Goudsche Courant, zondag 30 juni 1867

m 548 1867 Zondag 30 Junij ÜRAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 MAAGLIJDERS HET UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT van C W Bullrich te Berlijn heeft zich door zijne goede uitwerkingen over alle deelen van Duitschland verspreid en is niet alleen daardoor een voornaam en onmisbaar huismiddel geworden maar heeft zich ook in Nederland reeds vele vrienden verworven en verdient met regt de aandacht van alle maaglijders De oonaak van maagkwalen is doorgaans eene slechte spijsvertering deze tegen te gaan is de belangrijke eigenschap van het C W BüLLRICH scHE UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT Op geheel onschadelijke wijze bevrijdt het zacht en geleidelijk de spijsverterings kanalea van slijm neemt het zuur weg en verleent zoodoende nieuwe krachten aan deze belangrijke organen In duizende dankbetuigingen wordt met lof over de goede werking van dit huismiddel gesproken Meer bijzonderheden vindt men in de gebruikS aanwijZingeia en getuigBChriften welke in de DcpoU kOStelOOS te verkrijgen zijn Het UNIVERSEEL ZÜIVESINGS ZOUT Tan den heer O W Bcukich is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a j kilo tegen den prijs van 90 cent te Gouda bij den Heer P J MELKERT Oosthaven VtretU 1 W R STERN Dropist Vreeburg n a W R HACKFOORT Drogist Woerden HENRI van den BERG en ia de bekende Depots Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W BULLRICH is voorzien van mijne handteekening Emmerik a d Rtlijn Het Hoofd Dépot voor Nederland H SAEDEMANN SOIREE IDSIGALE te geren in den fraaijen Tuin der Sociëteit Ons Genoegen te Gouda door het met roem bekende Muziekcorps van het Regiment GUIDES uit brussel onder Directie van den heer VICTOR BENDER be t mnde uit 50 Personen f p ZONDAG den 30 VNIJ 1S67 d 3 avonds ten 7 ure precies Entree voor het Publiek 99 CentS H U Ltden wordt medegedeeld dat oi i € Ïer 01 ue Kule op dien dag van af des namiddays ten 4 ure de Sociëteit alleen tegen betaling der bepaalde entree lean KOrdeti toegankelijk gesteld Oo r gelieven j attent te zijn op art 29 van k Reglement en niet op art 31 zoo ah abunvelijk op de Programma s staat Binnen en Buttculandsche van A BRINKMAN VOÜEHANDEX IK DEPOT W 1 20o der goedkoope a f ff € F f W fis M m m m m alle Couranten worden dadelijk opgezonden uitgaaf F KOKSMA te Ebanek£k Openbare Verkooplng op DINGSDAG 2 JULIJ 1867 des morgens ten 9 ure en zoo noodig de volg dagen lokaal Nieuwsteeg wijk E n 16 17 te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van Eene zeer groote partij fraaije en nieawe BEHANGSELS BANDEN vergulde LIJSTEN GALERIJ KNOPPEN FR NJE KWASTEN VLAGGEN KARPETTEN TAPIJTEN MEUBILAIRE en audere ROERENDE GOEDEREN enz Daags te voren te zien Openbare Verkoopiugen te GOUDA op 2G JÜNIJ 1SB7 s morgens 10 ure bij W v vN VLIET aan den Kleiweg van eene aanzienlijke Partij KOEK HONIG KRÜIDENIERSWAREN enz Eu te STOLWIJK op 10 JÜLIJ 1867 te G ure in het Poldeeeaadhuis van GRASGEWAS op Laag Bilwijk onder Haastrecht beide ten overstaan van Notaris MONTIJN en breeder bij bületten Bij acte op den 22 Junij 1867 voor den NotarU W J FORTUIJN DKOOGLEEVER te Gouda verleden is de Vennootschap tusschen de Heeren PIETER DEN VIJL en ABRAHAM NORTIER Kooplieden te Golda betrekkelijk het doen van handel in Kaas ej andere artikelen aangegaan bij acte van den 26 November 1858 op den gemelden 22 Junij ontbonden en bepaald ilat de vereffening der nog loopeude zaken door den Heer PIETER DEN ÜIJL onder de handteekening der firma met bijvoeging der woorden in likwidatie zal geschieden Openbare Vrijwillige VERKOOPING Op dag van betaling 1 October 1867 van 36 Partijen uitmuntend schoon e velde staande GRAANGEWASSEN wassende op de Kavels n 7 8 12 en 13 van den Eendragtspolder binnen de Gemeente van ZEVENHVIZEN benevens een allerbeste MESTSTAAL aanwezig op de Bouwmanswoning bewoond door den Heer D SOL Dz aan den Zuideindschen Weg te Zevenhuizen Op VRIJDAG 5 JULU 1867 en wel wat de Meststaal betreft aan voormelde Bouwmanswoniug des voormiddags ten 10 ure precies en wat aangaat de Graangewassen ten Raadhuize der gemeente Zevenhmze des voormiddags ten 11 ure precies Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te ZuidWaddinxveen Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46V o o per kan 