Goudsche Courant, zondag 21 juli 1867

1807 Zondag 1 Julij i 5 4 ADVERTENT lEN GK UDSCHECOURAUT Aan den HANDEL DAUELUKSCHE GOEDERENDIENST per stooiabooten Koophandel Landbouw Nijverheid GOUPA naar ÜTKECHT V V Vertrek van GolUa uaar ütbecht Maandag en Dingsdag 3l j Uur Donderdag i Lur Woensdag Vrijdag en Zaturdag i o Uur informaticn bij den Agent D de BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hïe3e aanbeveelt Uitgare van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D m 60 iillHi VAN Dr J B ROLL te Akstebdam De e Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verou de g ï liea nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépót voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER 76 i 15 Hoogst gevoelig van zoo vele en zoo veelzijdige blijken van belangstelling hem gegeven bij gelegenheid van rijn Vijf en twintigjarig Wethouderschap betuigt de Oüdefgeieetende aan allen daar r nt liiirfi jV pn dank E GRAY E Goin i fi Jüüi 1867 Pakhuisbaas Men verlangt foo spoedig mogelijk een i PAKHUISBAAS eene flinke hand £ er ifp cigtuhandigc franco brieven onder lett O K aan den Boekhandelaar P C MAAS J te Gouda I Pleizlertogt naar Haarlem i voor naar HOLLAND op zijn n i i Op ZATURDAG 20 JULIJ a s zal bij genoegzame deelneming door de aiöomboot VOLHARDING een Pleuiertogt worden gedaan naar Mjarlem en wel d s morgens ten 6 ure van Gouda namiddag ten 6 ure van Haarlem naar Gouda temg De prijs der plaats voor heen en terug is bepa M P liljctten zijn van af heJeu te bekomen bij den heer W SMII G i Tarser t Gabellen tot uiterlijk Vrijdag Voormiddag tot een tal van pi m 60 plaatsen bij een getal van minder dan iO phar 2 = g d reis niet door en zullen de plaatsgelden gerestitueerd H orden De Directie De ondergeteekendi vernomen hebbende dat het sommigen voorkomt alsof zijne zaken betrekkelijk de SPEKSLAGERSAFFAIRE door zijn Zoon zijn overgenomen berigt aan zijne begunstigers zoo binnen als buiten deze stad dat hij zijne zaken op dezelfde wijze zal voortzetten Zijn winkel is ruimschoots voorzien van i ZVW AR KOOKSPEK UIT MlTNTENDE GEEUOKTE HAMMEN BESTE SAUCISSES de BOLOGNE GELDERSCHE WORST en een ruime voorraad BEUZEL terwijl hij niets onbeproefd zal laten om door eene prompte en civiele bediening datzelfde vertrouwen te verwerven hetwelk hij reeds zoo vele jaren genoten heeft A H O E N E S Lange Tiettdeaeg Gouda 17 Julij 1867 OUDERS en VOOGDEN welke wenschen hunne Kinderen deel te laten nemen aan de Z NG CURSUS der 2 klasse worden beleefdelijk uitger oodigd zich voor 12 Augustus a s daartoe aan te melden H VAN LUENEN Z idgOnderu ijccrene Laiijiiscrie school te Gouda Het EXAMEN van TOELATING zal plaats hebben Zaturdag 20 Julij e k in het Lokaal der Latijnsche School des middags ten 12 are Bij don Leeraar in de Wiskunde en nieuwere talen den Heer J L TERWEN bestaat gelegenheid tot het plaatsen van Kostleerlingen D TERPSTRA Rector GouDa 22 Jnnij 1867 Als CHEF eencr werkplaats in de Steakise K arsesfab iek GOUDA vraagt men eene vrouw of een meisje niet heaeden de 30 jaren goed kunnende lezen en schrijven AbshaubMns of AntiRhuraalischc WATTEN De warme weersgesteldheid is bijzonder geschikt om in vereeniging met het gebruik der bovengenoemde Watten alle rhumatische lijders van hunne pijnen te bevrijden De door transpiratie geopende huid porien doen de geneeskracht dezer bereide Watten met meer effect in de lijdende ligchaamsdeelen dringen en bewerken daF rdoor op even onfeilbare als spoedige wijze i i jenering der hardnekkigste rhumaliek Men zorge slechts de aangedane deelen zoodanig met deze Watten te beleggen dat de buitenlucht er geen toegang kan krijgen en vernieuv dezelve om de 3 dagen Ze zijn gerold in licht naauw papier houdende de gebruiksaanwijzing benevensde namen der 260 dépóthouders voor Nederland waarvan eenige hieronder zijn I