Goudsche Courant, zondag 30 juni 1867

2rt Jung In het heden gehouden openbaar congistone beeft de paos in tegenwoordigheid van 400 bisschoppen eene allocutie gebonden Hij preea den yver der bisschoppen die ma Rome z jn gekomen en hunne gehechtheia aan den h toel Niets is Konstentinopel 26 Jumj Het Dagblad van Bulgarije proiesterrt tejjen de m in Eu res der vreemdelmgfn om onlusteu in Bulgarije te provoceren en toont lan dat er tus chen Bul gir e en ufii uit in solidariteit van belangen bestaat Omnenlonö GOLDi 29 Juuj W oeu ilag namiddag werd alhier het telegrafisch berigtnit l irijs ontvangen dat der team e kaarsen fabriek Gouda de hoogst eerïoli onderscheiding is te beurt gevallen eenerbekroouiug met de gouden med idle dat te merkiiaardiger is diar het aiutal der voor Isederlaud uit te reiken gouden med iiües 7ich tot dnc bepa ilt ij lerneraen ilat bij de commissie van beheer en toezizt oier de bank van leening het voornemen bestaat bj dieinstelling nos eene inbrengster aan te stellen als n inneerhaar getal tuee zal bediagen vroeger was liet vyf In de zitting van de tneede kamer van woensdag is deberaadslaging over het wets ontwerp tot regeling der uitgiftein erfpacht van gronden in Ivederl Indie hervat en el overart 7 ie en wie niet to mededinging worden toegelaten Op d t artikel werden drie amendementen voorgesteld l itvan den heer Vi van Goltstein strekte om het artikel alduste lezen Tot mededinging woiden toegelaten en kunnen alleen erfppchters zjn Nederhnder en ingezetenen van SedertIndie Daarmede zouden vervallen de voorstellen tot toelatmg van vennootschappen en vreemde oosterlingen bij de mededinging Dat van den heer Wiutgens strekte om de one eer te regels aldus te lezen Tot mededinging worden toegelaten Nederlanders en inlander en de laatste alinea vanhet artikel aangaande de vreemde Oosterlingen te doen vervallen De heer A m gens trok echter zijn voorstel m den loopder beraadslaging in Het amendement van den hr Fransenvan de Putte strekte om I et artikel te doen luiden Als erfpachters worden toegelaten Nederlanders n ingezetenen vanTSederI Indie voorts om in de lerde alinoa de woorden worden tot mededinging slechts toegelaten wan eer zij tevervangen door het v oord moetin eindelijk om de laatstealinea te doen vervallen gelijk ook de laatste alinea van art 8 De heer Fransen van de Putte wijzigde znn amendement 1 len loop der beraadslaging alsmede na overname van eensub amendement van den heer Thoihecke in dier voege datde twee eerste alinea s zonden luiden Aia erfpachters wordentoegelaten Nederlanders n rezetenen van Nederland en ingezetenen van Nederl Indie en dat voorts de beide laatstealinea s zonden vervallen Beide voorsteilen gaven aanleidin tol veel gedachten isseung De minister van kolomen bragtnog eenige n jzigmg in het artikel en gaf te kennen dat hijtegen de oeide amendementen was en bij de aanneming vaneen voorstel strekkende om d inlander tot de mededingiu toe te laten zon moeten ver oeken de beraadslagingen overhet wets ontwerp te schorsen In stemming gebragt werd hetamendement van den heer van üoltstein met 50 tegen dertienstemmen verworpen en dat van den heer Fransen v d Putteaangenomen met o9 tegen i stemmen Tegen de hh Kien V Goltstein J K v Ooltstem en de üasembroot Hetgewijzigde art 7 alsnu luidende Als erfpachters worden toegelaten Nederlanders ingezetenen van Nederland ingezetenenvan ïsederl Indie en vennootschappen van koophandel gevestigd m Nederland of in Nederl Indie werd met 39 tegen 24 stemmen aangenomen De beraadslagingen werden daaroptot den volgenden dag verdaagd Bij de openuig der zitting van