Goudsche Courant, zondag 21 juli 1867

tmdelijk is bet gelukt den man te vinden die zich waagt voor het kort tonJig genot eeuer weinig benijde betrekking Het Is eeue gelukkige keuze De heer Hasselman is een man van bekiraambeid en van baigzame meeamg en zoo past hij goed in het kader Daarbij zijn zijne meer liberale gevoelens reeds van vroeger in den laatsten tijd heeft hy zich krachtig bij de reactie gevoegd Met een weiuig staatsmansbeleid kan hij ongemerkt als het nood doet eenigzius inbinden eu de bakens zetten naar den loop van het getij Wij hebben d t ministerie nog zoo noodig de gemeenleriads verkiezingen ver toonen in de veelal flaauvvhartige onverschilligheid den slape rigen toestand des volLs zoozeer dat de behoefte nog bestaat om door de evolatien en capriolen van ons onsch itb iar ml nis ene wakker geschud te uorden Treffend is into scher het ontwaken Vdu het ondanks alle traaggeestigheid krichtvolle Amsterdam Geheel Nederland ja cht den geest toe daar ontvviah t en die cbi nt te wi len breken met een hekrompen voorleden ils öuitenlanö Londen 17 July IJit Montevideo wordt melding gemiakt van groote overstroomingen die veel sehide hebben te LCg gebragt in bet kamp der geallieerden Generaal Oiorio die belast is met een kracbtdadigen aanval tegen Piraguaj heeft m plaats van den maarschalk Polvdoro het kommando aanvaTd over bet eerste bra iliaansche armeecorps De kamers van koophandel in lorkshire hebben in overleg met de centrale kamer te Londen bij de regering eenepetitie ingediend tegen de bill betrettende maatregelen t r voorkom ng van besmettelijke ziekten ouder het vee De adressanten verklaien dit de leden der kamers en met hen veleonderdanen vtu H M groot nadeel v n de besta inde bepaIirgen ondervinden Zij zijn van oordeel dat die regeling gegrond op de vrees voor nieuwe besmetting door aanvoervan buitenlandsch vee loth niet helpt omdat dit gevaar blijftbestaan Zij achten het dringeud uoodi dat het ter shgtingb s emde vre onver ijhl bij de aankomst in de haven geshgtworde eu dit het andere buitenlaudsche vee niet ter slagting bestemd slechts op zekere dairoe iingewezen pla itsenmag golost worden onder bepaling eeiier quarautaine Zijverlangen dat dit bij eene wet aeregelc zal worden en du dusde regering met cp den duur de vrije beschikking zal hebben ge ijk zij thans verlangt om naar omst uidigbeden tenallen tijde bevel te kunnen gever sligtmg of tot vrijhemvan invoer Daarentegen verLcnigeu de idressanteu zich metden maatregel om § ten vervoer van vee in het binnenlandtoe te laten zonder schriftelijke vergunning van de tolbeambtenof andere staatsambtenaren opdat die vergunning met langerworde overgelitea aan plaatselijke auto iten De maritieme revue te Spithead is betrekkelijk misluktEr werden geen evolutien uitgevoerd ten gevolge vau de ongunst ge weersgesteldheid De sultan de onderkoning vanEgypte de koningin en de prins van Wallis bezochten devloot De oudjrkouing van Egvpte is daarna vertrokken Men bengt uit ew lork van lOjulij Het congres litefteene bill aangenomen tot aanvulling der fcoustn ctiewe Dezeaanvulling dient om te verklaren da de gouvernementen lude in op land cwezen stiteu onwettig zijn met last aan de districts kommandinten om alle civiele ambtenaren if te duiken Fa njS 1 July Het Mtmonal Diplomatique verklaart van goederhand te kunnen melden dat de koning van Wur tembTg al spoedig ii i ijue komst te Parijs onbewimpeld er VOO uitgekomen is dat de vaststelling van het stelsel van regten in DuitscHard de lai ste concessie is waartoe zijne rege ring in het belang van Pruisen heeft willen overgaan en dat m geval laatstgemelde migeudlieid meer zou wiUeu vorderen ZIJ een bep aluen tegenstand zal ontmoeten De gouverueur d r provincie Sarragossa heeft bij eenebekendmaking van 8 julij aan de uevolking verkondigd dater m geheel Spanje slechts twee zeer kleine benden met revoluucnaire bedoelingen op de been waren en dat de zorgbarendegeruchten ongegrond warea en door vijaadfn des vaderlandswerden uitgestrooid met het doel om de geci deren in spanning te houden Meer dan ooit werkt men hier aan het tot stand brengen van de alliantie met Oostenrijk De oostenrijksche dagbladen verbergen dat niet en de correspondenten uit Veenen gewoonlijk goed onderrigi wijZen aden op de pogingen dieaangewena worden om eeue toeuadenag tusschen de hoven