Goudsche Courant, zondag 2 juni 1867

ongunstig hoewel hier en daar nog dringend behoefte aan I verbetering is 1 De verstrating en hst gewone onderhoud hebbeu aan mate riale i gekost ƒ l 936 De uitgaven aan de plantsoenen beliepen ƒ 1140 De toeataud der walen erken was voldoende De binnenen bui pngraohteu zijn op bepaalde diepte gehouden en hetjaagp ul lauïs de Gouwe heeft aanzienlijke herstellingen onder gaan even als de kaaimuren langs de haven en de IJssel Aan materialen br iroegen de kosten van deze verken ƒ 1 412 De alg burgerL begraafplaats verkeert lu goeden staat 1 Aan arbeiJsloonen voor de verschillende iverken werd ƒ 16 220 uitbetaald De gedurende een groot deel van 1866 heersciiende cholera vestigde vooral de aandacht op maatregelen die ter bevordering van den gezondheidsloestand konden worden genomen Voor zuivering van straten goten en riolen het opruimen vaa mesthoopen enz werd behoorlijk gezorgd Twee of driemaal s weeks werd geregeld versch water ingelaten en daaraan mag misschien de betrekkelijk gunstige verhouding der sterfte in vergelijking met zoovele andere gemeenten worJeu toegeschreven Intusschen blijft het voor deze gemeente een zaak van het hoogste belang om den toestand van het drinkwater op de eeu of andere wijze voor goed te verbeteren De cholera was de eenigc epidemische ziekte die hier in ISCü heerschte aangetast werden 2B5 personen wanrvan 154 stierven Het St Cathariua gasthuis is ver van aan de eischen te voldoen die tegenwoordig aan een doelmatig ingerigt ziekenhuis kunnen gesteld worden Een voldoende badinrigling en tuin ontbreekt terwijl de ruimte voor de zieken ook veel te wencellen overlaat Het totaal der verpleegden gedurende 1S66 was 36 mannen en o J vrounen in het gesticht zijn overleden 9 mauncn en 12 vrüunen liet 31 dec ISCG bedroeg het getal der verpleegden nog J mannen en 13 vrouwen De geneeskundige dienst voor de armen is dit jaar gewijzigd nelke wijziging met 1 jan IbR in werking is gekomen In de stads apotheek werden 19 393 recepten gereed gemaakt dus 021 meer dan in 1S05 De belooniugeu bedroegen ƒ 3970 terwijl de kosten van de stads apotheek ongeveer 1750 beliepen Van slechts 173 vacciiiatien is kennis gegeven waarvan 36 kosteloos zijn verrigt Er zijn twee keurmeesters van het vleesch en een vau de visch Gekeurd zijn 0772 stuks vee en 7274 S vleesch nf spek Afgekeurd zijn 4 stuks vee en 1286 E vleesch of spek De gemeentepolitie bestaat uit een commissaris van politie een iuspecteur twee agenten 1 klasse drie ageuien i klasse benevens 18 nachtwachicn Het gedrag der politie beambten geeft reden tot tevredenheid Er kwamen 15 gevallen voor van diefstal opligting of misbruik van vertrouwen 137 polide overtredingen werden geconstateerd Tegen 105 personen werd vervolging ingesteld waarvan 3 werden vrijgesproken Het beheer van de brandweer is onder burgemeester en wethouders opgedragen aan een opperbrandmeester bijgestaan door t fe adjuncten Er ziju zes spuiten met evenveel aanjagers Bovendien behooren nog tot de brandweer 3 draagbare brandspuitjes 20 brandladders 10 brandhaken en 200 toortsen Er waren aan het einde van het jaar 239 straatlantaarns door steenkolengas verlicht De onkosten voor politie waren ƒ 412S voor nachtwacht ƒ 1779 voor brandwfer ƒ 1223 en voor straatverlichting 6939 Het aandeel der gemeente in de ligting voor de nationale militie van 1S66 werd bepaald op 32 man Het getal