Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1867

lie Roo in Tie t ede L tic 1 ir l 5 ile discussie over de schuttenjwet voortgezet Over het nmendemeut van oe lcc u de Koü en Stieltje om hel rijk drie nerden en de gemeenten een v ler Ie te doen bijdragen in de kosten voor de oprigang 1 en hec onderhoud der chutterij hebben de stemmen weder pesliak o it bet vernorpeu is Vrt 1 4 waarbij het rijk al m ma f ï bijdraagt aan de gemeenten voor lederen schutter is il i irna aangenomen Bij art 37 heeft de minister m oorlog verklaard dat aan den koning is onderworpen een besluit tot verbetering van den toestand der ofFiciereii vin e oudheid wairop de heer de Küo zijO amendement heeft ingetrokken Dingsdag Het eer te gedeelte der zitting van de tweede kamer van ïristeren was ewijd aan de voortzetting der discussie over art pï dit tot gronds ng bad om in verband met de inschrijving voor de schntterlijke dierst op iljarigen leeftijd en de op oe ping te beginnen met den oudste bij voorkeur voor het grootste gedeelte de pas uil de dienst ontsl igen miliciens dadelijk in de schntlerij in te deelen hetgeen verdedigd werd met het oüg op de be ordering der weerbiarheid en bestreden op grond vnn groote oubiUijkheid ten a inzien eener klasse der bevolking die lee 1 znaren diensijdigt h iJ volbragt Het artikel werd ü a N i korte di=cnssie over sommige volgende artikelen bS 94 kw im irt 95 in discussie waarop een amendement van de hteren leltjes en de Eoo vin Aider erelt is voorgesteld en Van den munster van binnen zaken is door den rijksveearls 1ste ki Overbosch gestationeerd alhier een rapport toegezonden betreffende een genomen proef met het veibranden in ifgemaakte runderen Het verbranden gescniedde op de volgende wi ze Begu istigd door eene goede indstilte heten wij ongeveer twintig ellen achter het erf eene kuil delven van twee ellen m bet Merkant ter diepie van Vl el Op den bodem in dezen kuil werd een laag besmet njshout benevens eene goede hoeveelheid net en stroo gelegd welke materialen met tw rte teer en petroleum rijk werden begoten De te verbranden lijKen werden na diep gekerfd te zijn met dezelfde brandloffcn iiu alle kanten en zelfs inivcndig besmeerd en m de put geworpen om met eene hoeveelheid onteigend stroo te worüen overdekt dat weer met het restant der teer en petroleum w erd begoten zoodat m het geheel een half vat leer en tien kannen petroleum waren verbruikt Hierop werd door mij door middel vau een vlammende zwavelstok de massa in brand ge token waarop eene hevige ontploffing volgde hetgeen mij inleiding geeft Uwe Exc op te w Ijzen dat men hierbij met niet genoeg omzigtigheid kan te werk gaan Nadat de massa ongeveer i hevig gebrand had bleef er eeu verkoolde klomp over die slechts etne kleine ruimte innam van een kuil ilie zoo groot voor eene eveniuele mts lukking gemaakt wa De overgeschoten massa lu aanmerking nemende zoo meen ik te mogen opmerken dat de kuil eene zeer geringe diepte behoeft welke misschiea nog verkleind zou kunnen worden wanneer de lijken boven de kuil over hjulen palen of oort van rooster werden gelegd zoodat de dampkringslucht aan de onderzijde meer toeg mg heeft Ül een ofiic den staat nopens de bevolking in de provincie Zuid Holland blijkt dat die op 31 dec 1866 bedroeg mannelijk 3 5 453 vrouvtelijk 348 308 te zam n 673 761 waaronder begrepen personen behoorende tot de landmagt 4583 personen behoorende lot de zeemagt met inbegrip van het corps mariniers 418 krankzinnigen lu gestichten verpleegd wordende mann 359 vrouw 421 gevangenen waaronder 401 militaire gevangenen 583 mann en 206 vrouw o a bedroeg de bevolking te Delft manu 10 760 vrouw 11 117 Dordrecht mann 11 408 vrouw 12 857 Gouda mann 7451 vrouw 8076 s Gnvenhage mann 40 039 vrouw 47 762 