vanParya en fl eeseu tot stand te brengen Die correspondentenmelden tevens dit de reis van keizer trans Jozef naar Parijsslellig voortgang zal hebbeu ÏMaar men bier verzekert zal de keizer in het laatst van augustus alhier aankomen en vergezeld ziju vin graaf Andrassy en den heer von Beust De vredelievende verklaringen door den heer Bouher mhet wetgevend ligchaam afgelegd hebben slechts weinigen bevredigd Men vindt daann de gewone verzekeringen dat destaatkunde der regering het behoud van den vrede beoogt slechts dan wanneer i rankrijks eer waprjigheid of de veiligheid zijner grenzen bedreigd wordt zou zij kunnen besluiteptot het brengen van een smartelijk offer Men heeft dergelijkeverzekering reeds meermalen gehoord zoodit zij van hare waardebegint te verhezen Op de beurs hadden de verklaringen d sministers bijna geen invloed de rente steeg van 68 80 op 68 95 dus eere rijziiig vin s ecbts 15 centime Zeker geen bewijsvan de opgewekte temming van net publiek De l resse meldt dat de hier gevestigde pauselijke nuntius in de laatste week verscheidene bijeenkomsten heeft gehadmet den minister van buit nlandsche zaken en gisteren bij denkeizer op de tuilerien ten gehoore werd toegelaten Men brengtdeze stappen van pr ns Ch g m verband met diplomatiekedepêches uit Florence betreffende het woelen der par ij vanhandelen welke de koning noch Eatazzi kan beteugelen vermits het leger zoo vele garibaldistische elementen bevat dathet uitbarsten eener cnsis onder de troepen bedenkelijke gevolgen zou kunnen hebben Buitendien heeft de nuntius geklaagd over de toasten welke nitgebragt zijn bij gelegenheidvan het feest verleden week door den italiaanschen commissaris voor de tentooustelling gegeven Italiaansche en franschedisohgenooteu dronken op de aanstaande bezetting van fiome en de heer Levy bragt een toast uit op Home Italics hoofdstad zonder priesters of monniken De uitspraak van Jcl jury in zake Bere owski vindt algemeen bijval De pleitiede van E De 3pa n hp staatsraid aan nelken het geschil tusschenEngeland en Spanje betreffende de l rnado gereu u e rd w isheeft ten deze uitspriik geda in en zich vereenigd met hetvonnis waarbij dit viTrtuig voor goeden pnjs i verklaard 18 Julij De Messager Iranco mcricain deelt eenigebengten mede omtrent de veroordee iug en executie van keizerAlaximilnan Ivaar luid daarvan werd den Hden junij hetdoodvonnis over Maximiliaiu geveld werd het den volgenden dig in het hoofdkvv irtier bekrachtigd en zou het deu Ibdeujuuy uiigevoerd worden Juarez gaf echter bevel om de executiedrie dagen op te schorten ten einde aan M ixiinih lan tyd tegeven tot het maken van eeuige chikliingen n zoover bij ditwenschte De engelsche en pruisische vertegenwoordigers waren volgens dal bhd de eenige diplomnicn die toen een slap tergunste VU Miximilnan deden Mei dit loei begaven zy zichnaar Sm Luis de Potosi wair Juarez zich phield doch alhucne pogingen waren vergeefs De pn isi che gezant begifzich diirop nair Queret iro wTir hij den Ibdeu arriveerdeVan daar deed hij nogmaals 1 tiigs telegrifi clien weg een stap by Juarez tot redding des keizers maar Juirtz liet door zijnmunster van buittiil hierop antwoorden tia bij om overwegende redenen van re tvaar ligheid en met het oog op de noodzakelykheid om den vrede der republiek te verzekeren zynverzü k niet kon inwilligen Berlijn 17 July De vredc ievende verkhrmgen van den beer Kouber hebben hier geen indruk gemaikt Men iet m de redevoering des ministers slechts eene parlemeutiire poging tot afwering der lastige oppositie Yan daar ook de scherpe uitval op Pruisen hetwelk verantwoordelijk wordt gesteld roor de luxemburg che kweste terwijl toch Frauknjk illeen de verwikkelingen deed ontstaan Overigens is men hier nieuwsgierig te vernemen welken indruk Rouher redevoering in Irankryk zal te weeg brengen De poging der officienee bladen om het publiek gerustte siellen ten aanzien van de invoering der hehsting op deadvertentien welke m geen geval hoog zou zyn en waaromtrent men zich zou kunnen verlaten op den minister von derHeydt heeft hier weinigen bevredigd Een verded ger heeftde gelijke belasting hier nog met gevonden Naar de Mittelrh Zeitung schnjft is aan de pachters derspeelbanken lu Pruisen van ege de pruisi che regering medegedeeld dat het bankspel tot 1870 zal veroo loold zyn onder beding dat over bet actiën kapitaal