Goudsche Courant, zondag 7 juli 1867

Rjjkshoogereburgerschool De ondergeteekende brengt ter kennis van alle behngstellenden dat het openbaar Examen oor de leerlingen van elke klasse zr 1 plaats hebben op 10 11 en 12 Julij aanst des morgens 7an 9 12 en des namiddags Tan 1 4 uren De Directeur W JULI OS toog oiter Jlexico uit te steiien ten gevolge van den dood van Maximiliaan De algemeene discnssieii zijn vervolg in3 geslote Het v lt niet te ontkennen dat de keizerlyke lede bijde uitreiking der medailles enz uitgesproken een slechtenindruk op het publiek heeft gemaakt Alen heeft in die rededsielfde onbestemdheid opgemerkt die in den laatsten tijd depolitiek drs keiiers heefl gekenmerkt KJaBrblijkel k hpêtt de keizerlijke feestredeiiaar vredelievend willen zijn de omstandigheid eischte aat maar is hij er in geslaagd De zinsnede waarin gespruken wordt van de patriottische koorts altijdgereed om uij de Fracschen uit te breken geeft geenerlei reden van bare komst wanneer zij niet de beteekenis heeft vaneene bedreiging ten aanzien van Pruisen JNiet onvermeldmag het echter blijven dat sommigen in de rede des keizersfieuc bij uitnemendheid vrelelieveude strekking illen zien enzelfs in verband met die opvatting beweren dat de aanstaandeoptreding te wachten is van een vrede ministerie met denbeer Frcmy aan het hoofd van het departement van financiën aan wien het zal worden opgedragen de groote lee iing voorde openl are werken tot stand te brengen waarvan indertijdhet denkbeeld geopperd is door den heer de Persigny l e tijding van den gewelddadigen dood van keizer Maximiliaan heeft hier een treurigen indruk gemaakt Aan dejuistheid van het telegrafisch berigt nit Xew York wordt bijnaniet getwijfeld Je wijze waarop de telegram te Weenen isopgenomen laat dan ook geen twijfel meer toe Men verzekert dat reeds vóórdat die new yorksche telegram openbtargemaakt werd hier te lande twee depêches uit Weenen waienontvangen welhe dezelfde treurige tijding inhielden maarwaarvan de openbaarmaking door de regering werd verboden Het scliijnt dat Berezowski geen verdediger wilde bijhet rcgtsgeding dat tegen hem aanhangig zal worden gemaakt maar dat men hem daarvan heeft teruggebragt door er hemopmerkzaam op te maken dat zijne verdediging zou kunnenstrekken in het voonleel van de poolsche zaak De nemer bladen voeren eene heftige taal tegen Frankrijk welks gouvernement zij beschuldigen de oorzaak te zijnvan het gebeurde door Maximiliaan op schandelijke wijze aanzich felveu te hebben overgelaten ïe oordeelen naar die taal zal er tusschen de hoven van Weenen en Parijs eene verkoelingontstaan Men twijfelt er ten sterkste aan of keizer Frans Jozefmet de keizerin te Parijs een bezoek zal afleggen Berlijn 4 JuUj De Hamburger Correspondent meldt dat de gem Iin van den ex koning van Hanover heeft besloten het land te verlaten Op Marienburg worden daartoe de noodige toebereidselen gemaakt Koningin Marie zal binnel zeer weinige dagen vertrekken Dresden i Julij Ten gevolge van den dood van keizer Maximiliaan heeft het hof voor den tijd van drie weken dep rouw aangenomen W eenen i Julij De Abendpost deelt mede een telegram van den oostenrijkschen gezant te Washington baron Wydenbruck aan den heer von Eeust gedpgteekend van den 3 julij 11 ure 3 nachts luidende üe heer Seward ontving heden van den consal te Mataraoms en Yera Cruz de bevestiging dat de keizer van Mexico was ter dood gebragt Festh 3 JuUj In de zitting van het hoogerhuis is de spoorwegwet aangenomen De rijksdag is voor een bepaalden lij i verdaagd Florence 3 Julij De minister van financiën heeft zijn