ingeschrcvencü was S8 dat der vrijstellingen 55 zoodat 33 voor de dienst geschikt verklaard werden Ingelijfd zijn bij de landmilitie 28 lotelingen en 4 plaatsvervangers Het garnizoen bleef beslaan uit den staf het derde bataillon en het déput van het 4 = regiment infanterie op het einde des jaars sterk 30 ofücieren en 378 onder ofiiciiren en manschappen De dienstdoende schjt =rij bestond nit kompagnien sterk 464 manschappen waat u 254 ief sn 210 reserve Het getal der hier aanwezige kerkelijke gemeenten bedraagt 9 dat der leeraren of geestelijken 15 De kerkgebocTven zijn in goeden staat Aan de St Janskerk wordt door de gemeente jaarlijks ƒ 2400 nitgekeerd als schadeloosstelling voor het gemis van begiafenisregten Wordt vervolgd öuttenlanö IiOndSn 30 Mei De kleedermakersbazen hebben andermaal eene vergadering gehouden in verband met de staking van den arbeid Zij zijn daarin overeengekomen om aan den eisch hunner in verzet gekomen gezellen niet toe te geven vooral niet nu toch reeds door de aankomst van werkvolk uit andere engeische plaatsen en uit het buitenland in de behoefte aan arbeiders zoo goed als voorzien is De zucht van het werkvolk om den arbeid te staken en daardoor de meesters welligt te noodzaken de weekloonen te verhoogen is aanstekelijk tot in het bespottelijke want thans verneemt men dat ook de rattenvangers hun werk hebbeu gestaakt Zij eischen 4 sh 6 p 2 70 voor het leveren van een dozijn ratten ouverschillig van welke kwaliteit Gelijk men weet laten liefhebbers ze vechten met eene zeker soort honden Parijs 30 Mei De krijgstoerustingen worden voortgezet op groüie schaal zoowel ter zee als te land Indien het tot een oorlog met Pruisen gekomen ware dan zou de zeemagt geroepen zijn geweest om eene groote rol te spelen en mogt het eenmaal nog er toe komen dan zal dit wel weder het geval ziju Binnen twintig dagen heeft het departement van marine tot aan3chaffu g van allerlei materieel 40 millioeu frs uitgegercn Inzouderheid hebben de vervoermiddelen voor landingslroepen esne ongekende uitbreiding erlangd Terwijl men tijiiens de verovering van Algiers 400 vaartuigen bezigde om 25 000 a 30 000 man over te voeren terwijl het nog ten tijde van den Krimoorlog als eeu wonder werd beschouwd dat 3000 paarden in eens werden vervoerd is de keizerlijke zeemagt met hare ontzaggelijke vais eaux écuries waarvan een model op de tentoonstelling aanwezig is en hare tot transportvaartuigen herschapen 45 sloomschepen 1 klasse thans in staat om met eene enkele bezending 20 000 a 25 000 paarden te kunnen vervoeren Bij de particuliere nijverheid zijn 30 kanonncerbooten besteld Voor de aanschaffing van Chassepotgeweren wordt dageiijAS een millioen uitgegeven De sterkte der compagnien is thans 70 man maar er zijn maatregelen genomen dat de sterkte binnen 48 uren op 150 man per compagnie kan worden gebragt De toepassing van hel beginsel van kosteloos onderwijswordt hier ie lande meer en meer algemeen Zoo heeft dezerdagen de gemeenteraad van Orleans besloten dat te beginnenmet 1 October van dit jaar in alle scholen voor lager onderwijs kosteloos onderrigt zal gegeven worden aan de kinderen wier ouders in de gemeente wonen De gemeenteraad vauSairt I ubindet Jonoherets Eureet Loire heeft niettegenstaandede inaire dier stad zich daartegen verzette een besluit van gelijke strekking genomen Uit Florence wordt gemeld dat Garibaldi die stad verlaten en zich naiü den