geen hooger rcLtedan van 6 pCt mng worden uitbetaald dat uit de inkomstender bank een kipiml zal worden byeengebragt vau fi 800 000 om het gebruik der buikuren te bevorderen terwijl uit hetresterende van de netto inkomsten tflossing zal gescLieden vauhet gestorte kapitaal Indien uien zicb nan deze voorwaarden metwil onderwerpen moet de bank onmiddellyk orden gesta ikt Uit een artifcri van de Correspondence Hnsse van 11 dezer is op te maken dit de zaak Van Candia nog geene vorde ing naar den zin van Knsl ud Tiaakt Dat orga in der russische staatkunde klaagt dat de oucenigheid en laauwheid dermogendheden aan de Turken vryheid aten om de christenenop Candia en elders onder het juk te houden Het verwnchtvan des soltaus bezoek te Parys geene andere vrucht dan ijdelebeloften Het blad vleit zich evenwel met de hoop dat Europaweldra door oproerige bewegingen in Bulgarye en andereturksche provinciën zal worden gedrongen tot krachtdadigetusschenkomst Frankfort 17 July De koning vin Pruisen heeft aan de deputatie uit deze stad te kennen gegeven dat de uitvoering van het besluit betreffende de ophetüng der stedelyke lotery geschorst is en dat hy de kwestie betreffende de splitsing van het vermogen der stad nader zal doen onderzoeken Hy heeft zi h zeer welwillend uitgedrukt over de stad Frankfort die hare positie ils wereldstad en historische stad zal behouden en met tot eene provinciale stad zd afdalen Over de jongste mededeeling van den oostenrykschen minister van fiiiancien wordt in een brief uit Weenen aan deAugsburger Mig Zt geoc rpven het volgende gezegd HetIS sedert langen tyd voor de eerste maal dat een oostenrykschminister van financiën aangaande den fin in lelen toestand desryks de waarheid en niets dan de v airheid zegt Het uitgebreide overzigt van den heer v Bele heeft geen enkel feitverzwegen het heeft zelfs den kunstgreep versmaad om doorbet behendig groeperen vau cijfers eenig feit te Dedekken hetheeft eindelijk onbewimpeld erkend dat de financiële polit ekder regering dringend eene verklaring van indemniteit behoeft maar ternyl de beer von Beke een helder en onvervalscht tafereel der gebeurtenissen ophing onder wier invloed Je tegenwoordige toestand j eboren is heeft hij tevens het bewys geleverd dat de regering onder den invloed vnn den nypend ilennood heeft gehandeld en is door hem roet de kracht der diepsteovertuiging den weg aangewezen langs welken het mogelykzo u zy n ook deze uiterste crisis met eere te boven te komen Weenen 17 July De heer v Beust onderhandelt reeds sedert meer din eene miind met den h stoel wegens eene berziening van het coaoo d at Alen kan evenwel nu reeds voorzien dat die onderhandelingen tot geen uitslag zullen leiden Het valuain wil alleen toestemmen in de herziening van eenige ondergeschikte artikelen waarvan de afschiffing den geest van het verdrig niet zou wijzigeu De heer von Beust IS echter voornemens zich aan dien tegcTstand niet te storen Indien de h stoel eene herziening weigert zoo als de openbare meening u Oostenryk die ver angt dan zal de heer von Beust het concord lat opzeggen Hier ter stede is een van eene turksche zijde afkomstigbengt ontvangen waarin gemeld wordt dat het overschot derzich nog op het eilind Cindia bevindende helleensohe vrijwilligers gevangen genomen en naar Canea overgebragt was geworden Onder die gevangenen bevond zich ook de griekscheaanvoerder Coroneos Volgens de czechische bladen is te Praag eene petitieaan den czair m omloop waarin spoedige oprigtmg van eenepansl ivisiische universiteit te Warschau wordt verzocht Inhel adres wordt bijzonder aangedrongen op bet houden vancoilegies in de czechische taal vermits die uit de Prager univer eit is verbannen In geval aan het verzoek gevolg gegeven wordt hebben de czechische studenten het besiuit genomen om de hoogeschool te Warschau te bezoeken Naar men dezer dagen gemeld heeft is te Aioskon doorde bemo ying van het bestuur der ethnographische tentoonstelling een comité ter bevordering van de Slavische belangenin Rusland tot stind gekomen waarover volgens sommigen de grootvorst Konstantyn volgens anderen de russische groot vorsttroonopvolger het beschermheerschap heeft aanvaard UitPraag schryft men dat dit comité zich met de hoofden derczechische party in Bohemen in betrekking heeft gesteld Petersburg 17 July De mmister van financiën heeft rapport