Goudsche Courant, zondag 23 juni 1867

bomisTeslingen dat eergisteren in het Journal des Dfliata is opgenomoD uit de pen van den heer de Moustier is gevloeid De Moniteur meldt het volgende De internationale conferentie belast met het onderzoek van het vraagstuk van hetmuntwezen is den 17 dezer aan het ministerie van buitenlandsche zaken te Varijs zaïuen gekomen onder voorzitting vanden m irkies de Moustier De volgende staten zijn er vertegenwoordigd Frankrijk Baden Beijeren Belt ie Denemarken Spanje de Vereeuigde Ötaten Griekeul nd Italië de Nederlanden PortuiMl Pruisen Eusland Zweden en Noorwegen Zwitserland Turkije en Wurtcroberg Meu heeft eindelijk gunstige tijdingen omtrent keizerMaximiliaan Hij zou namelijk te Weeuen hebben doen weten dat 1 j als krijgsgevangene wordt behandeld Dank zij de tusschenkomst der vereei igde staten is men overtuigd dat zijnleven znl worden gespaard Uier loopt het gerucht eener verkoeling onzer betrekkingen met Pruisen Als aanleiding noemt men de lijdzamehouding der regering tegenover de heftige artikelen van hetnieuwe blad la Situation dat een woedeuden haat tegen denheer von Bisma ck aan den dag legt De Patrie en de Etendard logenstraffen het berigt van de weener Prcsse volgens hetwelk de ministers der souvereiuen die alhier aiuviezig waren met de vertegenwoordigers van andere mogendheden alhier eene conferentie gehouden hebben over de oostersche kwestie De Etendard logenstraft voorts het berigt dat keizer Napoleon op uitnoodiging van koning Wilhelm in de maand October zich naar Berlijn zal begeven Het wetgevend ligchaam zal morgen bij de bepaling derorde van werkzaamheden zelf uitspraak doen over de kwestieder prorogalie 21 Junij In de zitting van het wetgevend ligchaamvan lieden heeft de heer Eouher gezegd dat het gouvernemeut de noodzakelijkheid begrijpende om de kamer te verdagen vanoordeel is de discussie over het budget aan de orde te stellenen de overige wetien te verdagen tot de volgende bijeenkomstder kamer die den 1 januarij zal worden geopend De minister protesteerde tegen het denkbeeld dat zijn voorstel in tegenspraak zou zijn met de vrijzinnige beloften des keizers Na eenige opmerkingen van de hh Thiers 011i ier en anderen heeft de kamer met 210 tegen 34 stemmen besloten over te gaan tot de orde van der dag door den president voorgesteld De discussie over het budget zal woensdag beginnen De kamer zal alsdan het eerst de supplementaire credieten voor ISCS in behandeling nemen De heer Berryer heeft overlegging gevraagd ran de doonmenten betrekkelijk Me xico Pc heer Eouber antwoordde dat in de tegenwoordige omstandigheden de mededeeling dierstukken een inconvenient zou veroorzaken waarvoor het gouvernement de verautwoordilijkheid niet wil aanvaarden BerUjn 19 Junij Meu verzekert dat Pruisen ten gevolge van het ontwijkende antwoord van Denemarken de positieve vraag aan het kabinet van Kopenhagen heeft gedaan welke waarborgen het s il geven tegenover de duitsche ingezetenen van noordelijk Sleeswijk ingeval dit grondgebied door Pruisen wordt afgestaan 20 Junij Dagbladet behelst eene breedvoerige beschouV ing over de gedacbteuwisseling die in den laatsten tijdlu chen de kabinetten van Berlijn en Kopenhagen over hetnoordaUeswijksche vraagstuk hebben plaats gehad Het deenscheofficieuse blad houdt de stappen vau de zijde van Pruisengedaan niet voor ernstig gemeend en zegt ook weinig voorl enemarken van de za ienkomst der noordsche monarchen teverwachten Het gelooft daarom dat de deensche staatsliedenhet verstandigst zullen handelen wanneer zij de afdoeningder sleeswijksche aangelegenheden nog slepende houden totdathet gevoel van regt en billijkheid in Europa krachtiger ontwaakt zal zijn Nadat uit vele plaatsen reeds