Goudsche Courant, zondag 26 mei 1867

1867 Zondag 26 Mei ü A38 VAN DrXB ROLL te Amsteedam alle Bheumatische GOUDSCHE COURAIIT Deze Droppels zijn een onfeilbaar Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verou derde gevallen nog hulp en verligting aan Iedere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépót voor Gmia bij den Apotheker STEENxMEIJEE geneesmiddel tegen Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg y D nO 60 TE KOOP een soliede BIANGKL met toebebooren Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant T E H U U EN TERSTOND TE AANVAARDEN Een WOONHtriSJE met ERF gediend hebbende voor bleeiterij ligging aan den Turfsingel Bevragen bij G J Engelse P N 7 te Gouda 1 m lï Dertentten Ik ïoel mij gedrongen hiermede opeulijk mijn innigen dank toe te brengen aan den Weledelen Heer M SPEUIJT Chirurgijn en Vroedmeester te dezer stede die de Operatie van den steen met het voonretfelijksl geyolg aan mijn zoontje heeft volbracht zoodat ik dien waardigeu man als den redder van mijn kind naast God levenslang vereeren en danken zal S L HERMANS GoCDA 2 Mei 1S67 Gevoelig voor de bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Wed D BEAAT betuig ik bij deze mijnen opregten dank P K BRA T uit aller naam DoBOBECHT 23 Mei 1867 LEIDSCHE KERMIS of NIET Op die dikwerf tot oiis gerichte vraag bleven wij een voldoend antwoord schuldig doch daar zat de kneep inderdaad niet de eigentlijke vraag was maar zullen wij onze dubbeltjes aan pleiziertochtjes door goedkoope retourbiljetten naar GovDA en elders besteden of aan de Leidsche Keemis En daarop antwoordt nu de Directie Niet al fen des Zondags voorm te 7 uren van Leiden en des namiddags te 4 uren 45 minuten van Gocda maat ook des Donderdags een dag waarop geheel GoCDA in beweging is zullen door de Directie der Stoomboot VOLHARDING N 3 des morgens te S j uur van Leiden des namiddags te 5 j uur van Gouda Eetourbiljetten van Leiden en verder van alle Stations bijna voor een zuur gezicht worden afgegeven Zegt het voort De stad Gouda is merkwaardig door hare schoone kerkglazen pijpen pottenen aardewerkfabrieken groote schoone ruime markt en door de sehoone stoommachine van nominaal 80 paardekrachten waarmede het water nit en in deu IJssel gebracht wordt en waarvan onze welwillende stadgenoot de Heer EIJK de Directeur is De wandelingen in om Gouda ijn lief en angenaam een bezoek aan den IJssel is verfrisschend en wie eenigermate te Gücoa bekend is bezit de overtuiging dat de inwoners aangenaam en zeer voorkomend zijn En nn is de vraag wat kost dat grapje Behalve wat de flinke hofmeester et zijn zindelijk en wèl ingericht buffet voor het consumable volgens goedgekeu rief der Directie rekent is de vracht 1 50 fi 1 50 ll 1 1 10 0 75 0 90 0 60 0 75 0 55 0 60 ff 0 45 0 40 V 0 25 1 kaj 2 kaj van Leiden naar Gouda Retour ƒ 1 50 Leldeedoep K OUDEKEEK s Molenaars Alphen Boskoop p i n g Waddinïveen o En voor zoo een bagatel geniet men de heerlijke verfrisscbende natuur zweeft men als t ware met een gemakkelijk en aangenaam vervoermiddel den heerlgken Eijn over en Goowestreken door eene aaneengeschakelde streek van schooni landerijen en buitens uit welke laatsten de bewoners in lusthoven en piieelen gezeten zich verlustigen met de vrolijke voorbijvarenden waarlijk men kan het te hgis blijvende soms zoo goedkoop liet hebben LEIDEN DE DIRECTIE A s Donderdag zal PRINS COLIBRIE incognito van hier langs den Korten oever naar Parijs vertrekken en naar men zegt zal hij langs dienzelfden Kortenoever terugkeeren om zich met Goudsche Kermis weder hier te vertoonen Ongesteldheid is de vertraging van zijnereis geweest JEAN QUI RIT CHEMISCflEVERWËRÖ EN te LEIDEN De ondergeteekenden bevelen zich minzaam aan tot het Verwen en wasSChen van zijden wollen KATOENEN TOENENen GEMENGDE STOFFEN tot zeer lage prijzen Bestellingen worden aangenomen te Gouda bg den heer J J BEKINK Zevenstraat G 44 alwaar Prijscouranten gratis te bekomen zijn J L KOPPESCHAAR a P S SesteHingen Korden met den meetten tpced afge ncrd Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENKVER a 46S j O d per kan 64 cents idem a 47Vio la per kan 66 cis Jenever i soort Moutwijn a 402 per