Goudsche Courant, zondag 9 juni 1867

plaasd met het geroep Leve Polen De Turken zijn verbaasd tn verbitterd dat de sultan een christenbood gaat bezoeken De sultan heeft eene invitatie aangenomen van koningin Victoria De Pruisen gaan iu lee3wijk een haven stichten aan de Noordzee De londensche kleermakcr gezellen houden hardnekkig vol in hun verzet tegen de bazen In Engelsch Indie legt meu zich met goed gevolg toe op het planten ecoer betere soort van katoen ftïen blijft ver cen dat de fransche keizerin in eene interessante positie verkeert Te Amersfoort worden de volksvermakelijkbcden in het spinhuis gehouden De kerkeraad der N ilerv gemeente te Vtrccht pctitioneert tegen de kermis De bevolking der vcreenigde staten bedroeg op het einde van bet vorige jaar i 7 ö7i 2 itlen Tc Madrid is weder eene militaire zamenzHeriug n lclt De 52 eerst verkochte schilderijen van het kabinet SaUmuu t hibbiu opi ebragt 72ö 0Ü0 fr 867 Donderdag 13 Juoij il 543 GOUDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeaeg B n 60 Marktberigten GrOUda fi Juuij ïarwe l oulscrie per 2400 kilo 4 50 Roode kkelVc e ƒ 440 Zeemvsche per mud ƒ 12 Ti ƒ 13 60 Rogge J Tl ƒ J 3Ü Gerst ƒ 7 20 a ƒ S 30 Haver ƒ 4 00 ADVERTENTIEN Heden overleed na een smartelijk lijden mijne geliefde Echtgcnoote JOHANNA IKLUEKIKA STEENHUIZEN in den ouderdom van ruim 41 jaren F HEUSY GoiDA 8 Junij 1867 Openbare Verkoopinj ten overstaan van Notaris MONTIJ te Goifda op üingsdag 11 Junij 1867 s avonds 6 ure in den tuin Euzf xburg te Oiiilnraier v in een WOONHUIS en ERVE iiigcrigt tot VIEESCHKOUVi r lilJ g p n in Hp Leeuwringerstraat te Oinh icaler P adelijk te aanvaarden Goudschc Broodfabriek Onze broodprijzeu zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N ffiGEWOON dito 28 GEBUILD BROOD 1 kw 25 dito 2 22 Il dito S f 21 f f ONGEBUlLDditc 17 ROGGE dito 12 Klein Brood eener Broodjes 2 C p st Kadetjes en Krentenbroodjes 2 C per stuk Gni i A S Junij 1 67 PERK C Kaderstoomboot d Usscl an Gouda Muaiutar en hingidaij sm orgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens ö o uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 ureu Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o per kan 64 cents idem a iVj Q per kan 66 ets Jenever i soort Moutwijnj i 462 10 o per kan 62 cents inl BR NDEWIJN a 462 o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gocd S Junij 1867 i ƒ 6 00 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 220 Noordbrabanlsche ƒ 240 Br boonen ƒ 12 a ƒ lÖ OO Paardeboonen ƒ 7 20 Duivebooneo ƒ 9 75 De aanvoer van schapen en lammeren was buitengewoongroot doch de handel niet geanimeerd ook waren de varkensen biggen moeijelijk te verkoopeu Kaas Aangevoerd 25 partijen ƒ 25 a 27 50 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 04 a ƒ 1 16 Burgerlijke Stand GtBoREN 5 Junij Jan ouders X van Wijk en P E Vnijk 6 Hendrik ouders II de Gruijl en M Mopman Johanna ouders C IluijveLaar en C Viugerling OvLBLKDtN 3 Junij A Vcrkaaik 3 m 4 M Nederhof 14 m 5 J Zwanenburg 11 d 7 A Wildschut 4 m Gt iitMi 5 Junij i W Opgenhaeffcn en A A van der Kemp J H Boers en S SI E I afcbcr J II iMenskens en A C Soeter OPENBARE SCHOLEN De Plaatselijke SCHOOL COMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kennis dat op Woensdag den 12 Juuij 1867 s namiddags ten 5 ure in de respective SchooUokalen inschrijving zal worden gehouden voor de kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan eene der opmbare Scholen binnen deze Gemeente met inbegrip der openbare school voor jongens waar tegen een schoolgeld van één gulden s maands mede onderwijs wordt gegeven in de beginselen der Fransche taal en der Wiskunde De inschrijving voor de bestaande Burgerschool is beperkt tot die van meisjes terwijl aan de Jongejnfvrouwenschool geene leerlingen worden toegelaten dan die haar negende jaar hebben bereikt en blijken o even genoegzaam te zijn bedreven in het mechanisch lezen het schrijven eu de vier hoofdregels der rekenkunde Voor de overige scholen is de leeftijd bepaald op minstens zes jaren met uitzondering van de aan de Stads Armenschuol verbonden Bewaarschool Voor de Openbare Jongejufvrouwenschool en de Openbare Burgerscholen zal het voldoende zijn wanneer door de belanghebbende ouders of voogden schriftelijk of mondeling de weusch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Van de zoodanigen die hunne kinderen of pupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads Tusscbenschool wordt verlangd eene verklariug afo ei even door heereu Wijkmeesters dat zij in staat van miuvermogendheid verkeeren terwijl zij die hunne kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden uitgeuoodigil in hun belang de bewij eu mede te brengen dat zij bedeeling ontvangen iu welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig is Alle kinderen aan de Openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komstter schole voorzien zijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestanekinderziekte Namens de plaatselijke School Commissie Gouda 8 Junij 1867 J B PEETERS Jz Secretaris MAAGLIJDERS HET UNIVERSEEL ZUIVERIN6S Z0IIT van C IV BuUrich te Berlijn heeft zich door zijne goede uitwerkingen over alle deelen van Duitschland verspreid en is niet alleen daardoor een voornaam en onmisbaar huismiddel geworden maar heeft zich ook in Nederland reeds vele vrienden verworven en verdient met regt de aandacht van alle maaglijders De oorzaak van maagkwalen is doorgaans eene slechte spijsvertering deze tegen te gaan is de belangrijke eigenschap van het C W BULLlUCH sciiE UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT Op geheel onschadelijke wijze bevrijdt het zacht en geleidelijk de spijsverterings kanalen van slijm neemt het zuur weg en verleent zoodoende nieuwe krachten aan deze belangrijke organen In duizeade dankbetuigingen wordt met lof over de goede werking van dit huismiddel gesproken Meer bijzonderheden vindt men in de gebruiks aanwijzingen en getuigschriften welke in de Depots kOStelOOS te verkrijgen zijn Het UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT van den heer C W Bullmch is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a 1 3 kilo tegen den prijs van 90 cent te Gouda bij den Heer P J MELKERT Oosthaven Utrec a I W R STERN Drogist Vreeburg II W R HACKFOORT Drogist Woerden HENRI van dek BERG en in de bekende Depots Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W BÜLLRICH is voorzien van mijne handteckening Emmerik a d Rhijn Het HoofdDépot voor Nederland H SA RDEMANN Boekdrukkerij lan A BRINKMAN Deze Coüraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Jïc prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 2 5 Adverteutieu van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Verslag van den toestand der gemeente Gronda inl866 Slot Op ttliimo december 1866 werden voor rekening der gemeente 39 mannen en 19 vrouwen in de bedelaarsgestichten opgenomen In de bank van leening waren op ultimo december 20 422 panden aanwezig beleend met ƒ 55 789 95 In kas was aan geld en geldswaarde ƒ 4170 In de spaarkas beheerd door het burgerlijk armbestuur werd door 993 personen f 8592 85 ingehragt Teruggegeven werd ƒ 8390 60 welk meerder bedrag uit de fondsen van het armbestuur werd bijbetaald Volgens de lii tste rekening van een spaarbank door het departement Gouda der maatschappij tot nut van t algemeen opgerigt was het getal deelnemers 856 zijnde 286 meer dan iu het vorige jaar De in 1866 gedane inlagen beliepen ƒ 16 838 26 terugbetaald werd 17 862 645 De rente was 3 o g Een algemeen ziekenfonds telde 95 deelhebbers 59 personen ontvingen geneeskundige hulp de contributie bedroeg ƒ 496 70 De twee begrafenisbussen door bijzondere vereenigingen bestuurd telden 2372 leden de gelden ter begraving van 103 personen uitgekeerd bedroegen 9860 Een afdeeling van het genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen telde 15 leden een van de maatschappij van weldadigheid 30 een der vereeniging ned Mettray 13 een van het blinden instituut te Amsterdam 20 een van het doofstommen instituut te Groningen 15 leden en 1 begunstiger een afdeeling van het doofstommen institut te Rotterdam telde 18 leden en eindelijk telde een departement der ned vereeniging tot afschaffing van den sterken drank 76 leden De landbouw is in deze gemeente onbeduidend Vetweiderij en melkerij is de hoofdzaak In huur was de waarde der landerijen gemiddeld ƒ 80 p bunder Een afdeeling van de hollaudsche maatschappij van landbouw telt 143 leden De veetyphus rigtte groote verwoestingen aan Aangetast werden 207 rundereu waarvan 48 herstelden 41 werden afmaakt en S7 stierven In deze gemeente zijn 74 bunders weiland In het geheel waren er 322 melkkoeijen 80 schapen 129 varkens en 149 werkpaarden De gemiddelde prijs der boter was in 1866 per S ƒ 1 28 van de kaas 28 per 50 S Het aantal B boter ter markt gebragt was 36 895 S en dat der kaas 460 200 8 De aftredende leden van de kamer van koophandel werden allen met groote meerderheid herkozen Het getal opgekomen kiezers was zeer gering In deze gemeente zijn 134 fabrieken waaronder 35 garcnfabrieken en 44 pijpenfabrieken In de eerste werken 600 mannen en jongens en 100 vrouwen in de