Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1867

CU wirtp tip lu hti üuttereud titereel dej lands Door het oiiiueip bclrf Feude de lc2pr orguiiaatie nordt Frankrijks hand a in 1 1 geM=t vanden degen gebragt te midden van welvaart en ïrole Mat het stellen van officiële kandidaten bij de verk ezingtn lang ut zoo zou de regerii g gcreeu zgn dairvan afstand te doen indien de oppositie harerzijds verzekerde v n alle sliohte h ir togtcn en bedriegelijke btloflen af te zien Brussel l July De ludependance Beige van giateren be ai eene depêche uit U eenen meldende dat uit de ontvangen offiuieie depec P5 van den oosteurijkschen ge ant te Washington eu van dtri omin mdant van het oosten rijkscht stoomschip Eh abeih te Berlijn SU Jumj len gevolge van dm stand vin den veelNphua ii ederlaud en België liccU de legering mi itregelcii gei umeu wiirdoor lerh tiug van het erkcer aan deze jde der grenzen wordt mogelijk gemaakt Ook met opzigt lot de invL ing van menu gewonnen hooi ei tioo htboeii de bestaande bepilingeu ekue uitbieidmg eilangd I Julij l cu m irken ei cht Dnppel en Vlaen en biedtaan ouzydir veriviinng van dit grondgebied bei evens sloopingder ve nngwerken Pruisen weigert De toestand is ernstig Frankfort 2 J Jmij üe eerste kamer vin den groothertogelijk he i ehen landdag heeft eergisteren eenstemmig verworpen het met eene kleine meerderheid iioor de tweede kamer aangenomen voorstel van den afgevaardigde troldmau betreffende de toetreding tot d n noorel duitschen bond ook van de provirden vin het groothertogdom links VuU den llain gelegen Weenen so Juny De W lener Zeitung 1 July Ie Carlowitz eu te Yukov ir heei cht cone grooteagitatie Iritimiravitz is tot sirvi ch wojnode uitguutpen De gcnerial von G iblenz is n ar Croatie gezo irien Florence so Juny De heer Terrara heeft aan de kamer van afgevaardigden het wetsontwerp op de voorloopige begrootiiig weder ingediend oo als het door den senaat is gewyzigj liet geuyzigde en verp is aange lomen met 211 tegen 1 stemmen Rome 29 Juny De plegtigl eid van de heiligverklaring der gorcumsche martelaren en de viering van het eeuwfeest van den h Fetrus hebben heJeu met veei luister plaats gehid Er waren Uü 000 vreemdelingen zameugestroomd om de feesten by te wonen Niet minder dan 420 bissclioppen ei lï kardinalen waren tegenwoordig De paus werd met geestdrift begroet Petersburg l July Dehmk van Rusland is hy besluit df keiicrs geraigtigd cm tydeiyk o5 miUioen zilv loeb m pa erengeld iii omloop te brengen ten einde den handelsstand te ondersteunen tot waarborg dezer som is een gelyk bedrag in schitkistbiUeiteu by de buik gedeponeerd i3tnncnUnö OOID 3 July Het concert zondag avond m het lokaal der sociëteit Ons Genoegen gegeven en dcor fraai weder begunstigd wasdruk lezocht ook uoor een groot aantal belangstellenden uitde omstreken De brus elsclie toonkunsten lars hebben hoe hoogook de vernachting gespannen was uitmuntend voldaan ende talryke bezoekers hebben een zeldzaam genot gesmaakt hetIS te wensehen dat de gelegenheid meerm ilen worde aangeboden om de zucht voor de edele muzuV te besiendigen en teverhoogen die zoo blykbaar vlen on er ingezetenen bezielt Naar men verneemt worden alhier de oefeningen door de leden ter bevordering van de volksweerbaarheid Burgerpligt getrouw bygewoond men heett dan ook de eerste beginselen m het lokaal der gymnastiekschool onderwezen en nu reeds wordt gebruik gemaakt van het door den ra d afgestane terrein aan den Groeneweg terwijl de schietoefeningen zoodra mogelyk zullen aanvangen indien van de op 19 Mei jl aangevraagde erkenning door Z M den koning blyk is gegeven Maandag heeft de bekrooning te Parys plaats gehad behalve de stearine kaarsen fabriek Gouda zyn am Nederland nog iwee gouden medailles toegekend als an toster te Amsterdam voor ruwe diamanten en eene vooi hollandsclie kaï aan B van Galen alhier is voor touwwerk toegekend een bioii eu medaille en aao twee onzer pypenfabuekauten de bh P vau der Want Gz en P J van der Want en Zoon is nog