Goudsche Courant, zondag 9 juni 1867

6 Junij Volgens het Bliiebook over Luxemburg beweerde Napoleon III aanvankelijk dat Nederland volkomen hetregt h lil om Luxemburg aan Frankrijk af te staan maar hijverzekerde reeds op 19 april aan lord Cowley dat hij onderjjeene voorwaarde eene vermeerdering van gebied zou aannemen Graaf von Bisuiarrk gaf gelijktijdig aan lord Loftus tekeinen dat Pruisen nimmer de vesliug kon ontruimen maarop 2H april zeiJe hij tot den gezant dat Prul en op de conferertie ten behoeve v ui het handhaven des vredes zou toe au hetgeen voor de conferentie onmogelijk toegestaan konworden Parijs 5 Junij De Patne beschouwt de tijding uit Newlork van 4 dezer volgen welke keizer Ma im liaan vermoord IS onjuist Het blad zegt dat m mformatien laugs telegrafie lien weg ingewonnen gezegd wordt dat de keizer den 20 mei nog leefde Op het ontwerp begrooting van 1S68 zijn verschdlendaamendementen ingediend anrbij verlangd wordt 1 overlegging eener speciale rekening wegens Mexico 2 onderzoekdoor IS af revaardig len van het voorhanden materieel vooroorlog en marine ó eeu crediet van 3ÜÜÜ frs lot bestrijdingder openbaarmaking van u kiezerslijsten 4 opheffing vanhet hui der luvaliden der kantonnale commissarissen van politie van de zoutbehsting enz Er 1 = onder het publiek nog mets uitgelekt van de politieke geprekken welke tusacheu de souveremen zijn gevoerd ma ir uit het opgeruimde voorkomen zoo van keizer Napoleonals van den czaar alsmede uit de hartelijkheid vr larmede zijelkander wederkeerig behandelen maakt men op dat ludiener tusschen hen reeds onderwerpen van staatKunde besprokenzijn ZIJ het daarover vrij wel eens zijn geworden Bengten uit Caudia van 21 mei over Athene ontvangen bevestigen niet alleen het mislukken van Omer Pacha s togt tegen ph kia maar voegen daarbij dat de opstandelingen meer en meer out wonlen en op 20 mei een aanval op eene bij Suda gelesTde afleeliiig turksch krijgsvolk gedaan hebben zij hebben eeluer ni een langdurig gevecht die positie in de magt der Turken moeten laten Te Athene vleit men zich met de gedachte dat de opstandelingen al ziju zij buiteu staal om het geheele eiland te vermeesteren den strijd althans oo lang zullen kunnen volhouden dat de europesche diplomatie zich eindelijk gedrongen zal gf voelen i m nadrukkelijk tusschenbeide te komen Men wil weten dat de zamensprekmgen der souverementen doel hebben eene algemeeue herziening der traU iten vanIbló en de vestiging van een nieuw europeesch regt Wanneer I men het over de voorn iamste punten daaromtrent kan eensworden zal later een congrts volgen tot definitieve regeling derzaken en tot bevestiging van den wereldvrede Het publiek I heeft de beste verwachtingen van deze zamenkomsten der monarchen en IS geneigd zich aii een onbegrensd optimisme overte geven Aan den anderen kant geeft de oorlogspartij hier te lande die vooral lu militaire kringen sterke vprtikkmgen heefr deu moed niet op ij wordt daarin in zekeren zin gesteunddoor den grooten ijver die nog altijd door het departementvan oorlog ontwikkeld wordt 7 Junij Terwijl de beide keizers gisteren van de revueterugkeerden is bij den ingang van het boseh van Boulogne door een twintigjarigen Pool een pistoolschot gelost op den 1 Pr van Ru iand die zich met zijne beide zoons en keizeriNapoIeon in hetzelfde rijtuig bevond De pistool welke tezwaar geladen was sprong en verbrijzelde de hand van densluipmoordenaar Hij viel ouder den uitroep Leve Polen De beide keizers bleven ongedeerd De menigte wilde den Pool onmiddellijk ophangen Bij de wapenschouwing welke door schoon weder werd begunstigd waren de toejuichingen levendiger dan ooit De Monitenr geeft van het voorgevallene het volgende verhaal Gisteren na afloop der wapenschouwing welke in het