Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1867

veiliond nieaemin 7al de kwestie aap het eerste tolparlement ordeu onderworpen Weenen l Junj Het hoogerhuis heeft het ontwerp van wet aangenomen betrekkelijk het afvaardigen eener deputatie uit den ryksraad om met de deputatie uit den hongaarschen rijksdag te onderhandelen De heer von Beust had vooraf betoogd dat de aanneming van dit ontwerp noodzakelijk was opdat Hongarije geen n intronwen zou opvatten Het heerenhms nim voort de door het hui van afgevaardigden besloten verandering aan van paragraif 13 sxa het februarijpaler Uit Lemberg wordt e meld dat n de streken nn Przem 5l en B es7ow grooie sebule loor overstroomingen is angerigt Laatstgeii emde tad staat gedeeltelijk onder water gel jk ook I ucut Brresko lasio Sambor tn tr de groote spoorwegbrug b ij l n em 5l i ii l Bijna alle po ttu ondervinden beleaimeriug De i p uid is volgeus de jongste bengten Lissabon 13 Julij He geschil lusschfn ötnnenlanb GoiDu i j iij Gisteren zijn ter verkieiiBg van vijf ra dsleJ n i gekomen 165 tembiljeiten Heden is bij de opening gebleken d t de vijf aftredende leileu allen zi ii herkozen teriMjl 2 stembiljetten van ouwaarae ueiden bevonden Litgebragt ziju up dtii heer £ P Virulv 161 stemmen op den heer mr J L V e Grive 154 op len heer G Prince 147 op den hter G P Buchner 142 en op den heer A Luvten 131 overigtn waren nog enke temmen ip verschillende pii onen uitsebragt On C stad enuo lleLOurt len vroeger reeds eenezilveren me lail e tea deel viel voor lm luii e tiouue dienstals koperslagersknecht bij den hr de L u f heeft op de etr tealgemeeue tentoonstelling van wcrkstutkii i it luitcnd vervairdigd door nederlandache erkliedon te iDgu tu e houden verlotins air IJ vernemen is zond ig j Ihier m liet logement de Piaav eene eerste vergadering irehcuden van de t po graphen enz binnen deze stad nerkzapin am emoedigd door drie ledea van den ivpogriphen boud te I CMlen is ook hier eene afdeeling van die zoo heilzame vereeuigiug tot stand ael agt zoodat reeds zeventien personen zich ls leden ht j lu doen in chnjven VVij hopen dat de nog achlcrgeblevenen zich ook weldra bij hunne i veage med ezellen zullen lansluiten Pnns Irederik der Nederlanden heeft zich als be ittcrder nje tandesher ch ift Muskau bere d verklairJ om 2i gewe eii solditen diC ten gevolge van den 1 latsten veldtogtnog ziek liggen gedurende het tegenwoordig badsaizoeii ie Hermann iden nabij Muskau vrije woning en vnj gebruikder baden te verschaitei Gelijk men weet heeft de prins deurang vai priusisch generaal eu chef van een regiment ivestfaalsche infanterie ïtaar a mleiding der verwerping door de eerste kamervan de schut erijwet die bestemd was in de algemeen erkendeleemte in onze strijdkrachten te voorzien heeft de permanenteafdeeling van het centraal committ van den iiederlandscheineerbaarheids boud eene nieuwe oproeping aan het neüerhndsche volk uitgevaaruigd tot aansporing om nog meer algemeendan tot hiertoe het geval was zich vrijwillig te oefenen mden wapenhandel Op den voorgrond wordt gesLdld dat hetleg r te weinig talrijk eu de schutterij te weinig geoeferd is terwijl door de verwerping der schutterawet in de eerste kamer de regering vooreerst buiten magte ia g teld om in denbestaanden toestand verbe ering te breneen j e perm afdeeling dringt vooral aan op oefening in het schijfschieten en issteeds bereid de gevorderde iulichtingeu te geven omtient demeest gcsciuk e van uitvoering Va de üott Cuu wordt ui s Hage gese Teven dat meu tot het vol allig maken vm het ministerie zijne toevlugt heeft genomen tot de heeren de Viaal en Junius van Hemert De eerste heeft zegt de N Kott Ct kortaf voor de eer bedaoKt op den tweede aetft men pressie van hooger hand