sedert geraimen tijd wasaangedrongen op de vestiging eener kiezersvereeniging derduitsche Fortsclirittspartij beeft men nu eindelijk een begingemaakt met de verwezentlijking van dit denkbeeld Eenigeleden van het bestuur der kiesvereeniging voor den noordduitschen rijksdag hebben zich daartoe in cumitc vereenigd eneene bijeenkomst gehouden waarin men het voorloopig eensis geworden omtrent de statuten Deze statuten geheel gegrond op het programma van 9 junij 1861 worden thans naaralle plaatsen verspreid net de aankondiging dat er binnenveertien dagen eene algemeene vergadering zal worden gebonden van alien die ot de vereeniging willen toetredei Eerst in die bijeenkom zij definitief worüen geconstitueerd Het schijnt dat üe pruisische regering op Uerlei moeije lijkheden stuit bij de organisatie van het bc3taur lu Hanover De ministerraad heeft die kwestie reeds sedert eenigen tijd in overweging genomen doch was eergisteren nog tot geen besluit gekomen Eerst lag het in de bedoeling om aldaar het bestuur geheel op pruisischen voet te regelen doch thans schijnt men het wenschelijker te achten om de bestaande laoddrostijen te handhaven en ze te yerdeelen over vier regerings distrieteu Zoolang men het daaromtrent niet eens is móeten onderscheidene betrekkingen voorloopig vacant blijven Naar het zich laat aanzien houdt de regering zich strikt aan haar programma om de hanoversehe instellingen zooveel mogelijk te eerbiedigen en te handhaven Dit zal dan ook wel de beste taktiek zijn om de bevolking der nieuwe provincie voor zich te winnen Frankfort 20 J ij Het ontwerp eener nieuwe belasting op den tabak zoo als dit door den minister von der Heydt is voorgesteld wekt in het groothertogdom Baden niet geringe bezorgdheid Volgeus dit ontwerp zal het invoerregt op ruwen tabak van 4 op 10 thai per centenaar worden verhoogd terwijl dat op gefabriceerden tabak van 11 op 1 5 th en dat op cigaren van iO op 25 tb per 100 ffi zullen worden gebragt De tot dusver uit zuid midden en westelijk Duitschland ontvangen berigten nopens het te velde staande gewas luiden zeer gunstig Vooral de tarwe en rogge beloven een ruimen oogst De aardappelen staan uitmuntend In de wijnbonwdistricleu wordt eene voorrieelige opbrengst verwacht De hooibouw is overal zeer gunstig afgeloopen Weenen 20 Jnnij Het tijdschrift voor assurantiën meldt dat de hagelslag te Czernowitz volgens naauwkenrige berigten zuike vreeselijke verwoestingen heeft aangerigt als w elligt nimmer te voren ergers is geschied De hagelslag korrels ter grootte van een ei duurde 23V2 minuut doodde 5 menschen en 60 dieren vernielde 2 molens 16 woonhuizen en schuren bijna geheel terwijl van de huizen der stad bijna geen enkel onbeschadigd is gebleven 21 Junij In het lagerhuis heeft de minister van justitie een keizerlijk besluit medegedeeld waarbij volledige amnestie wordt verleend aan alle personen die sedert 13 maart 1848 wegens politieke handelingen veroordeeld zijn Tevens wordt vrije terugkeer naar het vaderland zonder nadeelige regtsgevolgen gewaarborgd aan personen die zich vóór 15 december des vorigen jaars wegens vervolging om politieke handelingen uit het land verwijderd hebben Pesth 21 Junij In het lagerhuis is het voorste va i de linkerzijde om het onderhoud der Honveds ten laste au het staatsbudget te brengen na eene stormachtige di cussie met 202 tegen 79 stemmen verworpen Florence 21 Junij Bij de discussie in de kamer van afgevaardigden over het budget van ontvangsten werd uoo de commissie voorgesteld een nieuw artikel waarbij eene belasting van 8 pCt op de rente werd gelegd De mini ers van binnenlandsche zaken en van financiën bestreden dat voorstel De kamer vereenigde zich met de uuor den minister voorgestelde prealable kwestie