kant der ronieicsohe grenzen begevenheeft met het voornemen naar het schijnt om zich geheel tewijden aan de uitvoering van de plannen der revolutionairepartij ten aanzien van Rome Berlijn 30 Mei De Proï Corr zegt dat alt het onderzoek lu Hanover overtuigend is gebleken dat aldaar voor de Pruisische regering geene reden tot bezorgdheid meer bestaat en dat de krachtige door haar genomen maatregelen voldoende zijn geweest terwijl het ook is gebleken dat de beweging geen sympathie vindt bij de bevolking De kamer van afgevaardigden heeft gisteren beraadslaagdover het der regering vijandige voorstel van den heer Assraann c s betrcöende de zaak van den regier Oberg Deminister van justitie verdedigde zijne handelwijze en gaf tekennen dat het amendement v m den heer Hauchtek dat eenmiddenweg insloeg de regering welkom was Door de benoeming van den heer Oberg is geene wet geschonden overigfMwilde de minister gaarne verklaren dat zijne rede bij de interpellatie te dier zake voor een deel is misverstaan letamendement van den heer Hauscbtek is daa op met 173 ttgJB 96 stemmen verworpen en het voorstel van den heer Assmannaangenomen met 171 tegen 75 stemmen Volgens de Kreuzzeilung en de Norddeutsche Zeitaogzullen de debatten voor het geregi in de zaak der 7 amenEWi ring in Hanover in het openbaar gevoerd worden Weenen 29 Mei De Abendpost zegt dat volgens eea telegram van den oostenrijkschen gezant te Washington keizer Maximiiiaan is gevangen genomen In strijd echter met dii berigt heeft het mexicaansche gezantschap alhier de tijdingontvangen dat de republikeinen bg Queretaro geheel s n geslagen Oostenrqk heeft voor net geval dat hel eerste lerigt gegrond mogt zijn ernstige stappen gedaan om te verkrijgen dat Maximiliaan in vryheid worde gesteld In het resi ript waarbij de landdag van Creatie tHitboBden wordt is die maatregel gemotiveerd daardoor dat de meer derheid aan den landdag in haar adres eischen heeft gesteld welke het tot stand komen van een vergelijk langs corslitutionelen weg onmogelijk maken Bovendien wordt nog te kennen gegeven dat de keizer niet voornemens is de krooning verder nit te stellen De minister van oorlog heeft verklaard dat de kostender oprigtiog van de vier forten welke ten zuiden dezer hoofdstad zullen worden gebouwd zullen bestreden worden uit deoorlogschatling door Italië betaald Het ontwerp adres van het heerenhuis verklaart dat hsthuis zich niet tegen de pogingen van de regering tot een vergelijk aankant doch alleen omdat de drang van het fait accompli thans lederen anderen w eg uitsluit Het ontwerp adres van het huis der afgevaardigden dringt aan op de opheffing van het concordaat Pesth 29 Mei In de zitting van het lagerhuis is het wets outwerp betreffende de gemeenschappelijke zaken definitief aangenomen met 209 tegen 89 stemmen ömnenlanïr GOCDA 1 JuniJ Z M de koning heeft benoemd tot commissaris vanpolitie alhier A L Wieckert thans commissaris van politiete Hoorn In de zitting der tweede kamer van woensdag zijn dediscussien over de sohutterijwet voortgezet De meest vermeldenswaardige beslissing is de aanneming met 27 legen 26 stemmen van het amendement Fokker door de regering herhaaldelijk besf eden en w aariioor de bezoldiging van den auditeui den secretaris ea den bode van den schuttersraad komenten laste van s rijks kas en niet van de gemeenten gelijkart 179 mcdebragt De verdere discussien liepen over destraffen en hare