Lejden mann 17 991 vrouw 20 009 Rotterdam mann 53 597 vrouw 61 680 Scbiedim mann 7826 vrouw 88SO Men leest in de Kamper Courant De heer de Brauw houdt er van zijne schulden te betalen Hij heeft nog een oude schuld aan den heer Groen van j Prinsterer digleekeueude van junij 1864 toen de heer Groen hem de stemmen leverde van de auti revolulionaire kiezers in het kiesdistrict Gouda op een accept waarin de hr de Brauw aannam den prijs dier leverantie te voldoen met zijn steun te verleenen aan de voorstanders van herziening der ordernijswet Tot dusver had de heer de Brauw die schuld nog niet voldaan Te oordeelen naar het gebeurde bij de jongste verkiezingen scheen de heer Groen hem reeds als kwade betaler van zijn boek gebchrapl te hebben AI nr de schuld is nog niet verjaard en bij de hervatting der zittingen vin de tweede kamer is gebleken dat de beerde I Bnuw zijne hindteekeuing injunij 1864 honoreren wil Hij heeft eeu voorstel ingediend tot herziening der wet op het 1 iger onderwijs De heer Groen zal amende honorable moeten doen nu hij ziet dat hij met een man te doen heeft die ee lijk zijne schulden wil betalen en wien het dus niet te doen is geweest om hem voor eenige anti revolutionaire stemmen op te iigten Er is echter een maar bij Het gerucht wü terwijl wij schnjveu is het voorstel van den goudschei afgevaa digde nog niet gedrukt dat het voor stel alleenlijk strekt om een subsidie stelsel in te voeren voor de bijzondere cholen Uit IS niet alles wit de hr Groen en Je zijnen v r angen De heer Bnuw wil dus el beulen miar geeiie volle 100 perceTt Hij il accorderen om eerlijk man te blijven zonder zich te veel te ontblooten van ijne overtuiging Of de schuldeischer met het accoord genoegen zal nemen AA IJ bttwij elen het zeer AA IJ gelooveu dit noch de heer Groen noch de heer van Nispeu zich bevredigd kunnen iten door het voorstel de Braun wanneer dit niets anders bevat dan het subsidie stebel De onderwijs kwestie wordt daardoor gereduceerd tot eene bloote geld kwestie en voor mannen die gemoedelijke bezwaren hebben tegen de openbare school mag dit niet zijn ja wordt de kwesue daardoor geheel gedemoraliseerd Dit hel voorstel zelts in deze gezuiverle tweede kamer en ook konden de anti revolutionairen en ultramontranen er zich bij neerleggen geen kans heeft om ecu derde van het getal stemmen te verkrijgen behoeft gelooven wij met gezegd te worden I Maar het voorstel heeft groote waardij voor zeker soort van conservatieven Daardoor wordt de twistappel geworpen onder de leden van het kabinet AVal de koloniale knestie alleen niet af kan dat zal het vooistel van den heer de Brauw verder doen I De conservatieven waarop wij het oog hebben verlangen mets liever dan de oneenigheid m het ministerie tot een conflict te zien komen want het kabinet moet gezuiverd worden van zekere elementen die eene breede ontplooijing van de conservatieve vlag verhinderen en de heeren die na de kastanjes uit het vuur te hebben gehiald ze door anderen hebbeu zien opeten moeten hun aandeel hebben van de vleeschpotlen van Egypte H et voorstel de Brauw heeft lu onze oQgen eene politieke portee Wij beginnen nu te begrijpen waarom de minister van bm teulandsche zaken bij de discussie over liet lager nderwijs lü de tweede kamer afwezig was Desigds toch was het reeds bekecd dat er een Toorstel betrekkelijk het onderwijs in aantogt was Zil het am de rochussnansche frictie gelukken bres te schie I ten in het kibinet Zullen de heeren graof Schimmelpenninckei griaf van Zu ltn er m slagen den heer Heemskerk Azn die voor de conservatievn de zieke koeijen heeft afgemaikt op zijne beurt af te maken In allen gevalle is de positie van den heer Heemskerk Azn 1 in het kabinet met in de kamer zeer wankelend AVanneer mïn in aanmerking