Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1867

Jig morgen werd mi het water der peperstraat op evisoht het lijk tan etn inwoneüd meisje van 23 jaren Beide personen leden aiiii zwakheid van geestvermogens Zaturdag is in de zitting van de tweede kamer het amendement van den keer Fransen van de Putte afschaffing derheerediensten verworpen met 36 tegen 23 stemmen en betamendement van den hecT Kochussen om de tractementsyer hdogiiig van de kwestie der heeredieusten los te maken verworpen met DÏ tegen 12 stemmen de door d a hr ThoVbeckegewijzigde considerans iulassching van de beperking der heeredienslen is ngenomen met 51 tegen 13 stemmen daarna iscgk de wet aangenomen met 37 tegen 27 stemmen Tegen de hh Wijbenga Insiuger Keuchenius Beens Fokker Hi igst Taets van Amerongen VVintgens Moens Diimbar vau Blom Blom Jonckbloet Fruisen van de Fuite Simons Beyma Begrara van Nispen Rochussei Hoffman Viruly de Kaadt van ÏAik V Uelden de Roo Broi wer en Geertsemii Het door de heeren Dullert en üodefroi aan de tweedekamer aangeboden voorstel tot herziening van het reglementvan orde dier kamer strekt om door de vergadering tol dieherziening ie doen besluiten op den voet bij art 134 van datreglement bepaald d i door eene commissie uit de kamer DaarJuor wenschen zij te voorkomen dat aan de voorstellerszelven niet elke invloed op de schriftelijke voorbereiding wordeontnomen gelijk dit zou geschied zijn met het voorstel hetwelk de voorstellers met twee andere leden in 1S J4 reedshebben gedaan Het hoofddoel van dat voorstel was spoedigerafdoening van de n erkza amheden der kamer te bevorderen enverbeteriiig te brengen in de inrijting der verslagen en inde uitoefening van het regt v amendement De overtuigingder voorstellers dat bet reglement in dien zin herziening behoeft is eerder verstekt dan verzwakt Al mogt men zeggen zij te en ingrijpende wijziging van het tegenwoordigestelsel van schriftelijke gedachtenwisseling tusschen de regeringen de kamer opzien de behoefte aan betere voorberei Ung vande vei v nr=tel en voor de openbare beraadslaging en aanbetere waarl orgcn tegin nadeeligen invloed van de uitoefeningvan het regt van amendement is dringender geworden danooit Zij wijzen daarbij terug op de discussicn over de schutterijwet en verder naar de aanstaande discussie over het wetboek van strafvordering De afdeelingen van de tweede kamer der statengeneraaibebbea maandag onderzocht de volgende wetsontwerpen tot goedkeuring van het met Oostenrijk gesloten handels enscheepvaarlverdrag 2 verhooging van hoofdstuk VUI oorlog der staatsbegrooting voor ISli wegens buitengen one uitgavenvoor het materieel der geuie 3 onteigening van peroeeienten behoeve van een kanaal van Teere naar Kleverskerke metdaarbij behoorende werken en 4 goedkeuring eener ruilingtusscben den staat en het gemeentebestuur van Groningen alsmede het voorstel van den heer de Brauw tot wijzigingder wet van 13 augustus 1857 staatsbl n Iu3j betrekkelijkhet lageonderwijs Tot rapporteurs van laatstgenoetnd voorstel zijn Denoemd de heeren Thorbecke van Foreest Heemskerk Jonckbloet en Dullert In de zittiug van de tweede kamer va s gisteren zijn dealgemeene beraadslagingen aangevangen over het wetsontwerptot regeling der uitgifte in erfpacht van gronden in ned Indie Pe heer Insinger bestreed in eene uitvoerige rede den toeleg vau deze wet om namelijk een klein getal particulieren te bevcordeelen De heer VVintgens beschouwde het ontwerp uit het oogpunt Tan het regt en nit dat van de politiek Na rijp onderzoek was hij tot de overtuiging gekomen dat de staat dat regt om gronden in erfpacht uit te geven niet bezat En wat de politiek aangaat acht spreker het niet staatkundig