trachten uit te oefe n zoodat hij ten laatste heeft verklaard de portefeuille ie zullen nnvaanlen indien men het programma Mijer verliet en ccn veel liberaler aannam Intu schen beginnen de zaken aan het departement van kolomen deu luvloed der hoofdeloosheid te ondervinden De hr Iri kranen is meesteii ijds uit de stad en komt zelden aan het departemei t Alles is dus overgelaten aan den secretaris gene1 1al die wildere eu vreemdsoortigere beslissingen dau immer neemt Ik zon u daarvan allerkoddigste voorbeelden knnnen mededeelen koddig als ze met droevig warea voor dv belangen die er onder lijüen Dit geschiedt hier te lande Welke a inschrijvingen zullen nu naar Oost en West gezonden worJen De Staats Courant bevat de voorwaarden op welke aaade ned rhijnspoorweg maatschappij concessie is verleend voorden aanleg eu de exploitatie van een spoorweg vaa Harmeiennaar Breukelen Men schrijft uit Moergestel dd 14 July In geen jarenheeft alles zoo schoon te velde gestaan als thans de hooibouwis in deze streken afgeloopen en heeft veel opgebragf deaardappelen levereu veel op in verscheiden jaren is de oogstdaarvan zoo goed met geweest er heerocht hier en daar welziekte m dit produkt doch dit ligt meer aan de soorten de St Jans aardappelen alsmede de blaauwkopjes en lange roodezijn ziekelijk doch in de andere soorten vindt men tot nutoe geen spoor der ziekte Dit ondervindt men jaar op jaar en toch schijnt men met van soort te willen veranderen Het ee vicdt overvloed van voeder en ziet er eer gned uit dochvoordat de markten in de e provincie weder geopend worden komt er geen levendigheid in deu afzet vau het vee en handelen ertier in alle andere zaken zullen hierdoor neder verlevendigd worden Uit een in de Stoompost voorkomend verslag van dewerkzaamh den tot verbetering van den waterweg van P otlerdam naar zee geduiende de maand Julij blijkt dat deze goedvoortgaan Lr zijn thans gemiddeld werk aam jO manschappen 23 paTdeii 61 vletaken 23 zardwagens en 2 locomotieven De svnode der ned herv kerk heeft met goedkeuringkennis genomen van hetgeen door de jnodile commissie metbetrekking to de nieuwe bijbelvertaling en den vervolgbunJelop de gezangen was verrigt de commissie is te dien imzienverder oo leel uoodig diligent verkliard ilen meldt uit Bergen op Zoom van 15 julij Diar reedssedert oO ipril jl deze vesting is opgeheven hul men metregt mogen vervachfn dat ten spoedig te dairop een besluittot oülmantcling zout e gevolgd zija Tot op den huldigendag IS daar echter geen = prike an wit er i in hapert weetmen met doch eker i het dat op den bepaalden dig dt ceistaanwLzeiuli i igciiicui der gcuie als zijnue daartoe dooi denmiuisier van oorlog gel lot de vestmggronden uu den ontvanger der registritie en domeinen ter overname heeft aangeboden die evenwel als zijnde daartoe met gemagtigd tot nu toegeweigerd heeft ze in ontvangst te nemen Me i leest in de Goessclie Cour t ten mini er in kolomen is niet te vinden Reads zooveledagen egt ni i is er gezocl t en niemind der uitverkorenenwil de la t op zich nemen Zo ratii v nrl jk gezocht hebbin Die vraag hier en daar al eens lompelend euit wordt thansal meer ge lain nu het gerucht gaat dat liet r nt l ig vin denheci Irakraien niet zal orden lanpenomen en deze dus eenvoudig continueren il tot ji tot oat hij door meuwegooLheltocre i voor goed weg fmolfelil wordt of nog eens van 1 ouder deu beker die hem tijdelijk bedek e te voorschijn komtMogt het gerucht waarheic zijn dan zal wol niemand er aan I twijltien of er wordt een loopje met vertegenwoordiging ennatie genomen maar evenzeer ullei allen overtuigd zijii datdergelijke handelingen Iicl prestige van het kabinet zoo er uogiets van overig is totail vernietigen t Is met dat w n rle be t lande