Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1867

1S67 1 545 Donderdag 20 Junij GOUDSCHECOURAJÜT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 6C Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a conunt Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io 7o per kan 64 cents idem a iVjio o per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 j per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio P kan 67 cents Meerdere Of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 13 Jonij 1867 Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG den 3 JULIJ 1867 des voormiddags ten elf ure in het Logement DE ZiLM aldaar van Eea kapitaal HUIS wijk B n 199 en EBF alsmede een fraaije met vele Vrachiboomen beplante TUIN breed SZ j en lang 30 ellen staande en liggende aan den FlUWeelen Singel te GocDA Zijnde het Huis zeer aangenaao gelegen en hebbende uitzigt vóór op de meest bezochte wandetplaats en achter op Tuinen en Weiland en bevattende zeven KAMERS eene PROVISIEKAMER KECKEN en WaSCHHOK Te aanvaarden i September 1867 Een stuk GKOND liggende als voren breed 16 en lang 29 ellen waarop een twe of drie Huizen moeten worden gebouwd Terstond te aanvaarden Op de getiulde Perceelen tullen geene Fabrieken hocTi Arieiderstconingen mogen Korécti gebouwd Naiiere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DROOGLEEVER te Gocda De Ondergeteekende beveelt zich aan voor het leveren stellen n repareren van S T O O M en andere WERKTUIGEN alsmede voor alles wat tot het SMIÜSVAK behoort L B TAS ES vroeger F X VAN WERKHOOVEN Veerstal wijk B n 135 en 136 Gocda 15 Junij 1867 Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer W H VAX VLIET Koek en Banketbakker te Gocda worden verzocht daarvan vóór den 21 Junij eerstkomende opgaaf of betaling te doen ten kantore van M H J KRANENBURG Advocaat te Gouda IiIAAGLIJDERS HET DNIVERSEE ZDITEBINGS ZOnT van C W Bttllrich te Berlijn littfi zich door zijne goede uitwerkingen over alle deelen van Dnitschland verspreid en is niet alleen daardoor r n voornaam en onmisbaar huismiddel geworden maar heeft zich ook in Nederland reeds vele vrienden verworven en verdient met regt de aandaefat van alle maaglijders De oorzaak van maagkwalen is doorgaans eene slechte spijsvertering deze tegen te gaan is de belangrijke eigenschap van het C W BÜLLRlCH scHE UNIVERSEEL ZÜIVERINGS ZOUT Op geheel onschadelijke wijze bevrijdt het zacht en geleidelijk de spgsverterings kanalen van slijm neent het zuur weg en verleent zoodoende niec krachten aan deze belangrijke organen In duizende dankbetuigingen wordt met lof over de goede werking van dit huismiddel gesproken Meer bijzonderheden vindt men in de gebruiks aanwijsingea en getuigSClurlften welke in de Depots kOStelOOS te verkrijgen zijn Het UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT van den heer O W Bdllmch is Terkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a Vs ki o ege den prijs van 90 csat te Gouda bij den Heer P J MELKERT Oosthaven Utrecht W R STERN Droffist Vreeburg o W R HACKFOORT Drogist Woerden r v ir HENRI tan BEN BERG eq in de bekende Depots Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W BüLLRiCH is voorzien van m ne handteekening Emmerik a d Rbjjn Het Hoofd Dépot voor Nederland H SARDEMANN GRASVERPACHTING DIJKGRAAF en HOOFDINGELAN DEN van het Nieutcland builen t Gravesatide zijn voornemens in den Koepel staande bij de zooge Eai de Hilwoninq in het Nienwland onder s Gravesande ten overstaan van M J F A LEESBERG Notaris residerende te t Gravenkage op ZATÜRDAG den 22 JUNIJ 1867 des voormiddags ten 10 unr in bet openbaar te verpachten Onderscheidene Perceelen te veld staand GRAS om eens gemaaid en gehooid te worden Alles gelegen in het Staten Nieuwland onder a Gravesande en strekkende gelyk bet in tijds zal zijn afgebakend en genummerd Nadere infonnatien en aanwgzingen te bekomen bij A H D £ BRUIJN Hoofdopzigter van gemeld Nieuwland te Gravexmde en ten kantore van voornoemden Notaris LEESBERG