kan 62 cents iuL BRANDEWIJN k 46Vio o P kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 21 Mei 1 I aagste Hoogste koers koers 55Vi 55Vl 64V8 65 85 söVg 143V 144 33 l 337 8 41 41V8 937 7 Vl6 74Vi ssVs SB j 87 S2V 82Vs 182V 183 46 4 7V8 23 i 23V8 66 l6 67 52V4 SSVs S7 8 58 29V 29 i6 12 8 751 4 75Vi5 78 t 77 i6 77V8 ISVs 16Vi Gebleven koers pCt Ned w sch 2Vsjdito 3 85V4 143V 33 Vm 41 dito 4 Handelm op resc België Roths 2Vj Spanje obl 2V3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d § serie 5 do Lond 1862 51 86V 46 l do Amst 1864 5 d Amst l860 4Vjl Aand spoorw f 52V4 w dito dito 2l sdo renteAmst 5 d nat 1854 5 do inzilv 1864 6 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 d 1882 6 Mexico 1851 3 Boekdmkkery van A BRINKMAK Deze Courant verschijnt des Donderdags Zondags In de Stad geschiedt de uitgave ces avords te voren De prijs per drie maanden isy2 franco p p08t 2 25 Adverteutièa an 1 6 rejiels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzlgt GOtFDA 25 Mei Het geschokte vertrouwen is gerust gesteld de ontroerde gemoederen bedaren want de vrede is vooreerst verzekerd Het blijvende bezwaar zijn de gemaakte oorlogstoerustingen aan ontwapening valt niet e denken Al de staten van het vaste land gaan zich m aeileren naar Pruisen dat ideaal van een christelijken staat De met schulden beladen staten verhoogen hunne bezwaren om zich te bereiden tot den algemeenen oorlog De volken beginnen eenigzins wakker te worden en bij al de bestaande meestal krachtelooze genootschappen kou dat des vredes zich wel eens krachtig ontwikkelen Sedert jaren bestaat zoodanige vereeniging in lïngelaud maar weinig talrijk boezeer het mannen van naam en bekwaamheid onder zijn leden telt Het engelsche ministerie schijnt de parlements hervorming tot stand te zullen brengen maar slechts met opoffering van zijne conservatieve beginselen Dit verschijnsel doet zich overal voor de liberale beginselen winnen allerwegen terrein en waar ook de conservatieven aan het roer komen zij kunnen zich niet staande houden dan door toe te geven aan de eischen des tijds Europa behoeft slechts eenige jaren vrede om de tot nu verkregen resultaten zonder woeling en geweld zich door eigen kracht te zien ontwikkelen Omwentelingen worden door geweld bedwongen de dwingelandij vernietigt de uitkomsten der geweldige pogingen de geest wordt bedwongen en er zijn jaren noodig om hetzelfde punt te bereiken van waar men uitging Maar indien ooit de volken de vreedzame kracht van het zedelijk verzet begrijpen dan is het uit met de heerschappij des gewelds De keizer van Oostenrijk meent het goed met zijne volken hij geeft vele goede woorden maar welligt begrijpt hij nog weinig van de liberale beginselen De nood deed hem toegeven aan Hongarije en nu wil hij zijne overige volksstammen tevreden stellen Hij heeft in van Beust die voor Saksen te groot was een voortreffelijk minister die zijn tijd en land vooruit is en die zeker als hij het vooroordeel en de bekrompenheid weet te bedwingen onschatbare diensten kan bewijzen Wij hebben ook een man die ons land veel te groot Wij kunnen het wel afdoen met onze zuilen en daarenboveu danken wij zooveel aan Duitschland dat wij onzen staatsman wel konden afstaan aan Pruisen om dat laad te leiden op het pad der liberaliteit dat v Bismarck zoo onwillig betreedt en de zegepraal te bespoedigen van den vreedzamen vooruitgang De Hanoverauen die zeker het meest wonnen toen zij Pruisen werden zijn het minst tevreden Met onnoozele hardnekkigheid honden zij vast aan den koning die hen willekeurig verürukte en de Pruisen moeten krachtig optreden tegen woelingen en complotten die bestemd waren om in geval van oorlog groote moeijelijkheden te veroorzaken Zacbimoedige vastheid zou het eerst de oogen openen der verblinden maar het pruisisch regiment is bar en daarom kan het lang duren eer zij hunnen George geheel loslaten De tentoonstelling lokt vorsten en volken het is een liefelijk tusschenspel ook de sultan komt naar Parijs en na zijn bezoek verwacht men de alotacte van het oostersche spel en dan gast de zieke man in Azië herstel van krachten zoeken 6uttenlttnïï Londen 23 Mei De parlements commissie welke