Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1867

1867 Zondag 9 Junij H 54 9 Stoombootdienst OLHARDII G n 3 3lïiDcrtentten GOUDSCHE COURAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg B n 60 YAN Dr B ROU te Amstebdam Getrouwd J G P£11K VAN LITH ES J A MaXN § s Pritiseiiliage i Junij 1S67 Eenige en algeaieene Kennisgeving t Getrouwd cJACOBtS JOHAN NES NIEl ttMEIJERJ5 WILHELMINA POOLEN gqS ROTTLRDAM 5 Jucij 1867 3g GOUDSCHE BROODFABRIEK Wij verzoeken onze handelsvrienden en begunstigers kennis te nemen dat wij heden onze Procuratie verleend hebben aan den heer JAX SIMON VIS PERK Cf Gouda 1 Junij 1S67 Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan van den oiaris A N MOLENAAR te Zi id Waddinxveen op VHIJDaG den U JUXIJ 1867 de veiling en op VKIJDAG den 21 JUNIJ 1867 de afslag beiden des voormiddags ten 10 ure in het Kaadhuis van en te Zevenhuizen van twee soliede BouwmanswouingcD en Aauhoorigheden alsmede 50 bunders uitmuntend goeüe en zeer welige WEIHOOI en TEELLANDEN gelegen in uen Eendraglspolder en den Bovenpolder binnen de gemeente van Zevenhuizen Te aanvaarden de Bouwlanden met het ontblooien der schoof de Wei en liooilauden Kersmis beiden van 1867 de Woningen 1 November dezes jaa ts Alias bij geafficheerde billettea in het breede omschreven Nadere informatien zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris A N MOLENAAR te Zuid Waddinxveen Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te guuda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van niinstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE a 462 per kan 64 cents idem a 47Vjo per kan 66 ets Jenever 24 soort Montwijn a 46 yio o P r i an 62 = cents inl BEAXDEWIJN a 462 jo per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 5 Junij 1367 LEYDEN GOUDA Vice Versa 1 Pinksterdag REGELING DER DIENST VOOR DE PINKSTERDAGEN van LEYDEN s morgens ten 7 nre van GOUDA s namiddags ten 4 ure 45 min 2 Pinksterdag van LEYDEN s morgens ten 5 nre 80 min van LEYDEN s namiddags ten 1 ure 45 min van GOUDA s morgens ten 10 ure 1 van GOUDA s namiddags ten 5 ure 30 min Voor deze dienst worden aan alle stations retourbilletien tot veel verminderde prijs afgegeven welke geldig zullen zijn tot en met 18 Junij e k De DIRECTIK Engelsche tfezoüdheids PilIen beroemd onder den naam van ENGELSCHE GAL SLIJM EN MAAG PILLEN Door eene meer dan 25jarige ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewijzen van Hare werking is zacht zij drijven de Gal en Slijm af versterken de Maag en bevorderen de Gezondheid Doosjes van 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaar te Gouda J H Boers Apolh Wijdstraat Delft C Hoog Apotheker s Gravenhage J L E Snabilié Apoth Maassluis J J Schansmau Apotheker Sotlerdam C J W Snabilié Apotheker Vlaardingen C N E Höchell Apoth GKASVERPACUTING DIJKGRAAF en HOOFD INGELANDEN van het Nieuicland buiten s Gravemnde zijn voornemens in den Koepel slaande bij de zoogenaamde Hilwoning in het Nieuwland onder s Gravesande ten overstaan van M J F A LEESBERG Notaris residerende te s Gravetihage op ZATÜRDAG den 22 JUNIJ 1867 des voormiddags ten ü uur in het openbaar te verpachten Onderscheidene Perceelen te veld staand GRAS om eens gemaaid en gehooid te worden Alles gelegen in het Buiten Nieuicland onder s Gravesande en strekkende gelijk het in lijds zal zijn afgebakend en genummerd Nadere informatien en aanwijzingen te bekomen bij A H deBRUIJN lioofdopzigier van gemeld Nieuwland te s GraV imnde en teu kantore van voornoemden Notaris LEESBERG MAAGLIJDERS HET UNIVERSEEL ZUIVERIN6S Z0UT van C W Biülrich te Berlijn heeft zich door zijne goede uitwerkingen over alle deelen van Duitschlaud verspreid en is niet alleen daardoor een voornaam en onmisbaar huismiddel geworden maar heeft zich ook in Nederland reeds vele vrienden verworven en ve dient met regt de aandacht van alle maaglijders De oorzaak van maagkwalen is doorgaans eene slechte spijsvertering deze tegen te gaan is de belangrijke eigenschap van het C W BULLEICH SCHE UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOÜT