Goudsche Courant, zondag 16 juni 1867

ADVERTE NTIEN Patent Filter Bloliken Uit zuivere geperste koolstof vervaardigd voor Huis en Scheepsgebruik van af ƒ 1 tot ƒ 8 50 het stuk ATERF1LTEKS en dito EMMERS compleet van af 2 50 tot ƒ 10 EEGENWATEE FILTERS met geringe kosten aan elke pomp aan te brengen verkrijgbaar bij de 6rma de Wed POHL ZOON te Utrecht Brieven franco betaling contant Aan HH Wi ieliers en Pompenmakers wordt minsteus 20 q rabat toegestaan üat dadelijk na het vertrek der Dniteolaodiche Tonl n 4 hrde Momtier zijn ontslag zal krijgen Tot zijn opvolger lal MS dipiomaat benoemd worden die h t neer sens is met de hb Euttber ea de Lavaiette Mea verwadht dat bij i s beraadslagingen over het budgetin het wetgevend ligcbaam de regering zich zal verklaren omtrent hare voomemena teu oprigte ran de liquidatie der meiicaanscSe schuldbrieven Het rapport der commissie voor het ontwerp van wetop het ref t van vereeiiigiug is eindelijk bij het etgeveud ligchaam iugedifiid l e lluiiiteur deelt mede dat de czaar zeer gevoelig is vojr de eeuparige betuigingen van sympathie na den aanslag op zijn leven en dat hij den russischen gezant alhier heeft belast met de uitdrukking van zijn dank aan de onderteekeuaars der deswege ingekomen ad essen 14 Junij Men verzekert dat de slaaisraad het amendement van den heer Busson beeft aangenomen om het dagbladzegel p verl iger tot op ó centimes voor de parijsche en tweeceniinies voor de depirtementale bladen Berlijn 12 Jumj Volgens de Provinciale Ztg zal de konin in het laatst dezer maand zich naar Ems begeven om aldaar gedurende 4 De sluiting van den landdag op 24 deier zal niet doorden koning geschieden maar waarschijnlijk door den heer voader Hevdt daar ook de heer v Bismarck alsdan afwetig is De afkondiging van de constiiuüe voor den noordduit scfaen bond lal in de laatste week dezer maand geschieden H Junij In goed onderrigte kringen beschouwt men het als ontwijfelbaar dat aan Pruisen in den uitgebreiden bondsraad voor lolzaken welke met de zes stemmen van Beijerea 5b stemmen zal tellen het regt van veto voorbehouden zal blijven Voor het einde dezer maand zal de noord duitsche bondsconstitutis net worden Den Zisten junij ontvangt de regeringhet ontwerp van den president van het heerenhuis terug endaar reeds alle overige noord duitsche slateu de constitutie onveranderd hebben goedgekpurd ligt liieis meer aan hare onverwijlde afkondiging in bet voor H junij nog op ie rigien In augustus vergadert de noord duitsche bondsraad omde voorstellen voorden eersten gewonen rijksdag vast e stellen Van dien lijd tot het einde des jaars zal het parlement zijnewerkzaamheden onafgebroken voortzetten Voortaan zal alles worden aangewend om met de oostenrijksche regering tot eene zoo goed mogelijke verstandhoudingtè geraken Tot dusver waren de betrekkingen nog vrij koel daar de keizer aan den aandrang van v Beust om tot Pruisenmeer te naderen weerstand heeft geboden De oostenrijkschegezant had met graaf v Bismarck bijna geen omgang waarbijhij de hem uit Weencn gegeven bevelen volgde Weanen is Junij Uè gemeenteraad dezer hoofdstad heeft besloten ten aanzien van de versterking van Weenen een adres aan den rijksraad am te bieden waarin verklaard wordt dat hij do ir het antwoord hetwelk de minister van oorlog op de inIt pellatie van den heer Miihlfeld in den rijksraad heeft gegeven niet gerust is gesteld maar veeleer hoopt dat de rijksraad zich zal beijveren om de uitvoering van het ontwerp tot versterking der hoofdstad met alle hem ten dienste staande middelen tegen te bonden Men begint hier thans ernstig hel concordaat te bestrijden XaiLit m het adres de herziening daarvan verlangd werd zal door den hr Mühlfe J in de eerstvolgende zitting van hethuis van afgevaardigdL n op 17 dezer een daarop betrekkin hebbend voorstel worden ingediend Madrid 12 Jur ij üe minister van fiuancien heeft het ontwerp betreffende de conversie der amortisabele schuld bij de Gones ing dienl Daarin wordt