eeue eervolle vermelding ten deel gevallen In de zitting der tweede kamer van zaturdag zyn voortgezet de beraadslagingen over de suikerv et Met 31 tegea 23 stemmen is verworpen het amendement van den hr Fransen van de Putte waarover vydag de s emmen hadden gestaakt en IS art 90 diirop goedgekeurd Ook werd verworpen een amendement van den heer van Kerkwyk om deze wet slechts tot 1 sept loTl van kracht te doen blyven doch een nieuw aitikel 91 uor den minister ifoorgesteld om den a inslag bepiild by de 1 alinei van art 5fa voor ol July iS71 I aan herziening te onderwerpen werd met 4 i tegen 9 steo men aangenomen Het geheele vvetsontnerp is goedgek jid met 42 tegen 11 stemmen Het trictaat met Engel md nopens de kust vin Cumea IS aangenomen met 3ü tegen 2S stemmen De minister zal tr ohteu m het protocol der ratificatie de verklaring te doen ppuemen tl it er geen verschil tusschen den maatstaf van regten m art 2 en i bestaat Het tractadt met Oostenryk is aangenomen met algemeeue stemmen i l landag zyn in de zitting van de tweede kamer eenaantal dei a lu de oide gestelde wetsontwerpen aangenomen boinmi eu gaven aanleiding tot discussie o a dat tot verhooging V m hoofdst V der staatsbegrooting voor lö67 waarbyde werken tot het voimen der nieuwe Merwede ter sprakekwamen ei meer nog het ontwerp tot verhooging van hetbudget van rlog wegens het veranderen der geweren mnaaldgeweren Men ke rde het af telkens tot nieuwe uitgavente besluiten zonder dat de middelen tot dekking waren aingewezen De suppletoire begrooting is wel by den raad van I stuic Kcweest maar wanneer zou zy by de kamer inkomen en I zou het iiugelyk zyn die in dit zittingj ur af te doen Vcrde I weid beweerd dit wy gaandeweg al meer en meer afwyken j V 11 de ief eien van ecu goed fin incieel behee dat uitg iven opuitgiven gestapeld wolden zonder aaiiwy ing der middelen I dat deze praktyk zelfs stiydi was met de grondwet en dat 111 allen geval een ui stel der be iindeling van nieuwe uitgaven tot nadat de wet op de middelen zou zyn aangeboden voor het onderhavige ontiveip geen nadeel hoegenaamd kon te weeg brengen he geen echter door den minister van oorlog en evenzeei lu den loop der discu sie door de hli Sochussen S leitjes en v m Wasseuaer Catwvck werd weder proken alihans wanne r het uitstel te hng mogt duren of de behandeling van het ontweip nog in deze zitting door het weldra uiteengaan der k uner mogt komen te vervallen Eene motie van den hr Godefioi om de discussie ovei dat ontwerp en er zyn nog andereu tot verhooging van uug on1 te schor en tot nadat de kamei bekend zou zyn met de aanwyzing der middelen werd afgestemd met SI tegen 23 stemmen teiwyl daarna het ontwerp tot voortzetting van het weik der veiai deiing van de geweren werd aangenomen met 32 tegen 22 stemmen In de zitting v m gisteren heett de minitler van financiën medegedeeld dat de auivullingsuet op de middelen waarover maandag is gespioken aan den koning i = toegezonden en by goedkeuring reeds woensdag of donderdag by de Kamerzal kunnen mkomea Er worden daarby noch nieuwe belastingen noch buitengewone mid leien voorgediagen Het ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent den accyns op de binnenlanjsche bieren en azynen is na aanneming van een amendement van den heer v d Heuvel tot weglating van alinea 2 van art 4 aangenomen met 52 tegen 4 stemmen Het ontwerp nopens het regt van zegel op buitenl schuldbrieven is aangenomen met i lgemeene stemmen had plaats de interpellatie van den hr v d Putte De hr v d Putte wenschte alvorens tot deze interpellatie over te gaan eene vraag te doen aan deze regering namehjk Hebbeu de ministers hebben een of meer hunner ontslag verzocht of zyn zy voornemens dit te doen De minister van financiën antwoordde dat de minister van kolomen zyn ontslag heeft ingediend en dat de beslissing des konings wordt afgewacht De heei v d Putte vroeg daarop blijft de regering getrouw en zich gebonden achten aan haar programma van 4 juny S66 in den boezem der vertegenwoordiging