de inlanders uit te sluiten en alle Europeanen en vennootschappen toe te laten tot het verkrijgeu van gronden in erfpacht De minister van koloniën behandelde de hoofdpunten die waren besproken Dit ontwerp moet juist het bestaande gouverneraent cultuuritelsel handhaven en beschermen Het regt om gronden in erfpacht uit te geven nam de minister als bestaaniie aan Men was bij de uitsluiting van den Javaan naar den bestaanden toesuind te werk gegaan De heer Rochnssen was door den minis er niet overtuigd ran de doelmatigheid en noodiakelijkheid vaa tiet ontwerp dat de vrucht is vau deeonciliante politiek welke politiek vreesde 1 ij geene vrocbten zou dragen noch voor Nederland noch voor zijne koloniën De beer van der Hncht beantwoordde den heer Rochnssen en meende dat deze nu anders dacht dan vroeger als minister en als gouverneur generaal De minister van binnenl zaken in aanmerking nemende dat bij art U van hel koninklijk besluit van 9 junijjl de kon besluiten van 15 novemb IStió en 24 febr 1867 betreffende het verbod van het houden van markten en open bare verkoopingen van rund en wolvee zijn ingetrokken en ahoo de op grond van de laatstgemelde b sijiteu geromen beschikkingen vervallen met den dag waarop het eerstgetnelde besluit in werking treedt heeft bepaaH 1 dat Lot houden van markten en openbare verkoopingen van rundvee op en u 19 junrj in bet geheete rgk verboden blijft met uitzondering van de provinciën Friesland en Groningen eq van de gemeen I ten Amsterdam Alkmaar Purmerend en Hoorn 2 d t de comtnissïirissen des konings zijn gemagtigd het houden van openbare verkoopingen van rundvee in hunne provincie toe te staan wanneer verkoop van het vee van ééncn eigenaar vegen3 verhuizing of wegens het verlaten van het landbouwbedrijf verlangd wordt of wanneer het bij boedelverkoopingen tot den boedel behoort Dordrecht 15 Junij Heden werd hier in de Harmonie de vijf en twintigste gewestelijke vergadering van het nederl ondenvijzers genootschap onder voorzitterschap van den heer J P Goedhart gehouden Van de 21 afdeelingen waren slechts I 9 afdeelingen vertegenwoordigd terwijl de vergadering verder werd bijgewoond door den heer Heringa oud schoolopziener te Schiedam den heer van Deventer schoolopziener te Dordrecht en vele belangstellenden uit de omstreken De heer van Dijk van Leyden hield een hoogst belangrijke redevoering ten onderwerp hebbende art 33 der wet voor de kosten vau het onderwijs kan door de gemeentebesturen schoolgeld geneven worden uit een stiiathuishoudkundig oogpunt naar aanleiding van den strijd over het bedrag der schoolgelden onlangs te Leyden gevoerd Mogt de geachte spreker kunnen besluiten aan het algemeen verlangen te voldoen dan zal ook in mimen kring gelegenheid zijn de daarin vervatte denkbeelden te toetsen Na het lezen van notulen en verslagen en het goedkeuren der rekening werd tot afgevaardigde van Zuid Holland naar de algemeene vergaderiug te Amsterdam benoemd de heer J P joedhrirt en na eenige discussieu over de voorgestelde wetsheriicuing en andere voorstellen werd besloten den afgevaatdigile geen bepaalden lastbrief te geven Door de afdeeling Brielle was bet voorstel gedaan om jaarlijks een wedstrijd te openen voor hulponderwijzers en kweekclingen in het schoonsehrijven Na eenige discussieu omtrent het uut van en de behoefte aan zulke wedstrijden werd dit voorstel met groote meerderheid verworpen Alsnu werd een uitvoerige discussie geopend over het meerdere of mindere nut van vrouwelijk hulppersoneel op de I lagere school en hoezeer de gevoelens daaromtrent zeer verschilden bleek toch dat men over het algemeen daarmede op verschillende gronden niet was ingenomen De tijd ontbrak tot behaudeling