voorgesteld om zooveel geconsolideerde 3 pCt schuldbrieven uit te geven als noodig zal zijn om de a nnrtisabele schuld daartegen in te wisselen De regering wi lu pCt aannemen aU de waarde der nieuwe 3 f t schuldbrieven 48 pCt als de waarde van de eerste klasse binr enlandsche alsmede van de uitgestelde schuld van het jaar ls 31 32 pCt als de waarde van de tweede klasse bim£= = ndsche schuld en 25 pCt als de waarde van de tweede klatse bin nenli Hsche schuld 6mnenlanb GOlD i 15 Jnmj Naar wij vernemen zal door het muziekcorps de d d fchattarij atfaier aaDstaanden M taDd g des namiddaga tan 7 j onr op de markt eene muziekuitvoering plaats hebben Wij vernemea dat het corps mazickaateu bij de d d schutter morgen gedenkt aan zijn v jf eu twintigjarig bestaandaar het in 1843 door den tbenmaligen burgsnieMter m J W Blanken tevens majoor commandant der sehuUerij is opgerigt onder medewerking dar hh J van Straaten At enA Lafeber De leden zullen zich morgen ten 12 4re in eensierlijk gedecoreerd lokaal lier sociëteit Vredebest v ereenigeu Maandagavond ten 7V2 i s zullen na de reeds buvenverraeldemuziekuitvoering de leden zich met hunne dames nogmaalsvereenigen Dingsdag komen de leden te zamen in de sociëteit Ons Genoegen om zich ten vijf ure te vereenigen aan een gemeeuschappelijken feestdisch la de zitting van de tweede kamer van woensdag isingekomen een voorstel van de heefca DuUert en Godefroitot herziening van het reglenent van orde der kamer Deberaadskigingeu zijn voortgezet over het wetsontwerp tot wijziging van de begrootiiig van Ned Indie strekkende die verandering tot verhoogiiig van de tractementeu der inlandschehoofden De hh Keuchenius van der Hucht Saaymaus Vader Godefroi de Casembroot Kochussen Wintgens en Pijnappelvoerden daarover het woord Het voorstel werd besprokenin verband met de vraag of met die verhoogiog gepaard zougaan afschaffing dan wel beperking van heeredienstea In denloop der beiaadslagiug werd ook de geheele Indische huishouding in bijzonderheden nagegaan en de vraag behandeld welkstelsel als het beste moest worden beschouwd om onze overzeesche bezittingeu in bloei en elvaart te doen toenemen eutevens tot voordeel voor Nederland te doen strekken Uitdit oogpunt werd de voordragt onderzocht en dit gat aan desprekers aanleiding om zich voor of wel tegen het regeringsstelsel te verklaren In de zitting van donderdag heeft de interpellatie plaatagehad van den heer Thorbecke aan den minister van oorlogover de militaire nkaderaie te Breda De heer Thorbeoke euschte van den minister van oorlog te vernemen of er eu zoo ja welke reden bestaat om aan de rapporten van de staats commissie en van de deskundigen over de organisatie der akademie niet algemeene publiciteit te verieeneu De minister van oorlog antwoordt dat d iarvoor geen reden 4 f Lij uic publiciteit met kracht zal bevorderen Daarna erden de beraadslagingen Voortgezet omtrent het ontwerp belreffende de tractements verhooging der inhndsche hoofden De heer Fransspn van de Putte releveerde de geschiedenis van het onderwerp van de afschaffing der heerediensien dat in lateien tijd in verband met de trat tements verhooping is behPtide d Hij betoogde dat door regeling van het onderwerp de misbruiken niet bestendig zullen worden omdat zij in weerwil der bestaande gewestelijke regeling niet bestendigd ijn Hij wederlegde al de bezwaren tegen de afschaffing der beerediensten aangevoerd en weidde breedvoerig uit hoe thans eerst de mystificatie van den heer Mijer van het vorige jaar met al hare drijfveeren eu gevolgen in het hddere licht kwam De minister van koloniën verdedigde het ontwerp en beantwoordde elk der sprekers in het bijzonder De bh Jouekbloet en van Nispen voerden nog het woord In de zitting der tweede kamer van gisteren zijn de discussien voortgezet over de traktements verhooging der inlandsche hoofden op Java De geheele discussie was meerendeels gewijd aan re en duplieken waaraan de heeren van Eek VI v Goltsteiu de Casembroot