Op geheel onschadelijke wijze bevrijdt het zacht en geleidelijk de spijsverterings kanalen van slijm neemt het zuur weg en verleent zoodoende nieuwe krachten aan deze belangrijke organen In duiiende dankbetuigingen wordt met lof over de goede werking van dit huismiddel gesproken Meer bijzonderheden vindt men in de gebruikS aaUWijZingen en getuigschriften welka in de Depots kOStelOOS te verkrijgen zijn Het UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT van dea heer C W Bdllmch is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a kilo tegen den prijs van 90 cent te Gouda bij den Heer P J MELKERT Oosthaven Utrecht W R STERN Drogist Vreeburg W R HACKFOORT Drogist Woerden HENEI van den BERG en in de bekende Depots Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W BULLRICH is voorzien vaa mijne handteekening Emmerik a d Rhijn Het Hoofd Dépot voor Nederland H SARDEMANN HHI Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Bheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veroQderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruik saanwijzing voorzien Dépót voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJEK Boetdrukkerij vm A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avouds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien ran 1 6 regfc s tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat naar aanleiding van het besluit van he ren Gedeputeerde staten der provincie Zuid Holland dd 8 Januarij 1867 n 17 dit jaar tot den HER IJK der LENGTE en INHOUDSMATEN van drooge en natte waren en GEWIGTEN binnen deze gemeente zal worden gevaceerd in de maauden Jnny en Julij van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure op de volgende dagen Voor de KOPEREN en IJZEREN GEWIGTEN de INHOUDSMATEN van drooge en U itte waren alsmede voor deLENGTEMATEN Voor de wijken A en B van den 17 Junij tot den 21 juuij It II II C D en E II 2 i 28 ƒ IJ tl II F G H en 1 1 Julij 1 II ö Julij II II K L M en N 8 ƒ ƒƒ 12 f II II II 0 P Q en R II lÖ II II II lil II Vo or de GEWIGTEN in gebru ik bij GOUD en ZILVER SMEDEN benevens voor die der APOTHEKERS op Woensdag en Vrijdag den 12 en lé Junij Dat volgens koninklijk besluit van 5 Febrnarij 1827 n 153 de Medicinaal Grein Genigten en de Korrels van het Gouden Zilversmidsgewigt alleen zullen worden nagezien en onderzocht doch niet geijkt of van een stempel voorzien Voorts brengen Burgemeester en Welhcuders ter kennis dat de Arrondissemeots IJkers verpligt zijn den her ijk te weigeren vau alle Maten en Gewigien welke niet volgens de bestaande voorschriften zijn vervaardigd of die de vereischte lengte gewigt of inhoud niet hebben j alsmede af te wijzen de lengtematen op welke eenige teekenen of merken de oude maat aanduidende zigtbaar zijn terwijl zij niet te min zijn geregtigd het gewoon ijkloon daarvoor te vorderen alsmede dat zij de bevoegdheid hebben om volgens het koninklijk besluit van deu 20 Januarij 1861 Staatsblad u 4 de hun aangeboden gewigten welke te ligt worden bevonden of beschadigd zijn te repareren en te justeren en daarvoor het bij voornoemd besluit bepaalde loon te vorderen wanneer hun door de ijkpligtigen niet wordt te kennen gegeven dat zij zulks elders willen doen verrigten Wordende dien ten gevolge de daarbij belanghebbende ingezetenen uitgenoodigd om zich op de boven bepaalde dagenmet hunne Maten en Gewigten behoorlijk schoon gemaakt tevervoegen op de Turfmarkt wijk H n 45 aan het Lokaal voorden HERIJK bestemd en alzoo voor te komen de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor hen zoudenontstaan GouDi deu 7 Junij l 67 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 8 JuDij De groote politieke kwestien rusten voor het oogenblik daar de Torsten racantie nemen en zich te Parijs gaan ontspannen Treurig is de indruk door den verfoeijeüjken aanslag op het leven van den czaar gemaakt en wel geschikt om de vreugde van het zamenzijn te verbitteren en algemeene bekommering te verwekken Men verwacht overigens veel goeds van dat zamenkomen der mogendheden ofschoon het welligt