63 cents idem a 47Vio o per kan 65 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 j o per kan 61 cents inl BRANDEWIJN i 46Vio o pe tan 66 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 25 Jnnij 1867 Prijzen der Effecten AMSTEKDAM Dingsdag 25 Junij 85 23V8 67V 771 4 Gebieveu koors liaagste Hoogste 1 pCt koers ivüers Ned w sch 21 551 8 ööV dito 8 S Vlc dito i 85l i6 86 J Handelm op resc 1431 8 België Roths 2Vj 53 53 Spanje obl ïl j 33V Portugal obl 3 40 e Eusl obl H 5 951 95 8 1 d 1828 29 5 d 6 serie 5 74 47 dO Loud 1862 5 85 j 1 d Amst 1864 5 87 4 d Am8t l860 4V3 83 Aand spoorw ƒ 1851 4 1851 6 l6 47 dito dito 2l g 23V 23V8 d renteAmst 5 677 67 V d nat 1854 6 627 8 S3 do inailv 1864 5 68 8 Italië Amst 5 Turk buitenLS 31 31V 6 j Griekenland 5 laVs Ver Staten 1874 5 75 8 761 8 1 d 1881 6 77V8 dO 1882 6 77 k 771 4 Mexico 1851 8 U 7 Bgekdruklferij van i BSTNKMAM Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags lu de Stad geschiedt de uitgave des avond te Toren De prijs per drie maanden hf 2 franco p post 3 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 29 Junij De parijsche tentoonstelling doet de politieke bekommeringen zwijgen de vorsten nemen vacantie de plannen zijn uitgesteld de kwestien rusten doch velen blijven ongerust uitzien naar de donkere wolken die hangende blijven aan den gezigteinder De londeusche conferentie heeft een dreigend incident gesust maar geen wezentlijk bezwaar weggenomen De engelsche minister heeft zelfs zeer duidelijk te kennen gegeven dat die gewaarborgde neutraliteit al zeer weinig beteekent De Pruisen zouden dan gedupeerd zijn en van de ontruiming en ontmanteling der vesting nimmer iets goeds te wachten hebben daarenboven blijven zij steeds de bemoeijingen der ïranschen argwanend gadeslaan die zij vermoeden dat niet ophouden zich toe te rusten Sommige engelsche bladen gaan veel verder en verwachten na den afloop der tentoonstelling een conflict tusschen Frankrijk en Pruisen dat aan Rusland de gelegenheid eou aanbieden om de turksche zaken te regelen Oostenrijk hoe vredelievend eu ook vredebehoevend zou zoo ligt lust gevoelen om Pruisen eenige vergelding aan te bieden Hoe het zij de algemeene indruk is dat het onweder in de lucht zit en de aanleiding tot verwikkeling niet ontbreken zal Frankrijk heeft 158 millioen vermorst voor Luxemburg maar Mexico heeft oneindig meer gekost met droeviger uitkomst en het is eene schrale troost dat de onderling verdeelde Mexicanen nog lang verstoken zullen blijven van het rustig genot der vrijheid Maar het ijdele Frankrijk moet dien smaad uitwisschen eu anderen doen misgelden wat het zich zelf berokkende Terwijl Oostenrijk voortgaat in de constitutionele regeling des lands en blijken geeft van ernstigen wil tot vooruitgang wordt het geheel nacht in Sparje en is het of men daar elke vrijheid poogt te vernietigen Een complot van romeinsche uitgewekenen om Rome in beweging te brengen is mislukt Het blijkt dat die poging valschelijk werd toegeschreven aan Garibaldi wien men altijd van opruijing verdenkt Onlusten en woelingen in Bulgarije worden opzettelijk vergroot en de werkelijke toestand van Candir wordt door de strijdigste berigten in het duister gelaten Het ministerie welks roeping is de oplossing der koloniale kwestie heeft te worstelen met groote bezwaren Mijer had den tijd niet zijne taak te volbrengen hij ging voor nadere belangen naar Indie en speelt daar een andere rol De man die zijn werk op zich nam en wien z jne roeping gemakkelijk werd gemaakt door eene kunstmatig gezuiverde kamer heeft zoo handig gemanoeuvreerd dat hij eindelijk bijna alleen stond Hij die zich naar alles schikte en altijd wisselende gedaanten aannam toont zich op eens halsstarrig en grijpt naar bet nietigste voorwendsel om de woeste wet in te trekken Hij wijkt even plotseling maar minder voordeelig dan Meijer Moeten nu de homogenen met hem wijken Dat zou hoogst treurig ïqn Onze financiën wachten nog zoo veel goeds van den grooten man die reeds zoo veel uitstekends volbragt en Heemskerk is zoo gelukkig geslaagd in het bedwingen der veepest en zoo populair door zijne dispensatien dat hij noodzakelijk dient te blijven om tegen den winter nog eens hetzelfde te doen Wij hopen het behoud van het ministerie tot dat het geheele volk volkomen voldaan zij van het edel ras