUe BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den korst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor BtlS STEEPRDKWERK tegen zeer billijke prijzen alle Couranten worden dadeLjk opgezonden Heeft mede voorhanden alle soorten van PAPIER POSTPiHIl alsmede BESTE ZWARTE Raderstoomboot d Idssel Van Gouda Maandag en Singsdag smorgens 6 nren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6I 5 unr Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Reïourtaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid füü minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a iè jg o o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever Z e soort Moutwijn a 467io per kan 62 cents inl BRANDED JN a 462 jo oy per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 15 Mei 1887 Prijzen der Effecten AMSTEEDAM Vrijdag 17 Mei Ijiagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2V3 55Vi6 553 8 5 Vl6 dito 3 65 65Vl dito 4 85Vl6 85 Handelm op resc 1431 4 1437 8 1437 8 België Eoths 2i s Spanje obl 2Vs S2Vi6 32V3 327 5 Portugal obl 3 40Vs 403 403 Rusl obl H 5 9 V8 943 8 9 V8 d 1828 29 5 d 6 serie 5 74V2 74V8 74 i dO Lond 1862 5 3 8 do Amst 1864 5 86 4 867 8 81 82V 817 Aand spoorw ƒ 181 182 ISl j Oost Meiaü 5pCt 46Vl6 461 j 46Vi dito dito 2V3 23V 6 237 237 1 dO renteAmst 6 66S 8 66Vg d nat 1854 5 52 8 52V8 52 8 d inzilv 1864 5 B7 B 57 3 57 4 Itahe Amst 5 48 48V4 Turk buitenl 5 28 293 28 l Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1831 6 787 dO 1882 6 77 773 8 7774 Mexico 1851 3 15 ie Boekamkker van A BRINKMAN IHxe Couraat verecfai jat its Donderdes en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren De pnjs per drie maanden IS 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten uór 10 ure ingezonden zijn êuitenlanïr XjOndOIl 19 Mei Een aantal kleedermakers wier gezellen het nerk hadden gestaakt hebben onmiddellijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om met andere personen bij aanwending van machine zoo goed mogelijk hunne affaire voort te etten terwijl zij uit Duitschland en Polen een aantal gezellen hebben ontboden die nu reed naar Engeland op reis of reeds aangekomen cijn Daar het werk met de machines goed is gelukt en er nu minder gebrek aan personeel is hebben die patroons verklaard hunne vorige gezellen niet meer in dienst te willen nemen tenzij tegen een lager in plaats van tegen een hooger loon Het tussch n Dublin en Bristol varende stoomschip Eosetta verliet dezer dagen eerstgenoemde stad met eene ladingvan 1000 vette varkens De overtogt die gewoonlijk in 16 ureu ordt volbragt duurde ditmaal ten gevolge vau stormweder waardoor eeu der raderkasten werd vernield verscheidenedagen Doordien op den tweeuen dag de kolenvoorr iad nasverbt iikt besloot de kapitein den ketel te stoken met varkens mitsdien werden tot op het oogenblik van aankomst te Bristol400 varkens met goed gevolg gebezigd om de machine aanden gang te houden Parijs 19 Mei De Siècle berigt dat de commissie voor het wetsontwerp op de legerorganisatie zich met overgroote meerderheid tegen de aanneming daarvan heeft verklaard Volgeus de FranBe betreft het verschil van gevoelen tnsschen haar en de regering niet de gansche voordragt maar eenige punten daarvan bepaaldelijk de bevoegdheid van het wetgevend ligchaam om de getalsterkte der ligting telken jare in overleg met de regering vast te stellen Het Journal des Débats betoogt dat de wapeningen diehier te lande plaats hebben niet een aanval ten doel hebben hetgeen te onderstellen eene absurditeit zou zijn maareenvoudig geschieden om ïrankrijk weder op het standpunt Iebrengen waarop tegenwoordig eene groote mogenoheid zichbevinden moet Zonderling genoeg bij deze redenering geefthet blad aan de r gering uen raad om zich niet te bepalentot het aanschaifen van den noodigen voorraad wapen en projectielen maar ook de vestingen aan de grenzen van Duitschlandte versterken Die raad is ook overbodig want sedert langentijd houdt de militaire genie zich met niets anders bezig zoodat Metz b V op dit oogenblik eene der sterkste plaatsen is die men zich kan voorstellen Intusschen is het artikel derDébats dat de onderteekening draagt van den secretaris derredactie hetgeen doorgaans zeggen wil dat het een ofEcieusenoorsprong heeft daarom opmerkelijk omdat het verwerpt hetdenkbeeld eener ontwapening hetwelk door de engelsche staatslieden is aanbevolen 20 Mei De Moniteur meldt dat de prijs voor de vrijstelling van de dienst bij bet leger verminderd is tot op 2500 francs 21 Mei In de zitting