Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1867

Prins Humbert van Italië is hier heden avond aangekomen De keuer van Ru hnd met zijue zoons keiier Napoleon de koning van Pruisen eu alle andere hier aanwezige In de Tuilerien heeft gisteren een prachtig avondfeestplaats gehad dat eerst ten 3 ure 19 afgeloopen De gezamentlijke alhiT ajuwetige omere nen hebben zich naar lontamebleau begevfn van aar zij tegen 7 ure worden verwacht De cziar e I ile beide grootvorsten zullen zich alsdan naarhet = titiou V in den estelijken spoorweg begeven om de terugrei uoar Kusland aan te nemen In de zitting van het wetgevend ligch lam is het voorstel iu den heer Lanjuinais om de documenten die aan de commissie voor het budget zijn overgelegd ar n de leden van het etgevend ligchaam mede te deelen met 184 tegen 16 stemmen verworpen Berezov ïki de bedrijver van den moordaanslag op denczaar It t nog altijd een moed eu eene geestkracht aan dendag die onwillekeurig bewondering afdwingen Men beween dan ook dat de cza ir zelf door deze houding getroffen is engratie voor hem heeft gevraagd Het is euhter niet waarschijnlijk dat het leven van Berezowski gespaard zal worden omdathet bedrijven van de daad op fransch grondgebied en terwijlde czoar de gast van Frankrijk as hem al eene verzwarendeombtaiidigheid zal aangerekend orden Men denkt dat hetrcgtsgeding tegen hem in het laatst dezer ma ind een aanvangzal nemen Berlijn lO Jumj Met betrekking tot de vrijheid van spreken door de leden vau den landdag in hunne vergaderzaal heeft ook het Disciphuar Gerichtshof een belangwekkend vonnis pewefen Er as n 1 eene vervolging ingesteld tegen den hr Iweslen egens het door hem gesprokene in het huis an afgevaardigden Bovenstaande regtbank wees echter die vervolging Vtiu de hand op grond van art 84 tier grondwet dat zoodauiï e vervolging verbiedt Het Ober Tribunal heeft echter deze uitspra ik vernietigd op verzoek van het openbaar minHterie en lan het Disciphnar Gerichtshof de nieu e behindeling opgedragen onder mededeelmg dat een lid an den landdag wegens den door hem m het huis geuiten laster met alleen strafregtelijk maar ook disciplinair kau vervolgd worden De Patriot nii Praag behcl t een weener telegram van 7 junij waann gemeld wordt dat keizer Maximiliaan benevensde hooge officieren van zijd gevolg Wickenburg en Khevenhuller vrijwillig den dood gezocht en gevonden hebben Weenen 9 Jumj Gisteren heeft te Ofen de krooning ten S ure t de eedsaflegging ten ll i ure te Pesth plaats gehad Het feesi vas allerscnitterendst De keizerin en de kroonprins beide in na inail costuum werden toen ij op het terra van den Liovd vers nen met blijken van uitbund ge vreugde begroet Toen de k ng op den krooningsheuvel onder den donder van het geschui n het luiden der klok op de gebruikelijke nij7e met het zwaard L ar de vier windstreken zna iidp werd hij met onbeschrijfelijkei jubel begroet fot dus ver 15 het fecsl door geen enkel ongeval gestoord Het IS zeker dat de poolsche afgevaardigden tegen hetndres stemmen en zelfs A een n verlaten wilden v Beust h eld 1 f daarvan terug door zich bereid te verklaren aan den keizerur oeLoeming van een bijzonderen minister voor Galicien voorte stellen en aan de Polen een bijzonderen raad van onderwijsen uitgebreid gebruik der poolsche taal m ambtszaken te bewilligen Te Pesth hebben tusschen Andrassy en v Beust ernstigeconfercntien plaats gehad Men meldt an daar dat de keizer op voorstel van von Beust de schorsing van de wet op delegerorganisatie de voorloopige staking van den arbeid