Goudsche Courant, zondag 7 juli 1867

1867 Zondag 7 JuliJ il SêO wegjagen geen sprake was toen zij ook al volgens de verklaring Tan den minister een vrijcorps wilden vormen Dat zoude roet regt den oorlogzuchtigen geest waarvan de europesche dampkring zwanger is karakteriseren Rustige vreemdelingen verwijdert men en vrijcorpsmaauen duldt men Een vreemde gastvrijheid Maar er is nog slechts gesproken en niet gehandeld Voor den nederlandschen naam willen wij hopen dat het nationale ministerie niet tot handelen overgaat De Israëlieten uit Portugal hie gastvrij opgenomen hebben onzen handel de fransche réfugiés onze nijverheid doen bloeijen Nederland kan de wetten der gastvrijheid niet schenden en de verdrijving der Hanoveranen zoude voorzeker de populariteit waarin dit ministerie zich te regt verheugen mag zeer beuadeelen GOUDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeteeff D n 60 Burgerlijke Stand GOUDA Gfbobfn 26 Junij Cunira Adriana Sophia ouders N G Tholen en A C Job 28 Mariüus ouders A H van der Znaiiii en J V Verkerk Klitabcth ouders G Jaspers en J M Waltraans 29 Maria ouders J A C Keurings en A P Reinierse Cornells ouders A Melkert en M Furrer Maria Henriette ouders W Julius en M M Dumout Jacobus Cornelia ouders M van den Berg en J van Tol 30 Johannes Gerardus ouders J G Reparon en J Lafeber 1 Julij Elizabeth ouders J J orie on F de Vroom 2 Anna Maria ouders C van Leeuwen en H M van der Heijden OvEBUDLX 2S Junij I van Hensbergcn 18 w 29 C var Ham 9 ni M van der Horst huisvr van J Bockhoven 3S j G M llidJcrhof 8 w F van Hoorn 7 j J Huiveuaar 3 w 1 Julij D B M V Oudijk 3 m J A Oliüers 3 j 2 H Novelstiju 18 m h Broekhuizen 15 m Glhuwd 3 Julij G an Wijmeo en G van Hennen ADVERTENTIEN groeit Voor de droogmaking zouden jS machines ieder Tan 150 paardekracht moeten gebezigd worden Ue 200 000 bunders land die men zoude verkrijgen zouden in polders van 15 000 bunders ongeveer moeten verdeeld worden wegens de meerdere of mindere diepte die gemiddeld S j el is De stoomgemalen zouden zonder tegenspoed toch nog ongeveer 16 maanden moeten malen om de Pi 000 millioen kubiek ellen water weg te malen Pe kosten worden geraamd op 85 millioen gulden of met de renten gedurende het werk op rnim 100 millioen Liep alles gunstig af dan zoude een bunder op ruim ƒ 500 te staan komen Wanneer zullen de plannen tot rijpheid komen Daarvoor lal toch wel geld te krijgen zijn In alle gevallen is het voor onze kapitalisten beter daaraan geld op te offeren dan om den zieken man te steunen Max te helpen of de edele spaausche regering in de gelegenheid te stellen de spaausche schuld met eenige millioenen te vermeerderen Het nationale ministerie verkeert in staat van ontbinding De tweede kamer is ongehoorzaam geweest en heeft in weerwil van het bepaalde verbod een amendement aangenomen £ oude het geen tijd worden om de amendementen te verbieden even als de motien van orde En dan ging het in een inoeite door om de ii terpellatien in het verbod op te nemen van dat regt wordt tegenwoordig toch ook nog al druk gebruik gemaakt AVat behoeft dat Kan men de zaken niet gerust aan de specialiteiten overlaten Zullen de Hanoveranen die nu volgens Je verklaring van den minister hier stil leven weggejaagd worden terwijl van Iiejpu werden wij verblijd door de geboorte van eeue dochter D W JULIUS M M JULIUS DUMONT GouBA 29 Junij 1567 SATINÉEHUSIGALË te geven door het STAFMUZIEK van het 4 Regiment Infanterie op ZONDAG den 7 JULIJ 1867 des namiddags ten 1 ure in de Sociëteit Ons Genoegen HH Lrtlcii rijtt ijeregtljd hunne Dames mede tt hrentjtn Ri kshoogere burgerschool De ondergeteekende brengt ter kennis van alle belangstellenden dat het Openbaar Examen voor de leerlingen van elke klasse zal plaats hebben op 10 11 en 12 Julij aanst des morgens van 9 12 en des namiddags van 1 4 uren De Directeur W JULIUS TE KOOP 9 Bunders ZOMERGERST IVa Bundar HOOIGRAS TE HUUR 7 Bunders grasrijk W EI LAND ge ieeltelijk gemest alles gelegen in den Zuidjilaspolder ouder de gemeente ZEFENUÜIZEN in de nabijheid van IFadiiaxreen Te bevragen bij J tan DEK LINDEN Landbouwer gemeente Zevenhuizen Goedkoo ie MUZiER voor PIANO Uitgave van F KOKSMA te Franeker De puthmder A BRINKMAN te Gouda Faust La violette Mazurka ƒ 0 30 Godfrey Les gardes de la reine Valse 0 60 Mabel Valse 0 60 Hess