van het wetgevend ligchaam vanheden heeft de heer Ernest Picard verlof gevraagd om de regering te interpelleren of zij voornemens is om onmiddellijkbij de aanstaande verkiezingen voor het wetgevend ligchaam ende algemeene radeo het beginsel van vrijheid voor de kiezersTereenigingen toe te passen De heeren Glais Bizoin en EmileOllivier vroegen hoe het staat met den arbeid der commissievoor het wets ontwerp op het regt van vereeniging De voorzitter antwoordde dat in eene volgende zitting een juist antwoord op de vraag dier sprekers zal worden gegeven Berlijn 19 Mei Uit Gotha schrijft men het volgende De veepest is thans helaas in verscheiden gedeelten van Tbulingen uitgebarsten Het is gebleken dat zy bet eerst door Tee uit Podolië naar tJntersteinach in Beijeren overgebragt en aldaar niet terstoml als de typhus herkend maar voor longziekte gehouden is Van Beigeren is z door ingevoerd vee De pnjs der Advertentien van een tot zes regels met mbegr p van het zegel is bO Cent oor eiken regel daarboveu 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte naar eenige dorpen lu de omstreken van Hildburghauseu overgebragt en ook daar is aanvankelijk niet de noodige voorzigtigheid en waakzaamheid in acht genomen zoodat ziek vee naar de omstreken an Schmalkalden en Ei nach vervoerd is waardoor de pest zich ook daar verspreid heeft Ihans ziju overal de strengste maatregelen van voorborg genomen en de bes nette oorden door troepen geheel afgespirJ 20 Mei De Nord Deutsche Zeilung ie d it de ratificatien vin het londensche verdrag eeratdsdgs uilen wordeuDitgew ld waarna de iiiLoud vdn het verdrag waarschijnlijkzal wt den openbaar gemaakt Ten opzigte der mededeehng als zou Eugel inO het voorstel tot ontwapening hebben gedaan heihaali de Xord l eutsche Zeituug nat hiervan te Berlijn uieis bekend i Het blad zegt voorts dat de geruchten als zou Eraukrjjk ii ue krijgstoerustiDgen voortzetten in omloop blijven 21 Mei De Korddeutsche Zeitung meldt da beslag gelegd IS op 60 000 thaler behoorende tot het Op onde scheiden plaatsen in Hanover hebben huiszoik ngen en gevangeiineiniDgen van personen tot zelfs uit tie hoogste tanden plaats gehad Weenen 20 Mei De zitting van liet loogerhuis is heden door den heer Auersperg geopend roet eene rcue aarin h j een terugblik wierp op de gewigiige pebeuriei Uïen vau den laatsteu tijd Hij verklaarde dat voor Oosienrijk nieuwe taatsregtelyke grondslagen in het leven moeten geroepen norden Een stabiel constitutioneel regt moet in nerking trtden opdat het geloof des volks aan zgue staatkundige reglen versterkt worde en het zelfbewusuijn bij het vu k aanw ikkere dat m zijne eigene handen het gewigngste deel van ziji lut beru=t en dat slechts eend agt tot welvaart leiden kan De staatsligchamen hebben van hunne zijde steeds in het oog te houden dat ZIJ werkioam moeten zijn voor de bevordering van hti aanzien van Oostenrijk In de rede waarmede de president van het lagerhuia de zitting van dat ligchaam opende wees hij het huis op ziji e gewigtige roeping Het beginsel zeide hij van gelijkheid van regten voor allen zonder onderscheid van nationaliteit en godsdienst moet feitelijk in toepassing norden gebragt Ook de schikking met Hongarije moet door de beide kamers in wettigen vorm wordeu gesanetionneerd Men leest in de N Fr P De groote staande legerszijn niet slechts een bestendig gevaar voor de vrijheid iler volken maar ook de geduchtste bedreiging van hun vrede hunwelvaart Het hedendaagsch Europa beroemt zich op grootenvooruitgang in algemeene beschaving maar er is geen krachtiger negatie van al wat de geest de arbeid de nijverheid dehandel kan scheppen dan die monsterachtige legers wier bestaan een bespotting is van alle netten van gezonde voikshuishouding en elk oogenblik met de afschuwelijkate van allebarbaarscbheden den oorlog dreigt Met zulke soldatenmassasis het evenmin mogelijk dnur men vrede te bewaren als datneven zoo ongehoord groote staande legers de politieke vrijheidbestaan of zelfs ontstaan en de den volken drukkende lastenVerminderd kunnen wordeu binnenland GOUDA 22 Mei De geheele zitting van de tweede kamer der statenge neraal is zaturdag ingenomen door de bespreking der kosten van de schutterij in vredestijd Een amendement van den heer Geertsema om bijna alle kosten geheel door het rijk te doen dragen verworpen is met 39 tegen 20 stemmen Een amendement van den heer Viruly om de kasten bijna geheel op de gemeenten over te brengen is verworpen met 44 tegen 13 Stemmen Over een amendement van de hetren Stieltjes eu