Konstantinopel 19 Junij Een collectieve nota van Frankrijk Ruslanl Pruisen Oostenrijk en Italië is jongstleden zaturdag aan de porte overhandigd waarin wordt aangedrongen om de vijandelijkheden op Creta te staken en aan eene gemengde coiiimissie zamengesteld uit vertegenwoordigers der groote mogendheden een onderzoek in deze zaak op te dragen 21 Junij De sultan is gisteren vertrokkeai sa een besluit te hebben n evaardigd w iarbij de groot vizieür tot zgn alterego is b noema n aan Savfet paeha de portefeuille van buitenlandsche zaken ad interim opgedragen is ötnnenlanb GOIIDA 22 Janij Nu onze gemeente zoo gelukkig is van niet meer binnen de lijn van afsluiting gesteld te zijn zouden vele ingezetenen verlangen dat een einde kwam aan de iastige en belemmerende bepaling van het vastleggen der honden Zij vertrouwen dat dit belang de opmerkzaamheid niet zal ontgaan van het bes our en dat alles zal gedaan worden om te gemoet te komen aan dit billijk en algemeen verlangen In de zitting der tweede kamer van woensdag heeft de he r Dumbar den minister van binnenl zaken geïnterpelleerd over het deraillement van den rhijnspoorweg op O mei jl De minister heeft zich beroepen op de rapporten Ook drongen de hh Godefroi en van Nispen aan op een naciiiwkeurig onderzoek en toezigt vau den weg Vervolgens zijn voortgezet de discMssien o cr de wet tot uitgifte van gronden in erfpacht op Java De hh Stieltjes Keucbenius en s Jacob verj dedigden het ontwerp en wederlegden de ingebragte bezwaren De heer Keuchenius erkende dat met deze wet wierd zij getrouw toegepast de oplossing van het cultuurstelsel binnen korteren of langeren tijd een voldongen feit zou zijn De heer s Jacob beaamde dit tot zekere hoogte en de heeren S iaymans Vader T n Nispen en de Brauw die de wet uit een conservatief oogpunt bestreden kwamen tot dezelfde slotsom De politieke zijde van het vraagstuk werd meer speciaal behandeld door de heeren de Brauw en Keuchenius die beiden van hun verschillend standpunt de onverklaarbare houding niet alleen van dezen minister van koloniën maar van het geiieele kabinet kenschetsten als realiserende de beginselen van 7ijne tegenstanders rn verlatende de partij waaruit het ontstaan was i In de zitting van de tweede kamer der ctaten generaal van donderdag is de discussie over het wetsontwerp betreffende de nitgifte van gronden in erfpacht voortgezet behalve eenige re en duplieken hebben vier nieuwe sprekers het woord gevoerd de hh van Zinnicq Bergmann en de Casembroot tegen Fransen V d Putte en Pijnappel voor het ontwerp Morgen voortzetting Aan den heer Dullert is verlof verleend op naderen dag eene interpellatie te doen over de toepassing der vreemdelingenwet In de zitting der tweede kamer van gisteren zijn de algemeene discussien gesloten nadat de heer Keuchenius zijngevoelen nader had verklaard en de minister van koloniën uitvoerig aangetoond dat de hem gedane vernijten onbillijk enonverdiend waren Vervolgens i wi m art 1 het beginsel der wet in cussie dat met geringe wijziging aangenomen werd met 42 tegen 13 jtemmen die van de hh Simons llochussen van Foieest van Wassenaer Catwyck van Nispen de Casembroot Hoffman Insinger Haffmnns Begram Wintgens Bichon en Saaymaus Vader Daarna zijn de beraadslagingen aangevangen over art 2 houdende aanwijzing der gronden en erven welke van de uitgifte in erfpacht zijp uitgesloten Hierop zijn twee wijzigingen aangekondigd Heden voortzetting en maandag interpellatie van den heer Dullert over de toepassing der vreemdelirgenwet Men schrijft uit Lnxepnburg van 20 dezer De kamerheeft gisteren het londensche verdrag goedgekeurd met eenparige stemmen op eene na Het voorstel om Liraburg te doenbijdragen in de kosten der ontmanteling van Luxemburg