ontslag ingediend hetwelk reeds is aangenomen Men noemt Cordova als zijn vermoedelijken opvolger i Julij Ue heer Battazzi deelde in de zitting van betbuis van afgevaardigden mede dat de koning het aangevraagdeontslag van den heer Ferrar had aangenomen terwijl Z M hem spr met de portefeuille ad interim had belast In antv oard op de vraag des heeren Lanza verklaarde de ministerdal het aangevraagde ontslag des heeren Feriara voornamelijkte wijten was aau de kwestie der geestelijke goederen waaroverde kamer morgen zal discussieren Hij meende geene nadereophelderingen te moeten geven Kopenhagen 3 Julij In de Folksthing ia een voorstel ingediend tot een adres aan den koning inhoudende dat de tiitvoering van het tractaat van Praag onmishiar is voor de belangen van Denemarken dat Pruisens houiling in deze zaak in tegenspraak is met de beloften van die mogendheid dat de vergadering hoopt op eene beslissing dezer kwestie op den grondslag eener scheiding tusschen de duitsche en deensche eletnenten ten einde de vriendschap tusschen Pruisen en Denemarken voor de toekomst te verzekeren Konstantinopel 4 Juüj De uitkomst van het voorloopig onderzoek in de zaak der onlangs gearresteerde personen is Uat het gebleken is dat het doel der zaamgezworenen was de ministers te vermooiJeii en den sultan te noodzaken mannen an het bewind te plaatsen die tot hunne partij behooren Er heeft geen voornemen beslaan om eene grondwet te verlangen De regering heeft eene leening van 2 2 millioen £ gesloten met de société géocrale te Parijs De koe i van uiijifte komt overeen met 9pGt rente üe leening moet binnélt 3 jaren woiden afgelost Een gedeelte dezer gelden is bestemd tot aflossing van vroegere leeningen ötnnenlanö GOUDA u Julij De tweede kamer der staten gcneraal is woensdag totnadere bijeenroeping gescheiden Zoo geen bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk mogten maken is de kamer nietTooinjmens gedurende dit zittingjaar weder bijeen te komenen kan men het als geëindigd beschouwen De eerste kamir tier staten generaal heeft woensda hettraclaat met Engeland aangenomen met 2C stemmen tegen 1 en het traclaat met Oostenrijk met algemeene stemmen In de zitting van donderdag is met algemeene stemmenaangenomen het wetsontwerp tot ontbinding der overeenkomstbetietfende het siiehten van een ziekenhuis te Leyden en tothet aangaan eener nieuwe overeenkomst vervolgens is hetontwerp der veihooging van uitgaven voor den aanleg vanstaatsspoorwegen dienst 1S67 overbrugging van den Moerdijk aangenomen met 18 tegen 15 stemmen De onteigenings wet betreffende de brug over den Moerdijk is aangenomen met 30 tegen 2 stemmen Voorts is nog de verhooging van de traktementen der iulandsche hoofden door den minister Trakranen verdedigd met algemeene stemmen aangenomen Gisteren zijn in de zitting der eerste kamer de ortwerpeu betreifeiide het kanaal van Veere dat tot ruiling van grondmet Groningen dat betreffende den accijns op de binnenlar dsche suiker en verschillende naturalisatie wetten aangenomen Heden zijn al de o erige ontwerpen aan de orde De uitslag der verkiezing van een lid der tweede kamervoor het hoofdkiesdi trict s Gravenhage is dat gekozen is jhr C A van Sypesteyn met G38 van de 801 geldige stemmen Dr J Bosscha verkreeg 99 stemmen Uit de Daily x ïews wordt door het Handelsblad o a medegedeeld Op 3 October 1865 vaardigde keizer Maximiliaan in zijne hoofdstad een decreet uit kracbtens hetwelk een ieder van wien bewezen werd dat hij behoorde tot eene gewapende bende van welken omvang ook die niet door zijne regering was erkend binnen 24 uren zou worden