Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1867

549 1867 Donderdag 4 Juiij Terstond TE HUUR twee fraaije BOVENKAMERS gemeubeld of ongemeubeleerd te zamen of afzonderlijk op een fatsoenlijken stand Te bevragen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN nitgever dezer Courant 2lïïpcrtetitten GOUDSCHE CJOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lan ffe Tiendeweg D n 60 Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KEENTENBEOOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 GEBUILD BEOOD 1 kw 26 dito 2 23 7 dito 3 21 II ONGEBUILD dito 18 n EOGGE dito 12 Klein Brood Weener Broodjes 21 3 C p st Kadetjes en Krentenbroodjes 2 C per stuk Gouda 29 Junij 1867 PERK CP Raderstoomboot tt MJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondass s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 nren Dagelijks Eetourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouoa met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a462 o per kan 63 cents idem a 47 io la per kan 65 = cts Jenever 2 i soort Moutwijn il 4 Vio o P l an 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 iu 0 0 per kan 66 cents Meerde of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 29 Junij 1867 Prijzen der Effecten Openbare Verkooplng te ilOERKAPELLE op Dingsdag den 9 J u 1 ij 1857 des middags ten 12 nre in de herberg van v vs ÜEIEL aldaar van Een HUIS met SCHUUR ERVE en TUIN ingerigt tot BrOOdbakkerij en daarin sints jarrn uiigeoefeud staande en liggende Ie Moerkapelle midden in het Dorp Zijnde dadelijk te aanvaarden Er is gelegenheid om ƒ 800 als eerste b potheek tegen 5 ten honderd in het jaar gevestigd te krijgen Nadere informatien zijn te verkrijgen ten k riiore van den Notaris MOLENAAE te ZuidWaddinxveen TE KOOP 9 Bunders ZOMERG ERST IVa Bunder HOOIGRAS TE HUUR 7 Bunders grasrijk WEI Ii A N D gedeeltelijk gemest alles gelegen in den Zuidplaspolder onder de gemeente ZEVENHuIZEX ia de nabijheid van Waddinrceen Te bevragen bij J vau DER LINDEN Landbouwer gemeente Zerenhmten Geb e eQ küers 53V 6 85 142 8 401 95Vs 185 463 8 52Vu SOVs 141 4 Getrouwd A HAVERKAMP en 151 W WUNNOBEL Leïden ij JuuiJ 1 07 Heden overleed mijn geliefde echtgenoot JAN CHR13TIAAX LOMAN emeritus prsdikant ran Aimitrdam in den ouderdom van 7S jaren C il LOMAN Stoop GocD i 22 Junij 1S67 Xo2 treurende over bet rerlies Tan mijnen ceuigen Broeder en pas geboren Zoon trof mij heden een nieuwe zware slag door het afsterven mijner hartelijk geliefde echtgeuoote XEELTJE VRIJLANDT in den juderdom van ruim 32 jaar mij nalateude een dochtertje te jong om haar gemis te beseffen L EXALIO MooEDRECiiT 2 i Junij lb67 Algemeece Kennisgeving Heden overleed na een smartelijk lijden van ruim 7 maanden mijn geliefde echtgenoot J A SCHWEITZ in den ouderdom van niim 57 jaren G SCHWEITZ Tesnijs Gouda 27 Junij 1SG7 L G JONKER ontvingen heden weder FACHIN GJtüK SELTZER en STAAL WATER direct van de bronnen aangevoerd mede te verkrijgen bij Mejufvrouw de Wed A C SCHOUTEN GocDA 29 Juni 1867 LET WEL De ondergeteekenden hebben JANSEN Boekhandelaar ts Gouda als Colporteur van het HALF STUIVERS MAGA ZIJN en de VADEELANDSCHE GESCHIEDENIS ontslagen en daarvoor in zijne plaats den Heer OUDSHOORN aangesteld een ieder die daarvan de verïol ea v finseht te ontvaiigen gelieve zich bij dien Boekhandelaar Ie vervoegen KUIJPERS VAN DTJUL Uitgevers Gravenluiije Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in bet bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ougesteldheilen der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend legen de GAL SCHEEPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFl RIJ END Verzegelde doozen van 37 i n dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heereu Aarlanderteen J F AUart Amsterdam 3 J A Vis Heilige weg bij hel Singel n a21 Del t H W de KruijfT Delfsharen J Koch Detenler Berf huijs en v d Moer Dirkdand D de Vries Gcuda i G Boekenoogen firma wed V d Heijden s Gravenhage J M Eenesse Boekhorststr Leyden i T Terburgh Haarlemmerstr AMSTERDAM Vrijdag 28 Juoy Hoogste ko rs 55 8 651 8 85l i6l 143 53Vl6 33 8 40 8 951 3 87Vj 185 467l6 23Vi6 67 52 8 Laagste koers 551 8 65Vu 85 8 1427 8 53 33V4 40Vg 951 8 S5V 87 82l j 84 46V4 231 4 667 8 52V4 57V4 heek Bakkersteeg Rotterdam A v d Toorn e3te Wagenst Schiedam D Maltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen Vtrecht F Altena op het Steenw over pCt Ned w sch 2Vj dito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Koths 2V2Spanje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 sarie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst l860 4V2Aand spoorw ƒ d t882 6 Mexico 1851 5 de Dcnkerstr n 372 Vlaardingen Nidelstein Walter Woerden L Euijter 30 a ll l6 76 771 8 14 6 3OV16 75 77Vi6 77 I l l6 Boekdrokkerij vaa i BKINKMAN Het depot dezer ecbte Urbanus Pillen s nds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P VAN DEK HEIJDEN op de Blaauwstraat Men wordt iustanlelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Eecept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierioven oj gegeren Steden en plaatsen dan bij de hier bovengenoemde Dépóthovders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kienen k Zoon Apothekers welke Handteekeuing zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aaa wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 7 Deze Courant verscliijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de mtga e es avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p po3t 2 25 Ad ertentieu van 1 6 regels lot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BEKENDMAKING BÜEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ontvangen hebbende een door Heeren Gedeputeerde Staien van de Provincie Zuid Holland ontworpen provinciale verordening ter verzekering van den goeden toestand der kaden langs de Gouwe brengen ter kennis dat genoemde verordening gedurende ééne maand aanvangende op heden voor de belanghebbenden ter lezing ligt op de secretarie dezer gemeente van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure de zondagen uitgezonderd en dat indien bij hen daartegen bezwaren bestaan zij die door tnsschenkomst van Burgemeester ei Wethouders moeten kenbaar maken vóór het verstrijken van den bovengenoemden termijn Gouda den 28 Junij 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester C J VAN DEK GRIJP L s V BERGEN IJZENDOOBN öwitcnlonïr IiOndsn 30 Junij In het huis der gemeenten is de behandeling van de artikelen der door bet gouvernement voorgedragen reformbill voor Engeland afgeloopen met de aanneming van onderscheidene bepalingen daaronder is er eene welke het stemregt ontzegt aan allen die onderstand van het plaatselijk armbestuur ontvangen alsmede eene welke de ministers wanneer zij hunne portefeuilles met eene andere verwisselen ontheft vun de verpligting om zich aan eene herkiezing te onderwerpen Eeu amendement van een liberaal lid strekkende om de kosten der verkiezingen voor de candidaien te verminderen en alzoo de waardigheid van volksvertegenwoordiger meer genaakbaar te maken voor lieden zonder vermogen is na vrij wat discussie naar den wensch der regering verworpen met 248 tegen 142 stemmen Blijkens berigten uit New York vindt het denkbeeld vantnsschenkomst der vereenigde staten tot herstel van orde envrede in Mexico onder bet amerikaansche publiek veel ingang Hoe het gouvernement daaro er denkt blijkt nog niet Destaat der veldgewassen in de vereenigde staten was volgensde berigten van 14 junij gunstig en veel belovend 1 Jnlij Men berigt uit New York van heden De kapitein van een oostenrijksch fregat heeft uit New Orleans aafnden oostenrijkschen gezant te Washington de tijding getelegrafeerd dat keizer Maximiliaan ter dood gebragt is en dat Juarez weigert zijn lijk uit te leveren Parijs 30 Junij Volgens de Presse hebben de ministers by de beraadslagingen der commissie van het budget verklaard dat de aangevraagde 158 millioen grootendeels zullen worden besteed aan de vernieuwing van de uitrusting en aan de completering van het leger Als zeker kon worden verklaard dat Frankrijk over zes maanden zon kunnen beschikken over 750 000 goed gewapende en geëquipeerde troepen De regering wenschte op dit oogenblik geene leening te sluiten Bij den raad van state is ingediend een ontwerp van wet ten doel hebbende de verlaging der geregtskosten bij verkoopingen van geringen omvang waarvan de opbrengst grootendeels wordt verslonden door de overdreven kosten De heerBrame lid van het wetgevend ligchaam heeft onlangs te dierzake een belangrijk werk uitgegeven onder den titel De erfschap beroofd