der behouders öuttenlonïr IiOnden 26 Junij De Herald meldt dat de porte toestemt in de voorstellen betrekkelijk eene enquête omtrent Candia onder voorwaarde dat de ongeveer fiOOO griekscbe vrijwilligers die op Candia zijn gestationeerd hunne wapens neerleggen en zich terugtrekken zullen Pruisen protesteert tegen de verklaringen der britscbe De prijs der Advertentien an eea tot ze regels met inbegrip au bet ztgel is 8Ü Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent linitengewone letters orden berekend naar plaatsrnimte ministers waarbij de waarde van den waarborg der onzijdigheid van Luxemburg verminderd wordt Parijs 25 Junij Ten gevolge van het gunstige weder zijn nopens den oogst van tarwe uit noord en oostelijk Frankrijk zeer goede berigten ontvangen lu mii den enj westelijk Frankrijk heeft de bloem zich gezet onder ue gunsiig5 te voorwaarden In het zuiden waar de meeste larwe wordt verbouwd heeft de oogst reeds een aanvang geuoraen zoowel de kwaliteit als de kwantiteit zuilen meevallen Dien ten gevolge ziju de prijzen aldaar iets ged tald ii de aciere streken daarentegen waar de oogst niet zoo vroeg invalt zijn de prijken vast omdiit de oude voorraad nog lariï t A moeteii voordien in de behoefte die zich sterk doet gevoelen Belangrijke aanvoeren te Marseille hebben de koersen gedrukt 28 Junij Door de bureaux van bet wetgevend ligchaamis de aanvraag tot indiening eener interpellatie van den heerBethmont betreffende de leger organisatie van de hand gewezen De hr Magnin heeft eene interpellatie geformuleerd inhoudende het voorstel om de algemeene raden te raadplegenover hetzelfde onderwerp Het ontwerp op het regeriogsstelsel in Algerie is aangenomen met 226 tegen acht stemmen Morgen discussie overbet budget Weenen 2S Junij De Presse verneemt dat het antwoord der Porte op de jongste collective nota is omvaiiseii Daarin wordt verklaard at Omer Pacha de stellige verzekering heeft gegeven dat hij den opstand op Candia binnen eene maand zal dempen ïot dien tijd kan de regering zich niet verpligten tot het aangaan van onderhandelingen Indien Omer Pacha oor den afloop van den gestel Zen termijn 24 Julij iet slaagt zal de s i d niet worden voortgezet en onderhandelingen worden aangeknoopt ten behoeve van eene conferentie van christelijke notabelen van het eiland onder bijstand der mogtiullieden Festb 26 Junij Het programma der linkerzijde is verschenen Het wil constitutionele wijziging der wet betreffende de gemeenschappelijke aangelegenheden handhaving van s lands onafhankelijkheid de autonomie der comitaten de bevrediging der nationaliteiten en vooruitgang der demooratis ngtiiig In de zitting van het lagerhuis heeft de minister Eotvos in antwoord op eene interpellatie van den heer Deuk verklaard dat onmiddellijk na het eindigen van den verdagingstermijn wetsontwerpen nopens de nationaliteiten de vereeuiging met Zevenbergen de emancipatie der Israëlieten en de naturalisasie zullen worden ingediend 27 Jnnij In het lagerhuis is heden een ontwerp vanwel betrekkelijk de nationaliteiten ingediend Volgeus ditontwerp zullen voor iedere nationaliteit scholen en leerstoelen aan de universiteit worden opgeiigt zullen de wettenin al de talen die in het land gesproken worden openbaarworden gemaakt en zullen de gemeentebesturen zelve voorhunne ofBciele verrigtingen de taal kiezen aie zij wenschen Het hongaarsch zal echter de diplomatieke taal blijven voorhet gansche land Florence 25 Junij De kamer van afgevaardigden heeft met 207 stemmen tegen 85 een voorstel aangenomen van de afgevaardigden Corte Nicotera Fembri en vijftig anderen tot opheffing der groote militaire kommandanten en tot vermindering der territoriale divisien op 16 De minister van financiën heeft een ontwerp aangeboden betreffende de voorloopige dienst tot ultimo julij a s 26 Junij Ten gevolge der opheffing van de grootemilitaire commandementen heeft de generaal Lamarmora verzocht om op pensioen te worden gesteld Volgens een geruchtheeft de generaal Cialdini zijn ontslag ingediend De kamervan afgevaardigden b eft de begrooting van oorlog met eenebezuiniging van 6 millioen goedgekeurd Rome 25 Junij De paus heeft ongeveer 6000 priesters op het vaticaan ontvangen Hij heeft eene allocutie gebonden waarin hij de pligten der geestelijkheid in den tegenwoordigea tijd uiteenzette