neemt dat zijn antagonist op het gebied van het onderwijs dezer dagen een kapitaal bl k ontvingen heeft dat hij in blikende gunst staat en anneer men er levens op let hoe juist in de laatste dagen de graaf van Zuylen door 1 de Tijd op eene in he oog loopende wijze wordt gefêteerd dan k in men zich moeijelijk vleijen dat wanneer het tot eene uitbarsting komt en het voorstel de Brauw moet die verhaas ten de minister van binnenl zaken het terrein zil behouden De heer Heem kerk Azn die bewezen heeft in zijn hart nog libernl te ijn z il ondervinden dat hij zich zelven het meesle knaad heelt gedaan met zich af te scheiden van de par IJ in ler ge edcren hij jaren lang hid gestreden en zich te doen inlijven bj de conservatieve pirtij die voor eengroot deel uit politieke avonturiers betaal Hij is ongeveer een jaar lang minister geweest zijne ijdelheid is dus bevredigd geworden maar zijne toekomst is verspeeld Men had hem noodig bij de foruiaiie van dit kibinet maar hij zal nu als eene uitgeper le citroen worden weggeworpen Aan zijne stiatsmansrepuiatie kan het niet bevorderlijk zijn wanneer zijn ministerieel leven moet eindigen nadat hij niets gedaan heeft d in zieke j koeijen ifgemaakt en dispensitien verleend aan slimme boeren lerwijl het voor Nederland nog eene verborgenheid is wat groote weldaden het e danken heeft aan de eminente lenlen van on en specaliteit n de diplomatie griif van iivleii wordt het gordijn even voor ons opgeligt en wij staanmderdaid verstomd hoe zooveel fijne tiet met zooveel helderdoorzigt zooveel zorg voor s hnils welzijn met zooveel degelijkbegrip van moeijelijke politieke k vesiien in ccn persoon kanverbonden zijn In den regel komt een diplomaat eerst totzijn regt als de tijd bewezen heeft dat hij waar diplomaat 1 wa maar wij behoeven met te wachten om de geheel eenigegrootheid te waardeeren van den mm ster die Neerlands roem I thans handhaaft zooals nimmer te voren geschiedde Het bewijs daarvoor is m de zitting der londensche conferentie vin 9 mei geleverd en ij twijfelen er niet aan of al de mogendheden die deelnamen aan hel congres benijden ons het bezitvan den man die Talleyrand en Mett rnich om geene andere jte noemen overschaduwen zal De laster moge beweerd hebbeu dat de luiemcurg che zaak zulk een viart niet zou geloopen hebben misschien nooit in de wereld gekomen ware mdien onze specialiteit eet anderen raad gegeven en een anderen weg bewandeld had maar men weet hoe de nijd altijdgereed is om groote verdiensten te verkleinen en roemrijkefeiten als bagatellen of soms nog erger voor te stellen Hetwas niet in de luxemburgsche kwestie dal onze minister zijnetalenten bewijzen kon want over deze werd door de grootemogendheden be lis nu zij eenmaal opgeworpen was en deinstruotien aan Nederlands vertegenwoordiger zullen wel geweest zijn om eerbiedig te volgen Een ander punt moestzijne grootheid nog grooter maken Limburg behoorde eens itot den duilschen bond de bond neld op te bestaan maar I onze diplomaat begreep dat de getuigen van het overlijden I ook moesten constateren dat Limburg nu van Duitschlandgescheiden was Men weet nooit er zou nog eens kunnenbe eerd worden dat Limburg nog een deel uitmaakte van ieeu ligchaam dat niet meer bestaat De conferentie liet zichbewegen om te getuigen dat Limburgs volstrekte afscheidingvan Duitschland erkend was zij meende m sschien dat zijreeds het overtollige deed maar zij rekende zeker met op deufijnen diplomaat die alle anderen te slim was Toen zij gezegd had wat met meer noodig was te zeggen kwam degevolmagtigde van Nederland met de fijne di ylomatieke vraagdat van die verklaring in het protocol mogt blijken Aandat verzoek werd onmiddellijk voldaan en nu erkenne een dankbaar vaderland wat zij door die vraag van