Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1867

1S67 Zondag 16 JttoiJ Zoude nog geen Circulaire van den minister noodig wezen om den burgemeesters te gelasten de paardenartsen met te veel als deskundigen te beschouwen Ligt zoude een ander burgermeesier te veel op titel en opleiding der paardenartsen lettende onmiddellijk tot de afmakmg zijn overgegaan en de onbesmette koeijen begraven hebben en dat behoeft toch met F Burgerlijke Stand GOl DA G FBOBEK C Juuij Alitla Maria ouders A van Waas en A BuDgestok b Gtrnt oud r L v n Lijk en C Biüueodgk Wilhtlmus t kriLu ouiUrü 1 Cortt cii II Pa toors 9 Catharma i liaabtth oi btikktr CU C i Yptlaar Johannes Danitl oudLfS I J Hol iiLur L M P Dcrckatü Lena Corueha ouders C Jonker en M A ut Eeuwen OvtKiniFN G Ju nj O F Mathot 10 w 8 J F Sleenhuijsen hui vr in l 11 u 4 i j A van der Post 436m 9 I Boot 2 m C W Kluos hu s r van A 1 Polet 41 j H lelix t w 10 de Juu 8 m J Kabou 12 d 444 liisiezonden Jimii s mam een piinknirtb vaii ten m een n ibi clpg u gemeente liggend det itl tmtnl huzareu ue iveiJe van den landbouwer H en voml J lar de veeziekte onder de koeijen uitgebroken Onmiddellijk norlt berigt ge ondei i m den burgeuiec iie mnr deze luopt met i ird om af te malden omdat hij misschien wel twijfelde aan de bevoegdheid van den paarden irts om rk lekte il constateren Ue inspecteur nordt verzocht de za IN Ie under oeken en deze verklaart d koeijen ge ond lilt Mas el nat erg voor een gestudeerd pcrsou dat een inspecteur meer v ia het vee w ide weten en volhoudende eischte de arts toch de afmiking Den volgenden dag dus andermaal inspectie door den rij a vteart een duitsche bc uckii dcu pa rJcnarts en len inspecteur en eder wordt de verklaring gegeven de koeytu iju Liet ziek ti de uitkomst heeft dic verklaring tot nog toe niet gelogcustnft nog iltijil loopeu de koeijtn ge oud in de weide GOUDSCHECOUKAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Ttendeweg D n 60 ADVERTENTIEN VA Dr J B ROLL te Amsteedam Deze Droppels zijn een oiifeilbair gcneesmiduti gen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Pod igra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest vrouderde gevallen nog hulp en verligtmg aan Iedere flacon is met etiquette e 1 gebruikaaanwijzmg voonien Dtpot voor Gwtda by den Vpotlieker SII LNMIULK 3ilVl Beialka van een dochter M V JtjNKï It Eelvnen Goiin 10 Junij 1S67 O o r s p O e 1 g bevallen v an ctn Uo htcr C L STIKkLR 1 PEI vit jiit m 11 Junij ISfi M 1 UI G1 EïX Keukenmeid die cen lïur erpct k n koken tegen een loon vin ƒ 60 vdrcs bj den Litgever dezer r Pa kM Tiendfweg an il de middelen die bereid zijn om den iïroei van het hoofdh lar bevordcrljk te ijn tiat de Oud Carthagena s Berg plaiitcn Olie wit ha ir deugdelijkheid betreft boven aanI oor het gebruik dezer Olie 13 men stelligonfeilUnr vtrzektrd dat het uitvallen vanhet haar ophoudt en dit ziji e natuurlijkekleur behoudt De ontdekker van ditkrachtig werkend middel heeft lang enmet de meeste mauw keurigheid de gene kriclit en de heilzime eigenschappender planten v an Oud t arthageua m Spanjeonderzocht en door eene alltrgelukkigslevfr iiigiiig van hare hoofdbestaiiddeelen vtI o g hij en irrenstelling die zijneveru lehiiiig verweztnlykt en die der gebruikers overtrotlin heeft Da irbij heeftmi n zorg gedragen de metnalzouten diezoo V lak icbidclijke uitwerkselen hebbener Uit te houden en zoodoende een haarmiil iel verkregen hetwelk men onverge ijkilijk noemen m ig tfgen kaïl en grysvvordtu Dezelve i 1 t O cent per Htsthjeverknjgbiar aan het hoofd U pot te Delft bij BRttTM Lr z en verder bij Mej de We 1 IWjBil V CoiiJa 3 H Ivi LI lil iff ri j tWesiewa csiraat RhlJ RD Oostpoort C WlLilLLMls te ff eerden A PE1 S Znmhtizen yi B nLS GonncheM A D UMX Dordrecht A J i D BtRkHOF Vtreüd En meer bekende depots in ons Eyk erseli FACHNER SELTSERen SCHWALBACH STAAIWA TER vulling i t 7 heele en halve kruiken alsook dubbel gezauerde l etro eum te bekomen by HESS C alhier eu G J de HOOIJ ic Bodegriven Slijm en Maagpillen Deze PILIiEN die sin s vele j iren met het Le=te gevolg tc en de slijm en aU maagverSterkend gebruikt v oi len door li irc zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder got t tegen de gal en eer zaCht laxerend zyn zyu tigen i2i r cent het d lüsje met bengt van het gibniik verkryubiir by de hee en ApotllèkerS AarlaiiJerreeit J F AUart