aan devestmgwerken van AVeenen en de herziening van het concordaath eft toegezegd Ove Triest zijn berigten uit Athene tot 1 junij ontvangen dic van nieuwe neaerlagen der Turken op Candia gewagen OmerPacha 13 door Coroneos tot onder de maren vanCandia teruggedreven Reschid Pacha bad in een gevecht metPetropolakis een geducht verlies geleden e 1 MehemedPachaheeft zicU zelfs gedwongen gezien te capituleren Pesth 10 Janij De keizer heeft heden middag de deputahen ontvangen die bem de kroonmgssom en het geschenk der stad Pesth overhandigden Heden avond keert Z M naar A eenen terug Florence 9 Jumj V olgens de Italia zijn er drie nieuwe commissien benoemd tot onderzoek van het voorstel van wet tot den verkoop der geestelijke goederen De bureaux zijn algemeen van gevoelen om het ontwerp te wijzigen 10 Jnnij Al de afdeelingen der kamer hebben zich verklaard tegen het wetsontwerp en de conventie betreffende dekerkelgte goederen Madrid lO Jumj De minister van buitenlandsche zaken de heer Calonge heeft zijn ontslag aangeboden en wordt opgevolgd door den heer de Gastro minister van marine terwijl de heer Marfon benoemd is tot minister van marine PeterSOUrg 8 Jumj in alle kerken is eene dankdienst gehouden wegens de gelukkige redding van den czaar De kerken waren zoo vol dat het publiek op de straat noest blijven staan Er wordt eene illuminatie voorbereid öinnenlttnï GOUD 4 12 Jumj LI maandag heeft een infauterist van het garnizoen diein den laten avond de gracht werd overgezet om ter sluiksin de kazerne te komen onverhoeds dtn sergeant van dewacht lu het water geduwd dat hem echter waarschijnlijk duurzal te staan komen Zondag is in het naburige Sluipwijk de erkmin J oud 24 jareu bij het verrigten van eeuige werkzaamheden aanden turf verdronken da ir een stuk van den kant onverwachtslosscheurde en hem medesleepte In de zitting van de tweede kamer van gisteren is ingekomen eene missive van den heer van Zuylen van Nyevelt dat hij zijii ontslag neemt als lid der kamer door aannemingzijner benoeming tot gezant te Parijs Voorts is met algeraeenestemmen besloten tot de prise en consideration vai het voorstel de Brauw tot herziening van de wet op het lager onderwijs Ue heer Eochussen vroeg en verkreeg verlof tot hetrigten van drie vragen aan den minister vau kolomen 1 ofde minister het 4 palen besluit gehandhaafd heeft 2 nopensde regeling van de suiker cultuur en 3 nopens de drukpersregeling elke beide regelingen toegezegd zijn maar nog nietlu behaudeiing zijn gekomen De minister van kolomen antwoordt 1 dat hij de intrekking van dat besluit heeft gehandhaafd 2 dat biuneu weinige dagtn daartoe de voord ragt aan den raad van state zal orden toegezonden en d dat die zaak van zeer teeJeren aard is maar dat de minister die niet uit het oog verliest De heer Rochussen verklaart met zeer voldaan te ziju over bet antwoord op zijne tweede vraag Ook de hh Fransen van de Putte Keuohenius Jonckbloet en Pijnappel voeren nog het woord over deze aangelegenheid Daarna is aan de orde het ontwerp tot verhooging der bej grootmg van N Indie voor la67 verhooging tractenienten lulandsche hoofden De heer s Jacob verklaart zich daarvoor omuat het den weg van vooruitging zonder schokken betreedt De heer Jonckbloet is daailegen omdat de afschafiing der heerendieusten am den miilregel met verbonden is De baron van Zuylen van Ivjevelt I d vau de tweedekamer der stalen generaal is beuoeind tot nederlandsch gezantbij het fransche hof ter verïingmg van den heer mr L A Lightenvelt Z E heeft zaturdag in handen des konings