doodgeschoten Met andere woorden de republikeinsche troepen die voor de onafhankelijkheid van hun vaderland streden zouden als roevers worden behandeld Dit decreet bleef geene doode letter Nog in dezelfde maand versloeg kolonel Kamon Mendez eene afdeeling van 1000 man en maakte toen generaal Arteaga gsneraa Salazar den gouverneur van het gewest en vier kolonels gevangen Al deze officieren werden ingevolge het decreet des keizers doodgeschoten En dit terwijl de Estafette een keizerlijk nieuwsblad van Arteaga getuigde hij was een eerlijk en opregt man die zich steeds door zijne mensehlievendheid onderscheidde Te zelfder tijd waren ongeveer 200 Belgen krijgsgevangenen van Juisrez Zij protesteerden ten sterkste tegen deze handeling van Mendez het slot van bun brief aan den keizer luidt zelfs aldus Wij protesteren ten krachtigste tegen deze onwaardige handelwijze en hopen dat de naam van België in dezen ongeregtigen oorlog niet lang meer zal worden genoemd Indien men zoo zegt hel blad ten slotte de zaak juist wil beoordeelen dan dient men in het oog te houden dat dce ofiicieren op hun eigen grond hun vaderland verdedigden en dat Maximiliaan was een buitenlandsch avonturier Ket werktuig van een ander avonturier met een geleend legér Laat ons toch niet meten tnet tweeërlei maat Het mexicaansche opperhoofd uit indisch tloed kar geene grootere gruwelen bedrijven dan in koelen bloede werden bevolen door dezen christelijken prins uit het aanzienlijkste geslacht van de oude wereld Volgens een berigt van den consul der Nedêrlenden teMemel hadden de wiutervruchten veel te lijden gehad van hetkoude en natte voorjaarsweder terwijl men het zomerzaad eerstruim vier weken later dan gewoonlijk in den grond had kunnen brengen De gunstige weersgesteldheid van de laatstemaand belooft een voordeeligen oogst wat de hoop verlevendigt op eene daling van de op het oogenblik buitengewoonhooge graanprijzen Men schrijft uit Smilde van 1 dezer Ten panzien vanden staat üer veldgenassen kan van hier het volgende gemeldworden De rogge staat algemeen dun is behoorlijk langvan stroo en belooft een tamelijk goeden oogst de haver en perst vóór weinige weken door koude en natheid kwijnende zijn door de gunstige weersgesteldheid zeer verbeterd en geveu alle hoop op eene redelijke opbrengst de paardenboonen en erwten staan uitmuntend de vroege aardappelen hebben veel door de nachtvorsten geleden maar zijn meereude ls iveer vrij goed bijgekoinen de laleren staan best De teelt der veenboekweit hier van zoo veel telr iig scheen eerst door het gestadig natte weder hop loos de in t laatst van junij ingeTallen droogte heeft dit echter tên goede veranderd daardoor zijn nog duizenden bunders veen gebrand en beraiiid kunnen worden die bij een gunstig najaar de hoop op eene redelijke opbrengst kunnen verwezenlijken De wei en hooilanden zijn goed bezet er is bereids veel en uitnemend best hooi gewonnen Men leest in de Leydsche Courant In deze omstreken is de hooiboaw in vollen gang Het tot voor een paar dagen meestal drooge weder waardoor met den bouw ongestoord kon worden voortgp a n heeft het binnenhalen van uitmuntend hooi zeer bev deru ter vijl de hoeveelheid als bevredigend wordt aangemerkt Ook de weilanden verkeeren in voldoenden staat Behalve aanzienlijke koopen van v lege aardappelen voor engelsche rekening te Eijnsburg gedaan heeft men aldaaromtrent de te veld staande winteraardappelen ook beding gemaakt Hetzelfde moet in Gelderland voer Engeland beproefdzijn doch men is het daar omtrent den prijs niet eens kunnenworden Wij vernemen zegt de Midd Ct dat bij het wetsont