boich van Boulogne werd gehouden m tegenwoordigheid van eene tallooze menigte welke eene onbeschrijfelijke geestdrift heeft aan den dag ge egd heeft een pei soon zioh noemende een Pool een pistoolschot gelost op het rijtuig waarin de keizer op den terugkeer mar de lullenen met den ozaar en zijne beide zonen gzeten naren De kogel trof den njp van het paard van den stalmeester die naast het portier reed Het wapen IS in de hand van den dader gesprongen die door de menigte werd aangehouden Men had de tusschenkomst der gewapende magt noodig om hem aan de woede der bevolking te onttrekken Niemand is gewond De moordenaar verklaart dat zijn naam is Bervousk er dat hij geboortig is uit Volhjnie Het dagblad Ie Droit zegt dat de moordenaar op 15 passen afstands op den weg van den keiztr post had gevat Hij is een Pool en werktuigkundige van beroep Hij had daags te voren een pistool met dubbelen loop gekocht Hij schijnt zeer opgewonden te zijn De reden van den aanslag schijnt gelegen te zij n in staatkundige hartstogten en persoonlijken haat tegen deu czxiar Men gelooft niet dat hij raedepligtigen heeft De Patne deelt het volgende mede uit het verhoor v mden Pool Pereyouski die op den czear heeft geschoten Uit zijne antwoorden blijkt dat i ij 20 jaar oud en van poolsche nationaliteit is dat hij vroeger werkzaam is geweest bij den werktuigkundige Gouin en later bij een ander dien hij den 4den mei verliet na welken tijd hij geleefd heeft van zijne spaarpenningen en van de subsidien die aan de uitgewekenen worden verstrekt Op de vraag hoe zijt gij er toe gekomen om te schieten op den souverein die in Frankrijk als gast aanwezig is antwoordde hij al schreijende Ik heb eene groote misdaad tegen Frankrijk begaan Maar zeide de regter gij steldet Z M keizer Napoleon bloot aan betzelfde gevar om gedood te worden Neen antvvoo dde de beschuldigde eeu poolsche kogel kan oo met afwijken en moest 1 egtstreeks den cziar treffen Ik wilde de wereld bevrijden en den cziar verlossen van de wroeuuig waaronder hij gedrukt moet gaan Bij de daarop gevolgde ondervraging door de hh Houher en Schouvaloff verklaaide hij dat hij reeds op zijn 16e jaar deelnam aan den opstand dat hij daartoe alle iamihe betrekkingen had afgebroken en dat hij uit vrees voor verraad het plan tot den aanslag aan niemand had medegedeeld Na het verhoor heeft hij in de meest kalme stemming de processenverbaal onderteekend waarbij hij verklaarde geen berouw over zijne daad te hebben maar het alleen betreurde dat hij daarin niet geslaagd is In de zitting van het wetgevend ligchaam heeft de heer Schneider gezegd Gisteren op het oogeublik dat onze roemrijke armee de bewondering der beide keizers had opgewekt heeft een persoon van vreemde afkomst zich aan een schandelijken aanslag schuldig gemaakt Doch de Voorzienigheid waakteeu de misdaad bleef magteloos Toejuiching Ik vertrouw detolk uwer gevoelens eu die van ons gastvrij edel vaderlandL ijn langdurige toejuiching met de diepe verontwaardiging uu te spreken die deze af=chuwel jke handeling in allergemoederen moet te weeg brengen toejuiching en met bij dezegelegenheid eene krachtige en eerbiedige sympathie uit te drukken jegens de hooge gasten van den keizer en van Frankrijk langdurige toejuiching eu kreet van leve de keizer De Patne deelt een brief mede van generaal 2amoyski waarin de diepe smart en verontwaardiging wordt te kennengegeven die deze daad hem en zijne landgeuooten inboezemt Heden namiddag ten 1 ure is in de russische kapel alhier een Te Deum gezongen De Iigaro zegt dat de zin der woordeu van deu beschuldigde hierop rederkwam Ik geloof volgens mijn regten pligt te hebben gehandeld ik betreur alleen dat ik demisdaad heb gepleegd m irankrijk waaraan ik zooveel dankbaarheid verchuldlgd ben