nitge ragt over het plan des keizers tot eene herziening van het tarief en de benoeming eener commissie tot onderzoek dezer aangelegenheid De minister geeft als zijne overtuiging te kennen dat de verbetering van het tanef alleen door eene zelfstandige handelspolitiek te bereiken is en dat in Bnslands tegenwocrdigen toestand de tariefskwestien met van de voorwaarden van handelstractaten afhankelyk mogen worden gemaakt Otnnenlanit GOLDA 20 Joiy Naar wy vernemen zal het muziekcorps der dd schutterij maandag 22 julij des ivonds ten 7V2 uitvoering geven op het bolwerk buiten de tieudewegsche poort De Staats Courant heeft donderdag medegedeeld dat het l Z M behaagd heeft j 1 aan den br N Trakranen op zijn verzoek eervol ontslag i te verleenen als mmister van kolouieu onder inkbetuiging oor de vele en goede diensten door hem aan de lande bewezen 20 den neer J J Hasselman burgemeester van Tiel en oudre=ident vnn Djokdjokarta te benoemen tot minister van k lonten d te bepalen dat dit besluit zal m werking treden op den 20 july De commissaris des konings m de provincie ZuidHollandh eft ter kennis gebragt van de belanghebbenden dat doorgedeputeerde staten 13 bepaald d it de fz nderlyke jagten op aterwld voor dit jaar ziju geopend op donderdag den l9 uaugustus lanstaande en dat mitsdien van dat tijdstip if deuitoefening der jagtbedryven vermeld in art 15 lett d f eah der jngtwet is geoorloofd Z M heeft de slatuten van de Vmsterdamsche vereenigmg ter bevordering der volksneerbaarheid Pro Patrii gevestigd te Amsterdim gelijk die by het verzoekschnfl zynovergelegd goedgekeurd en de vereeniging mitsdien als regtspersoon erkend De Staats Courant van heden bev it de voorwaarden opwelke de minister van binnenl zaker namens en met roagtiging van den koning aan de nederl rhijnspoorweg maatschappy gevestigd te Utrecht conec 1 heeft verleend voorden aanleg en de exploitatie van eenen pooi eg van Goudanaar s Gravenhage Het Hardelsb ad zegt en aanzien der strekking vin delaatste koloniale pennevruchten van ilen nieuw benoemden minister vin kolomen o a het volgende Bepaalde nnsluiting aan de oud kolonule pirty immositeit tegen den tegenwoordigen minister en de libenlc rigting Het Is hem dan ook onverklaarbair en vvij gelooven dit gaan e hoe een gedeelte der vertegenwoordigers heeft kunnen goedvinden eene afwachtende houding te blijven a innemen Hij had dus natnurlyk genenocht dat de meerderheid den tegenwoordigen minister het regeren bid onmogeljk gemiaki Al wat uit officiële stukken o a over de suikercultuur de regeringsverslagen de memorie van antwoord op het hoofdstuk kolomen en de diarbj gevoegde bijlagen het rapport vin den heer van Kees over vrijen arbeiden particuliere iiu ustne wrd medegedeeld kin hem met terugbrengen van zyne zucht om alles if te keuren it geschiedt om in alles te len sloopmg eu ifbreking kin hem met ge lezen van zi if kier tegen p r ticuliere industrie In tegenover de houding en hiudelin cn des ministers van kolomen wiens redeneringen de blijken dngen van kennis en ervaring waaraan meerncalen zelfs door deskundige tegenstanders hulde is gebragt behelpt hij zich mev de lezers van het Tielsche Weekblad soutweg te verzekeren d t deze minister alle ervaring mist en ligt geneigd 13 om alles wat in zyn brein opkomt het onmogelyke met uitgezonderd sic uitvoerbaar te wanen Zulk een oordeel valt ja iigtelyk uit te spreken mair getuigt dan toch ook van grooten eigenwaan eu aanmit ging V at den tegenwoordigen gouverneur generaal betreft schryft de heer H isseUnan eenvoudig het oordeel af van het hugsche orgain over zijiie uitmuntende hoe danigheden als griffier der staten van Getderheid iet een geeft hy hem het brevet dit dp heer vin Zuvleu hem in de beruchte depêche circuliire toe ide namelyk van eenen snellen en zekeren blik en vasten wil Ten slotte splitst by de verte jrenwoordiging in drie cithegorien waarin de liberilen nituurlyk de slooper de conservatieven de ware viderlandcis eu de afwichtersde twijfelairs ziju Gemengde Berigten Het onthalen zijner collega s beeft reeds 30 milhoen gekost aan Napoleon Het lagerhuis te W eenen heeft de doodstraf gehandhaafd met 79 tegen 06 stemme Ook te Abbeobroek is maandag jl de veeziekte wder uitgebroken Lit Zara id Dalmatie veroeemt mea Tan het he g heerscbcQ der cholera m de naburige turkache djstni itu De kusten san