dengevordenden eed afgelegd en vertrekt in de volgende weeknaar zijn post Men verzekert dat de minister van biniieiilandsche zakenaan eene oommissie heeft opgedragen te ouderzoeken of detoestad van den weg mnleidmg kan gegeven hebben tot hetongeluk hetwelk in de vorige week cp den rijnspoorweg nabijUtrecht heeft plaats gehad De handel in aardbezien is te Breda zoo groot als in geeue jaren het geval is geweest deze vrucht is daar zoo overvloedig dat men die hoogst waarschijnlijk voor 3 a 4 centen de uea kan zal kunnen koopen De polder van Biervliet door den staat ingedijkt en ongeveer twee honderd bunders groot heeft bij publieke veiling in de drie eerste dagen der vorige week te IJzeudijke gehouden opgebragt de kapitale som van ƒ 382 100 Dat resultaat heeftoe berekening van velen overtroffen Men schrijft uit Oosterhout dd 8 junij Heeft het schraleweder bi na de geheele maand mei den groei van vele gewassen belemmerd en was op onderscheidene velden het loof deraardappelen bevroren sinds een paar weken heeft alles doorden heerlijken regen een geheel ander aanzien deze heeft omzoo te spreken woudereu in het plantenrijk gedaan zoodat devooruitzigien allezins gunstig mogen genoemd worden Methet maaijen van de eerste snede gras heeft men een begin gemaakt melden zag men zuk eene groote massa veevoeder teveld de runderen doen ook hnn best r gehrjik ran te maken geven dagelijks volle emmers melk en zijn zeer gezond De prijsvan de boter op heden is van 85 tot 93 ets per ned S Uit Aalsmeer zijn jl zaturdag de eerste aardbezitn verzonden Tevens wordt mt Boskoop gemeld dat het vervoervan deze vrucht met de schuiten der vereeniging naar devoornaamste steden is begonncu lie aardbezitn staan overal gunstig en veelbelovejd in de k eekerijen nerki de afwisselend vochtige weersgesteldheid mede tot eeae krachtige ontwikkeling en de ooftboomen zijn goed met vruchten beladen De Arnh Courant zegt o m over de reorganisatie der militaire akademie te Breda De militair is een deel van hef volk IS een burger en hij leeft het leven van dit geheel waartoe hij behoort Zijn militair onderwijs is en blijft een deel van het openbaar onderwijs welks mrigting alleen door de wet kan geregeld wolden Behalve de bijzondere opleiding voor zijn speciaal vak is hem deze algemeene opleiding en algemeene kennis onmisbaar welke thans van elk beschaafd en welopgevoed man geci cht wordt Daarom behoort ook het militair onderwijs aan de breda che akademie onmiddellijk aan het middelbaar onderwijs aan te = uiten Is er bekrompener inzigt denkbaar dan den militair door eene systematiiich eenzijdige opleiding door hem te doen ignoreren dat er nog andere kennis dan strategische kennis is tot een in de groote burgermaatschappij geïsoleerd en zith vreemd gevoelend wezen te maken Is dit opzettelijk onkundig laten van wat hij als burger weten moet het middel om den militairen siand te verheffen in zijne eigene oogen en in die van het publiek Het schijnt dat de miuister van oorlog vasthoudt aan de oude type van den soldaat machine die mets uit en door zich zelven ziet noch weet noch wil en v lens eenige pligt eu taak is te gehoorzamen aan de consignes zijner meerderen in rang Docb zal het laud en zullen de kamers dit lijdelijk toezien Zullen ZIJ lijdelijk toezien en gedogen dat het akademiscb onderwijs te Breda door eigcnraaglige regelingen van het nitvoereud gezag nog verder ged sorgani eerd worde en dat art 194 der grondwet in vcjand met jrt 3 der additionele ariikekn dat zegt Alle op het oogenblik der afkondiging van de