WBBBÊÜ Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingtdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 j unr Van Rotterdam op gelijke dagen namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 oren Dagelijks Betourkaarien Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 14 Junij Ijwgste Hoogste Gebleveji pCt koers koers koen Ned w sch 2Vs 55 SSVs 55 dito 3 64Vi esVs dito 4 85 8578 85V Handelm op resc 1437 143V België Roths 2Vj Spanje obl 2Vs 33 Portugal obl 3 41 Rusl obl H 5 95 Va d 1828 29 5 ü 3 serie 5 74V 74V 747 dO Lond 1862 5 8 5 Vis dO Amst 1864 5 87V 87 d Am3t iS60 4Vj 83Vs Aand spoofw ƒ 185 185V 185V Oost MetBll t Ct 47Vi 47 V dito dito 2 23Vi 23V dO renteAmst 6 66 67 67 d nat 1854 5 S V 52 d inzilv 1864 6 68V 6 S8Vl6 Italië Amst 5 Turk buitenl 6 31 Vs 3IV4 Griekenland 5 13 Ver Staten 1874 5 d 18S1 6 78 dO 1882 6 77Vi 77Vi i 77Vi Mexico 1851 8 15V 1SV G Eoekdmkkery vaa A BRINKMAN Deze Coarant yerschijnt dea Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgnve des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 fraucop poat 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags itn 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 3ü der verordening vau politie brengen ter algeraeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn veinieuwd of hersteld op Vrijdag en Zalurdag den 21 en 22 Junij 1867 tot des voormiddags eir nre Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolen en goten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en v rder schoonhouden op de nakoming waarvan door de politie streng zal worden toegezien Gouda den IS Junij 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester C J VAJJ DEB GRIJP i 3 V BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïï Londen 16 Junij Ten gevolge van het besluit van het huis der gemeenten dat geen stedelijk kiesdistrict van 10 000 of minder inwoners meer dan ééuen vertegenwoordiger naar het parlement zou afvaardigen moest er meer omvang worden gegeven aan de wijziging der lijst van kiesdistricten dan de regering aanvankelijk voornemens was Dien ten gevolge is door den minister Disraeli een nieuw plan bij dit huis voorgedragen van de 45 engelsche zetels in bet huis der gemeenten waarover thans te beschikken valt worden daarbij 19 aan steden 1 aan eer e hoogeschuol en 25 aan landelijke kiesdistricten vau Engeland toegewezen De minister betuiede dat de regering bij het opmaken van dat plan ernstig en te goeder trotnv had gezocht partij belangen geheel buiten overweging te houden De Reform Leagne die tot nog toe alleen voor de radicale hervormmg van Engeiand s instellingen werkzaam was heeft gemeend haren werkkring te moeleu uitbreiden Kaarbestuur lieert gisteren een vwoord aan ue volken van Luropa uitgevaardigd Wijzende op hetgeen het engelsche volk vande gevestigde staatsmagten door louter zedelijke kracht verworven heeft en nog verwerft vermaant het de volken en inzonderheid de arbeidende volksklassen om gezamentiijk overalwanbestuur voorrt ten en misbruiken en inzonderheid de oorlogzuchtige staatkunde van vorsten en staatsmannen tegen te gaan Een pfschrift van dit adres waarvoor zelfs de Times zijne kolommen opengesteld heeft zal worden toegezonden aan alle vereenigingen van arbeidslieden in Europa In de zitting van het lagerhuis gaf lord Stanley te kennen dat hij weinig hoop koesterde er in te zullen slagen omden oorlog te vermijden toen het voorstel tot het houdeneener conferentie was aangenomen Hij had er veel op tegenom de neutraliteit van het loxemburgsche grondgebied doorEngeland te doen waarborgen maar indien dit niet was gedaan ware de oorlog onvermijdelijk geweest Hij meende dateen oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk thans onwaarschijnlijk is 18 Janij Gisteren heeft te Birmingham een conflictplaats gehad tusschen de protestanten en de katholieken Deonlasten duren voort De oproerwet is afgekondigd De gewapende magt is tusschen beiden gekomen In twee stratenhebben ernstige ongeregeldheden plaats gehad waarbij