omstandigheden zoo be paald eenen anüertn ai ter an kolomen weüscheii ook niet dat wij de bezw aren oui r een te vinden met erkennen maar vvij l iten met cnopgempi kt door weuc handgrepen dit volmaakte kabinet zich moet bijeenhouden N et mindei Alisschien was het denkbeeld zoo kwaad niet dat de minister zijne woede eens in dien maatregel zocht te koelen Misschien zeggen wij want op den voorgrond staat dat wij wenschen van al die ngitatien verschoond te blijven Miar als de minister Heemskerk tot eiken prijs alleenheerscher wil zijn en slechts van jaknikkers omringd worden dan zou zoodanige maatregel hem kannen leeren dat er ook nog zelfstandige mannen in den lande zijn die voor geene bedreigingen wijken en die niet dwaas genoeg zijn om te gelooven dat het geluk des vaderlands zou afhangec van het tegenwoordige kabinet mannen die de geschiedenis naauwkecrig genoeg hebben nagegaan om te weten dat er tijden geweest zijn die voor ons land gelukkiger waren dan die met dit ministerie zijU begonnen Gemengde Berigten Van de drie êd lëd half millioen schoolphgtige liiitdereu id Enttclinden nn den 1 I ael De r publieken Chih en Peru hebben de bemiddeli ig der unie aangenomen m bet tre chil met hpanje Te ar cha ia Je waterstand van den Ueichsel gestegen van 5 20 vo t Varia De tweede kamer is voor dit zittinsjaar naar huis Op een stormachtig begin is een vreedzaam einde gevolgd en het is of de gebeurtenissen van het afgeloopen jiir reels ver achter ons liggen Een enkel bar woord mogt de di cus ien ontsieren een enkele scherpe redevoering aan vroe ier herinneiea maar daarbij bleef het dan ook geen inotier van ome stoorden de rnst en toch zoude het wel zoo geheet verkeerd geweest zijn als men na het regt van interpellatie ook van een ai der regt gebruik gemaakt had Wordt men met medepiigtig aan een wanbedrijf als men het stilzwijgend toelaat terwijl men de magt heeft om zijn afkeuring dairvan te kennen te geven W as een motie van orde met noodzakelijk geweest om te verklaren dat de nederlandsche vertegenwoordigers andere begrippen van nederlandsche gastvrijheid hebben dan de minister van just tie Was het niet noodig a e eest door een duidelijke motie zoovele vreemdelingen geruft te stellen die hier rustig verkeeren en nu door ministeriele wetsverklaring aan de willekeur der politie zijn overgeleverd Een enkele redevoering toch drukt het gevoelen der tweede kamer volstrekt niet uit door een motie van orde alleen had men dit leeren kennen Ook de voorstanders van het nationaal c ri f onderwijs schijnen met het voorstel de Branw met ingenomen te zijn De hoogleeraar Gratama te Groningen heeft m een vergadering dier vereeniging zijn grieven tegen het voorstel van onzen bekwamen afgevaardigde medegedeeld Vooreerst is het met voldoende dat de gemeente slechts m de helft der losten moet voorzien en de andere helft mt andere middelen zal moeten gevonden worden De hoogleeraar zoude de gemeente willen veroordeelen om alle kosten te betalen Het 13 al weer als altijd geeft men den vinger dan neemt men de geheele hand Verder wordt aanmerking gemaakt op het getal leerlingen dat noodig is om subsidie te kannen vorderen Tegen het getal 25 het aangenomen grondtal heeft de professor geen be zwaar maar de optlimming m evenredigheid van de bevolking kan zijn goedkeuring met wegdragen en daarm heeft hij volkomen gelijk Waarom hebben 25 leerlingen m een grooK gemeente minder regt dau in een kleine plittihrds gemeenit Is hetgene zij eischen voed dan moet het hui zoowel te Vmsterdam als op het eiland Urk gegeven worden Maar hoeveie gesnbsidiceerde bijzondere scholen zanden dan wel te Amsterdam bekostigd moeten worden De profe or heeft gelijk m zjn redenering maar het voorstel wordt daardoor onmogelijk Ten