verandermgen in iL grond et verbindende wetten reglementen en besluiten worden gehandhaafd totdat zij achtervolgens door andere worden vervangen eenvoudig woidt ter zijde geschoven alsof het uiet geschreven ware Aan het algemeen overzigt van het N Bataviaasch H van den 27 april outleeneu wij het volgende Doodsche stilte blijft aan den politieken hemel heerschen het tijdperk van ifwachting is vervangen door een tijdperk van almattiu eu de onzekerheid heeft plaats gemaakt voor onveisehilhgheid Er bestaat geen vertrouwen meer noch in eene nartij noch in een persoon en zelfs het geloof in beginselen bleef bij weinigen behouden De leus van den dag is toezien wat er van worden z il Men beweert dat ook het onderwijs en bijzonder het Gymnasium V lUem III weldra eene hervorming al ondergaan daarvan is echter tot heden mets officieels gebleken Geloofwaardige correspondenten schrijven uit Nederland dat de hr mr A J Swart laatst president van het hoog gcegts hof van Ned Indie thans lid van den raad van state de meeste kans hebben zoude om tot vice president van den raad van Indie te worden benoemd De verdiensten van dien heer als regisgeleerde worden hier algemeen erkend en hoog gewaardeerd doch even algemeen zou men het onbillijk ichten indien de meerdere aanspraak van den heer mr A Loudon door de benoeming des heeren Swart werd voorbijgezien Bovendien is laatstgenoemde juist door zijne speciale outwikkeling als regtsgeleerde voor de hier Lodudde betrekking waarschijnlijk minder dan de heer Loudou berekend De meeste aanspraak heeft zeker de heer Keuchenius doch zijue benoeming is evenmin van dit ministerie te verwachten als zijne aanneming vau het vicepresidentschap onder dezen gouverneur generaal Niet iedereen is te koop al zijn de nitzonderingen zeldzaam In de Brieven uit Nederland voorkomende in hetSoer H blad komt het volgende voor De minister van kolomen broeit over eene suikerregeling waarvan de grondslagen zullen zijn als volgt men giat bij elke fabriek na welke oogsten zij gehnd heeft in de laatste zeven jaren men stelt den hoogsten en den laagsten oogst ter zijde van de overigen vijf neemt men het gemiddelde van dit gemiddelde moet de contractant aan den staat j larlijks een vierde leveren om niet Niet ieder zal daarmede tevreden zijn vooral met zij die slechts over geringe uitgestrektheid van aanplant en schrale gronden kunnen beschikken Het voorstel van Swieten schijnt mij het beste toe mits na af koopbaarstelhng van de heerediensten Elk contractant zal dan zijnen niker oogst kunnen vermeerderen door vrijwillige teelt üit Padang meldt men van 6 aprd Van het landschapOelakken vernemen wij dat daar alle nog overblijvende runderen van den eenmaal zoo rijken veestapel worden afgemaakt ten einde op deze wijze het vleesch te conserveren voor Ip ergebruik Van Loeboe Along en Kaïjoe rar m zegt o eenooggetuige dat de bevolking aldaar door de gevolgen der veeziekte als verplet is de sawah s worden niet meer bewerkt en van het vervoeren van producten kan geen sprake meer ziju Wel hebben zich eenige Maleijers verbonden om wederom vrachten te vervoeren met piirden maar dit middel roo ongewoon voor den inlander van Sumatra strekt tot mets andeis dan om de algemeene verslagenheid te vc grooten an Fort de Koek Boekii Koriri eu Paija Komba verneemt men dat de epidemie zich aldaar lechts bepaalt tot eenige offers Dezer dagen is te Parijs voor de civiele kamer van hetgeregtshof der Seine eene zaak behandeld die Je aandacht totzich heeft getrokken omd t de gedaagde partij de prins vanMonaco nas