isnaar de afdeelingen verzonden Het ontwerp waarbij de regering gemagtigd wordt tothet doen der uitgaven voor de ontmanteling der vesting vereischt is den 20 dezer door de kamer met 17 stemmen tegen 2 goedgeksard De zitting is daarna gesloten Stolwijk 20 Junij t Was heden een feestdag voor Stolwijks ingezetenen Waren zij vroeger reeds door de benoeming des heeren Kroon tot burgemeester hunner gemeente verblijd geworden zijne intrede als burgervader na de eedsaflegging in handen van den commissaris des konings gaf stof en reden tot blijdschap en dankbaarheid genoeg Van daar dat reeds in den vroegen morgen van dezen dag de zoo gaarne geziene driekleur van alle huizen wapperde terwijl eene sierlijke en smcakvolle eere oort aan den ingang van het dorp het geheet voltooide Bijna vijftig ingezetenen dezer gemeente op hunne vurige paarden gezeten wachtten hem aan de grens vr n Stolwijks grondgebied op en voerden hem daarna in triumph naar zijne woning Schoon was de aanblik dier ruiters die stevige noordsche zonen zoo hecht op hunno rossen gezeten als waren ruiters en paarden één even fraai liet nette rijtuig dat hem voerde nog schooner de vestaalsche maagden die hem bestrooiden Geen onde dan ook dat toen de stoet zich op het dorp bevond alles juichte allen als met éénen geest bezield riepen Leve de nieuwe burgemeester Dat roepen wij hem ook toe nog meer moge hij met krachtige vrije hand de teugels van het bewind voeren moge hij ondervinden dat het gemakkelijker is geregeerd te worden moge hij steeds het welbegrepen belang dezer gemeente behartigen rooge hij ons allen een waar burgemeester en vader zijn dan voorzeker zal de echo nog dikwerf het leve de burgemeester herhalen Gemengde Berigien De fransche budgetcomtnissie gelooft in den bloei der financiën enverwacbt groote overschotten al vordt het leger altijd duurder Beijeren is toegetreden tot de nieuwe tulvt reeniging Woensdag iste Birmipgham de oproerige beweging bedwongen J srez j leeda n ap H geweigerd Masimiliaan als eenvoudig krijgsgevaLgeuc te behandelen Waldeck door Pruiseti geweigerd woidt nu tot verminderden prijs aangeboden De collecte voor het fonds tot aanmoedigingTan de gewapende dienst heeft te Eotterdam geen i uizend gulden op gebragt De westlandsche scherx schntters hebben een wedstrijd gehou den Den 17 junij heeft het C9 pruisisohe infaBterieregimen luiem bur verlatci Tc Philail IpLL zlju H J r jtkcrijer Het fransche tabaksmonopolie dat m 1S57 slechts 118 mrii i u opbragt is in 1S66 gCütcgLu tot eene jpbreng t van 233 millioeu fi brnto Te s Ciravenhage bestaat plan tot opngtiug eener tweede bnodfabriek tV parijsehe politie kost jaarlijk ruim Ü g niillioen fr dat is nagenoeg 8 fr per hoofd De czaar en de kon g van Pru sen hebben ieder aan de hofbedienden een fooi gegeven va ïO OOO fr n de prins van Priüseu 40 000 fr Men vti acht in Praiikrijk het n ar L zeiideu van tHL e ligtüigeii De cholera hec schl hevig lu de nptUehe provincie Bari Te Corato met eene bevolking van 22 000 zicU i stiecven in 24 uren 100 perooneu Keu berlijui ch burger heeft 1j 0 0 th beschikbaar gesteld ter oprigting van een gedenktet kf oor Yn lIs Drak den invoerder der aardappelen in Europa In de luaaud apr i jl ziju geheel vcroi elukt 2G5 schepeu waarschijnlijk 20 met n an lU muis Ec moderfi düoj sgeziiid predikant te Groniugen wil jaailijks f 600 afstaan om de beooenung te bevorderen v u een oor tande i ener meer verouderde rigtiog De bekeude geneiaal Klapka i ten givolge der amiicotte terug gekeerd ia Hougarije Op llniU i de geesturift groot voor den nieuwen dictator Saloave die nn tot iiresidcut ge u eu z t wordLo De mexicaansche ctpeditie heeli W iiiilliuen fr gcko i aa i Frankrijk Kp nje denkt bn de Cunver ie JüO m Uioen