Keuchenius Pijnaprel van Nispen Fransen v d Putte ea de minister van koloniën deel nainen Veel nieuwe gezigtspunteü heeft dat debat eigentliik niet opgeleverd Karakteristiek was echter de opmerking van den hr Keuchenius dat uu bleek ook uit de erkentenis van conservatieve zijde hoe gegrond zijne motie van september was tot afkeoriug der gedragslijn van de regering ter zake van de uittreding van deu heer Mijer uit het kabinet zonder vervuiling van de beloften en verpligtingen gedaan of op zich genomen De heer Pijnappel trachtte zijne politiek van conciliatie te verdedigen en vond andermaal bijval bij den minister die deze politiek zeer was toegedaan Eindelijk is het debat vaii het algemeen op het praktische gebied overgebragt door het formnlerea van de lijnregt tegenover elkander staande stelsels in twee an ndem aten het eeüe van den heer Kochussen om met vermindering der uitgetrokken om de traktements verhooging der hoofden geheel los te maken van de afschaffing of vermindering der persoonlijke diensten en prestallen ten behoeve der hoofden waarin hij groot gevaar zag en het andere van den heer Fransen v d Putte om met verhooging der som tot het bij de iadische begrooting oórspronkelqk uit getrokken bedrag no echter voor de 8 laatste maanden van het leopeijdq jaar in de we de oinschrijviug op te nemen dat de Vefhoogiiig st rekf als vergoedifig wegens gelijklijdige afechaffing van de beschikkingen yver de gronden den arbeid eu de goederen tier inlaudsclie bevolking ten behoeve der hoofden en zniks op den vdet der ordonnantie van 5 jan l Stt Beide amendementen kwamen daarop in beraailslaging en gelijk van zelf spreekt bestreed 4e heer Kochussen dat van den heer v d Putte t welk hij erkende consequent te zijn maar z i veel te ver ging De heeren Godefroi en v Voorthuy en verklaarden er zich voor en de heeren van Wassenaer Catwyck en V Nispen verklaarden er zich tegen hoewel de laatste ook tegen het regeringsvoorstel was Z M heeft eervol ontslagen J A Snel op diens verzoek als burgemeester der gemeente Stolwijk en Berkenwoude en benoemd tot burgemeester der gemeente Stolwijk J C Kroon en der gemeente Berkenwoude M Bron ten einde deze belrekking geüjktgdig te bekleeden met die van burgemeester dergemeente Gouderak Ter voldoening aan de hem door den minister van binnenlandsche zaken gedane opdragt heeft de raad van toe igtop de spoorwegdiensten in een schrijven aan Z Exc en metterugzending van de daarbij overgelegde bescheiden als slotsomvan zijne bevinding medegedeeld dat even als zulks zoowelbinnen als buiten s lands bij dergelijke ontsporingen zoo menigmaal het geval was ook ten deze de vermoedelijke oorzakenvan het ongeval niet met genoegzame zekerheid kunnen opgegeven worden en mitsdien geen termen aanwezig zijn tot toepassing van de art 13 14 en 15 der wet van 21 aug 1859 Staatsblad n 98 Voorts dat er bij den raad geene redenenbestaan die hem nopen zouden terug te komen op hetgeen doorhem in het laatste driemaandelijksch verslag aan den ministeris vermeld namelijk dat voor een goed onderhoud van denrijnspoorweg eu alle daartoe behoorende werken en gebouwenop zeer bevredigende wijze woidt zorg gedragen Aan hel departemeut van binuenl zaken blijft men aanhoudend arbeiden aan een nieuw wets ontwerp op de bankenvan leening Het behond van de inbrengers of inbrengstersvooral maakt een punt van ernstige overweging uit Db Aruh Courant verneemt uit goede bron dat bij onsministerie van buiteulandsche zaken het gevoelen wordt voorgeslaan dat het hondscarlel van 1832 aangaande het uitleveren van deserteurs en dienstpligtigen heeft opgehouden voorons land van kracht te zijn Pruisische en in het algemeenduitsche deserteurs en dienstpligtigen zullen dus voorlaan hierte lande veilig zijn zonder gevaar te loopen van te wordenuitgeleverd Bij beschikking des ministers van binnenl zaken van 13 junij is bepaald dat de verkiezing van een lid van de tweedekamer der staten generaal in het hoofdkiesdistrict s