der andere aan de orde gestelde punten Een eenvoudige maaltijd besloot op oud hollandsche wijze het genoegelijk zaraenzijii AlblaSSerwaard 15 Junij Naar ons berigt wordt heeft gisteren te Streefkerk de landbouwer T V zich door ophanging van het leven beroofd Men meldt ocs tevens daaromtrent nog de volgende bijzonderheden T V zoude zich met zijnen zoon van huis begeven Terwijl nu die zoon het paard uit de weide ging halen waarmede zij rijden zouden ging gezegde landbouwer met een touw naar de schuur Toen echter de zoon met het paard te huis en in de schuur kwain vond hij zijn vader hangende als lijk Onmiddellijke geneeskundige hulp mogt niets baten en wat de man tot dergelijke treurige daad gebragt heeft is ten eenenmale onbekend Gemengde Berlgteo Van 2 8 juBij zijn in Groot Brittaoje 2 mnderen aangetast en 36 gezoode afgemaakt Op Mauritios zijn in maart en april 17182 personen aan epidemische koortsen weg gesleept Engeland en Oostenrijk willen zich nu ook met Candia gaan faemoeijeu In het hertogdun Meiningen ziju weder gevallen voorgekomen van runderpCBt Men v i in Engeland no ook het hoogerhois hervürmen De soldij der fransche soldaten is verhoogd met 4 centimeê Chili en Peru hebben de bemiddeling afgewezen der vereenigde ttnten De fransche scholicreD lï cren keizer Maximiliaan regeertf Treedzaam over tea gelokki v lk eu 6ode zij dank is de fransche invloed in die gewesten voor altijd TerzeVerd Te OösfsteUingwerf terlitzen de hnlponderwijiers bij het aangaan van een huwelijk onniiddellijk hunne betrekking De geschenken door dcB cz ar te Parija aitgedteld trorden op een millioea frs geschat In Etigelaird is era nieswe pharmacopoea ingevoerd waarvan het gebruik verpligtend is Te Londen zai eene nleowe kerk worden opgerïgt als gedenkteekc van de afschaiïing der slavernij en van Lincoln De kosten zijn geraamd cp ruim 150 duizend gulden Te Waterford zijn ongeregeldheden voorgevaiiti ter zakt van feuiansche gevangenen Meer dan 200 advocaten diugen nai r de eer ora Berezowsky te verdedigen Garibaldi lijdt voortdorend aau rheumatisme Óij de maandag gehouden veiling der Kotterdamsche Cüurjüt ia hoegenaamd geen bod gedaan Te Konslantinopel is een dect et uitgevaardigd waarbij vreemdelingen gemagtigd worden in Turkije grond eigendom te bezitten Van 2 8 junij zija mgetaat Ir Z uid HoUand 10 in Noord Holland 3 in Gelderland 1 totaal 14 raw3erea Dé Turken en Grieken roemen wederkceiig op de nederlagen die zij elkander toegebragt hebben Te Worms is ee e Behool geopend met 27 leerlingen voor bierbrouwers gist en j jnfabriökauten De onderkoning van Egypte is aangekomen te Parija tt Xe Florence zou ajên het eens geworden zijn over bet plukken vau den ninguis Te Parijs wordt met succes ingevoerd het gebruik van geconcentreerde melk aangevoerd uit Cham bij Zpg in Zwitserland De veeziekte is dezer dagtn voor het eerst uitgebroken te Spijkenisse Ingezonden In de algemeene vergadering van deelhebbers der nederlandBche rhijnspoorwegmaatschappij waarbij besloten werd de concessieu Gouda s Hage en Harmelen Breukelen te aanvaarden werd tevens het voorstel der directie a igenomen om eeue geldleening te sluiten van ƒ ü 000 000 verdeeld in vijf serien ieder van 1000 obligatien elk groot 1200 rentende 4 ten honderd s jaars te voldoen bij halfjaarlijkscbe termijnen op daarvoor tiit te geven coupons De directie heeft thans aangekondigd de publieke inschrijving op de 1 serie welke deelneming uiterlijk tot 1 julij 1S67 geopend is Wij mogen onze stadgenooten aanraden voor deze leening ruimschoots iu te schrijven of dit voor hen te laten doen door hunne makelaars of commissionairs Onze aanbeveling rust op twee gronden 1 Omdat men daardoor eene