Twee werklieden zijn door het uitcnspringen der pistool aan het hoofd gewond De czaar heeft den heer Eainibaud begiftigd met de insignia van kommaudeur der Stanislans orde Een aantal handelaars zullen heden avond illumineren Le Temps sprekende van het ontslag twelk naar verzekerd wordt door den heer Lightenvelt uit zijne betiekkiugvan nederlandsoh gezant bij ons hof gevra igd is wil doengelooven dat die diplon aat met wegens zijnen gevorderdenleeftijd tot de bedoelde aanvraag is overgegaan maar welwegens de soort van ongenade waprm hij bij keizer Napoleon of bij den koning groothertog gevallen zou zijn ten gevolge van het mislukken der onderhandelingen over de aanhechting van Luxemburg aan Frankrijk Berlijn 5 Jumj In de diplomatieke kringen alhier deelt men geenzms de meenmg dat de persoonlijke bijeenkomst der souveremen te Parijs de rooeijelijkheden der oostersche kwestie zoo gemakkelijk zal uit deu weg ruimen als sointnigen in de dagbladen willeu doen gelooven Men neemt als eene uitgemaakte zaak aan dat in weerwil van allen goeden persoonlijken wil Frankrijk toch nooit in bet oosten met Kusland gemeenschappelijke zaak kan maken en dat Frankrijk veeleer de zijde van Engeland zal kiezen W eenen 4 Jung De Wiener Ztg meldt op grond eener uit Washington ontvangen telegraphische depêche van 31 mei het volgendeDe stad Queretaro werd den 15 mei m den vroegen ochtend bij overrompeling vermeesterd De keizer trok naar het hoogst gelegen gedeelte der stad terug maar een hevig artillerievuur dwong hem zich op genade of ongenade over te geven met Mejia en Castillo y Cos De depêche van Escobedo is van den IS gedagteekend Tot op dat oogenblik was geene daad van geweld gepleegd Een ander goed teeken met opzigt lot de voornemens van Juarez is de vrijlating van 600 te Puebla gevangen genomen buitenlanders Voor het overige doet de regering der vereenigde staten krachtige pogingen om te bewerken dat de keizer vrijgelaten eu voor zijne veiligheid tot op het oogenblik zijner inscheping zorg gedragen worde 6 Junij Turkije heeft officieel kennis gegeveu d it het toetreedt tot het voorstel om eene commissie te benoemen ten einde eene enquête op Candia in te stellen De porte zal eerlang hare toetreding aankondigen bij eene circulaire aan de mogendheden die het parijsclie vredesverdrag hebben onderteekend 6tnnenlantr GOLDA 8 Jumj In de zitting der tweede kamer van donderdag was aande orde de discussie over het wets ontwerp tot ontbinding derovereenkomst betreffende het stichten van een ziekenhuis teLevden De heer Jonckbloet betoogde de wenschelijkheid van eeu afzonderlijk depanement voor onderwijs als zonde dan reeds de wet op het hooger onderwijs tot stand zijn gekomeu en de zaak van het lejdsche nosocomium voor goed ziju opgelost Zijo bezwaar tegen dit ontwerp was dat hij vreesde dat men het voorgestelde doel daardoor niet zou bereiken Hij vreesde voorts dat de mriglmg het academisch onderwijs niet zou baten en dat deze overeenkomst niet m het belang van dat onderwijs zou zijH De minister van bmnenl zaken deelde de geschiedenis mede van deze aak sedert 1S5B Hij beantwoordde den hr Jonckbloet en meende dat bij verwerping van dit ontwerp het bestaande contract zou worden vernietigd en de zaak opgeofferd De heer Geertsema verdedigde de overeenkomst door hem als minister ontwo pen waarop de heer Jonckbloet replieeerde Na repliek van den minister werd het ontwerp aangenomen met 60 tegen 5 stemmen Tegen de heeren Hingst van Eappard van Voorthuwen de Eoo en Jonckbloet Daarna werd beraadslaagd over het wetsontwerp lot verhooging der begrooting voor de spoorwegen voor 1807 brug over den Moerdijk Hierover voerden het woord de hh de Raadt Verheyen Zijlker Rochussen Kerkwijk en van Eek De heer Stieltjes sprak er tegen