Gravenhage noodzakelijk geworden ten gevolge van het aannemen door mr J P P baron van Zuylen van Nyevell der benoeming totZr Ms buitengewoon gezant en gevolmagtigd minister bij hethof van Frankrijk zal geschieden op dingsdag 2 julij a s en dat zoo herstemming noodig is deze zal plaats hebben opdingsdag 16 julij Aan de Amsterd Ci wordt uit Parijs geschreven dataan de maatschappij tot nut van t algemeen doar de commissie van beoordeeling der wereld tentoonstelling aldaar eenbuitengewone prijs is toegekend Ter gelegenheid van de tentoonstelling was namelijk een buitengewone wedstrijd uitgeschreven voor de instellingen en de bijzondere personen die zichjegens den werkenden stand bijzonder verdienstelijk hebben ge Met de bede dat allen die mij bewijzen van belangstelling betoond hebben bij het verlies myaer geliefde Echtgenoote lang voor dergelijke rampen bewaard mogen blijven zeg ik hnn voor die belangstelling hartelijk dank F HEUSY G oODA 13 Junij 1867 Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den heer W TVOLSLAU Kamerbehanger en Winkelier te Gouda worden verzocht daarvan vóór deu 26 Junij eerstkomende opgaaf of betaling te doen ten kantore van M H J KEANENBUEG Advocaat te Govda i maakt De groote prijs daarbij uitgeloofd was 100 000 frs deze i echter niet töt ekend maar vijf prijzen zyn gegeven en wel aan de ittigendit landen Nederland maatschappij tot nut van t algeméMi island Spanje Portugal Italië Men meldt uit Kotterdam van 12 dezer Ook uit de jfidetsclite streken zijn liede o d eerste aeiaan over bier naarEngeland uitgevoerd deze steenvrucht belooft ilit jaar zeerveel hoofdzakelijk wat betreft de zoogenaamde meikersen welkezich buitengewoon gunstig laten aanzien Men meldt uit het Westland van 12 de er Terwijl voorenkele dagen reeds eenige manden nieuwe aardappelen naar Louden konden worden ingescheept hcgiot morgen meer algemeen de verzending dier aardvrucnt voor verschillende engelsche handelaren zoodat zeker honderden i muds mandenover Kotterdam naar Londen zuUea verzonden word n Hetaardappelengewas staat overheerlijk te velde en naar het zichlaat aanzien zal het een ruim beschot opleveren GcDicDgüe Berigten Sedert 1850 zijn in de engelsche koleomiJDen 25 000 perpooen omgeVotnen Masimiliaan beet uu de geTangeoe te zijo van Kscobedo en voor een krij raad gebragt te zuileu ordcü be czaar Toert bchal e ten magaziJQ geschenkeü met zirh 15tiO decoratien lan verschillende ridderorden Te Londen brginnt u de inetlings tegen de Marktberigten GoudE 13 Juuij Bij weiuig handel aren de prijzen als in de vorige week Tarwe Poolsche per 2400 kilo 450 lic ide Kleefsche ƒ 440 Zeeuwsche per mud ƒ 12 a ƒ 13 ÖO Kjgge Sa ƒ 9 30 Gerst ƒ 7 20 ii ƒ S 3U Haver ƒ 4 t i ii 6 00 Boekweit Fransche per 210 1 kilo 220 Njordbr ibantsche ƒ 240 Br boonen ƒ 12 a ƒ 16 0U Witte booiien ƒ S 75 a ƒ 9 75 Paardeboonen ƒ 7 20 Duiveboonen ƒ 9 75 Ook heden was de iiauvoer van scii ipeii en iammerea aanzienlijk de handel was levendig ook giugeii varkeus eabiggen vlug van de hand Kaas Aaugevoerd 46 partijen ƒ 26 a 28 50 Goeboter ƒ 1 14 a ƒ 1 30 Weiboter 0 90 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GOUDA Geboben 12 Junij Necltje ouders D vaa den Berg en E Tiggers 18 Catharina ouders j Vergeer en C van Veeo Jarobi Johanna Dorothea ouders J J van Benimel en L G Welter Johannes ouders J ds Jong en G Louwereuburg 14 Gerardas Theodorus ouders F K J Kugie en A J leijers OvtKLEüEN 9 Juüij M Alberts wed P Boer 70 i 10 D van Micrloo 20 d U G C Heij 17 m T lii Haas 43 j C Soffree huisvrouw van J Abbema 22 j 12 II Spec 62 J L E lioot 14 m W A Verhoek 7 w ü Vermei 2 j 6 m 13 A Prinsenberg 16 d GtHTWD 12 Junij J A Nienwveld en E van Rijk Güudscbe BroodSibriek Onze broodprijzen zijn voor de volgeude ïveek FIJN KREXTEXBEOOD 42 Cts p X EGEWOON dito 30 GEBUILDBEOODlkw 26 Jito 2 23 dito 3 ff 21 ONGEBUILD dito 18 BOGGE dito 12 Klein Brood Weener Broodjes a j D p si Kadetjes en Krentenbroodje 2 C per stok GocDA 15 Junij 1867 PERK C