eener c kapel is aangevallen Berigten nit Mexico over New Tork melden dat Maxiliaan van de regtbank wp irvoor hij teregt stond geëischtheeft dat zijne zaak zou onderzocht worden door een statencongres Parijs 17 Junij In Engeland worden gtoote toeberejd De prijs der Advertentien van één tot zet regels met i ibegrip vaü het zegel is SO Cent y eiken regel daarboven 10 Cent BiiiteogewoDe letters worden berekend naar plaatsruimte selen gemaakt voor de ontvangst van den sultan Het paleis van Buckingham zal te zijner beschikking worden gesteld lutusscheo wordt van verschillende zijden beweerd dat niets minder zeker is dan deze reis van den Grooten Heer naar Frankrijk en Engeland laderdaad is de toestand van Turkije vrij kritiek en de nota die door de europesche kabinetten aan de porie gezonden is is niet bijzonder aangenaam De Moniteur gewag makende van het vertrek des koningsvan Pruisen zegt dat de koning verlangde dat zijn vertrekzonder ceremoniën plaats zou hebben Ue koning heeft denkeizer hartelijk dank gezegd voor de ontvangst die hem ieParijs ten deel is gevallen en de beide souvereinen zijn op dehartelijkste wijze van elkander gescheiden De keizer is een weinig ongesteld en heeft mitsdien gisteren de receptie op de tiiilerien niet kunnen bijuoiien De Etendard bevestigt dat de keizer hersteld is Hetzelfde blad meldt dat de mogendheden den 15 dezer eene collectievs nota aan de porte hebben doen toekomen wegens de aangelegenheden van Candia In deze nota wordt de porte nitgenoodigd om eene enquête op Candia in vereeniging van gedelegeerden der mogendheden in te stellen Hierop heeft de turksche regering nog niet geantwoord Volgens de Patric ïchijnt het zeker dat de zitting vanhet wetgevend ligchaam na den 15 juiij riet il voortduren Tot vóór dien tijd zoaden het budget en de ontwerpen vanlocaal belang in discussie komen De wetsontwerpen betreffende de legerorganisatie de drukpers en het regt van vereeniging zouden voor de tweede periode der zitting die deu 3 november zou geopend worden gereserveerd blijven De keizer die een weinig aan stijfheid in de lenden leed waarbij schele hoofdpijn kwam is naar luid vau de Patrie na eene rust van 24 uren hersteld 18 Junij De instructie in de zaak van Berezowskicompromitteert vele aanzienlijke Polen Berlijn l Junij Uit Noord Sleeswijk schrijft men Alhier bestaat een zeer nijpend gebrek aan arbeiders aangezien erreweg het meerendeel hunner zich met der woon verwijderen om zoo doende zich aan de algemeene weerpligtigheid te onttrekken Om in de behoeften te voorzien moet men zich wenden tot de digtbevolkte streken van Dnitschland Onze industrie gaat echter niet alleen onder deze omstandigheid geouKi maar er is ook georcK aan Kapuaai dij uc unuiduue onzekerheid van den politieken toestand willen de duitsche kapitalisten hun geld niet gaarne aan Denen deensche kapitalisten het hunne evenmin aan Duitschers verstrekken minder uit wederkeerigen haat dan wel wegens den ongeregelden regtstoestand Een en ander maakt dat men dringend weiischt dat eindelijk de politieke toestand definitief geregeld worde Wesnsn is Junij Men verwacht een koninklijk rescript waarbij op grond der oude staatsregtelijke verdragen Croatie en Slavonic eenvoudig bij Hongarije worden ingelijfd Hiervan blijven Dalmatie en de militaire grenzen uitgezouat 0tnnenlan5 GOUDA 19 Janij De verjaardag van H M de koningin is alhier maandagop de gebruikelijke wijze gevierd Van de publieke gebouwenen van vele particuliere buizen waoperde de nationale vlag Des middags is op de markt parade gehjudfo dooi de d d schutterij en de troepen van het garnizoen Des avonds wasmuziekuitvoering op de markt Gisteren bleven de vlaggen wapperen tot herinnering aan Waterloo De collecte ten behoeve der gewapende dienst heeft opgebragt ƒ 101 T Op beide dagen bidden wij echter een droevig ongeval te betreuren maandag morgen werd uit het water der J oita akkeren even buiten de stad rogehaald het lijk eener vroRW xdie alechts kort geleden bare woning bad verlaten èn dinggl