goede zaak bevordert De spoorweg Gouda s Hage krijgen de twee steden zonder dat het hun eenige opoficring kost ls men nagaat hoe groote offers andere gemeenten zich getroosten om een of meer spoorweglijnen te verkrijgen dan raugen wij wel dankbaar zijn dat deze ons niet gevraagd worden Men doet niets dan ons uituoodigen de zaak te bevorderen door deel te nemen in eene leening die wij als eene voordeelige en hoogst soliede geldbelefrging beschouwen 2 Beeds spraken wij van eene voordeelige en hoogst so liede geldbelegging Wij stellen ons het navolgende voor dat men inschrijft en dat de inschrijving wordt aangenomen tegen 80 pCt Ir dat geval trekt men 5 van zijn kapitaal voorzeker eene voldoende rente wanneer men zijn geld op soliede wijze beleggen wil Daarentegen wordt de leening uiterlijk 1 januarij 1899 a pari afgelost waarvan het gevolg zonder twijfel zal zijn dat dit effect ter beurze door den tijd aanmerkelijk rijzen zal Hij die b v hoUsndscfae fondsen verruilt voor inschrijving in deze leeniog doet eene Trjj aardige speculatie De soliditeit der leenin is boven ntlen twgTel verheven Zij wordt gewaarborgd door 6 000 000 aan aandeelen in de maatschappij Mogten de inkomsten der maatschappij hetgeen niet te deuken is al onvoldoende zijn om de rente en aflossing op zijn tijd e voldoen dan heeft men slechts de aandeelhouders der maatschappij te laten storten op hunne aandeden om meer dan Toldoend kapitaal te verkrijgen Zou nu deze geldbelegging niet meer aan te bevelen zijn dan die in Oostenrijkers Mexicanen Turken enz enz Heeft men daarin niet meer kans om zijn kapitaal te verliezen P Varia De brug over de Moerdijk is door de vertegenwoordiging aangenomen De hulpbronnen van Java schijnen nog niet uitgedroogd want het koopmansbelang heeft gezegevierd over technische bezwaren en ontzettende kosten Vreemd dat de eenige technicus in de kamer zich verzet en de bezwaren door de meerderheid niet geteld worden aleof ons corps ingenieurs de wijsheid alleen in pacht had Kunnen de aangeslibde noordbrabantsc ne gronden zulk een werk dragen Zoude een aannemer het werk durven wagen als de brug vóór de betaling behoorlijk moest afgeleverd worden Maar in de dienst van 1867 is voorzien geld genoeg en Quö kan men het ontwerp ligt aannemen door de aanneming worden zooveel menscben tevreden geteld X e haven van Samarang is somtijds ongenaakbaar en sedert jaxen vraagt Samarang hulp want de haven is de levenskivostie voor de stad De regering onderzoekt ontvangt rapporten en depntatien schrijft naar het moederland doet mooije beloften maar laat de haven in den ellendigen staat en met regt want die samaranpsche kooplieden durven aan de Indische regering de waarheid zeggen en zij zijn geen kiezers Waarvoor houden toch zulke menschen vergaderingen waarom vertrouwen zij niet op de moederlijke liefde van het nederlandsche bestuur waarvan za toch in overvloed de bewijzen kunnen ontdekken Die gelooveq haasten niet Is tot daar reeds het ongeloof der eeuw doorgeJitongea Hollands koopsteden zullen spoedig uitmuntende waterwegen hebben op het papier De rotterdamsche weg is nog in zijn geboorte zooais de bezoekers dezer dagen hebben kanaAi zien Jaren zullen nog noodig zijn eer de konijnen aan fregat eh stoomboot hun plaats moeten afstaan De hoofden zijn op aanmerkelijke lengte itgebragt maar hoelang zal het nog duren eer zij voltooid zijn en hoe denken vele deskundigen over de instandhouding als de noorder stormen loeijen en d oceaan houdt hoog gerigt Zal de verzanding belet worden De deskundigen zijn het niet eeus de leek moet zwijgen en betalen Wij Nederlanders hebbeu dit gelukkig voor op onze javaausche onderhoorigen dat wij gelooven Wij laten de