werp ter regeling van het hooger onderwijs waarvan de indiening wordt te gemoet ge ien de drie uestaande akademien zullen worden gehandhaafd Zijn wij wel ingelicht dan zullen echter de theologische faculleilcii bij dat wets ontwerp worden opgeheven terwijl de regering door eene uitbreiding van het gymnasiaal onderwijs de litterurische studiën aan de akademien voor een groot deel wil doen vervallen De Goessche Courant zegt De redders van het vaderland die ons eene vasie regering zouden bezorgen hebbenzoolang gewoeld tot zij den heer Trakranen tot het vragenTan zijn ontslag drongen en de natie kan nu oordeelen hoemagtig groote verbetering de kamer heeft ondergaan in ditopzigt Men zegge niet dal de heer Trakranen geweken isvoor een mendement v d Putte want v e artikelen van hetorgaan ziju daar om te bewijzen dat niemand meer moeiteaangeivend heeft om het geheel van het kabinet te vrbrekendal juist i ij de nieuwe bende die voor het tegendeel moestwaken Mc moge het niet betreuren dat juist deze titulariszijn ontslag eft gevraagd maar men zal moeten erkennen dat het nu wel boven alle bedenking is hoe men met hetdriekleurige document niet waarheid niet s lands Iieil maareigen en partijbelang heeft zoeken te bevorderen Men zalmoeten erkennen en dat is het voornaamste dat het nu evenzeer op nieuw gebleken is dat de reactionaire rigting zelfsna de vernieuwing der kamer met nieuw bloed daar slechtseen zwakke steun kon vinden dat wederom belangrijke maatregelen waarop Java hoopte en die van groot belang voorNederland ziju op de lange baan werden geschoven en datbet bijna zouden wij zeggen onmogelijk zeker zeer moeijelijk is om met de koloniale kwestie tot een gewenscht eindete komen De geschiedenis der laatste dagen is een nieuwbewijs hoe onvruchtbaar ja doodelijk de discussien over koloniale zaken in de kamer zijn De waarachtige specialiteiten die alleen bevoegd zijn om over de zaken van Java te oordeelen kunnen den strijd over de ware regeringsbeginselenvoor Indie zoo doende nooit ten einde brengen De stem deronbevoegden wier geleuter hoe vaderlijk het zij allen verveelt beslist en de gevolgen zullen leeren tot wiens schade AU het ministerie eerlijK voor de waarheid wilde uitkomen mogt het nu wel in zwarten lijst de getuigenis afleggen voor de natie ds krachtige regering de bestendiging van rigting is door de september agitatie tot ons leedwezen niet verkregen Waartoe zoo vraagt het volk waartoe heeft nu al die onrust gediend De tentoonstelling telt omstreeks 60 000 exposanten Deproducten zijn in 93 klassen verdeeld en 93 jurys te zamen 660 leden tellende waren met de beoordeêling belast De 3lbüertfntten Raderstoomboot d Ussel Van GrOUdai Maandag en Dingndag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgenj 6 2 unr Van Rottordam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten werkzaamheden dezer jurys hebben bijna 3 maanden gedaard zij zijn voltooid op 16 klassen ca welke de leveade producten eu de modellen voor land en lainboiiw iiiriftiagen bevatten Er zijn omstreeks IS 500 prijzen toegekend De prijzen voor de exposanten Jet 15 klassen van levende producten van landen tuinbouw zullen eerst a n het einde der tentoonstelling dns in de maand november uitgereikt worden De thans uitgedeelde prijien bestaan uit 6C groote prijzen 900 gouden SHOO zilveren en 5000 bronzen medailles en omstreeks 9600 eervolle vermeldingen Hoe ellendig het met het volksonderwijs in Frankrijk gesteld moet ziju kan men opmaken uit de pensioenen die aanonderwijzers verleend worden Het Bulletin des lois maakt ineen zijner jongste nommers melding