AmUerdmti P de Haan en Zoon apothekers Kilverstrait n 255 BoDiMtl iltj J V d de Donkersfcraat vfi 372 J laardittijeu i M Lagerwerff LET WEL De SLIJM en MAVGPILLEN bereid volgeus het eCAte recept zyu door mg te Gouda alleen en mtslmtend verkrygbaar gesteld by den Heer J G BOEkENGOGLN apotheker opvolger van deW J i P P van dee HEIJDEN op de Blaii V traat Om elk doosje der echte en sints onhengelyke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHEEUDEE apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zyn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 7 Prys van het gedestilleerd by G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accyns by eene hoeveelheid aii minstens tien k n a contant Zuiver overgehaildeJEM VEEa462 o o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutvvyn a 462 q q per kau 62 cents inl BEVNDEV IJ a 462 10 oy per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 12 Juny 1867 Prijzen der Effecten AMSTEllDAM Dingsdag II Junij aeblevea kuers koers 55 65 85 7l 143 j 1 aat bte Hoogste pCt I koers Ned w sch 2Vs 5478 dito 3 643 4 143 Va 34 a dito 4 85 i6 Handelm op resc l43Vi België Eoths 21 2 Spanje obl 2i 2 34 2 34Vic 4lVs 417 95V4 74 74 S Vs 87 Vi 83 85 47Vi6 23Va 66 Vi6 52 l6 57 74V8 87 8 1851 4 47Vl6 67 52 6 58Vi6 47V8 52 3 i6 13V8 74IV16 77V6 15V8 31V8 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 d fis serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amstl860 4V2 Aind spoorvv ƒ Oost Metall 5pCt dito dito 2Vsd renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5iItalië Amst 5 Turk buiteul 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 el 77 i IBVs 77Vi6 15 d 1882 61 Mexico 1851 3 lioekdrukkerg van A BKINKMAI Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pc prijs jtór drie maanden 18 2 francop poat S 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden njn KENNISGEVING BURGEMEESTER en VVETHOUDEKS van Gouda doen te weten dat ten gevolge van Zyner Majesteits besluit van den 1 Augustus 1831 n 72 de DANKDAG of god dienstige viering der overwinning van Waterloo dit jaar op Zondag den 16den Juny zal plaats hebben en dat op Dingsdag den 18den dier maand invangende des roorraiddags ten 10 ure eene algemeene coll cie met opene schalen aan de hnizen van de ingezetenen zal jj hieden tot styving van het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van de gewapende dienst in het Koningryk der Nederlanden Burgemeester en Wethouders herinneren dat nit dit fonds onderstand wordt verleend zoonel aan de voormalige Strijders van Waterloo als aan hen die aan den strijd tegen België en aan de oorlogen m Indie hebben deel genomen Zy vertrouwen dit de opbrengst der Collecte het bewijs zal leveren dat de diensten aan het vaderland door zoovelen ten koste van gezondheid eu krachten oenezen hier dankbaar worden erkend GoDDA den 11 Juny 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester C i VAN ME GEIJP L s v BEHGExV IJZENDOOEN C v Oveizlgl GOÜDa 15 Jumj De misdadige aanslag op het leven van den rassischen keizer heeft voor hem in geheel Frankryk sympathie gewekt en deed te Parys de beleedigende kreten verstommen die hem eerst begroetten Zoo heeft hy welgezind de terugreis aanvaard en zyne tevredenheid opentlyk doen blyken De Pool die door consequente vaderlandsliefde tot dit uiterste was aangedreven wordt algemeen verfoeid door de gewone inconsequentie Te Berlyn verwachtte men wel dat te Parys iets zoodanigs zou voorkomen En volgens de algemeen gangoare voorstellingen geheel natuurlijk de Polen haten al wat russisch is met een volkomen haat en de fransche politie had toe te zien dat alle ware poolsche vaderlanders verwyderd werden Als men voortgaat in het opwekken en aanvuren dier zinnelyke en bekrompene vaderlandsliefde zal men telkens zulke dwaze en bloeddorstige aanslagen te vreezen hebben De keizer aventurier is naar men beweert de gevangene van Escobedo die hem voor een krygsraad zou teregt stellen Welligt heeft hy reeds zyn lot ondergaan in elk geval komt hem zyne ydele kortzigtigheid duur te staan Een kind kon mzien dat bet nieuwbakken keizerrijk Mexico eene misgeboorte was zonder levensvatbaarheid De volken hebben reden tn bUjdschap als zoo schendige aanslagen met zoo beschamende uitkomst eindigen Nu de bevrediging van Hongarye voltooid is door de plegtige krooning te Pesth zal Oostenrijk