onzea dmlomaat verkregen heeft en hoe zij zeker nooit ee mnister be I zal die zoo fijn zijne netten wist te spannen dat hij de con ferentie schnftelyk het verklaren wat zij met verklaard had omdat omdat het van zelf sprak Goest Cour 1 Aan een in het Utr Dagblad opgenomen stuk ontleenen WIJ de volgende slotbemerkingen I Het geheele doel van het voorstel de Brauw schijnt mets anders te jn dan om de bepaling der grondwet dat er overal m het rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs zal gegeven worden met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen krachteloos te maken Immer wat bedoelt het voorstel auder i i d uit publieke fondsen scholen te stich 1 ten nr men nift ieders godsdienstige begnppen eerbiedigt Zündcr dit is het voorstel nonsens en is de openbare school voldoende AVij hebben eerbied voor ieders godsdienstige be grippen maar we protesteren waar men ook unze bijdragen in de algemeene lasten wil gebruiken om andersdenkenden te bestrijden want hoe schoon en oogenschijnlijK onschuldig de voorsteller zijn memorie en zijne wijzigingen op de wel hebbe ingekleeu wie getuige is geweest van de partijzucht aarmede confe sionele predikanten en paters redemptoristen zelfs van deu kansel het openbaar onderwijs hebbeu bestreden moet de overtuiging hebben dat de bedoelingen van de kerkelijke pirtijen met zoo zuiver zijn als de memorie wiJ doen voorkomen Werd het voorstel van den h er de Brauw wet dan zou men in vele gemeenten door het drjven van godsdienstige partijen terugkeeren tot den toestand v m de vorige eeuw toen de kerkelijke gemeente alleen de belangen van het onderwijs moest beh rttgen En wal getuigt nu mr G Groen san Prmsterer in zijne geschied des vadcrl I p 669 van ne scholen die voor 1795 bestonden Het godsdienstig ouder wijs el verre van geljk voorheen de voiksschool te doortrekken was tot een ergerlijk geprevel uu bijbel en eilechismjs misvormd Op die wijze had de kerk in hire pligten voor het onderwijs voldian gedurende de twee eeuwen dat het aan hare zorg w i toevertrouwd geutes En wat leert ons het praktische Engeland Niettegenstaande jaarlijks 10 millioeu gulden als subsidieu i in pirticuliere vereenigi igen en kerkelijke gezindten werden verstrekt kwam de koninllijke commissie in 18ot tot het houden van een staatsonderzoek ingesteld na een enquête van drie jaren m haar uitgebreid verslag tot de erkentenis dat de toest md van het onderwijs in de hoofdzikeu ten eene male onvoldoenae was In Frankrijk waar hgt onderwjs grootendeel lu handen der geestelijkheid was is men thans tot de over uij ng gekomen dat alleen onderwijs van wege den staat verbetering kan brengen Daarom zouden we der kamer wel willen toeroepen iet toe dat ge u niet verwart in de s nkken van pariijzuchtigeu maar staat als een man pal om te handelen tot heil des vaderlands waarvan de grondslag gelegd wordt op de openbare school Gemengde Berigten o oc De tramsatlantische kabel is door een ijsberg besc d d die Tan 1865 13 nog m wcrkiag Te Hemich heeft eeut Lt ue vechtpartij plaats gehad tusschen Luxemburgers cd Pruis i Haarhij 17 ptr otien rij erntig gtwo werden Omer Pacha is driemaal door de C ndioten terug geslagen bij eea aanval op pbukia an o 11 Mti zijn aangetast in Zuid HoUand 71 m Noord HolUnd 13 in GeMf id d 2 n Ltrecht 1 m Burgeriijkö Stand GOtDA Geboren 16 Mei Gertrndis Petronella Sophia 4 nna Mana onder A B G Quant en C Schloter 18 Hendrik Willem ouders L Onweiiecl en J C E Michaelis 19 Adriana Maria ouders J van Buuren en L de Roos Geertrnida Adnana ouders J Dortland en M Bakker Cornells Gerardus ouders C H de Does en G OvEBLfcDEN 19 Alei P van der Burg 79 J M C brouwer 67 j H J Blom 11 d G van der Kmt wed J Pnnselo 74 j G van der Post 10 m A Soel Om £ 0 L Bronwer 14 m