door den fiscus en de procedure Het Memorial Diplomatique meldt volgens brieven uitMexico van 36 mei dat Maximiliaan door Porfirio Diaz naarMexico was gevoerd Laatstgenoemde had verklaard dat hetleven van Maximiliaan geen gevaar liep Bij gelegenheid der beraadslagingen van de commissieToor het budget heeft de heer Latoar Dumouliu o a gezegd De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte dat de staatkunde der ministers eene dubbelzinnige was De heer Garnier Pages trad in een onderzoek van den financielen toestand en verweei de commissie dat zij de zaken te gunstig inzag Naar zijn gevoelen was het eenige middel om tot een evenwigt tusschen de inkomsten en uitgaven te geraken gelegen in belangrijke bezuinigingen bij het departement van oorlog De volkeren verlangden het behoud van den vrede 1 Julij De Moniteur deelt mede dat de keizer gisterende leden der internationale conferentie tot regeling van hetmuntwezen ten gehoore heeft ontvangen en dat zij Z M hundank er voor hebben betuigd dat hij prins Napoleon tot hunvoorzitter heeft benoemd Voorts meldt het blad dat de keizer gisteren den lord mayor en de aldermen uit Londen heeft ontvangen De lor mayor heeft den keizer een adres voorgelezen inhoudende de afkeuring van den aanslag op het leven van den czaar en de gelukwenscbing met het groot succes der tentoonstelling In antwoord op dit adres hetwelk in het engelsch was opgesteld heeft de keizer in dezelfde taal geantwoord met eene dankbetuiging wegens de daarin uitgedrukte gevoelens van vriendschap en sympathie Ket Journal des Débats bevat een scherp artikel van denheer PrevostParadol waarin het rapport Jan den br Nogent St Laurent over het drukpers ontwerp aan eene scherpe critiekwordt onderworpen Hij zegt ten slotte nadat hij al de zwakkeplaatsen van het rapport op welsprekende wijze in het lichtheeft gesteld Wij willen ons niet langer met dit rapport bozig houden wij zouden liever wenschen dat het uit de verzameling onzer officiële stukken verdween en uit het geheugenvan allen werd gewischt Maar ongelukkigerwijze zal h l onzeephemere debatten overleven als een merkwaardig voorbeeldvan de verzwakking van den politieken geest iu Franknjk enals een treurig teeken van het bevreemdend vcrv il van eenverheven tak der letterkunde ivaarin onze voorgd igers ons zoovele heerlijke voorbeelden hebben nagelaten In de officiële kringen alhier is men thans bezorgd wegens de gebeurtenissen in Spanje Men beschouwt de ministrriele crisis slechts als de voorlooper van ernstige gebeurtenissen en vreest voor een grootschen opstand ook al ziet dekoningin af van hare reis naar Parijs en Rome Deeiaeu cnlangs verschillende dagbladen opgaven medevan bet e kleine getal ambtenaren in Spanje die lezen enschrijven Kujnen en worct het geheele schiereiland spreekwoordelijk als een toonbeeld vaa stHstand en achterlijkheid genoemd ook de niddelen van verv er rieken daarop geene uifzondering Zelfs de rivieren in Spanje en Portugal de slagaderen voorhandel verkeer en ontwikki liug van volkswelvaart verkeerensteeds in een ellendigen toesLiud De Tiag b v is voor grooteschepen niet verder bevaarbaar dan tot Azambuya en de Guadalquivir tot aan Seville de Ebro is bevaarbaar voor zeerweinig diepgaande schepen tot 1 rtosa daar ligt eene zandbank die alle verdere scheepvaart onnogelijk maakt en waaraande menschenhand niets tracht te veunJeren Ook de spoorwegen verkeeren in kwijnenden toestand en vragen dringendondersteuning van den staat 2 Julij De Moniteur die heden eerst laat is uitgegeven bevat eene lange lijst van benoemingen bij het legio n an eer ter gelegenheid van de tentoonstelling Nederlandwordt daarbij o a vertegenwoordigd door de heeren J TV L van Oordt die tot officier en M E Coster die totridder is benoemd Bij de voortzetting der distassien over het budget heeftde heer Eouher in antwoord op eene rede van de heerenPicard en Simon ontkend dat de regering de vrijheden wildeinkrimpen Integendeel de eenige zorg van het kc zerrijk bestond daarin dat het de democratie en de vrijheid tot werkelijkheid wilde brengen onder een geëerbiedigd gezag Deverontrustende kalmte des lands waarvan de beer Picard heeftgesproken ir de veroordeeling Jer oppositie Neen minister het land is niet met u Het land heeftin het beleid der regering De expeditie naar Me