blootgelegd De minister van financiën meende op die vraag het antwoord te moeten sshuldig blyven Op de herhaalde vraag des heeren Fransen v d Putte zeide de minister dat de regering reeds verklaard had dat zij aan hare beginselen getrouw blyft Z M heeft bewilliging verleend tot vergrooting van hetmaatschappelyk kapitaal der naamlooze vennootschap Neder landsche Rhynspoo weg Maatsehappy gevestigd te Utrecht I met zes raiUioen gulden m voege als omschreven m htt authentiek afsclirifl der diartoe betrekkelyke acte gepasseerd den 16den mei j Men schryft uit de residentie a in de Men schryft ons uil d n lblasser aard dd 30 juny Door de stevige noorden en nooid oosten wind is m de laatste acht dagen de uitmalmi van het overtollige polderwater der mate begunstigd dat e ndelyk de meeste polders daarvan geen i oogenblikkelyk nadeel meer ondervinden De geleden schade is echter groot daar duizende vruchtboomen verloren zyn en vele akkers onbewerkt moesten blyven liggen Door den konden en natten giond is ook menige hennip akker by de zaayuig mislukt en moet men dien overzaayen Het gras is van geringe hoedanigheid en de zuivelopbrengst zeer middelmatig De kaas geldt van 26 tot 27 de 50 ned ponden tervvy de goeboler ve i 1 20 en de weiboler voor ƒ O 90 hel ned pon 1 verkoJit wordt Goede nieuwe aardappelen van ƒ 5 50 tot f het mu 1 Alen schryft uit den lielerwaard dd 29 Juny He is nu beslist dat de voortdeieiid hooge waterstand het pro duet van eenige duizende bunders land verydeld heeft Voor een deel wordt dit toegeschreven aan de werken van den waterstaat in de nieuwe Merwede vooral aan het digten der killen wairdoor het w iter opgestuwd wordt en gewis is dat met onwaarchynlyk Immers is het een onnatuurlyke waterstand dien men tegenwoordig veel meer dan voorheen waarneemt zoo ds die zich onlanïs voordeed toen de rivier by Gorinchem 1 ned el hooger boven A P stond dan te Nymegen Zonder eenig regard te slaan op de onmogelykheid voor zoo veel polders om hun binnenwater te loozen heeft men niettemin de Bakkersfcil die in den winter doorgebroken was weder gedigt Was daar zulk een haast by Er circuleert in de benadeelde polders ouder de ingelanden een adres aan de tweede kamer om voorziening m hunne belangen te verzoeken en het is zeer wenschelyk dat uitgemaakt worde of die belangen roodeloos worden bedreigd of verwaarloosd waarvoor anders betalen zy gro idlisten Al kan men de goede resultaten vm de werken op de Alerwede niet loochenen zoo maakt by een waterstand als de tegenwoordige een el water minde mets uit voor de vaart maar 2 a 3 palmen meer maken alle uitwatering oumogelyk al wordt die met machines versterkt Te s Gravenhage is maandag eeue tentoonstelling geopendvan visscherygereedschappen en voorbrengselen van de visschery waar de opmerkzaamheid o a wordt aangetrokkendoor de benoodigdfaeden voor het verva Ugen van visschersgereedschappen die in groote hoevee en voor ledeie soortvin visch zyn ingezonden door de heeren en J Biezenaaren B van Galen alhier Dirkzwager te Moordrecht en A Borgers te Oostende De jongste bengten uit Archangel betreffende de schipbreuken indelJszee zyn oneindig ongunstiger dan die welkereeds werden medegedeeld Minstens honderd schepen zyn dairverongelukt en de manschappen der equipigien zwerven iii bopeloozen toestand langs de kusten van Lapland rond of bevinden zich ten deele op dryvende ysvelden Men heeft de russische regering om hulp en byatand gevraagd doch er was te Archangel slechts een klein stoomschip ter beschikking Nadatde engelsche gezant by het rnssisehe hof hiervan mededeelmghad gedaan aan lord Stanley heeft deze per telegraaf aan Jeengelsohe consuls te Kopenhagen Stockholm en Petersburggelast om zooveel mogelijk hnlp te verleenen aan die schipbreukelingen Middelerwyl heeft de engelsche regering methetzelfde doel twee sloomst hepen naar de IJszee gezonden In het dagblad Le progrès de Lyon maakt een scheikundige uit Marseille bekend dat hy het voormalige griekschevuur op nieuw heeft