van een onderwijzer die 73 jaren oud en na 49 jaren diensttijd met een pensioen vanH O frs ontslagen werd Een ander een jaar ouder en die 50 jaren school gehouden had krijgt 160 frs jaarlijks Daarnevens prijkt een diplomaat van den tweeden of derden rang die in 1812 geboren is en 28 jaar lang dea staat te Brusselof op andere plaatsen vertegenwoordigd heeft Zijne bet vaderland bewezene diensten worden met een jaarhjks pensioeavan 10 000 frs beloond GcDiengdc Berigten Men spreekt reeds weder vao feu aiische woi linirfT Ook de Servisch regeriug Iaat de geueles in Dsalü ewereB vtraudv reii De veatingv frken van SpabJau worden uog crdt r bitjcüreid Men beweert c Garibaldi werkelijk ijvert voor den romtii chtQ opstand De n eowe luiUche coustitutie ral als eerste trucbt ui we belastingen aanbrtugeü De groote revue en de fcestiu U eere vau den suluii zijn te Parijs afgezegd oir het noodlottig iiiluws oit Mciico De onderkoning van Egypte verklaart dat al zijne pijnigen tot wering der slavernij afstuiten op de kwade praktijken der enrope trhe clirislcnen In ypauje nenicii de woelingtn toe men verwacht ten uilgebreiden opstand Te Warrington zijn 5 iiienschen oiiigekouieu eu een groot aantal gtkwetjst door ca s j Oürwegongeliik Op di par M he tentoonstelling ziJH o ru Ti kioond keizer Napoleon voor arbeidt rs wouiBgen czaar Altxaiider uor verbetenug an het paardenr paus Pms voor mozaiek De krijgsiuagt van den opgeworpen dictator var oSuaibia Mosquera blokkeert de haven van Sania Martha Di ydtn iiiedailk der panjsche tentoonstelling heeft eene w larde van SOitu ir De teu tooustelliugshyniDe au Kossini heeft aleehts mati btviiUcn De bisschoiJ an Naaten heeft bet bezoeken der tentooBstt Uug verbodea aan zijne oudcrhoorige jjriestera Te Cohkaz is het Ternieleo van mieren eo miertnin leD verboden De dagbladen in de nieuwe j ruisische prcviiicieu worden geplaagd door herbaalde inbeslagneiiiin eD be eikjuing vaa Hanover begint over abdicatie te onderhoudirjia De stad Breni n hueft de militaire coiiveuiie met Pruisen gütd ekcurd De koning van Pruisen heeft een eigenhandigen comloleautiebrief naar eentn gezonden Vera Cruz de laatste stad lu ilesuu i dui 25 jui ij overgegeven liij Lugau in Saksen ziju door een aürd oiitag in t n kolenmijn ruim 100 werklieden bedolven met vu i l hü tp up ndthng Zestig aanzitnlijke vrouwen ia rouwgewaad Marktberigten Goud Bi Julij Tarwe Rogge pii Boekweit nrijshoudend gerst en haver werden tot inindere prijzen afgegeven erwten en boonen zonder handel Tarwe PoüUche per 240Ü kilo 420 Koode Kieefsche ƒ 415 Zeeuwsche per mud ƒ 12 a ƒ 14 Kogge Ou 9 GO Gerst fi 70 a 7 60 Haver ƒ 4 40 i ƒ 5 iu Boekweit Fninsche per 2100 kilo ƒ 200 Noordbrabanisehe ƒ 225 De handel in schapen ea lammeren bü it lusteloos doch de varkens en biggen konden zelfs tot lage prijzen niet allen opgeruitnd worden waas Aangevoerd 59 partijen ƒ 2ö a 29 00 Goeboter ƒ 1 10 a 1 26 Weiboter 0 90 a ƒ l OQ Burgerlijke Stand GOI DA GcOOBEN 2 Jülij Hendrikus Franciseus ouden H F Goiisscn cu J M H Hoogenöoorn 3 Jatobus Egbertns ouders J Bieshaar eu C A Niekil Johan Diderik ouders J A Kaars en P A van der Klein 4 Franciscus onders Vi Forrer en M H J Struijff OvEijXDEN 2 Julij W H de Peer 5 ra A i Goedewagen 2 j 7 01 J C Welter 9 m D BrBijnje 2 j f rijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van aceijns bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENKVEP a4ö 0 0 per kan 64 cents idem a 477 o o per kan 68 ets Jenever i soort Moutwijn a 46 o 0 V 62 cent inl BEANDEWIJN a 46 o o o P k Q 67 ceuu Meerdere of mindere sterkte na r evenredigheid