enkele ongeloovigen pruttelen wij ha i3ten niet De veeziekte is zoo goed als geweken 14 gevallen in een week De krachtige middelen hebben uitmuntend geholpen de vijand is bedwongen maar voor hoe lang Is het niet schandelijk dat reeds nu zwartgallige vitters durvcu beweren dat men spoedig zal ondervinden dat d ziekte met vernieuwde kracht uitbreekt eu de millioenen vrnch eloos zijn uitgegeven Moest men nie liever juichen over de t ehaalde overwinning en rustig afwachten wat de toekomst g el t En toch er wor t geprutteld over verkeerde maatregelen over verkeerde toegevendheid over zwaklieid over schande ijke bedriegerijen die den veestapel op nieuw in gevaar zuli n brengen en slecht rijmen met de oo hoog geprezen holiaudsche eerlijkheid en trouw Moet de ramp wederkceren de onJervinding heeft het geleenl dan zijn andere maatregelen noodig al is de ziekte schijnbaar door de genomen raaatre elen overwonnen Men v eet nu dat van de belanghebbeuf en me sial niet de minste medewerking te wachten is dat bedrog eu ontduiking der wet dat lijdelijk verzet aan de orde van üeu dag zijn en daarom ook geen zachte maatregelen meer want al het daaraan gegeven geld zoude wel eens knnnen blijken nutteloos verspild te zijn Komt de ziekte met vemienwile hevigheid terug dan strenge maatregelen dan moet de regering de ziekte als een straffe Gods beschouwende geen middelen ui het werk stellen om den ramp te verügten tlie schadevergoeding moei dan vervallen maar strenge afsluiting der besmette hoeven loor een voldoend getal manschappen bij wijze van inkwartiering moet de overbrenging der ziekte beletten Gestreng huisarrest en verbanning uit de maatschappij moet hen treffen die zich de straffe Gods berokkend hebben Ieder is verontwaardigd over de onzinnige handelwijs van den Pool die door vorstenmoord zijn vermoorde of gebannen landgenooten wilde wreken adressen van gehikwensch trachten den kwaden indruk uit te wisschen door die gebeurtenis te weeg gebragt een gelnkkig verschijnsel want zij toch die die adressen teekenen protesteren door die handeling tegen het vuistregt tegen den moord tegen de doodstraf tegen den afscbuwelijken oorlog en wat daarmede in betrekking staat De vrienden van den vrede kt jnen zich verheugen want geheel Europa schaart zich aan bun zijde Niemand kan toch zoo inconsequent zijn om van den een goed te keuren wat het iu een ander verafschuwt niemand kan den moordenaar van een persoon al are het zelfs een keizer veroordeeien en de wierookvaten zwaaijen en de lofzangen aanbe0 n ter eere van hem dii met den moord van zoo vele duizenden bevlekt als overwinnaar van het slagveld terugkeert Zes millioen menschen leeren jn Europa de edele knnst om hun naaste op de spoedigste en gemakkelijkste wijze te dooden Is het dan zoo te verwonderen dat een onzinnige hetzelfde middel aangrijpt en door geweld tracht te verkrijgen wat hem regt toescheen Europa speelt thans met schietgeweer en van dit gevaarlijke spel kuuuen de gevolgen niet uitblijven Wie het zwaard neemt zal door het zwaard vergaan Zegevieren eenmaal rsgt vrijheid en christenzin over onregt dwang en joodsoh heidenscbe beginselen den zullen ook de sluipmoordenaUrs niet meer bestaan Wii mogen ons in de mislukking verheugen wij moeten den rani j iigs beklagen Burgerlijke Stand GOUDA GVBOKES 14 Jttuij Maria JohaUii ouders A van Tunren en T van Buuren Josiaa ouders W G van Geeien en J M de Moor KIefü Bareodioa oaders C L Hakkers en H Kamermans IG Pieter ondérs J Sas en C van der Klein Martinus ouders J Straver en A Poluit OvEHLEDts 12 Jnnij S Kay Sm 14 P Zwanenbnr 2 j 10 m 15 T C Spruijt 7 w C M Joosten 14 J M Wagenaar 1 j 4 m P C bonsbeek Sm lü M Raboaw 1 j 6 m 17 Everling 10 m