Zij beschouwden het werk als nuttig en van openbaar belang In de zitting der tweede kamer van gisteren is de beraadshging voortgezet en ten einde gebragt over de overbrugging aan den Moerdijk De heeren Blom Virulj Yeibrugge Godefroi Storm van s Gravesande en Pijpers verdedigden hetontwerp Tegen de tijdigheid vau het voorstel spraken dehli Insinger en van Nispen terwijl de hh Saayraans Vaderen Bergman het ontwerp bepaildelijk bestreden en de heer v Voorthnizen financiële lulichtmgen vroeg Daarna heeft deminister van binnenl zaken het ontwerp uitvoerig verdedigd waarna eerst de overbrugging werd aangenomen met 51 tegen 16 stemmen de geheele voordrigt waarin ook de verhoogingvoor de lijn Meppel Groningen begrepen is met 54 tegen 14 stemmen De munster hpeft verklaard dat de dienst van 1867 zonder eenige buitengewone middelen geheel ver7ekerdis Dingsdag is aan de orde gesteld de benadslaging over de prise en connde raüon van het voorstel de Brauw Uit het verslag der afdeelingen over de pri e en consideration van het voorstel van den heer de Brauw tot herziening der wet op het lager onderwijs blijkt dat er nagenoeg eenparig tegen het nader onderzoek geene bedenkingwerd gemaakt zonder dat men echter daarom zich ter gunsteof ongunste van het voorstel verklaarde Naar men verneemt zullen ten gevolge eener ministreielebeschikking voortaan ook vrouwen toegelaten worden tot hetafleggen van het examen voor den rang van hulp apotheker Men leest m de Arnhemscbe Courant omtrent de behandeling der schntlerijwet De voorstellers van amendementen rezen op als sprekers aan een feestdisch en of allen steeds ten volle conscientie hadden van hetgeen zij voorstelden of goedkeurden durven wij niet beweren Er zijn verandenngen in de wet gebragt die zooals ZIJ werden voorgesteld bijna tot I et tegenover gestelde leidden van hetgeen zij na herverandering en onder wijziging eindelijk uitdrukten Voorstellen werden gedaan waarvan de voorsteller zelfs geen toelichting of verdediging wist te geven Er zijn amendementen aangenomen uit beleefdheid omdat men er al zoo vele van den voorsteller had verworpen Er is gestemd over bepalingen die sommigen ter naauwernocd hadden gehoord Zelfs de Staats Courant heeft eenmaal den draad verloren Oogenblikken waren er dat alleen de gnmer juist wist hoe de zaken stonden Kortom er heeft nu en dan eene verwarring geheerscht die ons het hart doet vasthouden voor de werking van deze wet en wij vermoeden dat ondet de groote minderheid die zich tegen het ontwerp verklaarde verscheidene leden waren die alleen tegenstemden omdat zij tegen de verantwoordelijkheid opzagen eene wet tot stand te brengen welke op deze wijze ter wereld gekomen is De directie der leydsche stoombootdienst vVolhardiiiEII 3 bevlytigt zich zeer om alles ten gerieve van het poblidrte regelen en ofschoon onze stadgeuoolen niet op denzelfHendag van Leyden kunnen terugkeeren zijn de retourbillettenvoor volgende dagen geldig dat velen die te Levden vertoeven of over Leyden verder gaan uiet dan zeer aangenaam kan zijn Te amsterdam is woensdag de jaarlijksche algemeene vergadenng der m latschappij van weldadigheid geboudeu adervoorzitting van den hr mr Bieruma Oosting Door den voorzitter werd in een uitvoerig verslag de toestand der maatschappijen hare lotgevallen gedurende het vorige jaar geschetst Hoewel de stand van zaken niet zoodanig was als hh commissaris en zouden weuschen mogt de maatschappij zich toch verheugen lu een niet onbelangrijken vooruitgang Terwijl tochhet jiarlijksch tekort in 1S59 bedroeg ƒ 60 000 en in 1863 ƒ 31 456 61 bedraagt het dit Jaar ƒ 21 619 67 De voorzitterdeelde mede dat bij gunstige beschikking van den ministeraan de maatschappij rijksscholen zijn töest zegd zoodat in eengedeelte der kolome het