de tweede kamer waren k nderdag de tnbunes druk bezei en de m nisters var bmnenlandsche zaken en financiën tegenwoord g De voorzitterhet Toorlezing geven van eene missivt des heeren Trakranenwaarin deze verklaart door den koning gemagtigd te ziin het ontwerp tot uitgifte van woeste gronden in erfpacht in Indie in te trekken Hg verzoekt teven de overige onderwerpen nopens kolomaal beheer voor s hands met te behandelen Aangenomen voor kennisgeving De kamer heeft daarop in behandeling genomen het ontwerp betreffende den aeeijns op de binnenlandsche suiker Naar men verneemt heeft de minister van kolomen de hr Trakranen bereias zijn ontslag ingediend In de zitting van vrijdag is ip enkele artikelen na degeheele wet betreffende den accijns op de bmn suiker aangenomen Over een amendement van den heer Fransen van dePutte moet herstemming plaats hebben De heer Fransen v d Putte heeft eindelijk verlof gevraagd en bekomen om eenige vragen te rigten aan het kabinet ten aanzien van het te volgen koloniaal regeringsbeleid De interpellatie 13 bepaald na afloop der reeds aan de orde gestelde wetsontwerpen Men leest in de N Eott Courant Het mag als zeker beschouwd worden dat de hier Trakranen zijn ontlag als minister van kolomen aan den koning heeft verzocht Genjk gewoonlijk bij het nemen van de gellJ e besluiten het geval is worden ook thaus n de residentie verschillende personen genoemd die voor de betrekking van min van koloniei m lanmerkiug zenden komen Zoo gewaagt men van Ie heeren mr K H s Jacob lid van de tweede kamer der stafn generaal jhr C Hartsen lid van de eerste kamer mr fcwart lid van den raad van state voormalig voorzitter van het hoog geregtshof in Nederl Indie enz Wij deelen die namen echte onder alle reserve mede De eerste kamer heeft hare werkzaamheden woensdag avondhervat Zij heeft de wetsontwerpen van de tweede kamer ontvangen en naar de afdeelingen verzonden waaronder die betrtfteiide de schutterij de overbrugging van het hoUandsch diepen de verhooging der tractementen van mdische ambtenaien M het algemeen overtigt van het N Bat Handelsbladdd 14 roei ontleenen vij het volgende Op we evend gebied is in de eerste helft dezer maand bij nitzouuenng mets me deuswaard voorgevallen het schijnt dat de reeks der conservatieve hervormingen en verbeteringen nu als gesloten kan worden be=chouwd en dat de onvermoeide inspanning van dezen landvoogd Nederl Indie gebragt heeft in een topst lud waarvan men met regt zeggen ka i Tout e t pour Ie mieux dins Ie meilleur des monoes Ook m de laatste dagen is Z Lxc ver van werkeloos gebleven De gevangenissen en hospitalen Ie Batavia werden door Z Exc met een bezoek vereerd en men mag zonder verme telheid voorspellen dat de toestand dier holen van vergiftiging voortdurend in ernstige over eging zal worden genomen Het IS waar dit de zieken en gevangenen van die overweging alleen geen heU ondervinden zullen doch dit is de hoofdzaak met Met hetzelfde regt zouden de adressanten van Samarang en Batavia zich kunnen beklagen dat aan de verbetering der gemeenschap van eerstgemelde taü luc de r ede niet de hand wordt geslagen en dat die verbetering slechts tot een pnnt van wederzijdsche overweging tus chen de indische regering en het opperbestuur in Nederland is gemaakt Wie weet hoe voor ieflijke bespiegelingen uit die overweging zullen voortspruiten I De zeer slechte berigten uit Europa laatst per telegraaf ontvangen vormen de eenige schaduwzijde van den anders zoo heerlijken toestand De periode van ongekenden bloei en welvaart die onder dit verlicht en energiek bestuur voor handel en nijverheid geopend werd