toepassing de meerdere of mindere gestrengheid de al of niet juiste omschrijving der overtredingen In t algemeen was de strekking om het strafstelsel te matigen met het oog op de zamenstelliug der schutterij uit burgers en om zoo veel mogelijk de gelijkstelling met de militairel erarchie te doen verd vijnen Hier en daar is dat gelukt docS meerendeels zijn de bepalingen van het ontwerp gehandhaafd De zitting is verdaagd tot vrijdag als wanneerhet allereerst eeue voorgestelde wijziging van den heer vanEappard op art 198 waarvan het gronddenkbeeld door denheer Godefroi was aangegeven aan de orde zal z jn In de zitting van de tweede kamer van gisteren zijn dediscassien voortgezet over de strafbepalingen op overtredingender schutterijwet en over de procesorde voor den schuttersraad De meeste amendementen werd i verworpen andere ingetrokken De beer Godefroi constateerde dat de bepalingen nopensde procesorde hoogst onvolledig en slecht geregeld waren Vervolgens was aan de orde de afdeeling nopens het beroepin cassatie van de vonnissen der schuttersraden In het ontwerp van den heer Thorbecke was appèl toegelaten in hettegenwoordige alleen cassatie De heer Geertsema heeft bijamendement voorgesteld de wederopname van het appèl deheer Fokker wilde dit beginsel bij molie beslist zien waartegen echter ook voorstanders van het appèl opkwamen Hetvoorstel der motie werd verworpen mee 60 tegen 4 steramenHet amendement Geertsema zal eersv heden afgedaan worden De Amh Ct zegt te vernemen dat door de belgischeregering nogmaals eene commissie van ingenieurs is benoemd om een rapport uit te brengen over de nog steeds hangendeScheldequaeatie De leden der kamer van afgevaardigdenhebben dea heer Eogier verzocht deze zaak mei spoed enenergie door te zetten zoowel de leden van de regter alsvan di linkerzijde hebben n minister de verklaring gegeven dat hij op hunne volle ondersteuning kan rekenen Er zijn er die het afkeuren of al betreuren datde heer de Brauw zijn voorstel tot wijziging der wet op hetlager onderwijs heeft ingediend omdat daardoor een twistappelin het land en in de tweede kamer is geworpen Wij deelenia die meening niet Heeds sedert verscheidene jaren is deBchoolwetkwestie een twistaj el in den lande zoo zeer z f dat de heer Groen bij de verkiezingen in 1864 de vraag ofde candidaten voor of tegen de wijziging der wet op het lager onderwijs waren tot een shibboleth voor zijne partij heeftgemaakt De schoolwet ap atie bestaat dus reeds lang endreigt in eene chronisohe kwaal te ontaarden ea het is onzesinziens raadzamer eene crisis uit te lokken die genezing kanaanbreBgen dan het kwaad te laten voortwoedèn Daaromzijn wq dan ook voor de prise en consideration daargelaten nogdat wij het onbillijk zouden achten dat de meerderheid alheeft zij daartoe de magt de discussie over een zoo gewigtigonderwerp smoorde Maar zoo wij wenschen dat hei voorstel ter openbare lit ing in behandeling kome wij wenschen tevens ja wij ver wachten dat het met groote meerderheid zal worden verworpen Naar onze innige overtuiging toch is het voorstel strijdig met de grondwet met de autonomie der gemeenten en methet algemeen belang EandelM Gemengde Berigten o oo Uit Potosi wordt over New York berigt dat Joarez bevel had gtgeTcn om keizer Maximiliaan en zijae officiereu te fusilleren Volgens gerucht is io Peru eene nieuwe omwenteling uitgebarsten De croatische landdag is outbonden