uitgevonden en daardoor in staat is eenleger van 100 000 man dat op 1000 ellen van hem afstaat binnen 5 minuten te midden van vuur en vlammen te zetten vestingen m denzelfden tyd in brand te steken een stroom vanvuur en vlammen op oorlogsschepen uit te storten kortom de w onderman die zeker met karig i in zyne toezeggingen neemt aan alle wapenen overtollig au daardoor deu oorlog onmogelyk te maken Dordrecht 29 July Gisteren werd alhier in de sociëteit de Harmonie de jaarlyksche vergadering gehouden der ondernyzers uit het 8 district var Zuid Holland onder voorzitterschap van den schoolopziener den heer van Deventer Na het aldcen der huishoudelyke zaken werd het voorstel de Briuw behandeld Met algemeene stemmen werd besloten om zich omtrent d t voorstel niet tot de hooge regering te wenden daar men algemeen overtuigd was dat de aanneming tot de onmogelykheden behoort en men zelfs den schyn niet op zich vvdde laden of men voor die aanneming eeaige vrees koesterde Als vraagpunten werden daarop uitvoerig behandeld Je studie dei taalkunde en de nnleidin der kweekehngen en hulponderwyzers Algemeen wa men het eens dat aan de tegenvvoordige opleiding nog veel ontbreekt zooals kan blyken Uit het voortdurend groot aantal dfwyzingen by de acteeMmens Even algemeen was men het evenwel eens dat de tegenwoordige regeling overeenkom i de wet was en dus een weisheizieuing in dit opzigt Heen verbe ering kan aanbrengen Kon de heer de Brauw goedvinden om een voorstel ti doen om andere wyzigingeu in een meer pnktische rgting voor te dragen hy zoude waarselii nhjk op de ondersteuning v i vele oiiderwyzers kunnen rekeneu Maar de wyzigiugen zouden volstrekt geen politiek bel mg hebnen en daarom zal men diaiop vooreerst niet behoeven te rekenen Gemengde Bcrlgten OC Uct blijde 301 uit igt bestaat op eeue nieuwe tnrk cbe leenicg vau 20 in Uioen aü 16 2J juuij ziju m Ln elaud 13 pevaÜen anveepeat voorgekomen u daareubovLn uit voorzoi 4 J ruDiierLu algcmajkt Men VLiwii ht lu Fraukiijk toeaadeim toi Oisttiiiijk De vvcrk zaamhi dtii ter r trkiug van cIlen zijn 5 Heel ec aakt De engel Cae en tw ht rtgenngeu misgunnen den kathol biaachojipt h f uitstapje naar Kjhh Generaal Marqjez heelt dtn u tand ïan M igeproelameerd ten behoeve van den joiiïïcn Iturbid an lo 2 junij zijn aan ctd t m uid Iloliand J lu L trecht 1 Jvoord tbajt 3 totaal b inndeitii In het üuut ulind der ar j ehe republiek eiie revolutie mtgebar teii Prui eii bevit tha i2i2 steden Men berekent dat de panj ebe tentoousteltmg 3 i i 11 llioen meer zal opbrengen dm zij geko t heeft aan het hoofdbestu i Het londensche bldd de fimes ontvangt ƒ 12 U0 pi r nummer voor advertentien Men hoopt nog altijd dat dr Ln iug tone no 1 1 leven is In de Varia De Haarlemmermeer is droog g maakt en waar vroeger de hoUandsche waterwolf heerschappy voerde ziet men nu welige landou ven schoone hofsteden tn een nitmantenden veestape Wat vroeger groote geldsommen vorderde voedt nu reeds een aanzienlyke bevolking en belooft nog veel voor de toekomst Geen wonder dat men door dien voorsnoed aangespoord plannen gaat beramen om ons grondgebied andermaal op vreedzame wijze aanzienlyk te vergrooten eu de droogmaking der Zuiderzee reeds met meer onder de hersenschimmen gerekend wordt na wetenschappelijke mannen het nut en voordeel dier onderneming aantoonen en het mogehike der droogmaking bewyzen Jaren zullen echter nog voorby gaan vóór de i sien van een sohnjver in het tydschnft Nederland vervuld zijn die zyn lezers met den spoortrein een reisje naar de aanzienlijke stad Urk laat doen want veel bezwaren zyn nog uit den weg te mimen Iviet slechts moeten zware dyken tegen bn uoordzeewater gemaakt worden ook moet men zorgen voor een geregelden afloop van de rivier de IJsel en andere kleinere wateren Enkele cyfers kunnen het veel omvattende van het werk aantoonen Voor den kapitalen dyk die aan den voet 60 el breedte moet hebben zouden ongeveer SO miUioen bossen ryshout noodig zyn uf zooveel als gedurende S jaar in ons geheele land