De zoon van dien souverein de hertog van A alentmois heeft op het seminarium vau rieaüs een jeugdigen seminarist Ivonneau geheeten zonde oordacht met eensteen getroffen ten gevolge waarvan die jongman het gebruikvan een zijner oogen heeft verloren en daardoor zijn voornemen om geestelijke te orden heeft moeten opgeven Op devorileriug der eischende partij htelt de regtbank deu prins vanMoineo veroordeeld tot het voldoen eei er chadevergoediugain den heer ivonneau van 10 000 frs ibehalve de 2U00 Irs die de prins reeds uit eigene bewegim lan den jonden seminarist had geschonken en bovendien tot het occggeu aandezen van een jaargeld van 1200 fr Niet zeer lang gelegen heeft men bij raven teSanta Maria nabij Rorae beenderen v m oli inocerostanden alsmede twee tanden die bepiald vii i lenschen afkomstig moeten zijn te mi iden van w ipeueti en werktuigenuit vüursleen gevonden De e onling out lekte woonplaatsvan menschen is ouder dan die welke m noordelijk Italië gevonden 13 Zij ligt ongeveer 12 mijlen va i RoTie verwijderd Betreffende den invloed van de koude op het raeuclitlijkleven zegt dr Firr dat er te Londen v m ö tot 19 January 3C0Ö personen gestorven ijn Dit i 732 meer d iii gevvooilijk Parr schrijft die ongunst ge verhouding u de koudetoe Dit grooter getal verdeelt hij op de verschillende levensperioden als volgt 50 personen in den ouderdom v m 20jiren 85 van 20 tot 40 jaren Isb vau 40 tot Bü jaren 3 van 60 tot 80 jireii en 7b van boven de 5O jaren Hieruit zoublijken dit de kracht waarroede de men eh aan de koude weerstand bieden kan met den ouderdom vermindrrt De Uniou Picific spoorweg loopt door etne landstreek die gebrek aan hout en aan water hei fi II i uivoeren vandwarsleggers van eider ou dus raet groote kostui gepa i dgaan zoouat de onderneraing besloot hout v m den katoenboom dal zeer zacht en vergankelijk is voor traverse tegebruiken Om dat hout echter meei lere iiuurzaarahtid te verschaffen wordt het in eene luchtledige rvliiukr gcJam endaarna in die cilinder met eene zeer sterL uiküplü ing verzadigd De sappen van het hout die to Irl spoedige vergaan aanleiding geven orden m het ii Lhtleciiae vemijilird en de ponen opgevuld roet het zink zout Het hout v r i rt daardoor een metaalachtig aanzien meer gewigt en groot ieduurzaamheid Gemengde BerlgtcD ic De spaansche reorenng wil eene leemng beproeven an 500 000 millioeo rcaien Ier gelegeuheid der boiitiaar i Lt kruoüinj ia ttiit rlaDgrijke amnestie uitgevaardigd De ftuni thc veiUikktr Cor i u heeft dn de eug regering 36 duizend guldm btkonn ii Ikt t gouvernement is niet in staat om de Engel scheii ti h Ijtii dit gt t lii zijn in ibj vinie Te Berliju zal een afzui tlerhjk ilLj irttni ut uu marine opgengt wordtn l e cxkoiimgm vdD Hanover trot ert den koning vaii Pruisen en zal met Hijkeu dau voor geweld Ie TriL t iL taat eene kleiue woelige partij die tegen Oostenrijk a ite rt Dl Turken m Albauic verzetten zitU tc en de rCjitnog die dt Lhn tei eu beschermen v l De prLisist c re erms zei dt uog altijd hri materieel naar Duppel enz rome fran cht katholieken lalen zeer snel schietende geweren naa een meuw model geretd maken om die tku paus voor zijn leger aan te biedtn Brazihe zal te irmklort en diplomatiek coDsulaatgeneraal eatigeü Te KonatantinojKrl is eeiit uitgestrekte zamenzweriug oiitdp t Htt tol ereemgiu traktaat mei de zuidelijke staten is te IVib n t loten Te Peath zal met luj v n engelach geld eene crcdtetbaik worder opgengt Al de Parijzenaars zijn ver uld vao afgryztn dat m hunne oede stad een mooidaanslag kon