Ou vas tu petit oiseau Rèverie 0 40 Krug Op 131 Abendgebet 0 30 Lumbye Ttaumbilder Fantaisie 0 60 Oest n lm Mondensohein Melo disches Klavierstück 0 40 Complete catalogussen gratia VAN Dr J B ROLL te Amstebdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veronderde gevallen nog hnip en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépót v or Gmda bij den Apotheker STEENMEIJER Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan i contant Zuiver overgehaalde JENEVER ü 46 o per kan 63 cents idem a 47Vio la per kan Q5 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio 7o per kan 66 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 3 Tulij 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 2 Julij Laagste Hoogste 1 Gebleven pCt koers koers 1 koers Ned w sch S o 54V 55 54 dito 3 64V8 dito 4 85V S5 l6 85 i6 Handelm op resc 143 143V8 België Roihs 21 53Vi6 Spanje obl 2Vj 33V4 33V 337 8 Portugal obl 3 0 S 6 4078 Rusl obl H 5 95 Vl6 95Vj d 1828 29 5 d 6 serie 5 741 4 74V 741 4 dJ Lond 1862 5 851 4 85Vi6 d Amst 1864 5 S7V4 87 dO Amst l860 4Vs 827 8 83 Aand spoorw ƒ 185 1851 4 46Vl6 46V 46Vl dito dito 2V8 23V4 23 8 231 4 d rente Amst 5 67 671 4 d nat 1854 5 52 52 Vj6 52V8 dO in zilv 1864 5 57 58 57IV16 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 SOVh 30 l6 30li 8 Griekenland 5 HVi Ver Staten 1874 5 76V3 d 1881 6 77V fi d 1882 6 761V 76 Vi 76 Vl Mexico 1851 5 15 8 eVisl Boekdrukkerij van A BRINKMAN jeze Coaraat venchijnt des Donderdags en Zondags iQ de Stad geschiedt de aitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des midüags ten 12 ore grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijo KENNISGEVING De BURGEMEESTER van 6 oud a brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door der Heer 0 mmisSABI3 DE3 KONINGS in de Provincie Zuid Holland op den 25 Jnnij 1867 is executoir verklaard het kohier der belasting op bet Personeel dienst 1867 68 n 1 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvauger dat ieder daarop voorkomende verpligt is rijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames hebooren te worden ingediend GoVDA den 5 Julij 1867 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORK Overzigt GOUDA 6 Jnlij De parijscbe tentoonstelling heeft haar hoogste toppunt bereikt De prijzen zijn uitgereikt en de woorden des keizers bij die plegtige gelegenheid gesproken beteekeneo zoo weinig mogelijk De gezigteinder begint te betrekken de feealen worden afgezegd het hof neemt den ronw aan De minister noemde Mexico een zwarte stip in het schitterend tafereel van den toestand des lands het is een donkere bloedroode vlak op de bedriegelgk gekleurde schilderij De roofzuchtige expeditie eindigt in een treurspel Maximiliian boette zijne dwaasheid met een schandelijken dood en Frankrijk blyfl de smaad hem in dat verderf gesleept te hebben De diplomatische bemoeijingen zijn vruchteloos bevonden vergeefsch waren de beden Kon men ets anders verwachten van Juarez en de half wilde Mexicanen Huldigt dan niet Europa het beginsel der regtmatigheid van de doodstraf en kan dan ergens een vaderlander de doodschuld van den vreemden geweldenaar betwijfelen Die niet met Victor Hugo de onschendbaarheid van het menschelijk leven erkent moet zwijgend berusten in de toepassing der algemeen geëerbiedigde beginselen Europa moet voorgaan in edelmoedigheid Juarez mogt Maximiliaan niet sparen hij kon hem vrij geven voor millioenen schats en dan handelde hg verachtelijk bij hem eischte het bloed van duizende Mexicanen het offer van den overweldiger die tallooze rampen gebragt had over het ongelukkige land en die dwaas genoeg was om niet te wijken met de indringers die bem tot keizer gesteld hadden Wg verfoeijen den menschenmoord onder elke gedaante wij betreuren den dood van Maximiliaan zoowel als dien van alle rebellen die hij liet doodschieten maar deze waren vaderlandslievende helden gelijk wij elkander aansporen te worden en elk weerbaar man wenscht hetzelfde eiken onverlaat toe die gewelddadig roet of zonder vreemde hulp onze vrijheid onze instellingen onze regering komt bedreigen Wij schelden de lafheid van den weerloozen christen die andere beginselen huldigt De vorsten zullen eenige dagen rouw dragen mogten zg leeren inzien dat zulk werk zulke vruchten brengt De bijzonderheden der