Nabij Leeds zijn twee personen aan de cholera overleden De landverhuizing der Itren naar Amerika neemt weder geweldig toe Twaalf aartshertogen zullen de krooning te Pesth bijwonen De veepest is aan het afnemen in Thuringcn Op de parijsche tentoonstelling is uit de proisische afdeeling een stuk zilver gestolen ter waarde van 300 th In de laplaodsche districten van Zweden heerscht hongersnood zoodat d bewoners zich meest met boomschors moeten voeden De houtprijzen iu de wnrtemberg=che boschditotrifteu zijn bijna 25pCt lager dan ten voripen jarc K zer Kapoleoa is ontevreden op htt wui veci iitTchaam Prui t n wil Alsen ea dppel behouden n Apenrade terug g a De keizir van Brazilië heeft het besluit geteekend ter afschaffing der éia err ij Te s Graveuhage i in éénjarigen leeftijd zonder een geioud uur gehad te hebben opcrleden e Ntevws6offt Eene wolkureok met hagelslag heeft te Czeniowitz groote verwoestingen aaugerigt Vijf meri i be zijn gedood het spoorwegstation beschadigd huizen en molcus weatre ilagen De oosten rij ksche staatsschuld bedroeg op het eindt van l üG ia haar geheel 2 919 717 689 fi In Engeland is qu r i ir iüf ngesteld voor vreemd vee en de invoer uit besmette plaat=eii rliod n Beijeren wil geene militaire conventie aangaan met PruUeo adn jl 13 do tentoonstelling tt Parijs bezocht door l l flOU personen la de Oost Noord Noorden Middelland sche zeecn kruiscn 20 arenkaanscht oorlcgschepeo Ingezonden MlJSH£ER UK EED iCTElR In het verslag van den gemeenteraad van 25 raei It opgenomen in uw geacht blad van 30 dezer komt eene lacune voor in het laatste gedeelte handelende over de benoeming van een directeur der zweraschool alhier vóór het voors el van burgemeester en welhoudei s om in de volgeuilc vergadering over te gaan tot de benoeming van een directeur dier inrigting is immers nog een voorstel in stemming gebracht door mij reeds in de vorige vergadering gedaan onderstem d door de hh Prince en Eemy en strekkende o oi geen directeur dtr zwemschool te benoemen alvorens sollicil nten proeven hunner bekwaamheid in het zwemmen hadden afg legj onder toezigt van een deskundige Ik had dit voorste f cdaan omdat eene benoeming als deze voor mij eene keuze in den blinde was aangezien ik de bekwaamheden der sollicitanten niet kon beöordeelen en en andere om der burgerij een waarborg te geven dat men hare kinderen en pupillen aan bekwame menschen toevertrouwde ter voorkoming an ongel ken Dit voorstel is eveneens met tegen 7 stemmen vc irpep De niet opname van dit voorstel door uwen b tge ver is m j te meer bevreemdend daar hel in de beide l i raadsvergaderingen nog al breedvoerig is besproken J i eeteu Marktberigten Gouda 29 Mei Tarwe rogge gerst haver en ooekweit als in de vorige week erwten en booneu iets lagei Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 445 Roode Kleefsche ƒ 440 Zeeuwsohe per mud ƒ 12 00 a ƒ 13 60 Rogge Sa 8 90 Gerst ƒ 6 60 a ƒ 8 20 Haver ƒ 4 a 5 90 Boekweit Fr per 210Ü kilo ƒ 220 Noordbrabantsche ƒ 240 Br bcaaen ƒ 13 a ƒ 15 75 Witte boonen ƒ 11 a 12 50 Paar ïboonen ƒ 7 a ƒ 7 55 Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 27 Mei Hermanns FreJerik onders H F EoU en J W Kratzeosteiu 28 0 EELE1 E5 30 Mei H Blok 5 m J G de Jong 18 m F t van VVanknm 19 j 9 m J C Brakel 3 Gehuwd 29 Mei F Hooggeboren m G G C Smiu T vao Eijk en D M Boekamp G van Otterloo en M J Vermaal G H Peters en J H L van Schaijik tT êj 5 ï j