geheel zyne aandacht kunnen wyden aan het andere deel zyner volken dia aangemoedigd door het succes der Hongaren ook eischen beginnen te stellen waardoor de constitutionele regeling nog ze r z l belemmerd worden Ilalie kan met gereed komen met zyne financiële schikkingen Het laboreert aan geldgebrek zoo goed als een oud rqk De onzinnige altyd volgehouden krijgstoerustingen bedreigen de welvaart in geheei Europa pn aan ontwapening schynt men met te denken Toch is het onmogeUjk dirn weg te blijven volgen alles zou kwijnen door den altyd kostbaarder Vrede en men zou oorlog gaan voeren om dezen strik te ontgaan Maar hoe schijnbaar ook de politieke kwestien op den achtergrond gedrongen zijn zij zullen spoedig weder ooruit dringen nieuwe wolken zullen oprijzen ea de au gerust geitelde gemoederen bekommeren De pry der Advertentien van een t t zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 C nt Bniiengewone letters w jrden berekend naar plaatsruimte Frauknjk viert feest Rusland ziet uit Engeland sterkt zich door weldadige hervorming Oostenryk regelt den nieuwen toestand Spanje zoekt verderf en geld Italië droomt van Some Griekenland hoopt en Turkye heeft te vreezen DuilschUnd herryst tot een nieuw leven En wy wy maken af en dispenseren y zyn kooplui en willen soluaten worde wy kibbelen enny verkuufeien wetten WIJ tnislen en verspillen uy schreeuvieu hard ei doen mets af Met een ministerie zonder grond schroomt men omver te werpen wat in te vallen dreigt niemand begeert de erfenis Het eenige lichtpnat is het voorstel de Pnuw dit kan een weldadigen schok g2ven Het begin is goed allen aanvaarden den stryd indien nu slechts de voorsteller tot het einde volhardt De openbare gemengde school is onze schoonste instelling de vertegenwoordigers Kunnen geen schendige hand slaan ain dit algemeen belang en de overeenstemming der groote meerderheid kan de n inleiding worden tot de reorganisatie eener groote pirty die de liberale meerderheid van ons volk aardig zal vertegenwoordigen öuttcnlon Londen 13 Juny Naar aanleiding van de houding der gewapende burgerwacht vryvvllieer tegenover de fennns waartegen eerstjenoemuen met wilden optreden heeft d reeede vrijwilligercorpsen zullen beschound worden ils buitengewone politie en dat zy als zoodanig ook eu corps vae gebruik hunner napenen aangewend mogen norden tot herstel van de rust indien de ptaat elyke autoriteit dit noodig acht bovendien wordt aan de kommandanten der curp t n bui en overleg met de burgerlyke overheid de beoordeeliug van de vraag overgelaten of er opstand is en om het initiitief van de medewerking te nemen Behalve dat men met di e regeling met tevreden is acnt met het besluit ongrondwettig daar het genomen is zonder medewerking der vertegenvioordiging Blykens een brief uit Ne York dd 28 mei zyn defenians voornemens in den loop van dcen zomer met eenewelgeoefende krygsmagt van 10 000 man andermaal een invalte beproeven in Cinada De regering van die kolonie heeftechter langs de geheele grenslinie maatregelen geiruffen omhen krachtdadig af te slaan Pari 3 12 Juny Het gerucht is in omloop gebragt dat de keizers van Frankryk en van Rusland en de koning van Pruisen overeengekomen zyn om tot eene ontwapeniug over te gaan De juistheid van dit gerucht wordt echter zeer m nyfel getrokken 18 Juny De czaar i in de beste stemming van hiervertrokken HtJ beeft daarvan blyk gegeven door aan dekeizerin ie zeggen dat de czaarin het zeer betreurde dat zymet met hem had kunnen komen maar dat zij in de maand October aan het keizerlyk gezin een bezoek zou brengen Dezetyding was aan het bof des te aangenamer omdat men hetdaar spytig vond t de meeste sonvereinen zonder hunnegemalinnen kor Op het eke diner door den heer Ronher gegeven is over de gesproken De heeren Eouher ea deLavalette hebL j herhaling beproefd het gesprek op de aangelegenheden van het oosten te brengen ten einde de denkbeelden van prins Gortschakolf te leeren kennen Zg zyndaarin echter niet geslaagd want de russiscbe staatsman hoewel uiterst vricndelyk en voorkomend nam de grootste achterhoudendheid in acht zoo dikn yl de politiek ter sprake kwam Geheel anders was het met den heer von Bismarck die zichtelkens in de gesprekken mengde en zich zoo openhartig mogelyk betoonde Nog altyd schynt er oneemgheid te bestaan in Afar sOKz pi TSQ het ministerie Als stellig woedt dan o lr gemeld