dreigt door het oorlogsrumoer tijdelijk verstoord te worden Slechts weinige optimisten hopen dat die ramp nog langs diplomatieken weg zal worden afgewend Op Java 13 mets van belang voorgevallen De onafgebroken droogte die op den regenmousson gevolgd i neeft de vooruitzigten van den rijstoogst in vele residentien benadeeld hoewel ZIJ over het algemeen redelijk gunstig gebleven zijn De tijdingen mt de bailenb zHtingen zijn ditmaal met zoo volkomen rustig als die welke wij sints geruimen tijd te vermeiden hadden zoowci in de wester afdeelmg van Borneo als in de Oeloe Loeas Palembang hebben eenige zamenscholmgen Tan kwaadwilligen plaats gehad doch aiet van veel beteekenis De gouverneur generaal heeft besloten Onder nadere bekrachtiging der wet een krediet boven het cijfer van het 11dehoofdstuk der begrooting voor 1S67 bij het koninkl besluitvan 16 sept 1866 n 2 vastgesteld op ƒ 87 271 490 6 teopenen ten bedrage van ƒ 1 000 000 en zulks tot het doenvan betaling voor overname van de suiker fabneken Tjomalen Bandjardawa met inventaris en loebehooren alsmede vande daarop gevallen proceskosten en interessen met bepalingdat dit krediet zal worden verantwoord ten laste der IVdeafdeeling van het Ilde hoofdstuk der genoemde begrootingonder het nieuw gecreëerde artikel 182o overname van desuiker fabrieken Tjomal en Bandjardawa met inventaris en toebehooren eb verdere kosten Bij een tweede besluit wordt nog bepaald dat iet bureau van den hoofd admmistrateur van s lands houtstapelplaatsen zal zijn opgeheven en dat zal worden ingetrokken de betrekking van commie toegevoegd aan den hoofd administrateur van s lands houtstapelplaatsen Door den gouverneur generaal van Nederl Indie is be noemd bij de algemeene rekenkamer tot 3 commies ue 1 klerk J van der Linden Gemengde Berigten Keizer Max lo nog gevangen men onderliaDdelt over zijn lot De school van den hanoverecLen adil te llfeld bij lOrdhausen is wegens antiproisische demonstraticD der leerlingen gesloten De constitot e van den lioord duit chen bond is afgekondigd en treedt maandag m wei ting De deenache kwestie begmt m Frankrijk belangstelling te wekken De czaar zal Tolgi ns rus ische bladen het Varia Zeg mij wie in Indie roet een onderzoek belast is en ik zal u de resultaten van dit onderzoek zeegen zeide onlangs een oudgouverneur generaal en oud rainister Kan men na znlk een uitspraak vm een deskundige nog iets vertrouwen op Indische ondci zoekinger tn iHische rapporten en wordt het niet meer dan tijd om die wagen vrachten lopporten over allerlei zaken maar eenvoudig te verbranden en me langer op eenig rapport te wachteu om zoovele zaken te regelen die dringend regeling noodig hebben Is het niet meer dm tijd om vastheid te brengen in hel regelingsbeleid in Indie dat naar het schijnt noch door regerings reglementen noch door wetten noch door besluiten te verkrijgen is maar hoever in WIJ nog van die vastheid verwijderd als wij den minister in diezelfde zitting der kamer van batterij zien veranderen door zijn handeling e n treffend voorbeeld gevende van ons Indische regeringsstelsel Wat IS toch wel conciliante politiek waarvan men tegenwoordig in de kamer nog al spreekt en waarvan vooral de recruten van 1866 heil verwachten De minister zegt de muur IS wit de oppositie antwoordt de muur is zwart en nu komt de conciliante politiek roet veel beweging op en vertelt dat beid n het mis hebben Hooggeachte hoogstbekwame minister vergist gij u met kijk eeus goed en gij 1 istige oppositie onderzoek nog eens en gij zult even als wij hevinden dat de muur noch wit noch zwart maar grijs is en nu zoude men willen dat