derde is de professor niet t vreden met het verbod van kosteloos onderwijs Ook bijiia kosteloos zeer goeukoop onderwijs maakt alle concurrentie oiimo eiijk Dus zeer hoog schoolgeld misschien wel door de vereeuigiug voor chn telijk nitiornal onderwijs in iedere gemeente te bepüen Eindelijk is de magt aan tien gemeenteraad toegekend cm de subsidie en het bedrag daarvan e bepalen een grief tegea het voorstel Dat zoude ook opgedn ea kunnen worden aan de vereeniging van het nation al christe ijk onderwijs Men ziet dus de dienst van de Brauw aan het christelijk onderwijs bewezen wordt met naar cisch gewaardeerd mea ontvangt met genoeg men wil meer men wil met slecnfs de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs men eischl nu reeds de vernietiging van het openbaar onderwijs Door het voorstel de Brauw zullen de ontru ie gemoederen dus volstrekt niet zijn gerust gesteld maar de c rhen dier partij altijd hooier worden Kan de vertegeuwoon i mg kin eemge regering dairtoe medewerken Het lot van keizer Mat verwekt deernis m geheel Europa Een telg uit den oudsten keizersstam van Europa heeft ijn dood gevonc cn in Meicico dat hij tot een eiirope ehen stut wilue hervormen Maar die deernis dat medelijden moe met tot onregtvairdigheid leiden U is hij voor ons liiropeiren doortrokken vin den an tocritischeii zuur e cm v in vo sie ijk bloed en dus boveu regt en wet verhevei or iIlu M au was hij een overweld ger die door vrcemie hiiurlie uien gesteund hun land wilde veroveren voor hen was hij de min op wiens last vele hndgenooten w ireii ten dood ge ir i t om dat 7IJ s lands onafhankelijkheid vcrdeJijd bilden f cii vre rad geweld voor heu was hij een a onturier dn met de kv n3 van velen speekle om zich zelf eer en aanzien e vir i idi n en op zulk een pi==ïen ook de beschaafiie eiiroj e Llie vvet en de doodstraf toe ledere europe he regtbink eii n r vc neer iedere krijgsraad oude ulk een ter dood verooriUe n en de europesche regeringen toontn du met tweei r ei ma it te wnlen meten als zij zich tegen he vonr s van dm krjg nad willen verzetten Men kan van geen mevieian hen aiuvoerjer verwachten dat hij evenveel menschelijkheid e it ils het engelsehe volk dat zich kracht g ver et heeft tegiii de ter doodbrenging van fenians en de ministers daardoor ged vonsen heeftom voor de veroordeelden gratie te vngea En ledei mo2 e oordeeien wie zoude straf ba iriler ijn voor de reg bank der zedelijkheid de man die zijn verdrukt vaderland tratht te bevrijden of hij die zich aan een vreemd volk door bijonetten gc teuud aU j hoofd wil opdringen In weerwil der kiachtiee verdediging heeft e eerste Kamer de schuUerij weu venvorpnii en waarschijnlijk i n wij nu weder voor j iren bewaard voor de vrees Jat de tijd en Y se d der burgerzullen gevraagd worden om oefeningen ui het Jele krijgmansspel te houden Populair was de wet nic en heefl men het vroeger wel eens betreurd dat de eerste kamer we en verwierp thans zal men haar over het algemeen dankbaar zijn want soldaatje spelen strijdt tegen on en volksaard V at zijn de weerbaarheidsvereemgingen in weerwil van alle inspanning Zijn het geen parodien op den krijgsmansgeest van onze natie Men kan nu van de schendpers nog menig hard woord tegen de eerste kamer verwachten maar wio rekent het zich niet tot eer door t ie pa tii te worden aangevallen Burgerlijke Stand GOIDA G EBOREN 12 July Johannes Jacobus ooden O J Staman en A J van Rijswijk 13 Cornelia ouders AV P van Hooi i en J ZeTerboom 15 Hermanus Cornells ouders H C Kwakeroaat en C van Heef Maria Josina ouders J van der Vegt en M J Heijblom Overleden 12 Jnlij C s van Wingerden 10 m 13 C Boot 2 J 5 m Aknjn huisvr van R Hoogendoom 51 j J D vin Bemniel 4 w van naren 54 j k B A van Kranenbnrg 3 vv R