laatste 600 mannen en jongens en 400 vrouwen In 10 sigarenfabrieken werken 120 mannen en jongens in de stearine kaarsenfabriek werken 96 mannen en 141 vrouwen en meisjes Verder heeft men in de gemeente 39 bakkers 50 vleesohfaouwers en spekslagers 23 kleederbleekers 37 schoenmakers enz In 10 fabrielfen werd vaa stoom gebruik gemaakt eu bovendien beeft men nog een stoomwerktuig in drie kieederbleekeren en één in het stoomgemaal tot ontlasting van Rijnlands boezem Gedurende 1866 werden vier groote kaasmarkten gebonden j de aanvoer was grooter dan in het vorige jaar De gewone veemarkt leed een gevoelig verliea door de schorsing der veemarkt De binnenlaodsche handel bloeide over het alg meen niet Voor het buitenland werden in boter en kaas niet onbelangrijke zaken gedaan ook bekwamen de pijpenfabrieken vrij aan ilenlijke bestellingeu uit België eu Vmcrika De prijs der Adverteatien vau eén tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor elkeu regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Er passeerden 45 968 vaartuigen waaronder 2416 stoombooten De middelen ven vervoer worden gedurig menigvuldiger de aanlegplaats voor stoombooten met het daaraan verbonden commissariaat blijft bij voortduring aan handel en verkeer een groot gerief verschaffen Bij het verslag is gevoegd een opgave van de werkelijke ontvaogsten en uitgaven over 1865 Daaruit blijkt bet volgende De inkomsten uit bezittingen der stad bedroegen ƒ 6 654 02 de opcenten op s rijks directe belastingen ƒ t 452 23 de belasting op het gemaal heeft opgcbragt ƒ 41 715 65 op de dranken ƒ 29 432 90 aan schoolgelden werd ontvangen ƒ bl6S 05 Het totaal der ontvangsten was ƒ 197 71s U5 De algemeene kosten van bestuur bedroegen ƒ 14 935 28 de kosten voor perceptie der plaats belastingen was ƒ 4 442 89 De uitgaven voor medische politie bedroegen 1730 23 envoor de gemeente politie ƒ 14 243 85 Het lager onderwijskostte ƒ 32 294 91 het middelbaar ƒ 2 044 01 eu van hetgymnasium ƒ 5 912 79 Vo r openbare vermakeliikheden werd ƒ 393 96 uitgegeven De n van het armwezen waren ƒ 31 101 30 Het onderhi der gemeeute eigeudommen vorderde een uitgaaf van ƒ 45 736 94 Het totaal der uitgaven was ƒ 169 667 08 0uttenlanit Londen lO Junij De Privy Council heeft bepaald dat het vee hetwelk tot dadelijke slagting op eene markt te koop wordt gesteld voortaan nog zes dagen iu leven zal mogeo worden gehouden onder voorwaarde dat het in dien tusschentijd niet meer op eene andere markt zal wor len gebragt Deze regeling treedt heden in werking Vourts is bepaald dat het vee hetwelk te Liverpool ter markt wordt gebragt van daar naar verschillende steden in het hertogdom Lancaster en in het graafschap Chester mag worden vervoerd mits het aldaar terstond bij aankomst wordt geslagt Parijs 8 Junij De Etendard deelt eene depêche uit Warschau mede meldende dat de geheele bevolking op het berigt van den aanslag op het leven vau den czaar zich in rouwbetoon vereenigde terwijl de adel dadelijk bijeenkwam en eene deputatie benoemde die naar Parijs is afgevaardigd om aan den czaar en aan keizer Napoleon een adres aan te bieden waarin de adel zyne verontwaardiging over de daad te kennen geeft 9 Junij Nog altijd geeft de verontwaardiging jegensden Pool die een moordaanslag op het leven van den russiscben czaar deed zich op officiële wijze lucht men hoort enleest zelfs weinig anders L it alle hoeken van Frankrijk komeuadressen en protesten betrekkelijk dien moordaanslag van gemeenteraden terwijl de Moniteur dien adressen ijver nog aanwakkert door den inhoud mede te deeleii zelfs Polen vindenzich genoopt om hunne protesten bij de overigen te voegen Van alie hoven en alle souvereinen worden voorts gelukweoschen ontvangen wegens het mislukken van den aanslag lutusscheu zullen de gemoederen wel spoedig een weinig beginnen te bedaren vooral omdat men verzekerd is dat de moordaanslag in bet bosch van Boulogne in geen verband staat met een complot Uit het verhoor van den beschuldigde blijkt duidelijk dut hij geen medepligtigen heeft gehad Overigens bevestigt het zich dat hij een zeer geëxalteerd mensch is die ook als zoodanig aan de prefectuur van politie bekend was De zeldzame geestkracht die hij van bet oogenblik zijner arrestatie af aan den dag heeft gelegd is algemeen opgemerkt Hoewel hij slechts als eenvoudig werkman in de ateliers van den heer Gouin werkzaam was geeft bij Uijk van eene zekere opvoeding Zijne zedelijke antecedenten zqu uitmuntend 10 Junij Keizer Napoleon heeft den heer de MoBstierbenoemd tot grootkruis van het legioen van eer en dr NeIai s tot groot officier dier orde