eenigen tijd geleden belast is met een onderzoek naar de bestaande wetgeving op de spoorweg maatschappijen en in het bijzonder inet het overwegen van de vraag of de staat de exploitatie van alle spoorwegen hetzij in eens hetzij van lieverlede beboorde op zich te nemen heeft een zeer nitgebreid verslag De prijs der Advertentien van éen tot zes rebels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naa plaatsruimte openbaar gemaakt De slotsom van het onderzoek is dat de commissie de bedoelde vraag in ontkennenden zin heeft beantwoord Zij acht echter eene herziening der wetgeving op de spoorwegen wenschelijk De amerikaansche correspondent van de Times uitgaandeTac de meening dat de zaak van keizer Maximiliaan geheelverloren is beweert dat het gouvernement der unie willensof onwillens ten slotte wel genoodzaakt zal zijn tusschenbeidete komen Enkele dagbladen raadden eene expeditie nog af uithoofde vau de groote kosten en gevaren daaraan verbonden maar andere spoo den reeds de regering aan om onmiddellijkhandelend in Mexico op te treden Dezelfde berigigever meldt dat volgens geloofwaardige getuigen de republikeinen na elkeoverwinning met groote wreedheid ten opzigte der overwonnenen handelcL Gedurende den nacht van dingsdag op woensdag heefthet te Londen het saizoen in aanmerking nemende streng gevroren Het gras de boomen de daken rlles was met rijpoverdekt terwijl het in den vroegen ochtend vrij hard sneeuwde Dit belette niet dat eene ontelbare menigte zich naar deDerbywedrennen begaf 24 Mei In de zitting van het lagerhuis hebben de discussien plaats gehad over het voorstel tot schorsing der Habeas Ckirpus Act in Ierland De heeren Maguire en Bright laaktende politiek welke de engelsche regering ten opzigte van Ierlandvolgde De heeren Roebuck en Naas verdedigden het voorstel l d Naas beloogde de noodzakelijkheid der vernieuwde schorBibg doordien uit verkregen inlichtingen gebleken was dat defenians steeds toebereidselen maken De bill is voor de tweedemaal gelezen Parijs 22 Mei De Moniteur bevat een bulletin waarin geconstateerd wordt dat bet resultaat der Cüufere itie een gunstigen indruk heeft gemaakt dat zoowel Je uaiicii nis de kabinetten hulde brengen aan de gematigheid in taai en houding van het keizerlijk gouvernement hetwelk nooit de aigecireiie belangen en die van Frankrijk van elkander scheidende slechts die denkbeelden volgt welke lot bevrediging en eendragt leiden 23 Mei Sedert den 11 dezer worden in het legerkampvan Chalons oefeningen gehouden door het aldaar vereenigdelegercorps hetwelk 38 a 40 0Ü0 man sterk is Een van dealdaar kamperende infauterie regimenten is met achterlaadgeweren voorzien de andere regimenten zullen er spoedigieder duizend ontvangen De troepen te Chalons verwachreueerlang een bezoek van keizer Napoleon en meenen dat hijkomen zal in gezelschap van de builenlandsflhe souvereinen die Parijs bezoeken De kamer van afgevaardigden heeft de wet op het naturaliseren van vreemdelingen met 23 i tegen 15 stemmenaangenomen Morgen zullen de bureaux eene beslissing nementen aanzien van hel verleenen van magtiging aan den heerPicard tot het doen der Joor hem aangekondigde interpellatie Marseille 22 Mei Blijkens berigtea uit Konstantinopel heeft de russische gezant den sultan geluk gewenscht met diens plannen tot het invoeren van onderscheidene hervormingen Hij voegde er evenwel eene zinsnede bij hierop nederkomende mits die plannen zoowel in de afgelegen dei len als in het centrum des rijks ten uitvoer worden gebragt Rusland is daarbij door geen enkel belang betrokken maar uit aanmerking van traditien godsdienst en volksstam bestaat er bij Rusland eene levendige sympathie voor die bevolkingen Mea verzekert dat de gezant dit woordt ijk aldus herft gez gd Brussel 2 ïei n e kamer van afgevaardigden heeft de hr Rogier mededeeling gedaan van de conclusien der buitenlandsohe ingenieurs betreffende het onderzoek der Scheldekwestie De pruisische ingenieur heeft zich ter gunste van Nederland verklaard de engelsche was daarentegen gestemd ten voordeele van België terwijl de fransche ingenieur verklaard heeft dat de afdamming van de Schelde de fransche belaag i I niet zal benadeelen