opgegeven De prijs is 30 c per pakje verkrijgbaar aan hci hoofd dépöt bij A BBSFA VELT Az t Delft en verder bijT A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS fToerden T Vi den uil Schoonhoven Geb KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Jtotterdam Vt eate wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJsiel Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jO o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 63 ets Jenever 2 1 soort Moutwijn a 462 jj o g per kan 62 cents in BRANDEWIJN a 4C2 io o per tan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 17 Julij 1867 Prijzen der Effecten AMSTEKD M Ding ag 10 Julij Iragsti koers 54V 65V8 8ó 7 6 139 A 32 40V6 94 73 i6 82V8 S Vs 825 4 I78V4 67 51 8 58 31 14 76 76 76V8 15 Gehleveu koers 54 Hoogste Koers 5478 857 8 1391 3 ie pCt Ned w sch 2i odito 3 dito 4 exd 40 94 Handelm op resc Btlfcie Rotlis 2V2 Spanje obl 2 Portugal obl Ci Rusl obl H 5 d 1S28 29 5 üfi 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Arast 1864 5 1797 45 67 7t 527 6 5878 31 i6 1 V8 7678 76 6 76W 6 15V 4578 67 52 76 dO Amst lS60 4V2Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 5 CORRESPONDENTIE M vraagt of het bij de aanst ande beaoemiDg van brugwacbters uiet goed zoude zijn de opmerkzaamheid te vestigen op de stedelijke ambtenaren die ten gevolge van de gedeeltelijke afschiiffing der gemeente accijn sen buiten betrekking en op wachtgeld zijn gesteld Boekdrukkerij Tan A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ia 2 franco p post 3 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moetea vóór 10 ure ingezonden zijn SCHUTTERIJ AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien hebbende art 10 der wet van 11 april 1827 Staatsbl n 17 houdende de bepaling van den tijd op velke de loting voor de schutterij zal behooren te geschieden brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de loting zal plaats hebben in het raadhuis dezer gemeente op maandag den 29 dexer maand des morgens ten tien ure voor de ingeschrevenen van dezen jare of geboren iu den jare 1842 en des voormiddags ten half twaalf ure voor de ingeschrevenen van vorige Jarcu of geboren in den jare 1833 tot en met 1841 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om op de hier bovengemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of in geval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de alphabetische naamlijst voor hen ter inzage ligt op de plaatselijke secretarie van maandag den 22 tot zaturdag den 27 dezer maand des voormiddags van tien tot 12 ure ten einde een ieder in staat zoude zijn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen die daarop nog zouden behooren te worden aangeteekeod of daarvan moeten worden weggelaten zulks bg de loting kenbaar te maken GoüDA den 19 Julij 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVI bTg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 jafschriften van de processen verbaal betreffende de benoeming van vijf leden van den gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier wet zyn aangeplakt en zulks aan den ingang van den langen Groenendaal bij de Gouwe aan het gebonw der lutherscbe kerk alsmede dat gelijke afschriften op de secr taiie der gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags één ure GoDDA den 18 Julij 1867 Burgemeester en Wethoaders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN BEKENDMAKING De BURGEMEESTER van Gouda in aanmerking nemende dat op den 23 Mei jl het laatste geval van veetyphus zich heeft voorgedaan in eene naburige Gemeente zoodat op den 22 Julij aanstaande de termgn verstreken is gedurende welken de honden in deze Gemeente moeten vastgelegd of vastgehoaden worden brengt ter algemeene kennis dat het gebod tot vastleggen gedaan den 27 April 1867 met den 22 Julij aanstaande is