fr te lotn f passen üoyt dr ouooozele liefhebbers Vergadertag van aen Gemeenteraad Vrijdag 21 Junij Tegenwoordig de hh van Bergen IJ Fodooru or7 ilt l ul Grave i ru Pnuee B aggaar Westerbaau Rtrov Buchucr Drooglee er van Straaten eu Peeter De oürzitter deelt mede dat de secretaris door ziekte verhind Td zij e T iets zelleii waargenomen worden door deu heer C J au der Cnjp De notulen der vorige vergadering worden g kzen m gcarrcateerd Zijn ingekomen eene dispositie van hh ged p staten houdende goedkeuring der vij igiog vau de begrootiug voor Ibw nutif eene dispositie vau burgcmcfster en wttliouders ainbiedende eene nominatie ter benoeming van ctne huiponderwijzeresse aan de j tngejuf rouwenseliuol Icstaande uit M C P tbius 11 G Tiedetnan en J Mjsten broek beuoemiug in de volgende vergadering eene mibStve van het bestuur iier goudsebe weerbaarheids vcT i rii iDg verzüel cude het gebruik zoo noodig met licht en vuuf vaa jet lokaal der gyinuastieksehool buiten de schooluren het gebruik d het open pleiu bij de burgcraehocl voor jr gens het gebruik nu dr schietbaan Na korte discu=sic wordt het Komt ter tafel het rapport van de commissie tot h c nazuu van de rekeningen der schutterij over 1 6G eu voo sli tot gjedkeuriag ue voorzitter dankt de commissie en het rapport uordt ter visie gelegd dergelijk rupport van het burgerlijk armbestuur gtUjk lesluit Zijn nog ingeKomen adressen van A dL Zeeuw en D Lam m in aanmer ing te komen bij de b rnoeming van brngwachters ter visie ei u adres van A Greudel verzoekende voor billijken prijs in kjcp te mogen hebl een huij op de Zeugstraat G n 2 ten Ci rJe d t m behoorlijken staat tot een geschikt woouhuis te maken wmdi ia haiuen gesteld van li en W zestien adressen om in aanmerking te komen bij dt jeuo mi an een mu iekineester de sollicitanten zijn de heeren J F bioc r ie Assen C W Coenen te s Gravenhage C L Boumen te Ai i tm J G A ter Linden te Bruramen G Klimmerboom Jr te II li e i A Lafeber Jr te Edam J C Leich Jr te Zwolle M Ldzard jret e te Deventer II L A Luduig te Zaandam J G van Kurg te Aan de orde is een voorstel van B en V om de benoemi ig van een stadsraUiiekmeester te doen voorafgaan door een vertrehjke d ei men De beer Prince is tegen een concours omdat bet bij de zwemïchooi ter oorzake der kosten achtergebleven is De voorzitter licht de zaak nader toe en verklaart dat het vmrn mcu bestaat om drie examinatoren uit te noodigeu en da l zaak met de meeste publiciteit zal behandeld worden Xadat de hh Peeters en Burhner het voors l hebben ondersteund is het in stemming gebragt en aangenomen met algemeene stemraeu B en V stellen voor aan de drie beweegbare bruggen over de Gouwe even zoo vele wachters aan te stellen tegen eene bezoldiging van ƒ 4 per week Over het montant der bezoldiging worden eenige discussien gevoerd maar ook omdat die in overeenstemming is met het bedrag door aadere brugwachters genoten wordt het vooisiei algemeen goedg keurd De heer Buchner verlaat de vergadering Eindelijk is an de orde de benoeming van leden voor het bart iu van stemopneming ter verkiezing van leden voor den gemeenteraad Achtervolgens wovden daartoe met bijna aigemeene stemmen benoemd de bh van Geouen van Straaten Remy en Kist Op verzoek vm den voorzitter v ordt autorisatie verleend tot uitvoering van he beslotene zonder resumtie Hierna eindigt de vergadering Marktberigten Gouda 20 Juuij Tarwe en boekweit als in de vorige week gerst en haver iets lager erwten en boonen met weinig vraa T r e Poolsche per 2400 kilo 440 Eonde K leefsclie i 4 35 Zeeuwache per mud ƒ 12 i3 0 Rop i y S a ƒ 9 30 Gerst ƒ 7 00 a S OO Haver 4 50 ü 5 öÜ I Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 220 Noordbrabantsche i ƒ 35 J roine nonmi ƒ 12 a ƒ 15