nu stellige uitkomst zijn nog niet Jvist bekend zij luiden vrij tegenstrijdig maar de dood van Maximiliaan het einde des keizerrijks is een feit De verdreven kening van Hanover schijnt te willen onderhandelen over den afstand van zijn regt dat byna vergeten is want hy wil zijne bijzondere bezittingen redden om ruim en rustig te knniien leven Hoe minder zijn volk bg den ruil verloren heeft des te meer houdt het vast aan zijne overleveringen Met Denemarken is het ernstiger zaak de Denen in noordelijk Sleeswyk hebben reden van klagen maar het overmoedige Pruisen zal niet edelmoedig handelen vooral indien het waar is dat Frankrijk berust in den pruisischen eiscb om Elensbnrg Dnppel en Alsen te behoadec Be prijs der Advertentien van éea tot ses regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsrnimte Italië zoekt nogmaals een minister van 6nancien de liquidatie der geestelijke goederen moet het staatsbankroet voorkomen De toestand is dringend en gevaarlijk De hulpmiddelen zyn uitgeput en de agitatie over Rome weder toenemend Het zuiden van Europa dreigt met de naaste woelingen In Spanje dreigt de spanning met uitbarsting Griekenland doet den opstand voortduren op Candia en hoopt dien elders te zien opkomen en Italië is magteloos om den geest te bedwingen die naar Rome drijft Wij zijn een vreedzaap volk dat veel verdraagt zelfs een homogeen ministerie dat niemand wil De minister van koloniën wijkt voor de partijgenooten Nu zoeken de dertien een veertiende eu dan zullen de bekwame mannen het nog lang kannen uithouden De conservatieven zonder beginsel geven ea nemen schikken en plooijen Lang mogen zij nog aan bet roer zitten om allen te brengen tot de volle overtuiging dat JB het geduldige Nederland geeoe regering mogelijk ie die niet rust op beginselen van ware burgerlijke vrijheid en onverstoorden vooruitgang öuttenlanïï Londen 3 Julij Het wetsontwerp betreffende de magtiging tot afstand van terreinen in Ierland voor deu bouw van katholieke kerken en scholen is door het lagerhuis bij tweede lezing met 119 tegen 75 stemmen aangenomen Eindelijk na verloop van negen maanden is het rapportverecbenen over den hoogenaood in de Indische provincieOrissa Om te kunnen begrijpen hoe het mogelijk geweest is dat aldaar zulk een ongelooflijk aantal menschcn den hongerdood hebben moeten sterven moet men de geographische ligging in aanmerking nemen waaruit blijkt dat die provincieals het are geheel geïsoleerd is zoodat wanneer er op nieuwde oogst mogt mislukken men dezelfde rampen te wachteuheeft TTit het rappor at ochici eeue aaneenschakeling isvan de verschrikkelijkste tafereelen blijkt dat van de 3 600 000 inwoners 600 000 van honger stierven Groote verantwoordelijkheid wegens deze ramp rust op de gouvemementsambte nareo die zich zeer nadeelig hebben betoond 4 Julij Lord Stanley legde in de zitting van het lagerhuis de officiële verklaring aangaande den dood van keizerMaximiliaan af De koningin heeft de op morgen te houden re ue vooreen paar dagen uitgesteld lu de zitting van het hoogerhuis verklaarde lord Derbj nader de beteekenis der woorden collectieve waarborg voorkomende in het luxembnrgsche tractaat De minister was vangevoelen dat krachtens dit tractaat geen op zich zelf staandsstaat gehouden was dien neutraliteits w arborg te handhaven Parijs 3 Julij De Moniteur deelt mede dat ten gevolge van den treurigen indruk veroorzaakt door de berigten hoewel nog niet officieel betreffende het lot waarvan keizer Maximiliaan het slagtoffer zou zijn geworden de tegen morgen aangekondigde revue en de festiviteiten ter eere van den sultan zijn afgezegd De France meldt dat het hof beden den ronw heeftaangenomen Voorts meldt het blad dat de overgave van dehoofdstad Mexico den 20 junij is gevolgd door wreede handelingen van de zijde der republikeinen Vera Crui is den 25 aan hen overgegeven De Presse zegt dat het berigt betreffende den dood vankeizer Maximiliaan ofBcieel is bevestigd door prins Mettemioh die heden middag ten 1 ure de tijding naar het paleis derTuilerien heeft overgebragt en dat het hof dien ten gevolgevoor den tijd van 21 dagen den rouw heeft aangenomen Na eene zeer levendige discussie bij het wetgevend ligchaam tusschen de heeren Lanjuinais Pelletan en de ministersBarocbe en Ronher heeft de heer Thiers verklaard zijn ver