weinig invloed zal hebben op de plannen die in den boezem verscholen liggen Het zal immers onmogelijk zgn de behandeling der oostersche kwestie te ontgaan Rusland zal zijne lang gekoesterde wenscben niet opgeven en Engeland zal nimmer instemmen met eene schikking die Rusland kan tevreden stellen De prijs der Advertentien van ée a tot zes regels mtt inbegnp vau btt zegel is 80 Cent voor elkeii regel daarboven 1 Ctnt Buitengewone letters worden berekend n aar plaat = r ai mte De behandeling der engelsche reformbül Te Weenen is de strijd aangevan en over de reorganisatie des rijks vooral over de schikk ng met HoLgarne De gemoederen schijnen vredelievend gestemd ea de grooie algemeen gevoelde behoefte aan rust geeft hoop op goede uikomst Het is een levenskwestie voor Oostenrijk moet de verwarring en onzekerheid nog langer voortduren dan muet het einde uitloopen op de oulbinding der geheele monarchie De voorgenomen versterking van Weenen zal vooreerst wel ifbtuiien op den onwil der bevolking men zal dit ja ir toch bcainncn maar zich bepalen bij het bouwen van vier forten Men zal de landen gelukkig g ian prijzen die slechts zeer moei elijk leeningen kunnen sluiten want het schijnt nu eenmaal dat elk volk zich ten behoeve van krijgstoe astingen il uitputten Daarom blijft de toei omst somber en schroomt men toe te geven aan vreedzame verwachtingen Ten aanzien van den mexictiauschen keizer duurt de onzekerheid voort Zelfs beproeft men het verspreiden van zeer gunstige geruchten toch blijft de opinie gevestigd dat het mexicaansche keizerrijk gevallen is en hoopt men dat Mnximihaan slechts de gevangene moge zijn v m Ju rez d iu kunnen de vorsten met elkander zijn rantsoen belalen want de volken zullen toch wel geen lust gevoelen om dat overwelJigen en indringen aan te moedigen Het noord amerikaansche volk schijnt merkelijk tot bedaren te komen Dit blijkt vooral in de veranderde gezindheid ten aanzien van den gewezen zuidelijken president Jefferson Davis die onder b gtogt ontslagen is Hij was het voornerp van den woedenetten en schijnbaar onverzoenlijksten lu it en nu ontmoet hij tal van vrienden Zoo is de verbittering icgeu den president Johnson merkelijk aan het daleu en zal zijn conflict met de vertegenwoordiging ot geene verderfelijke uubar t n komen Men oordeelt dat hij berispenswaardig niei misdadig gehandeld heeft Eindelijk zijn onze rusteloos amenderende vertegenwoordigers gereed gekomen met de schutterijwet De menigvuldige wijzigingen hebben zeker niet medegewerkt om die et tot een schoon geheel te vormen menigte leemte en inconsequentie moet op die wijze insluipen Toch was volgens de algemeene opinie de behoefte groot aan eea verbeterde inrigting der schutterij en bevat deze wet vele verbeteringen Na de vlugge en de gunstige aanneming van het ontwerp ter overbrugging van den Moerdijk zal nu in behandeling komen het kostelijk ontwerp van onzen emioenten afgevaardigde den heer de Brauw Dat is zijn roem zijn eer de kroon op al zijn werk nu mag hij gaan in vrede Van al onze instellingen is het openbare schoolwezen de meest populaire en daarom ook de vijandschap der reactie de meest vinnige De bestrijding van dit ontwerp is dan ook het meest wenschelijk punt van vereeniging voor alle nuancen der liberalen en de beste gelegenheid om de onmagt en de oneenigheid der reactionairen te doen blijken Hier is eene ruime discussie wenschelijk opdat dat rusteloos wroeten der lichtschuwe tegenstanders beteugeld worde en het zonneklaar blijken moge dat wij bereid zijn vast te houden aan de beginselen van vrijzinnigheid die ons schoolwezen kenmerken De Brauw bezwijke in zijne poging en al beweenen wij zijn politiek overlijden niet dankbaar zullen wij erkennen dat hij zijns ondanks aanleiding gegeven heeft tot de krachtige bevestiging onzer schoonste volksinstelling buitenland IiOnden 5 Junij Men meldt uit New York van gisteren Het comité van het congres heeft besloten dat tot den president Johnson wel eene berisping moet worden gerigt doch dat hij niet in staat van beschuldiging moet warden gesteld