opgeheven Gouda den 20 Joiij 1867 De Burgemeester voornoemd VAN BESGEN IJZENDOORN De prijs der Adverteutien van één tot zes regels met inbegrip an htt zegel i SO Cent voor eiken regel daarboveu 10 Cent Baitengewone letter worden berekend naar plaataraimte OverzIgU GOVDA 0 inlij De sultan wordt te Londen op de schitterendste wijze onthaald de Engelschen zijn eigeullijk zijne eenige vrienden en toch is bet meer eene politieke dan eene sympathetische vriendschap Zou men ditzelfde niet kunnen toepassen op de liberale reformbill door conservatieve ministers zoo vorig verdedigd en voor de derde maal zonder stemming gelezen doch niet zonder dat het den minisiers bitter werd verweten dat zij hunne beginselen verloochendea en de onfeilbare gevolgen miskendtrn Maar Engeland is reeds meermalen de dreigendste gevaren ontgaan door wijze matiging en tijdig toegeven Zoo bedachtzaam handelt het nu weder tegenover Juarez in de onvermijdelijke mexicaansche katastrophe en tegenover den abyssinischen despoot Tbeodorus in het niet ondernemen van een glorienjfc en vruchteloos avontuur De fransche minister rekent niet meer op expeditien noch naar Siam of China noch naar Japan of de Krim de mexicaansche heeft schat van glorie gebragt en als men dan nu kiezen moet tusschen het verleencn van vrijheid en het voeren van oorlog zal men het rustelooze volk bezig houden aan den Rijn Rouher heeft het grootkruis verdiend de keizer en hij alleen erkent zijne uitstekende verdiensten hij k m alles verdedigen en alles ailes tot lof doen gedijen van zijnen grooten meester Vrede vreüe is het geroep en men meent dit zoo ernstig dat men zich daarom nacht en dag in stilte voorbereid ten oorlog De tnrksohe gezant heeft Athene met verlof erlaten men kan vermoeden dat dit de zachtste term is voor het afbreken der betrekkingen Griekenland is afhankelijk van de beschermende mogendheden en Turkije niet onafhankelijk van den drang der diplomatie Beiden grimmen elkander aan maar beiden worden in bedwang gehouden om de vreugde niet te vergallen der napoleontische vrede ten toonstelling Italië wordt bezig gehouden door de kwestie der kerkelijke goederen Eene beslissing schijnt te naderen De algemeene beraadslagingen eindigden in een groot tumult en dit bevorderde de overtuiging dat men afdoen moest en zoo is het eerste artikel der voordragt aangenomen met overgroote meerderheid lu Oostenrijk begint men de waarheid lief te hebben Eenoostenrijksch minister erkent den hoog geklommsn nood derfinancieij Men staat voor een afgrond men moet een anderenweg inslaan dan het tot nu betreden pad van verkwisting derhulpmiddelen van ve duj tering der jeugd van onderdrukking des volks Onverbiddelijke bezuiniging en het afschaffenvan allerlei voorregten algemeene verspreiding van onderwijsmet algemeene burgerlijke vrijheid moeten de grondslagen leggen van een beteren toestand Hongarije moet zich zelf helpenen de oostenrijksche keizer moet boven alles den vrede liefhebben niet achterwaarts of ter zijde zien en eeniglijk roemzoeken in de ontwikkeling der inwendige krachten van zijneheerschappij rijk in onuitputtelijke hulpmiddelen tot hedenontzenuwd en aan den rand des afgronds gebragt door bekrompen conservatisme Uet amerikaansch congres is in buitengewone zitting bijeen gekomen te Washington Het betreft de verzekering der goedeuitkomsten reeds verkregen door de wet np het herstel der unie Het verschil tusschen den president en de vertegenwoordigers duurtvoort men wil de aaiigenomene bepalingen beschermen tegende tegenwerking van Johnson om dan weder op reces te scheiden Amerika verheugt zich regtmatig in den val van het nooiterkende keizerrijk Mexico maar de afgevaardigden hebben deopentlgke verklaring hunner blijdschap terug gehouden om hetsmartgeroel der vorsten niet te kwetsen die treuren over hunw a rampzaligen broeder