onderwijs al geregeld zijn Na eenelevendige di cusie over het voorsfl der i omiiiis e om aan deregering magtiging te vragen tot het hou len eener collecte totdekking van de in de eerste jaren nog te verwachteu tekorten werd dat voorstel met algemeene stemmen aangenomen Uit het W estl ind verneemt men d it de verzending vanaspcrsies begint te verminderen en weldra zal op iouden terwijldie v lil aardappelen aanmerkelijk toeneemt z nle er zondagen miiudag een betrekkelijk groot autal kinne e met aardappelen o a naar Amsterdam vervoerd uorta blijven de berigteu omtrent deu stand der gewassen alom gunstig o a beloven de ailbessen een schoonen pluk Uit Veur wordtevtnzeer de voldoend staat der tuingeiva sen gemeld eu teRijusburg staan aardappelen en bloemkool zeer bevredigend Hetzelfde is het geval in de en omtrek met de grineu het vlasen koolzaad De weilanden hebbeu veel gra dat door dengroeizamen regen wordt ouderhouden In tukiven tot hooilandbestemd heeft men reeds met maaijen begin ge naakt Men meldt uit Breda van 29 mei Heden voormiddagIS alhier onder voorzitterschap van jouku V J C Rammelman El evier als coramissiris de gewone jtirijk cbe vergadering gehouden met deeliiebbei in de te i 3 terhout gevestigde Nation lie Vee VerzeLenng Ma its hap ij Üit het verslag dal alleen over de ouderlinïe verzeïering werd gegeveu bleek dal de schade omslag lu I566 neeft be dragen voor runderen o afdeeling en 2 0 i afdeeling of C cent per ƒ lUO in de l afd 36 cent per ƒ 100 in de 2 = afd en voor piirden gemiddeld 1 o l cent per ƒ 100 verzekerde waarde Het verzekerd bedrag was m januarg i u gfk ommen tot ruim een uiilhoen gulden Aan schaden en oprigtiugskosten is beti ild ƒ 17 t02 9I Voorts bleek dat de nationale vee verzekering maatsch ippij die sedert hare oprigting 1 februarij lb6oj oo gun tig ge erkt heeft niettegenstaande de allerongunslig te tijdsomstandigheden gisteren dus 2S mei had opi eboutleu te bestaan m lar dat ZIJ was vervangen door Neerlaudsch Nationale A ee Verzeke ringMaatschappij welke gevestigd wordt te Eotterdam onder bestuur der heeren Marie J J KroUer als hoofd directeur David F M Kroller als directeur en F Sarason als adm nistrateur onder toezigt vau de hh jonkh J C Rammelman Elzevier jonkh G A Clifford I H Kesseler J F Zijlker jonkh mr F H van Beyma thoe Kingma A J baron Schimmelpenmnck van der Oije jonkh K L de Jonge D T Notteu en jonkh mr Joan de Jonge van Zwijnsbergen als commissarissen Zij beeft hare groud kapitalen vergroot en dezelve gebragt op de totale ver arborgde waarborg en zekerheids kapitalen van een miUioen zes maal honderd vijf en twintig duizend gulden De werkknng vroeger zich alleen tot over Nederlana uitstrekkende wordt ook uitgestrekt over België en de duitsche staten terw jl er aan de maatschappij is toegevoegd eene onderlinge transport ver ekering ter verzekering tegen zeeschaden aan vee dat naar Liigelaiid wordt vervoerd Door die unbreiding is NeerlandschNationale Vee Verzeke ring Maatschappij waarin op vaste premien en onderling kanworden deelgenomen de eenigste lu haar soort en de grootsteder hier le lande bestaande vee assurantien en zal veel bijdragen tot het welzijn van den landman wanneer allen medewerken ter instandhouding en uitbreiding eener zóó nuttige zaak als hoedanig zij in de protectie van elk landhuishoudkundigekan en mag v orden aanbe volen xelllel g4le Berigten Tbic d ziet m het reizeD der soaTereincD bet tmde der monarchie lo Eorojja Te Parijs zieu thaos 8G6 bladen en tydachriften bet licht De veepest schijnt p estuit m Beyeren In SlaTooie heertcht groote uereidwlUigheid om zich te vere niscn met HoneanjC le Bombajr heeft een hevige brand gewoed De aartsherlojjin Mathilde is overleden ten gevolge harer brandwondeo De czaar wordt te Panjs ge