het geheele nederlandsi he volk die hoogc wijsheid eerde en van modderen en schikken heil verwachtte Er zijn reeds meer leekedichtjes van de Gcnestet gedebiteerd ipoedig kan men ook verwachten Zoo n middeman Wat heb je er an Zoo n sukkelaar Zoo n modderaar De knappe lui van wederzij Zien op n neer met medelij Alleen de stampers taan u bij Dos wilt ge een man zijn kies partij En daartoe zullen de mannen der conciliante politiek dan ook vroeg of iaat moeten besluiten en reeds nu mag men ver rachten dat dit besluit jnist niet ten voordeele van het ministerie zal uitvallen Onlangs kon men in een aflevering der vaderlandsche letteroefeningen een korte schets van Davids leven lezen Als de bijbel David een man naar Gods hart noemt zoo las men dan teekenen w protest aan tegen dien eerenaam De krijgsbevelhebber van Saul die als vrijbuiter in de staten van zijn wettigen souverein rondtreH n zulks net uit zelfbehoud want kon hij zijn familie s den onder de bescherming vaa den koning van Moab dan kon u j er ook voor zich zelf veiligheid vinden die alle misnoegden ni het volk verzamelt tot rebellen legen hun vorst die als vasa van Hoe bevalt zulk een levensbeschrgvi ig a n hei die hur catechisatie David nog met vergeten hebtiei en zoude hehun met Cigfren ils een openbaar on lerw ijz r nun k nderen bij het onderwijs in de bijbeNche geschiedenis van zu w een Da ld p L c o m t n v in i en ond rwijzer als van ecu ander vergen dat hij zijn overtuiging e el 1 aardoe Zoude het daarom maar niet beter zijn de L jbe che ge schiedems en toebehooreu van de openbare scboo te bannen daar dit onderwijs thans met meer kan gegever worden zonder aan de een of andere zijde te ergeren en t is toch den onderwijzer bij de wet verboden Of zoude so s hier de cou cihante politiek bruikbaar zijn Keizer ÏJax is gevangen uoor ue neruaaidclijk verflagen en vernietigde partij der republikeinen die met hun bekrompen begrip maar met konden begrijpen eik regt keizer N ipoleon toch had om aan Mexico een europeesch prinsje als keizer op te dringen In hun bekrompenbe J ontvii gei i j ue edelmoe dige Franschcn met gewe r choteE en beschouwden hen uiet als redders ni ar als een troep aventuriers De iriii che ont sticht over die ongistvrjc oa vangst zijn afgetrokken eu Mi moet alleen boelen voor europeesch geweld Wat zal zijn lot zijn Zal hij de straf an landverrader en overweldiger ondergaan of zal het woeste Mexico de roover hofifdman Juarez aan het overbeschaafd Europa een les in humaniteit geven en den gevangene in vrijheid stellen Door keizer Max zijn duizenden ongelukkig geworden vele vrouwen vragen haar e htgenooten vele moedc s hare zonen van hem terug De Pool te Parijs schoot slechts op een man en dacht daardoor een naar zijn inzien regtvaardige zaak te dienen Zoude keizer Max hetzelfde tot zijn vcrschooning kunnen aanvoerei Markttoerigten Gouda 27 Jumj Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 4 5 Boode Kleefsche ƒ 420 Zeeuwsche per mud ƒ 12 a ƒ 13 O Eogge ƒ 8 75 a ƒ 9 30 Gerst ƒ 7 20 a ƒ 6 10 Haver ƒ 4 60 a ƒ 575 Boekweit Fran che per 2100 kilo ƒ 220 Noordbrabantsche ƒ 235 Bruine boonen ƒ 12 a ƒ 14 50 De handel m schapen en lammeren en ook die invarkens en biggen was iets levendiger Kaas Aangevoera 54 partijen ƒ 27 a 29 00 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 24 Weiboter ƒ O 90 a ƒ 1 00 Burgerlijke Stand GOLDA Geboren 26 Juny Johanna Arnoldina eudcrs P van Dam en P van den öerg 27 Johanna ilbelmina ouders P A Zonne en ft J de Ruiter OvEETEDEN 25 Jnnij L Vonk 1 j k Heij 5 d M van Velsen 4 j U m B F C Verbeerl 5 m 26 C Bokiioven 17 j C Bme 4 j C W